Ana içeriğe geç

Sayı ve saat biçimlerine ilişkin kurallar

BU SAYFADA

Sayı ve saat biçimlerine ilişkin kurallar

Birçok yorumlama ve biçimlendirme fonksiyonunda, bir biçim kodu kullanılarak sayılar ve tarihler için biçim ayarlanabilir. Bu konu başlığı altında sayı, tarih, zaman ve zaman damgası biçimlendirmek için kullanılan kurallar açıklanmaktadır. Bu kurallar hem kod hem de grafik fonksiyonları için geçerlidir.

Sayı biçimleri

  • Belirli bir sayıda basamağı göstermek amacıyla, her basamak için "0" sembolünü kullanın.

  • Olası bir basamağı göstermek için, "#" sembolünü kullanın. Biçim sadece ondalık noktasının solundaki # sembollerini içeriyorsa ve sayılar 1'den küçükse, sıfırlar kırpılır ve biçim ondalık ayırıcıyla başlar. Biçim ondalık noktasının sağındaki # simgelerini içeriyorsa, tüm değerler görüntülenecektir.

  • Binlik veya ondalık ayrıcı konumunu işaretlemek için, uygulanabilir binlik ayırıcıyı ve ondalık ayırıcıyı kullanın.

Biçim kodu ayırıcıların konumlarını tanımlamak için kullanılır. Biçim kodunda ayırıcı ayarlanamaz. Bunun için DecimalSep ve ThousandSep değişkenlerini kod içinde kullanın.

Binlik ayırıcı, basamakları herhangi bir konum sayısına göre gruplandırmak için kullanılabilir: örneğin, 12 basamaklı parça numarasının "0012-4567-8912" olarak görüntülenmesi için "0000-0000-0000" (binlik ayırıcı="-") şeklinde bir biçim dizesi kullanılabilir.

DecimalSep ve ThousandSep

Examples:  

# ##0

Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar.

###0

sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.

0000 Sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
0.000

Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar.

0.0##

Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bazıları sıfırlar olarak görüntülenebilir.

Özel sayı biçimleri

QlikView, ikili, sekizli ve onaltılı da dahil olmak üzere 2 ile 36 arasındaki herhangi bir tabanda sayıları yorumlayabilir ve biçimlendirebilir. Ayrıca, Roma rakamı biçimlerini de işleyebilir.

İkili biçim

İkili biçimi belirtmek için biçim kodu (bin) veya (BIN) ile başlamalıdır.

Sekizli biçim

Sekizli biçimi belirtmek için biçim kodu (oct) veya (OCT) ile başlamalıdır.

Onaltılı biçim

Onaltılı biçimi belirtmek için biçim kodu (hex) veya (HEX) ile başlamalıdır. Büyük harfli versiyonu kullanılırsa, biçimlendirme için A-F kullanılır (örneğin, 14FA). Büyük harfli olmayan versiyon ise a-f olarak biçimlendirilir (örneğin, 14fa). Yorumlama, biçim kodunun büyük/küçük harfine bakmaksızın, her iki çeşit için de işler.

Ondalık biçim

Ondalık biçimi belirtmek için (dec) veya (DEC) kullanımına izin verilir, ancak bu gereksizdir.

Özel taban biçimi

2 ile 36 arasında herhangi bir tabanda biçim belirtmek için biçim kodu (rxx) veya (Rxx) ile başlamalıdır; burada xx kullanılacak tabanı belirten iki haneli sayıdır. Büyük harf R kullanılırsa, QlikView biçimlendirme yaparken 10'dan büyük tabanlardaki harfler büyük yapılır (örneğin, 14FA). Küçük r kullanıldığında, sayılar küçük harf olarak biçimlendirilir (örneğin, 14fa). Yorumlama, biçim kodunun büyük/küçük harfine bakmaksızın, her iki çeşit için de işler. (r02) değerinin (bin)'e eşdeğer, (R16) değerinin (HEX)'e eşdeğer olduğunu ve bu durumun bu şekilde devam ettiğini unutmayın.

