Below - grafik fonksiyonu

Below(), tablodaki bir sütun segmenti dahilinde geçerli satırın altındaki bir satırda ifadeyi değerlendirir. Hesaplandığı satır offset değerine göre değişir (varsa) ve varsayılan ayar doğrudan altındaki satırdır. Tablolar dışındaki grafikler için Below(), grafiğin düz tablo eşdeğerinde geçerli sütunun altındaki satır için değerlendirme yapar.

Sözdizim:  

Below([TOTAL] expression [ , offset [,count ]])

Geri dönüş veri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1'den büyük bir offsetn belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi geçerli satırdan n satır daha aşağı taşınır.

Offset 0 olarak belirtildiğinde, ifade geçerli satır üzerinde değerlendirilir.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, Below fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Above fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count

1'den büyük üçüncü bir count parametre belirtildiğinde, fonksiyon ilk hücreden aşağı doğru sayarak her count tablo satırı için bir adet olmak üzere bir count değerleri aralığı döndürür. Bu biçimde, fonksiyon herhangi bir özel aralık fonksiyonuna yönelik bir bağımsız değişken olarak kullanılabilir. Aralık fonksiyonları

TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Bkz. Toplama kapsamını tanımlama

Bir sütun segmentinin son satırında, bunun altında bir satır olmadığından, NULL değeri döndürülür.

Note: Sütun segmenti, geçerli sıralama düzeninde boyutlar için aynı değerlere sahip ardışık hücreler alt kümesi olarak tanımlanır. Kayıt arası grafik fonksiyonları sütun segmentinde hesaplanırken, eşdeğer düz tablo grafiğindeki en sağdaki boyut hariç tutulur. Grafikte yalnızca bir boyut varsa veya TOTAL niteleyicisi belirtilirse, ifade tüm tablo genelinde değerlendirilir.
Note: Tablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse, geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Sınırlamalar:  

Yinelemeli çağrılar NULL sonucunu döndürür.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek 1:  

Customer Sum(Sales) Below(Sum(Sales)) Sum(Sales) + Below(Sum(Sales)) Below offset 3 Higher?
  2566 - - 1344 -
Astrida 587 539 1126 - Higher
Betacab 539 683 1222 - -
Canutility 683 757 1440 - -
Divadip 757 - - - -
Örnek 1 için tablo grafiği.

Örnek 1 için gösterilen tablo grafiğinin temsilinde, tablo Customer boyutundan ve şu hesaplamalardan oluşturulmuştur: Sum(Sales) ve Below(Sum(Sales)).

Below(Sum(Sales)) sütunu, altında başka bir satır olmaması nedeniyle, Divadip öğesini içeren Customer satırı için NULL döndürür. Canutility satırının sonucu Sum(Sales) için Divadip değerini ve Betacab sonucu da Sum(Sales) için Canutility değerini gösterir ve bu böyle devam eder.

Tabloda ayrıca, etiketli sütunlarda görebileceğiniz daha karmaşık hesaplamalar gösterilmektedir: Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)), Below +Offset 3 ve Higher?. Bu ifadeler aşağıdaki paragraflarda açıklandığı gibi çalışır.

Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)) etiketli sütun için, Astrida satırı Sum(Sales) + Betacab için Astrida değerlerinin toplamından (539+587) elde edilen sonucu gösterir. Betacab satırına ilişkin sonuç, Sum(Sales) + Canutility için Betacab değerlerinin toplamından (539+683) elde edilen sonucu gösterir.

Sum(Sales)+Below(Sum(Sales), 3) ifadesi kullanılarak oluşturulmuş Below +Offset 3 etiketli hesaplama, offset bağımsız değişkenine (3 olarak ayarlı) sahiptir ve satırdaki değeri geçerli satırdan üç satır aşağı taşıma etkisini oluşturur. Geçerli Customer öğesine ilişkin Sum(Sales) değerini üç satır aşağıdaki Customer öğesinden elde edilen değere ekler. En alt üç Customer satırı için döndürülen değerler null olur.

Higher? etiketli hesaplama IF(Sum(Sales)>Below(Sum(Sales)), 'Higher') ifadesinden oluşturulur. Bu ifade, Sum(Sales) hesaplamasında geçerli satırın değerlerini alttaki satır ile karşılaştırır. Geçerli satır daha büyük bir değere sahipse, "Higher" metni çıkış olarak verilir.

Tip: Bu fonksiyon tablolar dışında grafiklerde de (örneğin, sütun grafiklerinde) kullanılabilir.
Tip: Diğer grafik türleri için grafiği düz tablo eşdeğerine dönüştürün; böylece fonksiyonun hangi satırla ilişkili olduğunu kolaylıkla yorumlayabilirsiniz.

Birden fazla boyutu olan grafikler için Above, Below, Top ve Bottom fonksiyonlarını içeren ifadelerin sonuçları, sütun boyutlarının QlikView tarafından sıralanma düzenine göre değişir. QlikView, en son sıralanan boyuttan kaynaklanan sütun segmentlerini temel alarak fonksiyonları değerlendirir. Sütun sırası Sırala seçeneğinin altından kontrol edilir ve bu sıranın mutlaka sütunların tabloda göründükleri sıra olması gerekmez.Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen bkz. Örnek: 2, Above fonksiyonu.

Örnek 2:  

Sonuç

Below fonksiyonu, aralık fonksiyonları için giriş olarak kullanılabilir. Örneğin: RangeAvg (Below(Sum(Sales),1,3)).

Below() fonksiyonuna ait bağımsız değişkenlerde offset 1 ve count 3 olarak ayarlıdır. Fonksiyon, sütun segmentinde geçerli satırın hemen altındaki üç satırda (satır varsa) Sum(Sales) ifadesinin sonuçlarını bulur. Bu üç değer, sağlanan sayı aralığındaki değerlerin ortalamasını bulan RangeAvg() fonksiyonu için giriş olarak kullanılır.

Boyut olarak Customer öğesini içeren bir tablo RangeAvg() ifadesi için aşağıdaki sonuçları verir.

 
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip:
659,67
720
757
-

Örnekte kullanılan veriler:

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

Ayları doğru düzende sıralatmak için, grafiklerinizi oluşturduğunuzda grafik özelliklerinin Sort sekmesine gidin ve Sort by seçeneğinin altında Expression onay kutusunu işaretleyin. İfade kutusuna Monthnumber yazın.