Pivot Tablo

Pivot tablonun bir örneği

Grafikler sayısal verilerin grafiksel temsilleridir. Pivot tablo ve düz tablo, bir grafiğin tüm özelliklerini taşırken verileri tablo biçiminde görüntülemeleri nedeniyle, özel vaka niteliğindedir. Mevcut bir grafiğin farklı temsilleri arasında geçiş yapmak için şu sayfada Grafik Türü ayarı değiştirilebilir: Grafik Özellikleri: Genel sayfası.

Pivot tablo, veri analizi için en güçlü araçlardan biridir. Bu tablo, önemli bir fonksiyonellik sunar, bununla birlikte kullanımı kolaydır. Pivot tabloları, örneğin çapraz tablolar için, satırlardaki ve sütunlardaki boyutları ve ifadeleri gösterir. Pivot tablolardaki veriler gruplanabilir. Pivot tablolar, kısmi toplamları gösterebilir.

Yeni bir pivot tablo oluşturmanın en hızlı yolu, Araçlar menüsünden Hızlı Grafik sihirbazını seçmektir.

Pivot tabloya sağ tıklandığında Pivot Tablo: Nesne Menüsü görüntülenir. Bu menüye, pivot tablosu etkin bir nesne olduğunda, Nesne menüsünden de erişilebilir.

Pivot Tablo Kullanma

Pivot tabloda, boyutlarda (alanlar ve ifadeler) bir dikey ve bir yatay eksen üzerinde gösterilebilir. Boyutlar eksenler arasında ve içinde rahatça hareket ettirilebilir. Bu işleme "eksenel döndürme" denir. QlikView'da eksenel döndürme, fareyle sürükleme ve bırakma hareketiyle yapılır. İmleci alanda herhangi bir yere getirmeniz ve bunu tıklayıp istenilen konuma sürüklemeniz yeterlidir. Bu işlemi daha da kolaylaştırmak için, alan taşınırken, alanın kenarlıkları mavi renkle vurgulanır.

Not:

Pivotlamaya İzin Ver onay kutusu işaretli değilse pivotlama devre dışıdır (bu seçenek Grafik Özellikleri: Sunum (Pivot Tablo) altındadır.

QlikView'da, çok boyutlu pivot tablolar değişken alanlarında küçük + ve - simgeleri görüntüler. + simgesi, daha fazla değişken ortaya çıkarılarak tablonun ayrıntılar için daha fazla genişletilebileceğini gösterirken; - simgesi, netlik veya alan için ayrıntıları feda edecek şekilde tablonun daraltılabileceğini gösterir.

Pivot Tablo: Nesne Menüsü içinden, bu ayarları uygun şekilde etkileyen Tümünü genişlet, Tümünü daralt, Boyut Satırlarını Daralt ve Boyut Sütunlarını Daralt komutlarına erişebilirsiniz.

Not: Döngüsel boyut grupları kullanıyorsanız, her zaman önce Tümünü genişlet yapmanız ve sonra tek tek boyut seviyesinde genişleterek veya daraltarak tüm seviyelerin (görüntülenmeyen seviyelerin bile) uygun şekilde genişletildiğinden emin olmanız önerilir.

Example:  

Aşağıdaki pivot tablosundaki Product alanını dikey eksenden yatay eksene taşımak için imleci Product sütunu üzerine getirin. Farenin sol düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutarken imleci ifade etiketi sırasının üzerine doğru sürükleyin. Sürükleme işlemi gerçekleştirilirken, seçilen sütun ve bu sütunun hedefi mavi renkte vurgulanır.
Sonuç:
Sadece alan boyutları değil, aynı zamanda ifade satırı da eksenel olarak döndürülebilir.

Sonuç:

Boyut Eksenlerini Genişletme ve Daraltma

QlikView pivot tabloları, eksen üzerindeki boyutları tek alan değerlerine göre genişletmenizi ve daraltmanızı sağlar. Bu, bir veya daha fazla alan değerlerinde detaya inmenizi sağlarken diğerleri için toplamları korumanızı sağlar.
Not:

Yeniden yükleme işleminden sonra, pivot tabloda genişletilmiş sütunlar daraltılır.

Not: Pivot tablosunun Grafik Özellikleri: Sunum sayfasındaki Her Zaman Genişletilmiş onay kutusunu işaretleyerek, pivot tablosu için genişletme ve daraltma seçeneklerini Grafik Özellikleri: Sunum.

Example: Örnekler (Genişletme):

Aşağıdaki pivot tabloda, Company sütununda alan değerlerinin sağındaki + simgeleri tablonun daha fazla ayrıntı için genişletilebileceğini gösterir.
İlk + simgesine tıklandığında, ABC şirketinin Product ayrıntılarını görüntüler:
Her bir alan değeri bir sonraki seviyeyi göstermek üzere ayrı ayrı genişletilebilir. Belirli bir sütundaki tüm alan değerlerini genişletmek için, söz konusu sütuna sağ tıklayın ve Nesne menüsünden Tümünü genişlet'i seçin. Bu işlemi yukarıdaki tabloda bulunan Company sütunu için yaparsanız, sonuç aşağıdaki gibi olur:
Product sütunundaki + simgeleri, başka bir seviyenin mevcut olduğunu belirtir. Product sütununa sağ tıklayın ve Tümünü genişlet'i seçin. Sonuç aşağıdaki gibi olur:
Year sütununda + simgesi kullanılabilir olmadığından, bu pivot tabloda yalnızca üç boyutun kullanılabilir olduğu sonucuna varabiliriz.

Example: Örnek (Daraltmak):

+ simgeleriyle genişlettiğiniz gibi, ayrı ayrı değerleri - simgelerine tıklayarak daraltabilirsiniz:

Yukarıdaki tabloda A değerinin sağında bulunan - simgesine tıklarsanız, sonuç aşağıdaki gibi olur.

Son olarak, ilk sütun daraltılabilse bile, bu işlem yalnızca dikey eksen için ifadenin genel toplamını görünür olarak bırakır. Bu işlem, alan boyut sütunlarının herhangi birine sağ tıklanarak ve Nesne menüsünden Boyut Sütunlarını Daralt seçilerek gerçekleştirilir. Sonuç aşağıdaki gibi olur:
Buradan tekrar genişletebilirsiniz!
Genişletme ve daraltma olanakları, aşağıdaki pivot tabloda gösterildiği gibi, yatay eksendeki tüm çoklu boyut alanlarına eşit olarak uygulanır.

Nesne Menüsü

Pivot tablo Nesne menüsü, nesneye sağ tıklayarak açılır. Menü komutları şu şekildedir:

Özellikler... Grafiği tanımlayan parametrelerin ayarlanabileceği Özellikler diyalog penceresini açar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Alt+Enter.
Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Notlar ve Yorumlar

Tümünü genişlet
Tümünü daralt
Boyut Satırlarını Daralt
Boyut Sütunlarını Daralt
Bu komutlar, çok boyutlu pivot tablolarında görüntülenen genişlet (+) ve daralt (-) simgeleri üzerinde çalışır.
KoparGrafik başlığına "(Koparılmış)" metni eklenir ve tablo artık belgede yapılan seçimlerle güncelleştirilmez (ancak grafikten seçimler yapılmaya devam edebilir). Komut yalnızca tablo eklendiyse kullanılabilir.
Bir pivot tablonun kopyasını oluşturup kopararak, kopyası ve aslı arasında doğrudan karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
EkleKoparılmış pivot tablosunu ekler. Pivot tablo verilere dinamik olarak bağlı hale gelir. Komut yalnızca pivot tablo koparıldıysa kullanılabilir.
Klon OluşturPivot tablosunun birebir kopyasını oluşturur. Koparılmış pivot tablo klonlanırsa, klon eklenir.
Sıralama

Bu basamaklı menü yalnızca, Görünüm menüsünün Tasarım Kılavuzu Çizgisi komutu etkinleştirildiğinde veya Tasarım Menüsü Öğelerini Her Zaman Göster seçeneği (Kullanıcı Tercihleri: Tasarım altında) işaretlenmiş olmalıdır. Sayfa nesnelerinin düzen katmanını ayarlamaya yönelik dört komut içerir. Geçerli katman sayıları -128 ile 127 arasındadır.

En Öne Getir
Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en büyük değere ayarlar.

Arkaya Gönder
Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en küçük değere ayarlar.

Bir Öne Getir
Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman artırır. Maksimum değer 127'dir.

Geriye Gönder
Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman azaltır. Minimum değer -128'dir.


Sütunları Verilere UydurHer bir tablo sütunu genişliğini tablonun en uzun veri dizesine göre ayarlar. Üstbilgiler hesaplamalara dahil edilir.
Eşit Sütun GenişliğiFare işaretçisi pivot tablosunda bir sütun üzerine getirildiğinde, bu komut kayan menü çubuğunda (ancak ana menü çubuğu Nesne menüsünde değil) kullanılabilir duruma gelir.
Komut, tablonun tüm sütunlarının sütun genişliğini, işaret edilen sütunun genişliğine göre ayarlar.
Sütun genişliği imlecin sütunun sağ kenarına taşınmasıyla (imlecin görünüşü değişir) ve sürüklenmesiyle ayrı ayrı sütunlar için ayarlanabilir.
Hücreyi Özel Biçimlendir

Üzerine tıkladığınız sütundaki ve satırdaki hücreleri biçimlendirmenizi sağlayan Hücreyi Özel Biçimlendir diyalog penceresini açar. Bu basamaklı menü yalnızca Görünüm menüsünün Tasarım Kılavuz Çizgisi komutu etkinleştirildiğinde kullanılabilir duruma gelir.

Custom Format Cell dialog

Değeri DeğiştirYalnızca bir giriş alanının inputsum toplamasını içeren ifade sütunları için kullanılabilir durumdadır. Tıklanan hücreyi giriş düzenleme moduna ayarlar. Hücrede giriş simgesinin tıklanılmasına eşdeğerdir.
Değerleri Geri YükleYalnızca bir giriş alanının inputsum toplamasını içeren ifade sütunları için kullanılabilir durumdadır. Üç seçenek içeren basamaklı menüyü açar.
Tek Değeri Geri Yükle
Tıklanan hücrenin temel alan değerlerini koddan alınan varsayılan değerlerine geri yükler.
Olası Değerleri Geri Yükle
Tüm olası temel alan değerlerini koddan alınan varsayılan değerlerine geri yükler.
Tüm Değerleri Geri Yükle
Tüm temel alan değerlerini koddan alınan varsayılan değerlerine geri yükler.
Tüm Seçimleri TemizleTablonun boyutlarındaki ve ifadelerindeki tüm seçimleri temizler.
Yazdır... Yazdırma ayarlarının belirlenebileceği Yazdır diyalog penceresini açar.
PDF Olarak Yazdır...