Roma rakamı biçimi

Roma rakamlarını belirtmek için biçim kodu (rom) veya (ROM) ile başlamalıdır. Büyük harfli versiyonu kullanılırsa, biçimlendirme için büyük harfler kullanılır (örneğin, MMXVI). Büyük harfli olmayan versiyon ise küçük harfler şeklinde biçimlendirilir (mmxvi). Yorumlama, biçim kodunun büyük/küçük harfine bakmaksızın, her iki çeşit için de işler. Roma rakamları negatif sayılar için eksi işareti ve sıfır için 0 ile genelleştirilir. Roma rakamları biçimlendirmesinde ondalık sayılar yok sayılır.

Examples:  

num(199, '(bin)') şunu döndürür: 11000111
num(199, '(oct)') şunu döndürür: 307
num(199, '(hex)') şunu döndürür: c7
num(199, '(HEX)' ) şunu döndürür: C7
num(199, '(r02)' ) şunu döndürür: 11000111
num(199, '(r16)') şunu döndürür: c7
num(199, '(R16)' ) şunu döndürür: C7
num(199, '(R36)') şunu döndürür: 5J
num(199, '(rom)') şunu döndürür: cxcix
num(199, '(ROM)' ) şunu döndürür: CXCIX

Tarihler

Bir tarihi biçimlendirmek için aşağıdaki sembolleri kullanabilirsiniz. Rastgele ayırıcılar kullanılabilir.

D

Günü tanımlamak amacıyla her basamak için "D" sembolü kullanın.

M

Ay numarasını tanımlamak için "M" sembolünü kullanın.

  • Bir basamak için "M" veya iki basamak için "MM" kullanın.
  • "MMM", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan MonthNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, harflerle kısa ay adını gösterir.
  • "MMMM", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan LongMonthNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, harflerle uzun ay adını gösterir.

MonthNames ve LongMonthNames

Y

Yılı tanımlamak amacıyla her basamak için "Y" sembolü kullanın.

W

Haftanın gününü tanımlamak için "W" sembolünü kullanın.

  • "W" , günün numarasını (örneğin, Pazartesi için 0) tek basamak olarak döndürür.
  • "WW" , günün numarasını iki basamaklı olarak döndürür (örneğin, Çarşamba için 02).
  • "WWW", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan DayNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, haftanın gününün kısa adını (örneğin, Pzt) gösterir.
  • "WWWW", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan LongDayNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, haftanın gününün uzun adını (örneğin, Pazartesi) gösterir.

DayNames ve LongDayNames

Examples: (örnek tarih olarak 31 Mart 2013 kullanıldığında)

YY-MM-DD Tarihi 13-03-31 olarak tanımlar.
YYYY-MM-DD Tarihi 3/31/13 olarak tanımlar.
YYYY-MMM-DD Tarihi 2013-Mar-31 olarak tanımlar.
DD MMMM YYYY Tarihi 31 Mart 2013 olarak tanımlar.
M/D/YY Tarihi 3/31/13 olarak tanımlar.
W YY-MM-DD Tarihi 6 13-03-31 olarak tanımlar.
WWW YY-MM-DD Tarihi Cmt 13-03-31 olarak tanımlar.
WWWW YY-MM-DD Tarihi Cumartesi 13-03-31 olarak tanımlar.

Zamanlar

Bir zamanı biçimlendirmek için aşağıdaki sembolleri kullanabilirsiniz. Rastgele ayırıcılar kullanılabilir.

h

Saatleri tanımlamak amacıyla her basamak için "h" sembolü kullanın.

m

Dakikaları tanımlamak amacıyla her basamak için "m" sembolü kullanın.

s

Saniyeleri tanımlamak amacıyla her basamak için "s" sembolü kullanın.

f Saliseleri tanımlamak amacıyla her basamak için "f" sembolü kullanın.
tt

Zamanı AM/PM biçiminde tanımlamak için saatten sonra "tt" sembolünü kullanın.

Examples: (örnek saat olarak 18:30 kullanıldığında):

hh:mm Saati 18:30 olarak tanımlar
hh.mm.ss.ff Saati 18.30.00.00 olarak tanımlar
hh:mm:tt Saati 06:30:pm olarak tanımlar

Zaman damgaları

Yukarıdaki tarihler ve saatler için kullanılan aynı gösterim zaman damgalarında kullanılır.

Examples: (örnek zaman damgası olarak 31 Mart 2013 18:30 kullanıldığında):

YY-MM-DD hh:mm Zaman damgasını 13-03-31 18:30 olarak tanımlar
M/D/Y hh.mm.ss.ffff Zaman damgasını 3/31/13 18.30.00.0000 olarak tanımlar