Ana içeriğe geç

Pivot Tablo - AJAX/Webview

Pivot tablo, veri analizi için en güçlü araçlardan biridir. Bu tablo, önemli bir fonksiyonellik sunar, bununla birlikte kullanımı kolaydır. Pivot tabloları, örneğin çapraz tablolar için, satırlardaki ve sütunlardaki boyutları ve ifadeleri gösterir. Pivot tablolardaki veriler gruplanabilir. Pivot tablolar, kısmi toplamları gösterebilir.

Not:

Yeniden yükleme işleminden sonra, pivot tabloda genişletilmiş sütunlar daraltılır.

Pivot Tablo: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Menu simgesine tıklanarak, nesne menüsü bir bağlam menüsü olarak açılabilir.

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Pivot Tablo: Nesne Menüsü komutları
Komutu Ayrıntılar
Özellikler...

Özellikler diyalog penceresini açar.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Kopar Grafik başlığının sonuna "(Koparılmış)" metni eklenir ve grafik artık belgede yapılan seçimlere göre güncelleştirilmez (ancak grafikten seçimler yapılmaya devam edebilir). Komut yalnızca grafik eklendiyse kullanılabilir. Grafiğin kopyasını oluşturup kopararak, kopyası ve aslı arasında doğrudan karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
Ekle Koparılmış grafiği ekler. Grafik veriyle dinamik olarak bağlı hale gelir. Komut yalnızca grafik koparılmışsa kullanılabilir.
Tümünü Genişlet Tüm genişletilebilir hücreleri genişletir.
Tümünü Daralt Tüm daraltılabilir hücreleri daraltır.
Boyut Satırlarını Daralt Tüm boyut satırlarını daraltır.
Boyut Sütunlarını Daralt Tüm boyut sütunlarını daraltır.
Tüm Bölümleri Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Eraser öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Hücre değerini panoya kopyala

Seçilen hücre değerini panoya kopyalar.

En Küçük Duruma Getir

Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Minimize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Geri Yükle

En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. En küçük duruma getirilmiş bir nesnenin simgesine çift tıklandığında veya en büyük duruma getirilmiş bir nesnenin nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Restore simgesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.

En Büyük Duruma Getir

Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Maximize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Sil

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Pivot Tablo Özellikleri

Özellikler diyalog penceresini açmak için Özellikler seçeneğini Nesne menüsünden seçin. Eğer Özellikler komutu gri renkteyse muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığınız yoktur.

Boyutlar

Aşağı açılan listede boyutları seçin. Boyut eklemek için Add öğesine tıklayın. Aşağı açılan listede boyutu seçin. Listedeki öğeleri taşımak için Move simgesini kullanın. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Daha fazla ayar için Daha Fazla... düğmesine tıklayın.