PDF-XChange 3.0 yazıcısı ön seçimli olarak Yazdır diyalog penceresini açar. Yazdır düğmesine bastıktan sonra, PDF çıkış dosyası için bir dosya adı belirtmeniz istenecektir. Bu komut yalnızca PDF yazıcısının sistemde kullanılabilir olması durumunda kullanılabilir.

Excel'e GönderTabloyu çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Tablo yeni bir Excel çalışma sayfasında görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır.
Dışarı Aktar... Dışarı aktarılan veri içeriği için yolun, dosya adının ve (tablo) dosya türünün belirtilebileceği Farklı Kaydet diyalog penceresini açar.
Bu dosya aşağıdaki biçimlerden herhangi birinde kaydedilebilir: Virgülle Ayrılmış, Noktalı Virgülle Ayrılmış, Sekmeyle Ayrılmış, Köprü Metni (HTML), XML ve Excel (xls veya xlsx). Varsayılan biçim, sekmeyle ayrılmış dosya olan *.qvo (QlikViewOutput) biçimidir.
Panoya KopyalaBu basamaklı menü, sayfa nesnesi için çeşitli kopyalama seçeneklerini içerir.
Tam Tablo
Üst bilgi ve seçim durumunu da içerecek şekilde tablonun tamamını panoya kopyalar.
Tablo Veri Alanı
Yalnızca tablonun değerlerini panoya kopyalar.
Hücre Değeri
Sağ tıklanılan (Nesne menüsünü çağırırken) hücrenin metin değerini panoya kopyalar.
Resim
Sayfa nesnesinin resmini panoya kopyalar. Resim, Kullanıcı Tercihleri diyalog penceresi, Dışarı Aktar sayfasındaki ayarlara bağlı olarak sayfa nesnesi başlığı ve kenarlığı içerir veya içermez.
Nesne
Sayfa nesnesinin tamamını düzende başka yere veya geçerli QlikView içinde açılmış başka belgeye yapıştırmak üzere panoya kopyalar.
Bağlı Nesneler

Bağlı nesneler için aşağıdaki komutları içeren menüyü açar.
Bağlantılı Nesnelerin Konumunu Ayarla
Tüm sayfalardaki bağlantılı nesnelerin tümü, vurgulanan nesnelerle aynı konuma ve boyuta ayarlanır.
Bu Nesnenin Bağlantısını Kaldır/Nesnelerin Bağlantısını Kaldır
Bu seçenek, nesneler arasındaki bağlantıyı yok eder ve bu nesneleri farklı nesne kimliklerine sahip farklı nesneler haline getirir.

En Küçük Duruma GetirNesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
En Büyük Duruma GetirNesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
Geri YükleEn küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. Double-clicking the icon of a minimized object or clicking the icon in the object caption (if shown) of a maximized object produces the same result. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.
YardımQlikView yardımını açar.
KaldırSayfa nesnesini sayfadan kaldırır.

Grafik Özellikleri: Genel

Genel sayfasında, başlıklar ve grafik türü gibi özellikleri ayarlayabilirsiniz. Bu, Hızlı Grafik Sihirbazı ve Grafik Özellikleri diyalog penceresindeki ilk sayfadır.

Pencere Başlığı

Pencere üstbilgisinde görüntülenecek olan başlık. Başlık ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için hesaplanan formül olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Grafikte Başlığı Göster

Varsayılan olarak, tanımlanan ilk ifadenin etiketi, grafik başlığı olarak ayarlanır. Grafik başlığının görüntülenmemesi gerekiyorsa, onay kutusunu temizleyin. Orijinal başlığı görüntülemek için, onay kutusunu işaretlemeniz yeterlidir. Başlık ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için hesaplanan formül olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. Grafik başlığı, pivot tablolarda veya düz tablolarda görüntülenmez.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Başlık AyarlarıBaşlık Ayarları düğmesine tıklayarak, grafik başlığı için gelişmiş ayarları tanımlayın.
Yazdırma Ayarları

Yazdırma Ayarları düğmesine tıklanması sizi, kenar boşluklarını ve üstbilgi/altbilgi biçimini tanımlamanın mümkün olduğu Yazdırma Ayarları diyalog penceresine götürür. Yazdırma Ayarları diyalog penceresinde Yazdırma Düzeni ve Üstbilgi/Altbilgi Yazdır sayfaları olmak üzere iki sayfa bulunur.

Yazdır: Düzen ve Yazdır: Üstbilgi/Altbilgi

Alternatif DurumListedeki kullanılabilir durumlardan birini seçin. Aşağıdaki Alternatif Durumlar her zaman için kullanılabilir durumdadır.
Devralındı
Sayfalar ve sayfa nesneleri QlikView geliştiricisi tarafından geçersiz kılınmadıkça, her zaman için devralındı durumundadır. Bu ayar, bir üst seviyede bulunan nesneden devralınır; devralındı öğesi seçiliyse, bir sayfadaki bir grafik, sayfayla aynı ayarları alır.
Varsayılan durum
Bu durum, çoğu QlikView kullanımının gerçekleştiği ve $ işaretiyle temsil edilen bir durumdur. QlikView belgesi her zaman için varsayılan durum konumundadır.
Nesne Kimliği

Bu, makro amaçlarına yönelik olarak kullanılır. Her sayfa nesnesine benzersiz bir kimlik atanır. Alfasayısal karakterleri yalnızca kimlik içinde kullanmanız önerilir. Grafikler için kimlik bilgisi CH01 ile başlar. Bağlı nesneler aynı nesne Kimliğini paylaşır. Bu Kimlik numarasını daha sonra düzenleyebilirsiniz.

Dahili Makro Yorumlayıcısı

KoparıldıEtkinleştirilirse, grafik koparılır; yani seçimler yapıldığında artık dinamik olarak güncelleştirilmez.
Salt OkunurEtkinleştirilirse, grafik salt okunur hale gelir; yani grafikte tıklama veya fareyle boyama yoluyla seçim yapılamaz.
Hesaplama KoşuluBu metin kutusuna bir ifade yazılması, grafiğin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken bir koşul ayarlar. Koşul yerine getirilmezse, grafik içinde "Hesaplama koşulu yerine getirilmedi" metni görüntülenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.
Grafik TürüGrafik Türü grubu, grafiğin temel düzenini seçtiğiniz konumdur. Her bir grafik türü hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Grafik türleri.
Hızlı Tür DeğişimiBu grupta, grafik içinde, kullanıcının grafik özellikleri diyalog penceresine gitmeden grafik türünü değiştirebileceği bir simge etkinleştirebilirsiniz.
İzin Verilen Türler
Bu listede, açılan menüde hangi grafik türlerinin görünmesi gerektiğini seçebilirsiniz. Hızlı tür değişimin etkinleştirilmesi için iki veya daha fazla tür seçilmelidir.
Tercih Edilen Simge Konumu
Grafiksel grafiklerde, hızlı tür değişimi simgesi grafiğin içinde veya sayfa nesnesi başlığında konumlandırılabilir. Tablo grafiklerinde, başlık tek alternatiftir.
Kullanıcı Yeniden Boyutlandırmasını SıfırlaBu düğmeye tıklandığında, grafiksel grafiklerdeki gösterge, başlık ve benzeri öğelere yönelik kullanıcı boyutlandırması sıfırlanır. Ayrı öğelerin yerleştirilmesi etkilenmez.
Kullanıcı Yerleştirmesini SıfırlaBu düğmeye tıklandığında, grafiksel grafiklerdeki gösterge, başlık ve benzeri öğelere yönelik kullanıcı yerleştirmesi sıfırlanır.
Hata Mesajları

Özel Hata Mesajları diyalog penceresini açar.

Özel Hata Mesajları

Referans ModuGrafiğin bağlam menüsünden Referansı Ayarla seçeneği kullanıldığında, referans arka planının nasıl çizilmesi gerektiğine yönelik ayarlar. Bu ayar yalnızca bazı grafikler için anlamlıdır.

Grafik Özellikleri: Boyutlar

Grafik Özellikleri: Boyutlar sayfasına, grafiğe sağ tıklanarak ve Özellikler öğesi seçilerek veya grafik etkin olduğunda Nesne menüsünden Özellikler öğesi seçilerek erişilir.

Bir grafik oluşturduğunuzda ilk olarak kendinize şu iki soruyu sormanız gerekir:

  • Neye bakmak istiyorsunuz? Sütun grafiğindeki sütunların boyutları neye karşılık gelmelidir? "Satış toplamı" veya benzeri bir yanıt verilebilir. Bu, İfadeler sekmesinde ayarlanır.
  • Bunu neye göre gruplandırmak istiyorsunuz? Sütun grafiğindeki sütunlar için etiket olarak hangi alan değerlerini kullanmak istiyorsunuz? "Ülke başına" veya benzeri bir yanıt verilebilir. Bu, Boyutlar sekmesinde ayarlanır.

Bir grafik, bir veya daha fazla boyut görüntüleyebilir. Üst sınır, gerçek grafik türüne, verilerin karmaşıklığına ve kullanılabilir belleğe bağlıdır. Pasta, çizgi ve dağılım grafikleri maksimum iki, sütun, blok ve ızgara grafikleri ise maksimum üç boyut görüntüleyebilir. Radar ve huni grafikleri yalnızca tek boyut görüntüleyebilirken, gösterge grafikleri herhangi bir boyut kullanmaz. Ek boyutlar yok sayılır.

Bir grafik boyutu, değerlerini, Grafik Özellikleri: Boyutlar sayfasında belirtilen bir alandan alır. Bir boyut, tek bir alan olmak yerine bir alan grubundan da oluşabilir (aşağıdaki Grupları Düzenle bölümüne bakın).

Boyut bir tek alan, bir grup veya bir ifade (hesaplamalı boyut) olabilir. Ayrıca, yapay olarak oluşturulmuş bir boyut da olabilir.

Yapay boyut fonksiyonları

Alanları seçerek (tıklama, Ctrl-tıklama) ve Ekle> veya <Kaldır düğmelerini kullanarak ya da doğrudan seçimlerinize çift tıklayarak geri ve ileri taşıyın.

