Tabellegenskaper

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på EditRedigera i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på Visa egenskaper open right panel längst ner till höger.

Observera: Om visualiseringen är märkt med Linked Object i det övre högra hörnet är den länkad till ett originalobjekt. Det går inte att redigera en länkad visualisering, men du kan redigera originalobjektet. Du kan även koppla bort visualiseringen för att göra det möjligt att redigera den.
Observera: En del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till kolumn om du vill lägga till en dimension eller ett mått. Alternativ som är nedtonade är inte tillgängliga.

Kolumner

I tabellen presenteras dimensioner och mått tillsammans under rubriken Kolumner.

Dimensionsinställningar

På fliken Data klickar du på Lägg till kolumn och väljer Dimension för att öppna en lista över tillgängliga Dimensioner och Fält. Välj den dimension eller det fält som du vill använda.

En dimension kan antingen väljas från listan över befintliga Dimensioner eller skapas från listan över befintliga Fält.

Om du vill redigera en dimension som har lagrats som ett original måste du först bryta länken till originalet.

 • <Dimension name>: Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna. Om du vill ta bort dimensionen trycker du länge/högerklickar på dimensionen och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Delete.
  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Etikett: Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Dimension: Visas enbart för original. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen.
  • Inkluderar null värden: När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
  • Begränsning: Begränsar antalet värden som visas. När du skapar en begränsning visas de dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet för begränsningen.
   • Ingen begränsning: Standardvärdet.

   • Fast antal: Välj att visa de högsta eller lägsta värdena. Ange antalet värden. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Exakt värde: Använd operatorerna för att ange ett exakt gränsvärde. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Relativt värde: Använd operatorerna och ange det relativa gränsvärdet i procent. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Beräknad på mått <measure>: Visas när du gör en begränsning av antalet visade dimensionsvärden. De dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet visas.

  • Visa kolumn om: Du kan visa eller dölja en kolumn beroende på om villkoret är sant eller falskt. Kolumnen visas bara om uttrycket i fältet utvärderas som sant. Om fältet är tomt visas alltid kolumnen.

   Du kan använda den till att kräva ett fälturval innan du beräknar och visar stora mängder data.

  • Bakgrundsfärguttryck: Lägg till ett uttryck för bakgrundsfärgen. Textfärgen ändras automatiskt till vit när en mörk bakgrundsfärg används.
  • Textfärguttryck: Lägg till ett uttryck för textfärgen. Om du använder samma uttryck som i bakgrundsfärgen blir texten inte synlig.

   Mer information finns i Färglägga en visualisering.

  • Textjustering: När du ställer in den på Anpassad, kan du visa hur innehållet ska visas: Vänsterjustera eller Högerjustera. Om Textjustering är inställt på Auto, justeras texten automatiskt till vänster eller höger beroende på innehållet.
  • Representation: När inställningen är Text visas alla värden som statisk text. När inställningen ärURL visas fältvärden som innehåller en URL som klickbara länkar. Klickbara länkar öppnar en ny webbläsarflik.
  • Visa övriga: När det är valt summerar det sista värdet i visualiseringen (grå färg) alla återstående värden. När någon begränsning är angiven (Fast antal, Exakt värde eller Relativt tal), räknas värdet som ett värde med den inställningen. Om exempelvis Exakt värde är angivet till 10, är det tionde värdet Övriga.
   • Etikett för övriga: Ange en etikett för de summerade värdena (när Visa övriga är valt). Du kan även använda ett uttryck som en etikett. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
 • Originalobjekt: Du kan skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Skapa ny.

Du kan dra ett fält från Mått till Dimensioner för att ändra hur det används. Om du flyttar ett mått till Dimensioner raderas dess aggregering. Du kan inte dra ett originalmått till Dimensioner. Du kan bara dra ett mått till Dimensioner om dess uttryck är enkelt. Mer information om uttryck finns i Använda uttryck i visualiseringarUsing expressions in visualizations.

Måttinställningar

På fliken Data klickar du på Lägg till kolumn och väljer Mått för att öppna en lista över tillgängliga mått. Välj måttet som du vill använda. Om du markerar ett fält visas automatiskt några vanliga aggregeringsfunktioner som du kan välja mellan för måttet.

Om du vill redigera ett mått som har lagrats som ett original måste du först bryta länken till originalet.

 • <Measure name>: Klicka på måttet för att öppna måttinställningarna. Om du vill radera måttet klickar du på Ta bortÖ.
  • Uttryck: Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.
  • Etikett: Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas automatiskt med uttrycket som etikett.
  • Mått: Klicka på måttet för att öppna måttinställningarna. Om du vill radera måttet klickar du på Ta bortÖ.
  • Talformat: Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Skriptredigeraren.