Boyut

 • Koşulu Etkinleştir: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan Function düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, boyut dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.
 • Boyut: Geçerli anda seçilen boyutu görüntüler.
 • Etiket: Boyutun etiketi. Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Null Değerlerini Gösterme: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, yukarıda Boyut olarak seçilen alan, değeri NULL ise, grafikte görüntülenmez.
 • Tüm Değerleri Göster: Mantıksal hariç değerler de dahil olmak üzere grafikteki tüm boyut alan değerlerini göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Açılan Menü Seçimi: Alan sütunu için bu onay kutusu işaretlenmişse, sütun üstbilgisinin sol tarafında aşağı açılan menü simgesi görünür. Simgeye tıklandığında, tablo üzerinde alanın tüm alan değerlerini gösteren liste kutusu açılır. Bunun ardından, alan çoklu kutudaki bir satırmış gibi aynı şekilde seçim ve arama yapılması mümkündür.
 • Kısmi Toplamları Göster: Sayfa nesnesinde kısmi toplamaları görüntüler.
 • Sütun Hizalama: Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın.
  • Sütun Hizalama Açılan Penceresi:
   • Etiket: Etiket hizalamasını Sol, Ortalanmış veya Sağ olarak ayarlar.
   • Veri (Sayısal): Yatay etiket hizalamasını Sol, Ortalanmışveya Sağ olarak ayarlar.
   • Veri (Metin): Metin verilerine yönelik hizalamayı Sol, Ortalanmışveya Sağ olarak ayarlar.
 • Öznitelik İfade Stilleri:
  • Arka Plan Rengi: Boyut hücresinin hücre arka plan rengini hesaplamak için öznitelik ifadesi tanımlayın. Kullanılan ifade, geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekliyle Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmelidir; bu işlem genellikle özel grafik renk fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, siyah renk kullanılır.
  • Metin Rengi: Boyut hücresinin hücre metin rengini hesaplamak için öznitelik ifadesi tanımlayın. Kullanılan ifade, geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekliyle Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmelidir; bu işlem genellikle özel grafik renk fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, siyah renk kullanılır.
  • Metin Biçimi: Her bir boyut hücresi için tablo hücresindeki metnin yazı tipi stilini hesaplamak için öznitelik ifadesi tanımlayın. Metin biçimi ifadesi olarak kullanılan ifade, kalın metin için '<B>', italik metin için '<I>' ve/veya altı çizili metin için '<U>' içeren dize döndürmelidir.

Sırala

Sayfa nesnesindeki değerlerin sıralama düzenini ayarlar. Bazı sıralama seçenekleri tüm sayfa nesneleri için kullanılamayabilir.
Birden çok sıralama düzeni belirtilmişse, sıralama düzeni durum, ifade, sıklık, sayısal, metin, yükleme sırası şeklindedir. Durum, mantıksal durumu temsil eder (seçilen, isteğe bağlı veya hariç).

 • Birincil Sıralama: Y Değeri: Boyut değerlerinin y ekseninin sayısal değerine göre sıralanması gerekip gerekmediğini ayarlar. Bu seçenek, hesaplamalı boyutlar için kullanılamaz. Sıklık: Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eşzamanlılık sayısına) göre sıralar.Sayısal Değer: Alan değerlerini sayısal değere göre sıralar.Metin: Alan değerlerini alfabetik sıraya göre sıralar.Yükleme Sırası: Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.
 • İkincil Sıralama: Sıklık: Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eşzamanlılık sayısına) göre sıralar.
  Sayısal Değer: Alan değerlerini sayısal değere göre sıralar.
  Metin: Alan değerlerini alfabetik sıraya göre sıralar.
  Yükleme Sırası: Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.
 • İfadeye Göre Sırala: Alan değerlerini girilen ifadeye göre sıralar. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Seçileni En Üstte Tut: Seçilen değerleri üstte tutmak için bunu etkinleştirin.

İfadeler

Aşağı açılan listede ifadeleri seçin. İfade eklemek için Add öğesine tıklayın. Aşağı açılan listede ifade seçin. Listedeki öğeleri taşımak için Move simgesini kullanın. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Daha fazla bilgi için, Daha Fazla... düğmesine tıklayın.

İfade

 • Etkinleştir: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, seçilen ifade etkinleştirilir. Kutu işaretlenmezse, ifade hiç kullanılmaz.
 • Koşullu: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan Function düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, ifade dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.
 • Etiket: İfadenin etiketi. Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • İfade: Geçerli anda seçilen ifadeyi görüntüler.
 • Yorum: İfadenin amacını ve fonksiyonunu açıklamak için bir yorum girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Temsil:
 • Aşağı açılan listeden bir temsil seçin. Hangi temsilin seçildiğine bağlı olarak farklı ayarlar gösterilir.