Grafik boyutları bir ifadeden de hesaplanabilir.

Bu özellik sayfası, boyutları tanımlamak için kullanılır.

Kullanılabilir Alanlar/Gruplar

Boyut olarak kullanılabilen tüm alanları/alan gruplarını listeler (tipik bir sütun grafiğindeki x ekseni boyunca). Alan gruplarından önce, detaya inme grupları için bir dikey ok veya döngüsel gruplar için bir kavisli ok gelir. Gruplar, Belge Özellikleri: Gruplar sayfasında tanımlanır. Üzerlerine tıklayarak, kullanılacak/kaldırılacak öğeleri seçin. Öğeleri istenilen sütun taşımak için Ekle > veya < Kaldır düğmesini kullanın.
Görüntülenebilen boyutların sayısı, farklı grafik türlerine göre değişir.
Birden fazla dahili tabloda görünen tüm alanlardan önce bir anahtar sembolü gelir. Pasta grafikleri, çizgi grafikleri ve dağılım grafikleri ikiden fazla boyut görüntüleyemez. Sütun grafiklerinde üçe kadar boyut gösterilebilir.

Belge Özellikleri: Gruplar

Sistem Alanlarını GösterBu seçenek işaretlendiğinde, Kullanılabilir Alanlar/Gruplar sütununda sistem alanları görüntülenir.
Tablodan Alanları GösterBuradan, hangi alanların/grupların Kullanılabilir Alanlar/Gruplar listesinde görüneceğini kontrol edebilirsiniz. Açılan menü varsayılan olarak Tüm Tablolar alternatifini görüntüler.
Alternatif Tüm Tablolar (Nitelenmiş), bulundukları tabloların adına göre nitelenmiş alanları gösterir. Bu, anahtar (bağlayan) alanların bir defadan fazla listeleneceği anlamına gelir. (Bu alternatif yalnızca görüntüleme amacıyla kullanılır ve kod dosyasındaki Qualify alanlarıyla hiçbir ilgisi yoktur.)
Bir defada bir tablonun alanlarını görüntülemek de mümkündür. Kullanılabilir grupların her zaman listelendiğini unutmayın.
Grupları Düzenle... Bu düğme sizi doğrudan Belge Özellikleri: Gruplar sayfasına götürür; boyut olarak kullanılacak alan grupları bu sayfada tanımlanabilir.
Animasyonu Oynat... Animasyon için grafiğin ilk boyutundan yararlanmak üzere kullanabileceğiniz Animasyon diyalog penceresini açar. Animasyon yalnızca pasta grafiği dışındaki bit eşlem grafikleri için kullanılabilir. Animasyonları kullanırken bazı fonksiyonel sınırlamalar geçerlidir.
Izgara... İlk boyutu temel alan bir grafik dizisi oluşturabileceğiniz Izgara Ayarları diyalog penceresini açar. Herhangi bir türdeki bit eşlem grafiği, ızgara görüntüsüne dönüştürülebilir.
Kullanılan Boyutlar

Bu liste, grafikte boyut olarak kullanılmak üzere geçerli olarak seçilen boyutları içerir. Kullanılabilen boyutların sayısı, grafiğin türüne göre değişiklik gösterir. Herhangi bir tür için gereksiz boyutlar göz ardı edilir. Boyut veri hücreleri, tablolarda kullanıldığında öznitelik ifadeleri yoluyla dinamik olarak biçimlendirilebilir. Boyut için öznitelik ifadesi girildiği her seferinde, simgesi gri tonlamadan renkliye döner veya Metin Biçimi durumunda olduğu gibi griden siyaha döner. Bu ayarlar, grafik ayarları üzerinde önceliğe sahiptir. Yer tutucuları veya boyutun öznitelik ifadesini görüntülemek için herhangi bir boyutun önündeki "+" ifade simgesine tıklayın.
Arka Plan Rengi
Boyut hücresinin hücre arka plan rengini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Arka Plan Rengi öğesine çift tıklayın. Kullanılan ifadenin geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekilde Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmesi gerekir. Bu, özel grafik rengi fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili değilse, program siyah varsayılan ayarına döner.
Metin Rengi
Boyut hücresinin hücre metin rengini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Metin Rengi öğesine çift tıklayın. Kullanılan ifadenin geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekilde Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmesi gerekir. Bu, özel grafik rengi fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili değilse, program siyah varsayılan ayarına döner.

Renk fonksiyonları

Metin Biçimi
Metin Biçimi'ne çift tıklayarak her bir boyut hücresi için tablo hücresindeki metnin yazı tipi stilini hesaplamak için bir öznitelik ifadesi girin. Metin biçimi ifadesi olarak kullanılan ifade, kalın metin için '<B>', italik metin için '<I>' ve/veya altı çizili metin için '<U>' içeren dize döndürmelidir.

Yükselt ve İndirge düğmeleriyle, Kullanılan boyutlar listesindeki boyutlar sıralanabilir.

Hesaplamalı boyut ekle...

Yeni bir boyut ekler ve bunu İfadeyi Düzenle diyalog penceresinde düzenleme için açar. Grafik boyutu genellikle tek bir alandır, ancak ayrıca dinamik olarak hesaplanabilir. Hesaplamalı boyut, bir veya daha fazla alan içeren bir ifadeden oluşur. Tüm standart fonksiyonlar kullanılabilir. Toplama fonksiyonları kullanılamayabilir, ancak Aggr fonksiyonu, iç içe toplama elde etmek için dahil edilebilir.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Düzenle... İfadeyi Düzenle diyalog penceresinde düzenleme için boyutu açar. Hesaplamalı boyutlarla ilgili ayrıntılı bilgi için yukarıdaki Hesaplamalı boyut ekle... bölümüne bakın.
Seçili Boyut için Ayarlar

Bu grupta, ayrı boyutlara yönelik ayarları bulabilirsiniz.
Koşul Koy
Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan ... düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, boyut dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.

Değer NULL Olduğunda Gösterme
Bu onay kutusu etkinleştirilmişse, yukarıdaki Kullanılan Boyutlar öğesindeki seçili boyut, değeri NULL olması halinde grafikte görüntülenmez.
Tüm Değerleri Göster
Seçimden bağımsız olarak tüm boyut değerlerini göstermek için bu onay kutusunu etkinleştirin. İfade değeri, hariç tutulan boyut değerleri için sıfır olduğundan, Tüm Değerleri Göster seçeneğinin çalışması için Sunum sayfasındaki Sıfır Değerlerini Gösterme seçeneğinin seçiminin kaldırılması gerekir. Bir ifadeyi boyut olarak kullanırsanız, Tüm Değerleri Göster komutu uygulanmaz.
Açıklama Göstergesini Göster
Açıklama Göstergesini Göster işaretlendiğinde, alan değerlerinin "adları" x ekseni boyunca gösterilir.
Etiket
Etiket seçeneği işaretlendiğinde, alanın adı gösterilir. Etiketler aşağıdaki metin kutusunda düzenlenebilir. Etiket ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için bir hesaplanan etiket ifadesi olarak da tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Gelişmiş...
Bu düğme, alan değerlerinin resim temsilleri ve özel metin arama seçenekleri için ayarları sunan Gelişmiş Alan Ayarları diyalog penceresini açar.

Advanced Field Settings

Yorum
Seçili boyutun açıklanabileceği bir yorum alanı. Yorum, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.
Sayfa Sonları
Bu ayar yalnızca bir pivot tablodan veya düz tablodan elde edilen çıktı içindeki sayfa sonları kullanımı için geçerlidir. Şu etkilere sahip üç mod kullanılabilir:

Kesmeler Yok
Gerekli olduğu şekilde, yalnızca her sayfanın sonuna sayfa sonu ekler.
Koşullu Kesmeler
Sonraki boyut değerine sahip tüm satırlar geçerli sayfaya sığdırılamıyorsa, bir sayfa sonu ekler.
Zorunlu Kesmeler
Boyut değeri her değiştiğinde bir sayfa sonu ekler

Grafik Özellikleri: Boyut Sınırları

Gösterge grafikleri ve pivot tablolar dışındaki grafik türleri için boyut sınırları ayarlanabilir.

Boyut Sınırları sekmesinde, belirli bir grafikte görebileceğiniz boyut değerlerinin sayısı kontrol edilir.

Bu konuya geçmeden önce, açılan menüdeki üç seçeneğin neden olduğu etkiyi açıklamak önemlidir. Açılan menü üç değer içerir: İlk, En Büyük ve En Küçük. Bu değerler, hesaplama altyapılarının, grafik altyapısına döndürdüğü değerleri sıralama şeklini kontrol eder. Boyutun kısıtlanması gerekiyorsa, bu seçeneklerden birinin seçili olması zorunludur. Birincil sıralamanın ilk boyut sıralamasını geçersiz kılabildiği durumlarda pivot tablolar dışında, sıralama yalnızca ilk ifade için gerçekleştirilir.

Bu özellik sayfası, boyut sınırlarını tanımlamak için kullanılır. Grafikteki her boyut ayrı olarak yapılandırılır.

Sınırlar

İlk ifadeyi kullanarak hangi değerlerin görüntüleneceğini kısıtla
Bu özellikler, aşağıda yapılan ayarlara göre, grafikte görüntülenen boyut değerlerinin sayısını belirlemek için kullanılır.

Yalnızca şunu göster:
X sayıda İlk, En Büyük ya da En Küçük değeri göstermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek 5 olarak ayarlanırsa, beş değer görüntülenir. Boyutun Diğerlerini Göster seçeneği etkinleştirilmişse, Diğerleri segmenti bu beş görüntüleme yuvasından birini kullanır.

İlk seçeneği, özellik diyalog penceresinin Sırala sekmesinde seçilen seçeneklere dayalı olarak satırları döndürür. Grafik bir Düz Tablo ise, satırlar o zamanki birincil sıralamaya göre döndürülür. Diğer bir deyişle, kullanıcı herhangi bir sütun üstbilgisine çift tıklayarak ve söz konusu sütunu birincil sıralama kriteri haline getirerek değerlerin görüntülenmesini değiştirebilir.

En Büyük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları azalan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).

En Küçük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları artan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).

