Bottom - grafik fonksiyonu

Bottom(), tablodaki bir sütun segmentinin son (en alt) satırındaki bir ifadeyi değerlendirir. Hesaplandığı satır offset değerine göre değişir (varsa) ve varsayılan ayar en alt satırdır. Tablolar dışındaki grafikler için, grafiğin düz tablo eşdeğerinde geçerli sütunun son satırı üzerinde değerlendirme yapılır.

Sözdizim:  

Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Geri dönüş veri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1'den büyük bir offsetn belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi alt satırın üstünde n satır yukarı taşınır.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, Bottom fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Top fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count

1'den büyük üçüncü bir parametre count değeri belirtildiğinde, fonksiyon, bir değer yerine, geçerli sütun segmentinin her son count satırı için bir adet olmak üzere bir count değerleri aralığı döndürür. Bu biçimde, fonksiyon herhangi bir özel aralık fonksiyonuna yönelik bir bağımsız değişken olarak kullanılabilir. Aralık fonksiyonları

TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Bkz. Toplama kapsamını tanımlama

Note: Sütun segmenti, geçerli sıralama düzeninde boyutlar için aynı değerlere sahip ardışık hücreler alt kümesi olarak tanımlanır. Kayıt arası grafik fonksiyonları sütun segmentinde hesaplanırken, eşdeğer düz tablo grafiğindeki en sağdaki boyut hariç tutulur. Grafikte yalnızca bir boyut varsa veya TOTAL niteleyicisi belirtilirse, ifade tüm tablo genelinde değerlendirilir.
Note: Tablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse, geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Sınırlamalar:  

Yinelemeli çağrılar NULL sonucunu döndürür.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek: 1

Customer Sum(Sales) Bottom(Sum(Sales)) Sum(Sales) + Bottom(Sum(Sales)) Bottom offset 3
  2566 757 3323 3105
Astrida 587 757 1344 1126
Betacab 539 757 1296 1078
Canutility 683 757 1440 1222
Divadip 757 757 1514 1296
Örnek 1 için tablo grafiği.

Bu örnekte gösterilen tablo grafiğinin temsilinde, tablo Customer boyutundan ve şu hesaplamalardan oluşturulmuştur: Sum(Sales) ve Bottom(Sum(Sales)).

Bottom(Sum(Sales)) sütunu tüm satırlar için 757 döndürür; çünkü alt satırın değeri budur: Divadip.

Tabloda ayrıca, biri Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales)) ifadesinden oluşturulan ve biri de Bottom offset 3 etiketli (Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3) ifadesi kullanılarak oluşturulmuş ve offset bağımsız değişkeni 3 olarak ayarlanmış) olmak üzere daha karmaşık hesaplamalar gösterilmektedir. Geçerli satıra ilişkin Sum(Sales) değerini alt satırdan itibaren üçüncü satırdan gelen değere ekler (yani, geçerli satır artı Betacab değeri).

Örnek: 2

Bu örnekte gösterilen tablo grafiklerinin temsilinde grafiklere daha çok boyut eklenmiştir: Month ve Product. Birden fazla boyutu olan grafikler için Above, Below, Top ve Bottom fonksiyonlarını içeren ifadelerin sonuçları, sütun boyutlarının QlikView tarafından sıralanma düzenine göre değişir. QlikView, en son sıralanan boyuttan kaynaklanan sütun segmentlerini temel alarak fonksiyonları değerlendirir. Sütun sırası Sırala seçeneğinin altından kontrol edilir ve bu sıranın mutlaka sütunların tabloda göründükleri sıra olması gerekmez.

İlk tabloda ifade Month esas alınarak değerlendirilir ve ikinci tabloda ise Product esas alınarak değerlendirilir. End value hesaplaması Bottom(Sum(Sales)) ifadesini içerir. Month için alt satır Dec olur ve Dec değeri, tabloda gösterilen her iki Product değeri 22 olur. (Bazı satırlar alan kazanmak için gösterilmez.)

Customer Product Month Sum(Sales) End value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 22
Astrida AA Feb 60 22
Astrida AA Mar 70 22
... ... ... ... ...
Astrida AA Sep 78 22
Astrida AA Oct 12 22
Astrida AA Nov 78 22
Astrida AA Dec 22 22
Astrida BB Jan 46 22
Örnek 2 için birinci tablo. Month (Dec) esas alındığında End value hesaplaması için Bottom değeri.
Customer Product Month Sum(Sales) End value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida BB Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 60
Astrida BB Feb 60 60
Astrida AA Mar 70 70
Astrida BB Mar 70 70
Astrida AA Apr 13 13
Astrida BB Apr 13 13
Örnek 2 için ikinci tablo. Bottom (End value için Product) esas alındığında BB hesaplaması için Astrida değeri.

Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen bkz. Örnek: 2, Above fonksiyonu.

Örnek: 3

Sonuç

Bottom fonksiyonu, aralık fonksiyonları için giriş olarak kullanılabilir. Örneğin: RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3)).

Bottom() fonksiyonuna ait bağımsız değişkenlerde offset 1 ve count 3 olarak ayarlıdır. Fonksiyon, sütun segmentinde alt satırın üstündeki satırdan başlayarak (çünkü offset=1) üç satırda ve bunun üstündeki iki satırda (satır varsa) Sum(Sales) ifadesinin sonuçlarını bulur. Bu üç değer, sağlanan sayı aralığındaki değerlerin ortalamasını bulan RangeAvg() fonksiyonu için giriş olarak kullanılır.

Boyut olarak Customer öğesini içeren bir tablo RangeAvg() ifadesi için aşağıdaki sonuçları verir.

 
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip:
659,67
659,67
659,67
659,67

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

Ayları doğru düzende sıralatmak için, grafiklerinizi oluşturduğunuzda grafik özelliklerinin Sort sekmesine gidin ve Sort by seçeneğinin altında Expression onay kutusunu işaretleyin. İfade kutusuna Monthnumber yazın.