  • Metin: Başka ayar yok
  • Resim: Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın.
   • Resim Ayarları Açılan Penceresi:
    • Resim Uzatma:Uzatma Yok: Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
     Doldur: Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
     En Boy Oranını Koru: Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.
     En Boy Oranına Göre Doldur: Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.
     Resim Olmadığında Metni Gizle: QlikView resim başvurusunu yorumlayamazsa herhangi bir metin görüntülenmez.
    • Gösterge: Farklı Gösterge alternatifleri için ayarlar:
     • Gösterge Min: Göstergenin minimum değerini belirtir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
     • Gösterge Maks: Göstergenin maksimum değerini belirtir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
    • Mini Grafik Alanı: İfadenin çizilmesi gereken alanı seçin. Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın.
    • Mini Grafik Modu Ayarları Açılan Penceresi: Mini Grafik Modu Ayarları Açılır Penceresi, değiştirebileceğiniz çeşitli ayarlar sağlar.
    • Mod: Mini grafiği; mini grafikler, çizgiler, noktalar, sütunlar veya yatay çizgiler olarak ayarlayın.
    • Renk: Mini grafiğin çizim rengini ayarlayabileceğiniz Renk diyalog penceresini açar.
    • Maks. Değer Rengi: Bu ayarı etkinleştirin ve Renk diyalog penceresini açmak için Caption color öğesine tıklayın. Maksimum değer için rengi ayarlayabilirsiniz.
    • Min. Değer Rengi: Bu ayarı etkinleştirin ve Renk diyalog penceresini açmak için Caption color öğesine tıklayın. Minimum değer için rengi ayarlayabilirsiniz.

     Not: Bu ayar ancak Mod Mini Grafik olarak ayarlandığında kullanılabilir.
    • Başlangıç Değeri Rengi: Bu ayarı etkinleştirin ve Renk diyalog penceresini açmak için Caption color öğesine tıklayın. Başlangıç değerleri için rengi ayarlayabilirsiniz.

     Not: Bu ayar çubuklar ve yatay çizgiler için kullanılamaz.
    • Bitiş Değeri Rengi: Bu ayarı etkinleştirin ve Renk diyalog penceresini açmak için Caption color öğesine tıklayın. Bitiş değerleri için rengi ayarlayabilirsiniz.

     Not: Bu ayar çubuklar ve yatay çizgiler için kullanılamaz.
    • 0 Zorla: Grafiğin alt kenarını eksen üzerinde sıfıra sabitler.