Görüntülenecek değer sayısını girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Yalnızca şu olan değerleri göster:
Bu seçenek için belirtilen koşulu karşılayan tüm boyut değerlerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Değerleri toplamın yüzdesini veya tam miktarı temel alarak görüntülemek için seçin. Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Yalnızca şuna kümüle toplanan değerleri göster:
Bu seçenek belirlendiğinde, geçerli satıra kadar olan tüm satırlar toplanır ve sonuç, seçenekte ayarlanan değerle karşılaştırılır. Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir ve kümülatif değerleri (ilk, en büyük ve en küçük değerleri temel alan) genel toplamla karşılaştırır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. Karşılaştırma değerini içeren boyut değerini dahil etmek için Sınır Değerlerini Dahil Et öğesini seçin.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Not: Kümülatif kısıtlama toplamı hesaplanırken negatif değerler dahil edilmez. Negatif değerler içerebilen alanlar için bağıntılı kısıtlamalar kullanmamanızı öneririz.
Not: Hesaplanan boyuta bir sınır eklerseniz ve veriler aynı hesaplanan boyuta göre sıralanırsa, boyut sınırı sıralama düzeninden önce uygulanır.
SeçeneklerDiğerlerini Göster
Bu seçeneğin etkinleştirildiğinde, grafikte bir Diğerleri segmenti oluşturulur. Görüntüleme kısıtlamaları için karşılaştırma ölçütlerini karşılamayan tüm boyut değerleri, Diğerleri segmentinde gruplanır. Seçilen boyuttan sonra başka boyutlar varsa, İç Boyutları Daralt öğesi, takip eden/iç boyutlar için ayrı ayrı değerlerin grafikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder.

Etiket
Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Toplamı Göster
Bu seçenek etkinleştirildiğinde, grafik seçilen boyut için bir toplam görüntüler. This total behaves differently than the expression total, which is still configured on the İfadeler seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir.

Etiket
Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Global Gruplama Modu
Bu seçenek yalnızca iç boyutlar için geçerlidir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kısıtlamalar yalnızca seçilen boyuta göre hesaplanır. Önceki tüm boyutlar yok sayılır. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, kısıtlamalar tüm önceki boyutlara dayalı olarak hesaplanır.

Boyut Toplamlarına Kıyasla İfade Toplamları

Boyut Toplamları, hesaplama altyapısı tarafından oluşturulur ve daha sonra ayrı satırlar (veya boyut değerleri) olarak grafik altyapısına döndürülür. Bu, Diğerleri satırları üzerinde bir etkiye sahiptir. İfade Toplamları ve Boyut Toplamları olanaklarını kullanma arasındaki fark aşağıda görülebilir.

İfade Toplamları ve Boyut Toplamları

Boyut Toplamları kullanıldığında, bir düz tablo içinde alt toplamlara sahip olmak mümkündür.

Grafik Özellikleri: İfadeler

Grafik Özellikleri: İfadeler sekmesine erişmek için, bir grafiğe veya tabloya sağ tıklayın ve Nesne menüsünden Özellikler öğesini seçin.

Bir grafik oluştururken iki soru sorulmalıdır:

  • Sütunların boyutu vb. neyi göstermelidir? Bunlar İfadeler olur ( örneğin NetSales toplamı).
  • Veriler nasıl gruplandırılmalıdır? Bunlar Boyutlar olur ( örneğin Ülke başına).
Not: İfadeler sekmesi, farklı grafik ve tablo türleri için farklı görünür. Bir seçenek gri renkteyse, söz konusu grafik veya tablo türü için kullanılamaz.
İfade Listesi

Sol üst bölmedeki ifade listesi, çok sayıda kontrol seçeneğini içeren tam bir ağaç kontrolüdür.
Her bir ifadenin (veya ifade grubunun) önünde, genişletme simgesi (' + ' işaretine sahip kutu) gösterilir. Bu simgeye tıklanıldığında, temeldeki alt ifadeler veya öznitelik ifadeleri açılır. Simge aynı anda bir daraltma simgesiyle ( ' - ' ) değiştirilir. Belirli çizim seçenekleri alt ifadeleri kullanır; bu, birlikte çizim sembolünü tanımlayan iki veya daha fazla ifadeden oluşan bir kümedir (örneğin aşağıda açıklanan Stok veya Kutu Çizimi).
İfade verileri aynı zamanda öznitelik ifadeleri aracılığıyla dinamik olarak da biçimlendirilebilir. Boyutun öznitelik ifadeleri için yer tutucuları görüntülemek amacıyla herhangi bir ifadenin önündeki genişletme simgesine tıklayın. Bunlar:

Arka Plan Rengi
Veri noktasının çizim rengini hesaplamak için öznitelik ifadesini oluşturmak üzere varsayılan Arka Plan Rengi ifadesini düzenleyin. Hesaplanan renk, varsayılan QlikView renk seçimi üzerinde önceliğe sahip olur ve renk fonksiyonları kullanılarak elde edilen geçerli bir renk temsili olmalıdır. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili değilse, program siyah varsayılan ayarına döner. Aynı yöntem kullanılarak, Metin Rengi için bir yardımcı ifade oluşturulabilir.

Renk fonksiyonları

Metin Rengi
Arka plan rengiyle (yukarı bakın) aynı yöntem kullanılarak, Metin Rengi için bir yardımcı ifade oluşturulabilir.

Metin Biçimi
Veri noktasıyla ilişkili metnin yazı tipi stilini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek üzere Metin Biçimi ifadesini düzenleyin (Tablolar için: her bir boyut hücresi için tablo hücresindeki metin. Hesaplanan metin biçimi, Grafik Özellikleri: Stil. Metin biçimi ifadesi olarak kullanılan ifade, kalın metin için '<B>', italik metin için '<I>' ve/veya altı çizili metin için '<U>' içeren dize döndürmelidir. Dizeden önce = öğesinin gerekli olduğunu unutmayın.

Pasta Açılan Penceresi
Veri noktası ile ilişkili pasta diliminin çıkarılan "açılan pencere" konumunda çizilmesi gerekip gerekmediğini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Açılan Pasta öğesine tıklayın. Bu tür bir öznitelik ifadesi yalnızca pasta grafikleri üzerinde etkilidir.

Sütun Konumu
Sütun için kaydırmayı veya veri noktasıyla ilişkili sütun segmentini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Sütun Konumu öğesine tıklayın. Kaydırma pozitif veya negatif olabilir ve sütunu veya segmenti uygun şekilde taşır. Bu, örneğin şelale grafiği adı verilen grafikleri oluştururken kullanışlıdır. Bu tür bir öznitelik ifadesi yalnızca sütun grafikleri üzerinde etkilidir.

Çizgi Stili
Çizgiye yönelik çizgi stilini veya veri noktasıyla ilişkili çizgi segmentini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Çizgi Stili öğesine tıklayın. Bu tür öznitelik ifadesi yalnızca çizgi, birleşik ve radar grafikleri üzerinde etkilidir. Çizginin göreceli genişliği, <Wn> etiketi dahil edilerek kontrol edilebilir; burada n, grafiğin varsayılan çizgi kalınlığına uygulanacak çarpım katsayısıdır. n sayısı 0,5 ile 8 arasında bir gerçek sayı olmalıdır. Örnek: <W2.5>. Çizginin stili, <Sn> etiketi dahil edilerek kontrol edilebilir; burada n, kullanılacak stili belirten 1 ile 4 arasında bir tamsayıdır (1=sürekli, 2= çizgili, 3=noktalı, 4=çizgili/noktalı). Örn.: <S3>. <Wn> ve <Sn> etiketleri serbestçe birleştirilebilir, ancak her bir etiketin yalnızca ilk oluşumu dikkate alınır. Etiketler tek tırnak içine alınmalıdır.

Değeri Göster
Ana ifade için Veri Noktalarındaki Değerler işaretlenmemiş olsa dahi, veri noktası çiziminin "veri noktasındaki değer" değeri ile tümlenmesi gerekip gerekmediğini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Değeri Göster öğesine tıklayın. Ana ifade için Veri Noktalarındaki Değerler seçiliyse, öznitelik ifadesi göz ardı edilir. Bu tür bir öznitelik ifadesi yalnızca sütun, çizgi, pasta, huni ve birleşik grafikler üzerinde etkilidir.

EkleYeni ifadeler ve alt ifadeler, Ekle düğmesiyle oluşturulur. Seçenek ayrıca, ifade listesine sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir.
SilSil düğmesi, önceden oluşturulmuş ifadeleri listeden kaldırmanıza olanak tanır. Seçenek, ayrıca, ifade listesindeki bir ifadeye sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir.
KopyalaKopyala seçeneği yalnızca, ifade listesindeki bir ifadeye veya bir alt ifadeye/öznitelik ifadesine sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir. Bu komut bir ana ifade üzerinde kullanıldığında, ifadeyle ilişkili tüm veriler ve ayarlar (etiket dahil), panoya bir xml parçası olarak kopyalanır. Daha sonra ifade tekrar aynı grafiğe veya aynı veya başka bir belgedeki başka herhangi bir QlikView grafiğine yapıştırılabilir. Komutu bir öznitelik ifadesi üzerinde kullanırsanız, yalnızca öznitelik ifadesi tanımı kopyalanır. Bu durumda bir öznitelik ifadesi, aynı veya başka bir grafikteki herhangi bir ana ifadeye yapıştırılabilir.
Dışarı Aktar...Dışarı Aktar... seçeneği yalnızca, ifade listesindeki bir ifadeye sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir. Bu komut bir ana ifade üzerinde kullanıldığında, ifadeyle ilişkili tüm veriler ve ayarlar (etiket dahil), bir xml dosyasına dışarı aktarılabilir. Daha sonra ifade tekrar aynı grafiğe veya aynı ya da başka bir belgedeki başka herhangi bir QlikView grafiğine içeri aktarılabilir. Komut, dışarı aktarma dosyasının hedefini seçebileceğiniz İfadeyi Farklı Dışarı Aktar diyalog penceresini açar. Dosya Ex.xml uzantısını alır.
YapıştırYapıştır seçeneği yalnızca, ifade listesindeki bir ifadeye veya alt ifadelere/öznitelik ifadelerine sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir. Bir ana ifade daha önce panoya kopyalanmışsa, bu ana ifadeyi ifadeler listesinde boş alana yapıştırabilir ve kopyalanan ifadeyle birebir aynı yeni bir ifade oluşturabilirsiniz. Bir öznitelik ifadesi kopyalanmışsa, bunu bir ana ifadeye yapıştırabilirsiniz.
İçeri Aktarİçeri Aktar seçeneği yalnızca, ifade listesindeki boş alana sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir. Komut, önceden dışarı aktarılan ifadeye göz atabileceğiniz bir diyalog penceresi açar. İçeri aktarılan ifade, grafikte yeni bir ifade olarak görünür.
Yükselt
İndirge
Birkaç ifade görüntüleniyorsa, bunlar Yükselt ve İndirge düğmeleri kullanılarak sıralanabilir. Bu, sütunların ve benzeri öğelerin grafikte görüntülenme sıralamasını etkiler.
GrupGruplandır düğmesi, iki veya daha fazla kullanılabilir ifade olması şartıyla, ifadeleri bir veya daha fazla döngüsel grupta birleştirmek için kullanılabilir. QlikView düzeninde, grafikte görüntülenen döngü simgesine tıklayarak bir gruba ait ifadelerde döngüsel olarak gezinebilirsiniz (= Döngü Grubu). Doğrudan seçim için, gruba ait olup geçerli olarak kullanılmayan ifadelerin açılan listesini almak üzere aynı döngü simgesine tekrar sağ tıklayın.
Not:

Döngü Grubu'nu döngüsel gruplar ile karıştırmayın!

