inmonthtodate - kod ve grafik fonksiyonu

timestamp öğesi ayın base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_date öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.

Syntax:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Dönüş veri türü: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ayı değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Ay period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_date içeren ayı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ayları; pozitif değerler ise sonraki ayları gösterir.