     Not: Yatay çizgiler için kullanılamaz.
    • Paylaşılan Y Ekseni Ölçeği: Sütundaki tüm hücreleri aynı y ekseni ölçeğini kullanmaya zorlar.
    • Bağlantı: Başka ayar yok.
 • Sütun Hizalama: Açılan pencereyi açmak için öğesine tıklayın.
  • Açılan pencere aşağıdaki öğeleri içerir:
   • Etiket: Etiket hizalamasını Sol, Ortalanmışveya Sağ olarak ayarlar.
   • Veri (Sayısal): Yatay etiket hizalamasını Sol, Ortalanmışveya Sağ olarak ayarlar.
   • Veri (Metin): Metin verilerine yönelik hizalamayı Sol, Ortalanmışveya Sağ olarak ayarlar.
 • Görsel İpuçları: Açılan pencereyi açmak için öğesine tıklayın.
  • Görsel İpuçları Açılan Penceresi:
   • Üst Sınır: Üst sayısal aralık değeri kategorisine yönelik ayarlar. Üzerine çıkıldığında sayısal değerlerin üst aralığının başladığı sayısal değer, düzenleme kutusunda belirtilir. Bu kutu boş bırakılmışsa, herhangi bir üst aralık tanımlanmaz.
   • Normal: Normal sayısal aralık değeri kategorisine yönelik ayarlar. Bu aralık, üst sınırlar ile alt sınırlar arasındaki tüm değerler olarak tanımlanır. Varsayılan olarak tüm sayısal değerler, normal aralık dahilindedir.
   • Alt Sınır: Alt sayısal aralık değeri kategorisine yönelik ayarlar. Altına inildiğinde sayısal değerlerin alt aralığının başladığı sayısal değer, düzenleme kutusunda belirtilir. Bu kutu boş bırakılmışsa, herhangi bir alt aralık tanımlanmaz.
 • Öznitelik İfade Stilleri:
  • Arka Plan Rengi: Boyut hücresinin hücre arka plan rengini hesaplamak için öznitelik ifadesi tanımlayın. Kullanılan ifade, geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekliyle Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmelidir; bu işlem genellikle özel grafik renk fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, siyah renk kullanılır.
  • Metin Rengi: Boyut hücresinin hücre metin rengini hesaplamak için öznitelik ifadesi tanımlayın. Kullanılan ifade, geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekliyle Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmelidir; bu işlem genellikle özel grafik renk fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, siyah renk kullanılır.
  • Metin Biçimi: Her bir boyut hücresi için tablo hücresindeki metnin yazı tipi stilini hesaplamak için öznitelik ifadesi tanımlayın. Metin biçimi ifadesi olarak kullanılan ifade, kalın metin için '<B>', italik metin için '<I>' ve/veya altı çizili metin için '<U>' içeren dize döndürmelidir.
   • Sayı Biçimi Sekmesi: Her alanın varsayılan bir sayı biçimi vardır ve bu biçim Belge Özellikleri: Sayı sayfasından ayarlanabilir. Bununla birlikte, her ayrı sayfa nesnesi için ayrı bir sayı biçimi kullanılabilir. Bu özellik sayfası, etkin nesne için geçerlidir ve biçimlendirme değerleri için aşağıdaki kontrolleri içerir:
    • Sayı Biçimi: Aşağıdaki alternatiflerden bir sayı biçimi seçin.
    • Varsayılan: Hem sayı hem metin. Sayılar orijinal biçimde gösterilir.
    • Sayı: Sayısal değerleri, Hassasiyet alanında ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
    • Tamsayı: Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
    • Sabit: Sayısal değerleri, Ondalıklar alanında ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
    • Para: Değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
    • Tarih: Tarih olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
    • Zaman: Zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
    • Zaman Damgası: Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
    • Aralık: Zamanı, sıralı zaman artımları olarak gösterir (örn. format = mm, değeri, takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00)).
    • Biçim Deseni: Alanın görüntü biçimini daha ayrıntılı olarak belirten biçim kodu. ISO, biçimi ISO standardına ayarlar. Yalnızca Tarih, Zaman, Zaman Damgası ve Aralık için geçerlidir. Sys, biçimi sistem ayarlarına ayarlar.
    • Hassasiyet: Görüntülenecek basamak sayısı.
    • Ondalıklar: Dahil edilen ondalık sayısını ayarlar.
    • Ondalık Ayırıcı: Ondalık ayırıcılar için sembolü ayarlar.
    • Binlik Ayırıcı: Binlik ayıracılar için sembolü ayarlar.
    • Yüzde Olarak: Biçimlendirmeyi, mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterir. Ayar yalnızca Sayı, Tamsayı ve Sabit: için kullanılabilir durumdadır.
    • Ön İzleme: Yukarıda belirtilen sayı biçiminin ön izlemesini gösterir.
  • Daha Fazla.../Daha Az...: Ek sekmeleri içeren açılır bölümü genişletmek/daraltmak için bu düğmeye tıklayın. Boyutlar alanının mı yoksa İfadeler alanının mı etkin olduğuna bağlı olarak, farklı sekmeler görüntülenir.

Pivot Tablo Özellikleri: Sunum

Bu bölümde Pivot Tablo özellikleri açıklanmaktadır.

Girinti Modu

Bu onay kutusu işaretlenmişse, pivot tablonun sol (sütun) boyutları girinti modunda görüntülenir. Bu, boyut değerlerinin "Toplam" etiketinin yerini alarak, boyutlar arasında yalnızca küçük girintiler olacak şekilde kompakt görüntüye olanak tanıyacağı anlamına gelir.