Hiyerarşik olmayan gruplar (döngüsel)

Grubu ÇözBir gruba ait bir ifadenin seçilmesi ve Grubu Çöz öğesine tıklanması, ifadeyi gruptan çıkarır. Çıkarma sonrasında döngü grubunda yalnızca bir ifade kalırsa, son ifade de çıkarılır ve grup kaldırılır.
EtkinleştirBu onay kutusunun devre dışı bırakılması, ifadeyi grafikte atlanacak şekilde ayarlar.
BağıntılıBu onay kutusunun etkinleştirilmesi, grafiği, sonucu mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterecek şekilde ayarlar. Bu seçenek, pivot tablolar için kullanılamaz.
GörünmezBu onay kutusunun etkinleştirilmesi, bu ifadenin çizilmesini engellerken, ifadeye atanan alanı korur.
KoşulBu onay kutusunun etkinleştirilmesi, geçerli seçimi temel alarak ifadenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyen bir koşul tanımlamanıza olanak tanır. Koşul TRUE veya NULL olarak değerlendirilirse ifade görüntülenir, koşul FALSE olarak değerlendirilirse ifade görüntülenmez.
Etiketİfade etiketinin önünde, kullanılan grafik türünü ve/veya ifade için seçilen Görüntüleme Seçenekleri öğelerini göstermek için bir veya birkaç simge kullanılır (aşağıya bakın).
TanımSeçilen ifadenin bileşimini gösterir. İfade doğrudan bu kutu içinde düzenlenebilir. ... düğmesine tıklanarak tam İfade Düzenle diyalog penceresi açılır.
YorumBu, ifadenin oluşturucusunun ifadenin amacını ve fonksiyonunu açıklayabileceği bir yorum alanıdır.
Görüntüleme SeçenekleriBu grup, veri noktalarının çizilme şeklini veya grafik tablolarının ifade hücrelerine ne girileceğini değiştirmek için kullanılır. Bazı seçeneklerin yalnızca belirli grafik türleri için kullanılabildiğini, bazı seçeneklerin birleştirilemediğini ve bazı seçeneklerin karmaşık çizimler oluşturmak için bir veya daha fazla ek ifade kullanacağını unutmayın.

Sütun
Seçilen ifadenin değerlerini sütun olarak gösterir. Bu seçenek yalnızca sütun grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir.

Sembol
Seçilen ifadenin değerlerini sembol olarak gösterir. Bu seçenek yalnızca çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir. Açılan menüdeki birkaç farklı sembol arasından seçim yapın.

Çizgi
Seçilen ifadenin değerlerini çizgi olarak gösterir. Bu seçenek yalnızca çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir. Açılan menüdeki Normal, Kesintisiz ve üç farklı Plato çizgisi arasından seçim yapın.

Stok
İfadeyi bir stok işaretçisi olarak çizmek için bu onay kutusunu işaretleyin. İfadeler listesinde ifadeden önce kendi simgesi gelir ve ifade, dört alt ifadeye sahip boş bir yer tutucu olarak görünür. Birinci alt ifade, stok işaretçisinin üst noktasını çizmek için kullanılır. İkinci alt ifade alt nokta için kullanılır. Stok işaretçisinin çizilmesi için, bu iki alt ifade geçerli tanımlar içermelidir. Üçüncü alt ifade isteğe bağlıdır, ancak kullanılması durumunda stok işaretçisinin yakın noktası için kullanılır. Dördüncü alt ifade isteğe bağlıdır, ancak kullanılması durumunda stok işaretçisinin açık noktası için kullanılır. İfade için Stok onay kutusu işaretlendiğinde, yeni boş alt ifadeler otomatik olarak oluşturulur. Bir ifade için Stok onay kutusu seçildiğinde, aynı ifade için Sütun, Çizgi, Sembol, Kutu Çizimi veya Hata Çubukları Var onay kutularını seçemezsiniz. Bir ifade için bu seçeneklerden herhangi biri seçilmişse, ifade için Stok onay kutusu seçilemez. Bu seçenek yalnızca birleşik grafikler için kullanılabilir.

Kutu Çizimi
İfadeyi, genellikle istatistiksel verilerin görüntülenmesi amacıyla kullanılan bir kutu çizimi olarak çizmek için bu onay kutusunu işaretleyin. İfadeler listesinde ifadeden önce kendi simgesi gelir ve ifade, beş alt ifadeye sahip boş bir yer tutucu olarak görünür. Birinci alt ifade, kutu çiziminin kutu üst noktasını çizmek için kullanılır. İkinci alt ifade kutu alt noktası için kullanılır. Kutu çiziminin çizilmesi için, bu iki ifade geçerli tanımlar içermelidir. Üçünce ila beşinci alt ifadeler isteğe bağlıdır. Bu ifadeler, kullanılmaları durumunda bir medyan, bir üst yatay çizgi ve bir alt yatay çizgi tanımlar. Bir Kutu Çizimi öğesine yönelik genel bir uzantı, aşırı değerler için ana hat düzenleyicileri adını taşır. Bunlar, ayrı ifadeleri sembol olarak çizerek elde edilebilir. Ana ifade için Kutu Çizimi işaretlendiğinde, yeni boş alt ifadeler otomatik olarak oluşturulur. Bir ifade için Kutu Çizimi onay kutusu seçildiğinde, aynı ifade için Sütun, Çizgi, Sembol, Stok veya Hata Çubukları Var onay kutularını seçemezsiniz. Bir ifade için bu seçeneklerden herhangi biri seçilmişse, ifade için Kutu Çizimi seçilemez. Bu seçenek yalnızca birleşik grafikler için kullanılabilir.

Hata Çubukları Var
Seçilen ifadeyi takip eden bir veya iki ifadeyi, ana ifadenin veri noktalarının en üstünde çizilen hata çubukları için yardımcı ifadeler olarak kullanmak üzere bu onay kutusunu işaretleyin. Simetrik öğesi seçilmişse, yalnızca bir yardımcı ifade kullanılır ve veri noktası çevresinde simetrik olarak çizilir. Asimetrik öğesi seçilmişse, iki yardımcı ifade kullanılır ve sırasıyla veri noktasının üzerinde ve altında çizilir. Hata çubuğu ifadeleri pozitif sayılar döndürmelidir. Hata çubukları için kullanılan yardımcı ifadelerden önce İfadeler listesinde kendi (simetrik), (asimetrik üst) veya (asimetrik alt) simgeleri gelmelidir ve bu ifadeler, grafikte başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. Seçilen ifadenin ardından zaten tanımlanmış bir ifade yoksa, yeni kukla yardımcı ifadeler otomatik olarak oluşturulur. Bu seçenek yalnızca sütun grafikleri, çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir.

Veri Noktasındaki Değerler
İfadenin sonucunun, veri noktasının üst kısmında metin olarak çizilmesini sağlamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek yalnızca sütun grafikleri, çizgi grafikleri, birleşik grafikler ve pasta grafikleri için kullanılabilir. Pasta grafikleri için kullanıldığında, değer, pasta dilimlerinin yanında gösterilir.

Eksen Üzerinde Metin
Bir ifadenin sonucunun, her bir x ekseni değeri, eksen ve eksen etiketlerinde metin olarak çizilmesini sağlamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek yalnızca sütun grafikleri, çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir.

Açılan Pencere Olarak Metin
İfadenin sonucunun düzende bulunan grafikteki bir veri noktasının üzerine gelindiğinde görünen açılan balon mesajlarında gösterilmesini sağlamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek, diğer görüntüleme seçeneklerinden herhangi biri ile birlikte veya bu seçeneklerden herhangi biri olmadan kullanılabilir. Bu nedenle, grafiğin kendi içinde bulunmayan, ancak yalnızca üzerine gelindiğinde açılan pencerelerde bulunan bir ifadeye sahip olmak mümkündür.
Görüntüleme Seçenekleri

Temsil
Bu seçenek yalnızca düz tablolar ve pivot tablolar için kullanılabilir.

Metin
İfade değerleri her zaman metin olarak yorumlanır ve görüntülenir.

Resim
Bu seçenekle, QlikView her ifade değerini resme yönelik bir referans olarak yorumlama girişiminde bulunur. Başvuru, sabit diskteki resme giden yol (örn: C:\Mypic.jpg) veya qvw belgesinin kendisi içindeki (örn: qmem://<Name>/<Peter>) resim dosyasına giden yol olabilir. QlikView bir ifade değerini geçerli bir resim referansı olarak yorumlayamazsa, Resim Olmadığında Metni Gizle kutusu işaretlenmediği takdirde, değerin kendisi görüntülenir.

Dairesel Gösterge, Doğrusal Gösterge, Trafik Lambası Göstergesi, LED Göstergesi
Gösterge seçeneklerinden her biriyle, gösterge grafiği kullanılabilir tablo hücresinde resim olarak çizilir. Göstergenin düzeni, Grafik Özellikleri: Sunum diyalog penceresinde değiştirilebilir (bu pencereye Gösterge Ayarları düğmesinden erişilir).

Mini Grafik
Bu seçenekle QlikView, ifade değerlerini bir sütun veya çizgi grafikte görüntüler. Grafik kullanılabilir tablo hücresi içinde çizilir. Grafiğin görsel ayarları Mini Grafik Ayarları düğmesi aracılığıyla değiştirilebilir. Bu seçenek yalnızca düz tablolar için kullanılabilir.

Mini chart settings

Not: Excel'e dışa aktarırken mini grafikler görüntülenmez!

