LookUp - skriptfunktion

Lookup() letar in i en tabell som redan är laddad och returnerar värdet av field_name vilket motsvarande den första förekomsten av värdet match_field_value i fältet match_field_name. Tabellen kan vara den aktuella tabell eller en annan tabell som har laddats.

Syntax:  

lookup(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket returvärdet krävs.Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
match_field_name Namnet på fältet som match_field_value ska sökas i. Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
match_field_value Värdet som ska sökas upp i match_field_name-fältet.
table_name

Namnet på tabellen där värdet ska sökas. Inmatat värde måste anges som en sträng (t.ex. en litteral inom citationstecken).

Om table_name utelämnas, antas aktuell tabell.

Observera: Argument utan citattecken syftar på den aktuella tabellen. Om du vill hänvisa till andra tabeller omger du ett argument med enkla citattecken.

Limitations:  

Sökordningen är densamma som laddningsordningen, såvida inte tabellen är resultatet av komplexa operationer som join-operationer. I så fall är ordningen inte väldefinierad. Både field_name och match_field_name måste vara fält i samma tabell, som angivet med table_name.

Om ingen motsvarighet påträffas, returneras NULL.

Observera: Lookup()-funktionen är flexibel och kan komma åt alla tabeller som laddats tidigare. Det går dock långsamt jämfört med Applymap()-funktionen.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?