Yalnızca Birinci Boyut Etiketini Kullan

Bu ayar yalnızca pivot tablonun girinti modunda olması durumunda anlamlıdır. Bu onay kutusu işaretlendiğinde, birinci boyuta yönelik boyut etiketi etiket satırının tamamını kaplar. Sonraki boyutlara yönelik boyut etiketleri gösterilmez.

Her Zaman Tam Genişletilmiş

Bu onay kutusu işaretlenmişse, tüm boyutlar her zaman tam genişletilmiş durumdadır ve genişletme/daraltma işlevi kapalıdır.

Yazdırmada Genişletme Simgelerini Gösterme

Pivot tablo yazdırılırken kısmi genişletme ve daraltmaya yönelik '+' ve '-' simgelerinin görünmesini istemiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

Seçim Göstergeleri

Seçim içeren alanlara sahip tablo sütunlarında seçim göstergelerini (işaretler) görüntüler.

Eksik Hücreleri Derle

Bu onay kutusu işaretlendiğinde, boyutların eksik bileşimlerini temsil eden çapraz tablolardaki hücreler, normal bir null değere eşlenir. Böylece, null testi yapan ifadelerin uygulanması ve öznitelik ifadeleri ile stil biçimlerinin uygulanması mümkün hale gelir.

Toplam Konumu

Pivot tabloda toplamları görüntülemeye yönelik ayarlar.

Sütun Taşımaya ve Özetlemeye İzin Ver

Sürükle ve bırak yoluyla pivot'lamayı devre dışı bırakmak için bu onay kutusunun seçimini kaldırın.

Arka Plan Rengi

Arka planı düz renk ya da gradyan olarak ayarlar. Rengi seçmek için Caption color öğesine tıklayın.

Arka Plan Görüntüsü

Resmi arka plan olarak ayarlar. Resme gitmek için Add image öğesine tıklayın. Resim açılan penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.

Resim Açılan Penceresi

Uzatma Yok: Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.Doldur: Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.En Boy Oranını Koru: Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.En Boy Oranına Göre Doldur: Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.Yatay: Sol, Ortalanmış veya Sağ hizalama.Dikey: Üst, Ortalanmış veya Alt hizalama.Şeffaflık: Değer girerek veya sürgüyü sürükleyerek şeffaflık seviyesini ayarlayın. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur.

Daha Fazla.../Daha Az...

Bu bölümde, Genel özelliğini içeren Daha Fazla.../Daha Az... özelliği açıklanmaktadır.

Genel

Bu bölümde Genel içindeki özellikler açıklanmaktadır.

 • Stil: Aşağı açılan listeden uygun bir stil seçin.
 • Hücre Kenarlıkları: Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın.
  • Hücre Kenarlığı Ayarları Açılan Penceresi:
   • Dikey Boyut Hücre Kenarlıkları: Bu onay kutusunun seçimi kaldırılmışsa, geçerli stilin boyut hücrelerindeki tüm dikey hücre kenarlıkları kaldırılır.