Bağlantı
Tablo hücresinde tıklanabilir bir bağlantı oluşturacak şekilde, Tanım alanına bir ifade girmek için bu seçeneği belirleyin. İfade, DisplayText<url>LinkText olarak yorumlanabilen bir metin döndürmelidir. DisplayText öğesi tablo hücresinde görüntülenir ve LinkText öğesi, yeni bir tarayıcı penceresinde açılan bağlantı olur. Bir bağlantı tanımlanmışsa, tablo hücresindeki değerin altı çizilir. Bir bağlantı tanımlanmamışsa, değerin altı çizilmez. Görüntüleme modu Bağlantı olduğunda, bir hücre içinde seçim yapmanın mümkün olmadığını unutmayın. ... düğmesine tıklanarak tam İfade Düzenle diyalog penceresi açılır.
Örnekler:
=Name & '<url>' & Link
=Name & '<url>www.qlikview.com'
burada Name ve Link öğeleri, kodda yüklü olan tablo alanlarıdır.

Resim Biçimlendirme
Yalnızca yukarıdaki Resim seçeneği belirlendiğinde kullanılabilir. Bu seçenek yalnızca düz tablolar ve pivot tablolar için kullanılabilir. Bu ayar, QlikView'ün resmi hücreye sığacak şekilde nasıl biçimlendirdiğini tanımlar. Dört alternatif mevcuttur: 

Uzatma Yok
Bu seçenek belirlendiğinde resim uzatılmadan olduğu gibi gösterilir. Bu, resmin bazı bölümlerinin görünmez olmasına veya hücrenin yalnızca bir bölümünü doldurmasına neden olabilir.
Doldur
Bu seçenek tercih edilirse, resim, en boy oranı korunmadan, hücreye sığdırılacak şekilde uzatılır.
En-Boyu Koru
Bu seçenek belirlenirse resim, en-boy oranı korunarak hücreyi dolduracak şekilde mümkün olduğu kadar yayılır.
En Boy Oranıyla Doldur
Bu seçenek belirlendiğinde resim, en-boy oranı korunarak hücreyi dolduracak şekilde her iki yönde de yayılır. Bu, genellikle resmin bir yönde kırpılmasıyla sonuçlanır.
Kümülatif

Bu gruptaki ayarlar arasından seçim yaparak, grafikte değerlerin kümüle toplanması gerekip gerekmediğini belirlersiniz. Kümülatif grafikte, her bir y değeri, takip eden x değerinin y değerine eklenir. Yıl başına satış toplamını gösteren bir kümülatif sütun grafiğinde, örneğin 1996 yılının değeri, 1997 yılının değerine eklenir. Grafiğiniz birkaç ifade içeriyorsa, İfadeler listesinde kümüle toplanması gereken değerlere sahip ifadeyi seçin. Kümülatif, pivot tablolar için kullanılamaz.

Toplama Yok
Bu seçenek belirlenirse, seçilen grafik ifadesinin y değerleri kümüle toplanmaz.

Tam Toplama
Bu seçenek belirlenirse, her y değeri, ifadenin önceki y değerlerinin tümünü kümüle toplar. Yukarıdaki Kümülatif bölümüne bakın. Tam kümülatif, Null veya 0 değerlerini içeren çoklu boyutlar için çalışmaz.

Not: Grafik ızgarası etkinleştirilirse tam toplama çalışmaz.

n Geri Adım Kümüle Topla
Kutuya bir sayı girerek, ifadedeki kümüle toplanacak olan y değerlerinin sayısını ayarlarsınız. Yukarıdaki Kümülatif bölümüne bakın.

Toplam Modu

Bu grup, yalnızca Düz Tablo grafik nesnelerinin seçilen ifadeleri için etkinleştirilir. Üç olası ayar vardır:

Toplamlar Yok
Seçilen ifade için toplamlar hesaplanmaz.
İfade Toplamı
Sonraki seviyede değerlendirilen ifadenin toplamı. Örneğin, bir ifade birkaç çalışan için ortalama aylık maaşı oluşturuyorsa, İfade Toplamı tüm maaşların toplam ortalamasını oluşturur.
Satırların F(x) Değeri
Bu seçenek belirlenirse, seçilen ifade için her bir veri noktasının ayrı değerleri (bir sütun grafiğindeki her bir sütun, bir düz tablodaki her bir satır vb.), açılan listeden seçilen toplama işlevi kullanılarak toplanır (tipik olarak toplama işlemi yapılır).

Not: İlk dize veya Son dize değeri, tabloda bulunan en yüksek veya en düşük değerdir (alfasayısal düzende). Alfasayısal sıralama düzeni 0'dan 9'a kadar sayılar ile başlar ve sonra A'dan Z'ye kadar devam eder.
Sütun Kenarlığı GenişliğiSütun grafikleri ve birleşik grafiklerde bu ifadeyle çizilen sütunların çevresindeki kenarlık çizgisinin kalınlığını belirtir. Bu değer mm, cm, inç ("), piksel (px, pxl), nokta (pt, pts) or docunit (du, docunit) cinsinden belirtilebilir.
Gösterge Olarak İfadelerBirkaç ifade kullanıldığında, bu seçenek, grafiğin yanında ifadeleri ve bunlara karşılık gelen renkleri gösteren bir gösterge görüntüler.
Eğilim Çizgileri

Seçilen QlikView grafiklerinde, ifade çizimleri, istatistiksel eğilim çizgileriyle tümlenebilir veya değiştirilebilir. Eğilim çizgileri yalnızca, maksimum bir boyut ve sütun olarak gösterilen bir ifadeyle dağılım grafiklerinde, çizgi grafiklerinde ve sütun grafiklerinde/birleşik grafiklerde görüntülenebilir. Diğer grafik türleri için, Eğilim Çizgileri grubundaki arlar kullanılamaz ve etkisizdir. Dağılım grafiklerinde, veri noktaları y=f(x) varsayımıyla işlenir. Sütun grafikleri, çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için, Görüntüleme Seçenekleri altındaki tüm seçeneklerin seçiminin kaldırılmasına ve buna rağmen, daha sonra temel veri noktaları olmadan çizilecek olan eğilim çizgileri eklenmesine izin verilir. Sütun grafiklerinde, çizgi grafiklerinde ve birleşik grafiklerde bulunan eğilim çizgileri, bir tahmin ve/veya geriye dönük tahmin aralığı belirtilerek tahmin edilebilir (Eksenler sayfası). Tahmin edilen çizgiler noktalı olarak gösterilir. Grafiklerde ayrık bir x eksenine sahip olan eğilim çizgileri, sembol içeren çizgiler olarak gösterilir. Bir sürekli eksende, yalnızca çizgi gösterilir.

Ortalama
Ortalama bir düz çizgi olarak çizilir.
Doğrusal
Bir doğrusal regresyon çizgisi çizilir.
2. dereceden polinom
İkinci derecenin polinom eğilim çizgisi çizilir.
3. dereceden polinom
Üçüncü derecenin polinom eğilim çizgisi çizilir.
4. dereceden polinom
Dördüncü derecenin polinom eğilim çizgisi çizilir.
Üstel
Bir üstel eğilim çizgisi çizilir.
Denklemi Göster
Bu onay kutusu belirli bir ifade için işaretlenmişse, ifadenin eğilim çizgileri, grafikte metin olarak ifade edilen eğilim denklemiyle tümlenir.
R2'yi Göster
Belirli bir ifade için bu onay kutusu işaretlenirse, ifadenin eğilim çizgileri grafik içinde metin olarak ifade edilen determinasyon katsayısıyla tamamlanır.

Tablo grafiklerinde doğrusal regresyon

See also:

 

Grafik Özellikleri: Sırala

Grafik Özellikleri: Sırala sayfasına, bir grafiğe sağ tıklanarak ve Nesne menüsünden Özellikler seçilerek erişilir.

Bu, birkaç kullanılabilir sıralama düzeni arasından grafik boyutlarının sıralama düzenini belirlediğiniz konumdur.

Grafik Özellikleri: Sırala sayfası, düz tablolar için biraz farklı seçenekler içerir.

Grafik Özellikleri: Sırala (Düz Tablo)

Boyutlar listesi, grafiğin boyutlarını içerir. Sıralama düzeni atamak için, bir boyutu işaretleyin ve sağ tarafta bir veya daha fazla sıralama düzeni seçin.

Y değeriBoyut değerleri, y ekseninin sayısal değerine göre sıralanır. Bu seçenek, hesaplamalı boyutlar için kullanılamaz.
DurumBoyut değerleri, mantıksal durumlarına göre sıralanır; yani hariç tutulan değerlerden önce isteğe bağlı değerler ve bunlardan önce seçilen değerler.
İfadeBoyut değerleri, bu sıralama seçeneğinin altındaki metin düzenleme kutusuna girilen ifadeye göre sıralar.
SıklıkBoyut değerleri, tablodaki oluş sayısına göre sıralanır.
Sayısal DeğerBoyut değerleri, sayısal değerlerine göre sıralanır.
MetinBoyut değerleri, alfabetik sıralarına göre sıralanır.
Yükleme SırasıBoyut değerleri, ilk yükleme sıralarına göre sıralanır.

Çakışan sıralama düzenlerinin seçilmesi durumunda ilk karşılaşılan sıralama düzeninin önceliğe sahip olmasını sağlamak üzere, grupta üstten alta doğru hiyerarşi mevcuttur. Seçilen sıralama düzeni, Artan ve Azalan veya A -> Z ve Z -> A arasında geçiş yapılarak ters çevrilebilir.

Varsayılan düğmesine tıklandığında boyut değerleri, Belge Özellikleri: Sırala diyalog penceresinde tanımlanan varsayılan değere ayarlanır.

Sıralama Düzeni Gruplamayı Geçersiz Kıl onay kutusu yalnızca, Boyutlar listesinde bir grup boyutu seçildiğinde kullanılabilir. Normalde bir grup boyutunun sıralama düzeni, grup özellikleri üzerinden bir gruptaki her bir alan için belirlenir. Bu seçeneği etkinleştirerek bu tür ayarları grup seviyesinde geçersiz kılabilir ve grupta hangi alanın etkin olduğundan bağımsız olarak boyut için tek bir sıralama düzeni uygulayabilirsiniz.

Grafik Özellikleri: Sunum (Pivot Tablo)

Boyutlar ve İfadeler grubunda, pivot tablonun tüm alan boyutları ve ifadeleri listelenir. Üzerinde ayrı ayarlamalar yapmak için, listeden bir öğe seçin.

