Egenskaper för linjediagram

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på EditRedigera i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på Visa egenskaper open right panel längst ner till höger.

Observera: Om visualiseringen är märkt med Linked Object i det övre högra hörnet är den länkad till ett originalobjekt. Det går inte att redigera en länkad visualisering, men du kan redigera originalobjektet. Du kan även koppla bort visualiseringen för att göra det möjligt att redigera den.
Observera: En del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till om du vill lägga till en dimension eller ett mått.

Dimensioner

På fliken Data klickar du på Lägg till under Dimensioner för att öppna en lista över tillgängliga Dimensioner och Fält. Välj den dimension eller det fält som du vill använda.

Du kan även klicka på Expression för att skapa en dimension i uttrycksredigeraren. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen. Ett annat sätt att skapa en dimension är att skriva uttrycket direkt i textrutan. Uttryck som läggs till på det här sättet måste börja med likhetstecken (=). Här är ett exempel med en beräknad dimension:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Om Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler dimensioner.

 • <Dimension name>: Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna.

  Om du vill ta bort dimensionen trycker du länge/högerklickar på dimensionen och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Delete.

  • Dimension: Visas enbart för original. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen.
  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Etikett: Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Inkluderar null värden: När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
  • Begränsning: Begränsar antalet värden som visas. När du skapar en begränsning visas endast de dimensioner vars mätvärde uppfyller kriteriet för begränsningen:
   • Ingen begränsning: Standardvärdet.

   • Fast antal: Välj att visa de högsta eller lägsta värdena. Ange antalet värden. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Exakt värde: Använd operatorerna för att ange ett exakt gränsvärde. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Relativt värde: Använd operatorerna och ange det relativa gränsvärdet i procent. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Beräknad på mått: <measure>: Visas när du gör en begränsning av antalet visade dimensionsvärden. De dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet visas.

  • Visa övriga: När det är valt summerar det sista värdet i visualiseringen (grå färg) alla återstående värden. När någon begränsning är angiven (Fast antal, Exakt värde eller Relativt tal), räknas värdet som ett värde med den inställningen. Om exempelvis Exakt värde är angivet till 10, är det tionde värdet Övriga.
  • Etikett för övrig: Ange en etikett för de summerade värdena (när Visa övriga är valt). Du kan även använda ett uttryck som en etikett. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
 • Originalobjekt: Du kan skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Skapa ny.

 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Du kan dra i dimensionerna för att ange den ordningsföljd i vilken de visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (o) för att ändra ordningen.

Du kan dra ett fält från Mått till Dimensioner för att ändra hur det används. Om du flyttar ett mått till Dimensioner raderas dess aggregering. Du kan inte dra ett originalmått till Dimensioner. Du kan bara dra ett mått till Dimensioner om dess uttryck är enkelt. Mer information om uttryck finns i Använda uttryck i visualiseringarUsing expressions in visualizations.

Mått

 • <Measure name>: Klicka på måttet för att öppna måttinställningarna.

  Om du vill ta bort måttet trycker du länge/högerklickar på måttet i fråga och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på måttet och sedan på Delete.

  • Uttryck: Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.

  • Etikett: Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas med uttrycket som etikett.
  • Mått: Visas enbart för original. För att kunna redigera ett mått som är länkat till ett original måste du först koppla bort måttet.
  • Talformat: Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Skriptredigeraren.
  • Följande talformat är tillgängliga:

   • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

    För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

   • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

    Examples:  

    • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
    • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
    • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
    • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

    Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

   • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
   • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.

    Begränsningar:

    Fungerar bara med visualiseringar som accepterar mått.

    Kan inte användas med lådagram.

    Påverkar inte axelns talformat.

 • Originalobjekt: Du kan skapa ett originalmått baserat på måttuttrycket genom att klicka på Skapa ny.

 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Du kan dra i måtten för att ange i vilken ordningsföljd de ska visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (o) för att ändra ordningen.

Du kan dra ett fält från Dimensioner till Mått för att ändra hur det används. Flytta en dimension till Mått tilldelas det en aggregering. Du kan inte dra en originaldimension till Mått.

Sortering

Dra i dimensionerna och måtten för att ange prioriteringsordningen för sorteringen. Siffrorna anger ordningsföljden.