   • Kenarlık Aralığın Üstünde: Bu onay kutusu işaretlenmişse, boyut aralık satırlarının önüne aşağıdakilerle aynı yatay kenarlıklar eklenir. Ayrıca, aralık alanındaki tüm dikey kenarlıklar kaldırılır.
   • Dikey İfade Hücre Kenarlıkları: Bu onay kutusunun seçimi kaldırılmışsa, geçerli stilin ifade hücrelerindeki tüm dikey hücre kenarlıkları kaldırılır.
 • Sıfır Değerlerini Gösterme:s Bu onay kutusu işaretlenmişse, tüm ifadelerden sıfır veya null döndüren tüm boyut alanı bileşimleri hesaplamada göz ardı edilir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.
 • Eksiği Gösterme: Bu onay kutusu işaretlenmişse, tüm ifadelerde yalnızca tüm alanlardaki null değerlerle ilişkili olan tüm boyut alanı bileşimleri hesaplamada göz ardı edilir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneğin kapatılması yalnızca, örneğin grafikte null değerlerin sayılması gereken bir durum gibi özel durumlarda kullanışlı olabilir.
 • Seçim Göstergeleri: Seçim içeren alanlara sahip tablo sütunlarında seçim göstergelerini (işaretler) görüntüler.
 • Dikey Etiketler: Sütun başlıklarını dikey olarak görüntüler.
 • Null Sembolü: Buraya girilen sembol, tabloda NULL değerleri görüntülemek için kullanılır.
 • Eksik Sembolü: Buraya girilen sembol, tabloda eksik değerleri görüntülemek için kullanılır.
 • Kaydırma Üstbilgisi: Üstbilginin içeriği iki veya daha fazla satıra kaydırılır.
 • Hücre Metnini Kaydır: Veri hücrelerinin içeriği iki veya daha fazla satıra kaydırılır.
 • Hesaplama Koşulları: Buraya girilen ifade, grafiğin hesaplanması için yerine getirilecek koşulu ayarlar. Koşul yerine getirilmezse, grafik içinde "Hesaplama koşulu yerine getirilmedi" metni görüntülenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

Stiller

 • Yazı Tipi: Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
 • Başlık Yazı Tipi: Başlık yazı tipini ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
 • Etkin Başlık: Etkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
 • Etkin Olmayan Başlık: Etkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
 • Kenarlık Kullan: Sayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Kenarlığın rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
 • Kenarlık Genişliği: Kenarlığın genişliğini ayarlamak için değer belirtin veya sürgüyü sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.
 • Yuvarlak Köşeler: Yuvarlak Köşeler açılan penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.

  Not:

  Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

  • Yuvarlak Köşeler Açılan Penceresi:
   • Köşeler için Sabit veya Bağıntılı yuvarlaklığı seçin ve hangi köşelerin etkileneceğini belirtin.
   • Değer girerek Kare olma durumu'nu seçin.
 • Kaydırma Çubuğu Genişliği: Kaydırma sürgüsünün genişliğini ayarlamak için değer belirtin veya sürgüyü sürükleyin. Bu kontrol, kaydırma sürgüsü sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.

Pivot Tablo Özellikleri: Başlık

Bu bölümde Pivot Tablo özellikleri açıklanmaktadır.

 • Etiket: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır.

 • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir.

  İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

 • Başlığı Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.

 • Başlık Hizalaması: Sol, Ortalanmış veya Sağ olabilir.

 • Çok Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma): Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.

 • Satır Sayısı: Başlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.

 • Başlık Hizalaması: Üst, Ortalanmış veya Alt olabilir.

 

Daha Fazla.../Daha Az...

Daha Fazla.../Daha Az... içinde Başlıktaki Simgeler adlı tek bir özelik vardır.

Başlıktaki Simge özellikleri

Bu bölümde Başlıktaki Simgeler özellikleri açıklanmaktadır.

 • Menü: Nesne menüsünü açar.
 • Temizle: Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.
 • Yazdır:  Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Verileri Kopyala: Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Resmi Panoya Kopyala: Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Excel'e Gönder: Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
 • Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir: Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
 • Yardım Metni: Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.
 • Hızlı Tür Değişimi: Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.
 • Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi: Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Pivot Tablo Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

 • Salt Okunur: Grafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
 • Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
 • Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
 • Nesneyi Veriye Göre Boyutlandır: Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
 • Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin Ver: Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
 • Kaydırma Konumunu Koru: Bu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
 • Koşulu Göster'i Kullan: Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul false değerini döndürdüğünde gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Normal: Nesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
 • En Küçük Duruma Getirilmiş: Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
 • Daha Fazla.../Daha Az...: Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
  • Sahip: Sahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
  • Nesneyi Paylaş: Nesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
  • Şununla paylaş: Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
  • Kullanıcılar (Etki Alanı\UserID): Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir.

   Kullanıcı eklemek için Add simgesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. Kullanıcıları kaldırmak için, kaldırılacak her bir kullanıcının ardındaki Remove simgesine tıklayın.