Açılan Menü SeçimiBir alan sütunu için etkinleştirilmişse, sütun üstbilgisinin sağ tarafında bir açılan menü simgesi görünür. Simgeye tıklandığında, tablo üzerinde alanın tüm alan değerlerini görüntüleyen bir liste kutusu açılır. Bunun ardından, alan bir çoklu kutudaki bir satırmış gibi aynı şekilde seçim ve arama yapılabilir.
Satır/Sütun EtiketiBurada girilen metin, uygunsa, seçilen boyut veya ifade için başlık etiketi olarak gösterilir.
Toplamlar İçin EtiketBurada, toplamlar için etiket hücrelerinde gösterilecek metni belirtebilirsiniz. Bir açık etiket belirtilmezse, "Toplam" dizesi kullanılır.
Kısmi Toplamları GösterPivot tabloda kısmi toplamaları görüntüler.
HizalamaBu grupta, ifade değerlerinin ve bunların etiketlerinin pivot tablo içindeki hizalaması ayarlanabilir. Etiket, Veri(Sayısal) ve Veri (Metin), ayrı şekilde Sol, Ortala veya Sağ seçeneğine ayarlanabilir. Çok satırlı hücreler ve etiketler kullanıldığında, Etiket (Dikey) ve Veri (Dikey), Üst, Ortala veya Alt seçeneğine ayarlanabilir.

 

Pivot'lamaya İzin VerBu seçeneğin seçimi kaldırılırsa, pivot tablonun olağan pivot'lama fonksiyonu devre dışı bırakılır.
Sütun Etiketlerinde Dikey MetinSütun üstbilgilerine yönelik metin, dikey olacak şekilde döndürülür.
Seçim GöstergeleriBu seçenek işaretlendiğinde, bir seçimin yapıldığı herhangi bir alan boyutunun üstbilgisinde renkli bir Gösterge görüntülenir.
Her Zaman Tam GenişletilmişBu alternatif, - simgelerine tıklayarak boyutları daraltamayacağınız anlamına gelir.
Yazdırmada Genişletme Simgelerini GöstermePivot tablo yazdırılırken kısmi genişletme ve daraltmaya yönelik + ve - simgelerinin görünmesini istemiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.
Sıfır Değerlerini GöstermeBu onay kutusu, yalnızca sıfır içeren sütunları veya satırları tablodan kaldırır.
Eksiği GöstermeBu onay kutusu, boş olan sütunları veya satırları tablodan kaldırır.
Eksik Hücreleri DerleBu onay kutusu işaretlendiğinde, boyutların eksik bileşimlerini temsil eden çapraz tablolardaki hücreler, normal bir null değere eşlenir. Böylece, null testi yapan ifadelerin uygulanması ve öznitelik ifadeleri ile stil biçimlerinin uygulanması mümkün hale gelir. Bu ayar, QlikView 7.5 ve sonraki sürümlerde oluşturulan tüm pivot tablolar için varsayılan olarak etkinleştirilir.
Null SembolüBuraya girilen sembol, tabloda NULL değerleri görüntülemek için kullanılır.
Eksik SembolüBuraya girilen sembol, tabloda eksik değerleri görüntülemek için kullanılır.

Alt toplamlar grubu, pivot tabloda toplamların ve alt toplamların görüntülenmesine yönelik ayarları yapmak için kullanılır.

Üstte Alt ToplamlarBu seçenek işaretlenmişse, toplamlar, pivot tabloda üstte/solda görüntülenir.
Altta Alt ToplamlarBu seçenek işaretlenmişse, toplamlar altta/sağda görüntülenir.

Çok Satırlı Ayarları (İfade Veri Hücreleri) grubunda, daha uzun metin dizelerinin işlenmesi için, değerlerin birden çok satırda görüntülenmesini belirtebilirsiniz.

Kaydırma Üstbilgisi MetniBu seçenek işaretlenmişse, etiket hücresinin içeriği iki veya daha fazla satırda görüntülenir. Üstbilgi Yüksekliği _ Satır öğesi, hücre satırlarının sayısını belirler.
Hücre Metnini Kaydır

Yukarıdakiyle aynıdır, ancak ayar, veri hücrelerine uygulanır. Değer, Hücre Yüksekliği _ Satır olarak ayarlanır.

Grafik Özellikleri: Görsel İpuçları

Grafik Özellikleri: Görsel İpuçları sayfası yalnızca pivot tablolar ve düz tablolar için kullanılabilir. Bu sayfa, grafik penceresine sağ tıklanarak ve kayan menüde Özellikler komutu seçilerek açılır.

Görsel ipuçları ifade değerlerini vurgulamak için kullanılır ve farklı yazı tipi stili, yazı tipi rengi ve/veya hücre rengi uygulanarak görüntülenir. Farklı aralıklara ait değerlere genellikle farklı ipuçları verilir.

Değerler, her biri farklı ayarlara sahip, Üst >=, Normal Alt <= seçenekleriyle üç farklı aralıkta belirlenebilir. Üst aralık, düzenleme kutusuna girilen sayısal değerin üzerindeki değerleri belirlerken, alt aralık girilen değerin altındaki değerleri belirler. Normal değerler bu iki sınır arasındaki değerlerdir. Metin değerleri, geçerli sayısal yorumlaması olmayan değerlerdir.

Grafik Özellikleri: Stil

Bu stil sayfası tüm QlikView tabloları, tablo kutuları, pivot tabloları ve düz tabloları için geçerlidir. Burada tablo biçimlendirme stili ayarlarını yapabilirsiniz.

Geçerli StilAşağı açılan listeden uygun tablo stilini seçin. Aşağı açılan kontrol içerisinde [Custom] değeri görünüyorsa, tabloya özel bir stil uygulanmıştır. Bu ayarı ön tanımlı stillerden birine geri değiştirirseniz, özel biçimlendirme kaybolur.
... Satırda Bir ŞeritBurada tonlu şeritlerin görünüp görünmemesi gerektiğini ve hangi aralıkta görünmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.
Girinti ModuBu ayar yalnızca pivot tablolar için geçerlidir. Bu alternatifi işaretlediğinizde, özellikle sınırlı bir tablo genişliği içine çok sayıda boyut etiketleri yerleştirmeniz gerektiğinde faydalı olan biraz farklı bir tablo stili elde edebilirsiniz.
Yalnızca Birinci Boyut Etiketini Kullan
Bu ayar yalnızca zaten Girinti Modu içinde olan pivot tablolarda kullanılabilir ve pivot tablonun stilinde daha fazla değişiklik yapar.
Dikey Boyut Hücre KenarlıklarıBu ayar, dikey hücre kenarlıklarının boyut sütunları için görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.
Dikey İfade Hücre KenarlıklarıYukarıdaki ayarla aynıdır, ancak ifade sütunları için geçerlidir.
Kenarlık Aralığın Üstünde

Gelişmiş Alan Ayarları diyalog penceresinde bir Aralama belirlenmesi kaydıyla, bu alternatif seçilerek tablo stili biraz değiştirilebilir.

Advanced Field Settings

Arka Plan... Arka Plan Ayarları diyalog penceresini açar.
Hücre Arka Plan Renginin SaydamlığıArka Plan Ayarları'nda renk veya resim uygulandıysa, söz konusu rengin veya resmin şeffaflığını burada hücre arka planında ayarlayabilirsiniz.
Hücre Kenarlıklarının SaydamlığıBildirilen hücre kenarlıklarının nasıl olması gerektiğini ayarlar.

Grafik Özellikleri: Sayı

Bu özellik sayfası etkin grafik için geçerlidir ve değerleri biçimlendirmek için aşağıdaki kontrolleri içerir:

İfade Varsayılanıİfade tarafından verilen sayı biçimini kullanarak sayısal değerleri gösterir.
SayıSayısal değerleri Hassasiyet değer değiştirme kutusunda ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
TamsayıSayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
Sabit:Sayısal değerleri Ondalıklar değer değiştirme kutusunda ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
ParaSayısal değerleri Ön İzleme metin kutusunda gösterilen biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
TarihTarih olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
ZamanZaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman DamgasıTarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
AralıkZamanı sıralı zaman artırımı olarak gösterir (örneğin format = mm, değeri takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00).

Yüzdelik (%) Göster düğmesi, aşağıdaki biçimlerde çalışır: Sayı, Tamsayı ve Sabit:.

Ondalık ve Binlik ayırıcıları, Ayırıcılar grubunun düzenleme kutularında ayarlanabilir.

Sembol düzenleme kutularında, birim, 1000, 1000 000 ve 1000 000 000 için semboller girilebilir.

ISO düğmesi zaman, tarih ve zaman damgası biçimini ISO standardına göre ayarlar.

Sistem düğmesi biçimlendirmeyi sistem ayarlarına göre ayarlar.

Yazı Tipi

Burada, kullanılacak yazı tipinin Yazı Tipi, Yazı Tipi Stili ve Boyut özellikleri ayarlanabilir.

Yazı tipi, tek bir nesne için (Nesne Özellikleri: Yazı Tipi) veya bir belgedeki tüm nesneler için (Nesnelere Uygula; Belge Özellikleri: Yazı Tipi

Buna ek olarak, yeni nesneler için varsayılan belge yazı tipleri Belge Özellikleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir. İki varsayılan yazı tipi vardır:

  1. Birinci varsayılan yazı tipi (Liste Kutuları, Grafikler, vs) liste kutuları ve grafikler de dahil olmak üzere birçok nesne için kullanılır.
  2. İkinci varsayılan yazı tipi (Metin Nesneleri ve Düğmeleri) genellikle daha büyük yazı tipine ihtiyaç duyan düğmeler ve metin kutuları için kullanılır.

Son olarak, yeni belgeler için varsayılan yazı tipleri Kullanıcı Tercihleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir.

Grafikler, düğmeler ve (arama nesneleri hariç) metin nesneleri için bir yazı tipi Renk öğesi de belirtilebilir. Renk Sabit olabileceği gibi, bir ifadeden dinamik olarak da hesaplanabilir (Hesaplanan). İfade, renk fonksiyonları kullanılarak oluşturulan geçerli bir renk temsili olmalıdır. İfadenin verdiği sonuç geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, yazı tipi varsayılan olan siyah renge döner.

Renk fonksiyonları

Ek ayarlar şunlardır:

Kabartı GölgesiBu seçenek işaretlenirse, metne kabartı gölgesi eklenir.
Altını ÇizBu seçenek işaretlenirse, metnin altı çizili olur.