   Följande talformat är tillgängliga:

   • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

    För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

   • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

    Examples:  

    • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
    • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
    • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
    • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

    Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

   • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
   • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
    • Decimalavgränsare: Ange decimalavgränsaren.
    • Tusentalsavgränsare: Ange tusentalsavgränsaren.
    • Formatmönster: Ange formatmönstret för tal.
    • Återställa mönster: Klicka för att återställa till standardmönstret.
   • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.

    Begränsningar:

    Fungerar bara med visualiseringar som accepterar mått.

    Kan inte användas med lådagram.

    Påverkar inte axelns talformat.

  • Visa kolumn om: Du kan visa eller dölja en kolumn beroende på om villkoret är sant eller falskt.

   Kolumnen visas bara om uttrycket i fältet utvärderas som sant. Om fältet är tomt visas alltid kolumnen.

  • Bakgrundsfärguttryck: Lägg till ett uttryck för bakgrundsfärgen. Textfärgen ändras automatiskt till vit när en mörk bakgrundsfärg används.
  • Textfärguttryck: Lägg till ett uttryck för textfärgen. Om du använder samma uttryck som i bakgrundsfärgen blir texten inte synlig.

   Mer information finns i Färglägga en visualisering.

  • Totalvärdefunktionen: Välj vilken aggregeringsfunktion du vill använda för raden för Totalvärden i tabellen. Om Totalvärdefunktionen är inställd på Auto använder den samma funktion som används i måttuttrycket. Du kan ställa in positionen för raden för Totalvärden under Presentation.
  • Textjustering: När du ställer in den på Anpassad, kan du visa hur innehållet ska visas: Vänsterjustera eller Högerjustera. Om Textjustering är inställt på Auto, justeras texten automatiskt till vänster eller höger beroende på innehållet.
 • Originalobjekt: Du kan skapa ett originalmått baserat på måttuttrycket genom att klicka på Skapa ny.

Du kan dra ett fält från Dimensioner till Mått för att ändra hur det används. Flytta en dimension till Mått tilldelas det en aggregering. Du kan inte dra en originaldimension till Mått.

Sortering

Dra i dimensionerna och måtten för att ange prioriteringsordningen för sorteringen. Siffrorna anger ordningsföljden.

Var och en av dimensionerna och måtten kan även sorteras internt:

Klicka på dimensions- eller måttnamnet för att öppna inställningarna och klicka på sorteringsknappen för att växla till Egen sortering. Listan nedan visar intern prioriteringsordning och alternativ för sortering. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

 • Sortera efter uttryck: Ange ett uttryck att sortera efter. Endast tillgängligt för dimensioner.
 • Sortera numeriskt
 • Sortera alfabetiskt

Du kan dessutom sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering. Mer information finns i Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Tilläggsprogram

 • Datahantering

  • Inkludera nollvärden: När det här alternativet är avmarkerat inkluderas mått med värdet noll i presentationen. Om det finns fler än ett mätvärde måste alla mätvärden ha värdet 0 för att uteslutas från presentationen.
  • Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

   Ett beräkningsvillkor är bra att använda om ett diagram eller en tabell är mycket stor vilket leder till att visualiseringen svarar långsamt. Ett beräkningsvillkor kan hjälpa genom att till exempel ett objekt inte visas förrän användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att tillämpa urval.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Standardinställningen är i alla visualiseringar utom filterrutor, KPI:er samt text- och bildvisualiseringar.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på 3 om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Example:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <uttryckets värde>, där <uttryckets värde> är det beräknade värdet.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att kunna välja att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

 • State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

  • Any alternate state defined in Master items.
  • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
  • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

  For more information about alternate states, see Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

 • Formatinställningar: Lägg till anpassade tecken- och färgformat för tabellens rubriker och innehåll. Åtgärden åsidosätter apptemat.

 • Totalvärden
  • Auto: Totalvärdena (resultatet av uttrycket) tas automatiskt med överst i tabellen.
  • Anpassad: Välj om totalvärdena ska visas och var de ska visas, antingen överst eller nederst.
 • Totalvärdeetiketten: Ställ in etiketten för raden med totalvärden. Du kan även använda ett uttryck som en etikett.
 • Rullning: Du kan välja att frysa den första kolumnen så att den inte rullas horisontellt.

  Observera: Det går inte att frysa den första kolumnen på enheter med pekskärm.
 • Radbrytning av text: Du kan aktivera och inaktivera radbrytning av text över flera rader i rubriker och celler var för sig.