Var och en av dimensionerna och måtten kan även sorteras internt:

Klicka på dimensions- eller måttnamnet för att öppna inställningarna och klicka på sorteringsknappen för att växla till Egen sortering. Listan nedan visar intern prioriteringsordning och alternativ för sortering. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

 • Sortera efter uttryck: Ange ett uttryck att sortera efter. Endast tillgängligt för dimensioner.
 • Sortera numeriskt
 • Sortera alfabetiskt

Du kan dessutom sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering. Mer information finns i Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Tilläggsprogram

 • Datahantering:

  • Inkludera nollvärden: När det här alternativet är avmarkerat inkluderas mått med värdet noll i presentationen. Om det finns fler än ett mätvärde måste alla mätvärden ha värdet 0 för att uteslutas från presentationen.

   Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

  • Ett beräkningsvillkor är bra att använda om ett diagram eller en tabell är mycket stor vilket leder till att visualiseringen svarar långsamt. Ett beräkningsvillkor kan hjälpa genom att till exempel ett objekt inte visas förrän användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att tillämpa urval.
 • Referenslinjer: Lägg till referenslinje: Klicka för att lägga till en ny referenslinje.

  • Visa: När det här alternativet är valt visas referenslinjen.
  • Etikett: Ange en ny etikett för referenslinjen.
  • Färg: Välj färg för referenslinjen och etiketten i färgblandaren.
  • Uttryck för referenslinje: Ange ett värde eller ett uttryck för referenslinjen. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Delete: Klicka för att ta bort referensraden.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Markera för att aktivera eller avaktivera rubriker, underrubriker och fotnoter i diagrammet.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Expression om du vill skapa ett uttryck med uttrycksredigeraren.

  Example:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <uttryckets värde>, där <uttryckets värde> är det beräknade värdet.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

 • State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

  • Any alternate state defined in Master items.
  • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
  • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

  For more information about alternate states, see Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

 • Linje/Område: Välj det här alternativet för att visa diagrammet som en linje eller som ett område.
 • Bläddringsjustering Ställ in positionen för diagrammets bläddringslist. Bläddringsjusteringen är som standard inställd på Start.
 • Staplat område: När det här alternativet är valt visas de olika områdena ovanpå varandra. Endast tillgänglig med typen Område.
 • Stapla positiva och negativa värden separat: Endast tillgänglig med typen Område.
 • Saknade värden

  Ställa in hur saknade värden ska visas.

  • Visa som mellanrum: Linjen har ett mellanrum, som står för det saknade värdet.
  • Visa som anslutningar: Linjen ansluter de värden som finns på vardera sida av det saknade värdet. Om det saknade värdet kommer först eller sist ritas ingen linje.
  • Visa som nollor: Linjen ritas till noll och därifrån till nästa befintliga värde. Om det saknade värdet kommer först eller sist ritas ingen linje.
 • Visa datapunkter: När det här alternativet är valt visas datapunkterna. Värdeetiketter: Som standard Av. Med inställningen Auto visas värdeetiketterna om det finns tillräckligt med plats.
 • Linjeavstånd: Ange avståndet mellan rutnätslinjerna. Inställningen Auto är Medel.

Färger och teckenförklaringar

 • Färger: Välj hur diagramvärdena ska färgläggas. Det finns två inställningar:
  • Auto: Färglägger diagramvärdena enligt standardinställningarna.
  • Anpassad: Välj färgläggningsmetod för värdena i diagrammet manuellt. Följande metoder finns:
   • En färg: Färglägg diagrammet med en enstaka färg (standard är blå). Du kan ändra dimensionsfärg med hjälp av färgväljaren.
    • Använd biblioteksfärger: Alternativ som är tillgängligt när en originaldimension eller ett originalmått som används i visualiseringen har en tilldelad färg. Du kan välja att använda originalobjektsfärgerna eller inaktivera dem. I sådana fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, kan du välja vilken av dem som ska användas i visualiseringen.

   • Flerfärgade: Alternativ när fler än ett mått används.

    Som standard används tolv färger för dimensionerna. Dessa färger återanvänds om det finns fler än tolv dimensionsvärden.

    • Använd biblioteksfärger: Alternativ som är tillgängligt när en originaldimension eller ett originalmått som används i visualiseringen har en tilldelad färg. Du kan välja att använda originalobjektsfärgerna eller inaktivera dem. I sådana fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, kan du välja vilken av dem som ska användas i visualiseringen.

