IntervalMatch (Genişletilmiş Söz Dizimi)

Genişletilmiş IntervalMatch öneki, ayrık sayısal değerleri bir veya daha fazla sayısal aralıkla eşleştirirken aynı zamanda bir veya daha fazla ek anahtarın değerlerini eşleştiren tablo oluşturmak için kullanılır.

Bu, zamanla değişen boyutlara sahip işlemleri bağlamak için kullanılabilen çok güçlü ve esnek bir özelliktir: Yavaş değişen boyutlar.

IntervalMatch öneki, aralıkları yükleyen Load veya Select deyiminden önce yerleştirilmelidir. Ayrık veri noktalarını ve ek anahtarları içeren tablo, IntervalMatch önekine sahip deyimden önce QlikView'e önceden yüklenmiş olmalıdır. Önek, yüklenmiş aralıklar ve anahtarlar tablosunu ek sütun (ayrık sayısal veri noktaları) içeren tabloya dönüştürür. Bu işlem, aynı zamanda yeni tablo ayrık veri noktasının, aralığın ve anahtar alanlarının değerinin her olası kombinasyonu için bir kayıt içerecek şekilde kayıt sayısını genişletir

Söz dizimi:

intervalmatch (matchfield,keyfield1 [ , keyfield2, ... keyfield5 ] ) (loadstatement | selectstatement )

matchfield, aralıklara bağlanacak ayrık sayısal değerleri içeren alandır.

keyfield(s), dönüştürme sırasında eşleştirilecek ek öznitelikleri içeren alandır.

loadstatement veya selectstatement, ilk iki alanın her bir aralığın alt ve üst sınırlarını içerdiği ve üçüncü ve sonrasında gelen alanların IntervalMatch deyimindeki keyfield(s) anahtar alanlarını içerdiği bir tablo sonucunu vermelidir. Aralıklar her zaman kapalıdır; yani uç noktaları her zaman aralığa dahil edilir. Sayısal olmayan sınırlar, aralığı göz ardı edilmiş (tanımlanmamış) olarak işler.

Tanımlanmamış aralık sınırlarının göz ardı edilmesini önlemek için, NULL değerlerinin aralığın alt ve üst sınırların oluşturan diğer alanlarla eşleşmesine izin vermek gerekebilir. Bu işlem, NullAsValue deyimi tarafından veya NULL değerlerini herhangi bir ayrık veri noktasından çok önce veya sonra sayısal değerle değiştiren açık bir testle yönetilebilir.

Örnek:  

Inner Join IntervalMatch (Date,Key) LOAD FirstDate, LastDate, Key resident Key;