Seçilen yazı tipinin örneği ön izleme bölmesinde gösterilir.

Düzen

Düzen ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılırsa, yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Düzen ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılırsa, belgede belirlenen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Kenarlıkları Kullan

Sayfa nesnesi etrafındaki kenarlık kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Aşağı açılan menüden seçim yaparak kenarlık türünü belirleyin.

Gölge YoğunluğuGölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü, sayfa nesnelerini çevreleyen gölgenin yoğunluğunu ayarlamayı sağlar. Ayrıca Gölge Yok seçeneği de vardır.
Kenarlık StiliAşağıdaki önceden tanımlanmış kenarlık türleri kullanılabilir:
Düz
Düz, tek renkli kenarlık.
Basılı
Sayfa nesnesinin arka plandan bastırıldığı izlenimini veren kenarlık.
Yükseltilmiş
Sayfa nesnesini arka plandan yükseltildiği izlenimini veren kenarlık.
Duvarlı
Sayfa nesnesinin etrafında duvar izlenimi veren kenarlık.
Kenarlık GenişliğiBu seçenek tüm kenarlık türleri için kullanılabilir durumdadır. Genişlik mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.
RenkTüm kenarlık türleri için renk paletinden uygun temel rengin seçilebileceği diyalog penceresini açmak için bu düğmeye tıklayın.
GökkuşağıTüm kenarlık türleri için gökkuşağı renkli kenarlık oluşturur. Gökkuşağı, sayfa nesnesinin üstünden seçilen temel renkle başlar.

Basitleştirilmiş Stil Oluşturma Modu tercih edildiğinde (Belge Özellikleri: Genel içinde) kenarlık türü seçeneği yoktur; yalnızca Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü ve Kenarlık Genişliği ayarı kullanılabilir.

Yuvarlak Köşeler

Yuvarlak Köşeler grubunda, sayfa nesnesinin genel şekli tanımlanır. Bu ayarlar, süper elips aracılığıyla mükemmel daireden/elipsten dikdörtgene kadar sayfa nesnelerinin çizilmesini sağlar. Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

Yuvarlak KöşelerBu seçenek işaretlendiğinde, yuvarlak kenarlı şekiller için alternatifleri olası kılar.
KöşelerBuna karşılık onay kutusunun işaretlenmemiş kaldığı köşeler dikdörtgen olarak çizilir.
Kare Olma Durumu2 ile 100 arasındaki bir değişken sayısıdır; burada 100 değeri mükemmel köşeli kenarlara sahip dikdörtgeni tanımlarken, 2 değeri mükemmel elipse (1:1 en boy oranlı daireye) karşılık gelir. 2 ile 5 arasındaki kare olma durumu, genellikle yuvarlak köşeler elde etmek için optimum değerdir.
Köşe YarıçapıBu ayar, sabit mesafedeki (Sabit) veya toplam dörtgenin yüzde birimindeki (Bağıntılı (%)) köşelerin yarıçapını belirler. Bu ayar, Kare Olma Durumu altında ayarlanmış temeldeki genel şekil tarafından etkilenen köşelerin kapsamını kontrol etmenizi sağlar. Mesafe mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.

Katman

Katman grubunda, nesne üç katmandan birinde yer alacak şekilde tanımlanabilir.

AltAlt katman özelliğine sahip sayfa nesnesi, Normal ve Üst katmanlardaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez. Bu sayfa nesnesi yalnızca Alt katmanındaki diğer sayfa nesnelerinin üstüne yerleştirilebilir.
NormalOluşturulduğunda, sayfa nesneleri Normal (orta) katmanda yer alır. Normal katmandaki sayfa nesnesi, Alt katmandaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez ve Üst katmandaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez.
ÜstÜst katmandaki sayfa nesnesi, Normal ve Alt katmanlardaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez. Yalnızca Üst katmandaki diğer sayfa nesneleri bu sayfa nesnelerinin üzerine yerleştirilebilir.
ÖzelÜst, Normal ve Alt katmanlar, sırasıyla 1, 0 ve -1 olarak dahili olarak numaralandırılmış katmanlara karşılık gelir. Aslında, -128 ile 127 arasındaki tüm değerler kabul edilir. İstediğiniz değeri girmek için bu seçeneği belirleyin.

Tema Oluşturucu...

Yeni bir düzen teması oluşturabileceğiniz Tema Oluşturucu sihirbazını açar.

Tema Uygula ...

Nesneye, sayfaya veya belgeye bir düzen teması uygulayabilirsiniz.

Düzen Temaları

Göster

Göster grubunda, sayfa nesnesinin görüntülendiği koşullar belirlenebilir.

Her ZamanSayfa nesnesi her zaman görüntülenir.
Koşul

Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilen bir koşullu fonksiyona bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul FALSE değerini döndürdüğünde gizlenir.

Koşullu fonksiyonlar

Not:

Belge için Yönetici ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar, tüm gösterme koşullarını geçersiz kılmak için Tüm Sayfaları ve Sayfa Nesnelerini Göster seçeneğini kullanabilirler (Belge Özellikleri: Güvenlik içinde). Bu fonksiyon, Ctrl+Shift+S tuşlarına basılarak değiştirilebilir.

Belge Özellikleri: Güvenlik

Seçenekler

Seçenekler grubunda, sayfa nesnesini taşıma ve yeniden boyutlandırma devre dışı bırakılabilir. Bu gruptaki ayarlar, yalnızca karşılık gelen onay kutuları Belge Özellikleri: Düzen ve Sayfa Özellikleri: Güvenlik içinde etkinleştirilmişse geçerlidir.

Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin VerBu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin VerBu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz.
Bilgiye İzin Ver

Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.

Info

Veriye Göre BoyutlandırNormalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.

Kaydırma Sürgüleri

Kaydırma çubuğu düzenini değiştirmek için çeşitli kontroller Kaydırma Sürgüleri grubunda bulunur.

Kaydırma Konumunu Koru

Bu ayar etkin durumdayken, bir başka nesnede bir seçim yapıldığında, QlikView, tablo ve grafiklerin kaydırma konumunu bir kaydırma çubuğuyla korumaya çalışır. Bu ayarın aynı zamanda Kullanıcı Tercihleri: Nesneler bölümünde de etkinleştirilmesi gerekir.

Belgeyi kapattığınızda kaydırma konumu korunmaz.

Kaydırma DüğmeleriKaydırma düğmesi rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin. Orta dereceli gri tonların kaydırma çubukları için çoğunlukla en iyi sonucu verdiğini unutmayın. Her iki renk de uygun düğmeye tıkladığınızda açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
Kaydırma Arka Planı

Kaydırma çubuğu arka planı rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin.

Kaydırma Çubuğu GenişliğiBu kontrol, kaydırma çubuğu sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.
Kaydırma Stili

Kaydırma çubuk stilini ayarlar. Aşağı açılan kontrolden bir stil seçin. Klasik kaydırma çubuğu stili, QlikView 4/5 kaydırma sürgülerine karşılık gelir. Standart kaydırma çubuğu stili, daha modern bir görünüm sunar. Üçüncü stil olan Açık stili, daha ince ve daha açık çubuktur.

Kaydırma çubuğu stilinin görülebilmesi için Stil Oluşturma Modu Gelişmiş olarak ayarlanmalıdır. Bu ayarı bulmak için, Genel sekmesinden Ayarlar açılan menüsünü açıp Belge Özellikleri'ni seçin.

Uygula... Düzen sayfasında ayarlanmış özelliklerin uygulanacağı yeri ayarlayabileceğiniz Başlık ve Kenarlık Özellikleri diyalog penceresini açar.

Başlık

Başlık ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılması durumunda yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Başlık ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılması durumunda, belgede bulunan belirtilen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Başlık sayfasında, nesnenin genel düzeninden tamamen farklı düzen seçenekleri belirtin.

Başlığı GösterBu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
Başlık MetniMetin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Başlık yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi... düğmesini kullanın.

Başlığın farklı durumlarındaki renklerini ayarlayın. Etkin Renkler ve Etkin Olmayan Renkler için ayarlar birbirinden ayrı olarak yapılabilir.

Renk Alanı diyalog penceresini açmak için Arka Plan Rengi veya Metin Rengi düğmesine tıklayın. Arka Plan Rengi, Renk Alanı diyalog penceresinde düz veya gradyan renk olarak tanımlanabilir. Metin Rengi, renk fonksiyonları kullanılarak Sabit veya Hesaplanan renk olarak tanımlanabilir.

Renk fonksiyonları

Metni KaydırBu seçenek işaretlenmişse, başlık iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
Başlık Yüksekliği (Satırlar)Bu düzenleme kutusundaki başlık satırı sayısını ayarlayın.

QlikView nesnesinin tam boyutu ve konumu, Normal veya En Küçük Duruma Getirilmiş QlikView sayfa nesnesine yönelik boyut/konum ayarları ile belirlenebilir ve ayarlanabilir. Bu ayarlar piksel cinsinden ölçülür:

X-konSayfa nesnesinin sol tarafının yatay konumunu, sayfanın sol kenarına göre ayarlar.
Y-konSayfa nesnesinin üst tarafının dikey konumunu, sayfanın üst kenarına göre ayarlar.
GenişlikQlikView sayfa nesnesinin genişliğini ayarlar.
YükseklikQlikView sayfa nesnesinin yüksekliğini ayarlar.

Başlık etiketinin yönlendirmesi, Başlık Hizalaması seçenekleriyle değiştirilebilir:

YatayEtiket yatay olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Sol, Orta veya Sağ.
DikeyEtiket dikey olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Üst, Orta veya Alt.

Özel Simgeler
Sayfa nesnelerinin nesne menüsü komutlarının çoğu, başlık simgesi olarak yapılandırılabilir. Listedeki her bir komutun solundaki onay kutusunu işaretleyerek, başlık simgeleri olarak gösterilecek komutları seçin.

Not: Özel başlık simgelerini dikkatli kullanın. Çok fazla simge olması, kullanıcının kafasını karıştırabilir.
En Küçük Duruma Getirmeye İzin VerBu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
Otomatik Olarak En Küçük Duruma GetirBu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
En Büyük Duruma Getirmeye İzin VerBu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
Yardım Metni

Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Yardım metni, bir hesaplanan formül olarak belirtilebilir. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Örneğin sayfa nesnesinin açıklamasını girin. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.