    • Färgschema: Välj 12 färger eller 100 färger som ska användas för de olika värdena. De tolv färgerna kan alla särskiljas av personer som är färgblinda, men inte samtliga 100 färger.
   • Per dimension: Färglägg diagrammet efter dimensionsvärden. Som standard används tolv färger för dimensionerna. Dessa färger återanvänds om det finns fler än tolv dimensionsvärden. När den är vald är följande inställningar tillgängliga:

    • Välj dimension: Ange ett fält eller uttryck som innehåller de värden som ska färglägga objekten i diagrammet.
    • Biblioteksfärger: Välj om du vill använda originaldimensionsfärgen eller inaktivera originaldimensionsfärgen. Alternativet är endast tillgängligt när en originaldimension som används i visualiseringen har en färg tilldelad.
    • Låsta färger: Välj att låta färgerna förbli samma mellan urvalslägen.
    • Färgschema: Välj 12 färger eller 100 färger som ska användas för de olika värdena. De tolv färgerna kan alla särskiljas av personer som är färgblinda, men inte samtliga 100 färger.

   • Efter mått:
    • Välj mått: Välj det mått som ska användas för att färglägga diagrammet.
    • Biblioteksfärger: Välj om du vill använda originalmåttets färg eller inaktivera originalmåttets färg. Alternativet är endast tillgängligt när ett originalmått som används i visualiseringen har tilldelade färger.
    • Etikett: Ange text eller uttryck för måttet som visas i legenden.
    • Färgschema: Välj ett färgschema bland följande alternativ:
     • Sekventiell toning: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av olika färgnyanser. Höga mätvärden har mörkare toner.

     • Sekventiella klasser: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av tydligt olika färger.

     • Divergerande toning: Används vid arbete med data som ordnas från lägsta till högsta, exempelvis för att visa relationen mellan olika områden på ett diagram. Låga och höga värden har mörka färger, färger i mellanintervallet är ljusa.
     • Divergerande klasser: Kan ses som två sekventiella klasser i kombination, med delat mellanintervall. De två yttervärdena, det högsta och det lägsta, betonas med mörka färger med kontrasterande nyanser, och de kritiska värdena i mellanintervallet framhävs med ljusa färger.
    • Motsatta färger: När det här alternativet är valt blir färgschemat omvänt.
    • Intervall: Definiera värdeintervallet som används för att färglägga efter mått eller uttryck.
     • Auto: Färgintervallet anges av mått- eller uttrycksvärdena.
     • Anpassad: Ange Min- och Max-värden för färgintervallet när anpassad är valt.
   • Efter uttryck: Färglägg diagrammet med hjälp av ett uttryck som definierar färgerna för värdena. Följande färgformat stöds: RGB, ARGB och HSL.
    • Uttryck: Välj det uttryck som du vill använda. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
    • Uttrycket är en färgkod: Valt som standard. I de flesta fall är det bäst att behålla den här inställningen. Om valet raderas utvärderas uttrycket till en siffra, som i sin tur ritas mot någon av diagramgradienterna.

     Mer information finns i Färglägga en visualisering

     Vid färgläggning efter mått eller uttryck kan du ställa in färgintervallet (Min- och Max-värdena). Om du ställer in färgintervallet förblir färgerna oförändrade genom urval och sidväxlingar. Om du använder färg efter uttryck måste alternativet Uttrycket är en färgkod avmarkeras innan du kan ställa in färgintervallet.

  • Visa teckenförklaring: Ej tillgängligt när En färg är valt. Inställd på Av som standard. Teckenförklaringen visas om det finns tillräckligt med plats. Placeringen kan ändras med inställningen Teckenförklaringens placering.
  • Teckenförklaringens placering: Ange var teckenförklaringen ska visas.
  • Visa teckenförklaringens rubrik: När det här alternativet är valt visas rubriken för teckenförklaringen.

X-axel

 • <Dimension>

  • Kontinuerlig: Ställ in till Anpassat för att kunna visa en kontinuerlig axel genom att välja Använd kontinuerlig skala. Använd kontinuerlig skala är bara tillgängligt för dimensioner med numeriska värden. Det går inte att ändra sorteringen vid användning av en kontinuerlig skala.
  • Visa minidiagram Du kan välja om du vill visa minidiagrammet nedanför diagrammet. Det här alternativet är bara tillgängligt när du använder en kontinuerlig skala.
  • Etiketter och rubrik: Välj vad som ska visas av etiketter och rubrik.
  • Etikettorientering: Ange hur etiketterna visas.
  • Placering: Välj var dimensionsaxeln ska visas.

Y-axel

 • <Mått>
  • Etiketter och rubrik: Välj vad som ska visas av etiketter och rubrik.
  • Placering: Välj var måttaxeln ska visas.
  • Skala: Anger avstånden för måttaxeln.
  • Intervall: Välj att ställa in minimivärde, maxvärde eller båda. Minimivärdet kan inte vara större än maximivärdet. Du kan använda uttryck för värdena.