Ana içeriğe geç

Sayı yorumlaması

Sayıları, para birimlerini veya tarihleri içeren verileri yüklediğinizde, veri türünün tanımlı olup olmamasına göre bu veriler farklı şekilde yorumlanır. Bu bölümde, verilerin iki farklı durumda nasıl yorumlandığı açıklanmaktadır.

Tür bilgileri bulunan veriler

ODBC kullanılarak yüklenmiş bir veritabanında, tanımlı bir veri türüne sahip sayıları içeren alanlar QlikView tarafından ilgili biçimlerine göre işlenir. Bunların dize temsili, uygun biçimlendirme uygulanmış sayı olur.

Uygulamanın sayı biçimi diyalog pencerelerinde sayı biçimi değiştirilse bile QlikView, alanın ilk sayı biçimini hatırlar. Orijinal biçim, sayı biçimi diyalog pencerelerindeki Girişten Varsayılan düğmesi tıklanarak her zaman geri yüklenebilir.

Farklı veri türleri için varsayılan biçimler şu şekildedir:

 • tamsayı, kayan nokta sayıları: sayı için varsayılan ayar
 • para birimi: para birimi için varsayılan ayar
 • zaman, tarih, zaman damgası: ISO standart biçimlendirmesi

Sayı ve para birimi için varsayılan değerler, kod sayı yorumlama değişkenleri veya işletim sistemi ayarları (Denetim Masası) ile tanımlanır.

Sayı yorumlama değişkenleri

Tür bilgileri bulunmayan veriler

Kaynaktan gelen belirli biçimlendirme bilgileri olmayan veriler için (örneğin, metin dosyalarından gelen veriler veya genel biçime sahip ODBC verileri) durum daha da karmaşıklaşır. Nihai sonuç en az altı farklı faktöre dayanır:

 1. Verilerin kaynak veritabanına yazılma şekli
 2. Sayı, saat, tarih vb. için işletim sistemi ayarları. (Denetim Masası)
 3. Kodda isteğe bağlı sayı yorumlama değişkenlerinin kullanımı
 4. Kodda isteğe bağlı yorumlama fonksiyonlarının kullanımı
 5. Kodda isteğe bağlı biçimlendirme fonksiyonlarının kullanımı
 6. Belgedeki sayı biçimlendirme kontrolleri

QlikView giriş verilerini bir sayı, tarih, zaman vs. olarak yorumlamaya çalışır. Verilerde sistem varsayılan ayarları kullanıldığı sürece, yorumlama ve görüntü biçimlendirme QlikView tarafından otomatik olarak yapılır ve kullanıcının kodu veya QlikView içinde herhangi bir ayarı değiştirmesi gerekmez. Giriş verilerinin doğru şekilde yorumlanıp yorumlanmadığını öğrenmenin kolay bir yolu vardır: Sayısal değerler liste kutularında sağa hizalıyken, metin dizeleri sola hizalıdır.

Varsayılan olarak, tam eşleşme bulunana kadar aşağıdaki düzen kullanılır. (Varsayılan biçim, ondalık ayırıcı, yıl, ay ve gün arasındaki sıralama vb. gibi işletim sisteminde, yani Denetim Masası'nda belirtilen veya bazı durumlarda koddaki özel sayı yorumlama değişkenleri ile belirtilen biçimdir.

QlikView verileri sırayla aşağıdakilerden biri olarak yorumlar:

 1. Sayılara yönelik varsayılan biçime uygun olarak bir sayı.
 2. Tarihe yönelik varsayılan biçime göre bir tarih.
 3. Zamana ve tarihe yönelik varsayılan biçime göre bir zaman damgası.
 4. Zamana yönelik varsayılan biçime göre bir zaman.
 5. Şu biçime göre bir tarih: yyyy-MM-dd.
 6. Şu biçime göre bir zaman damgası: YYYY-MM-DD hh:mm[:ss[.fff]].
 7. Şu biçime göre bir saat: hh:mm[:ss[.fff]].
 8. Para birimine yönelik varsayılan biçime göre para.
 9. Ondalık ayırıcının veya binlik ayıracının ',' olarak ayarlanmamış olması koşuluyla ondalık ayırıcı olarak '.' ve binlik ayıracı olarak ',' içeren bir sayı.
 10. Ondalık ayırıcının veya binlik ayıracının '.' olarak ayarlanmamış olması koşuluyla ondalık ayırıcı olarak ',' ve binlik ayıracı olarak '.' içeren bir sayı.
 11. Bir metin dizesi. Bu son test asla başarısız olmaz: Verilerin okunması mümkünse, dize olarak yorumlamak her zaman mümkündür.

Metin dosyalarından sayı yüklerken bazı yorumlama sorunları oluşabilir; örneğin hatalı bir binlik ayırıcı veya ondalık ayırıcı QlikView uygulamasının sayıyı hatalı yorumlamasına neden olabilir. İlk olarak yapılması gereken, koddaki sayı yorumlama değişkenlerinin doğru şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını ve Denetim Masası'ndaki sistem ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol etmektir.

QlikView verileri tarih veya zaman olarak yorumladıktan sonra, grafik özelliklerinde başka bir tarih veya zaman biçimine geçilebilir.

Veriler için önceden tanımlanmış bir biçim mevcut olmadığından, farklı kayıtlar doğal olarak aynı alanda farklı şekilde biçimlendirilmiş veriler içerebilir. Örneğin tek bir alan içinde geçerli tarihler, tamsayılar ve metinler bulunabilir. Bu nedenle veriler biçimlendirilmez, ancak orijinal biçiminde gösterilir.