Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Kontrollen On-Demand-rapport

Kontrollen On-Demand-rapport lägger till en knapp som används för att skapa Qlik NPrinting-rapporter on demand. Den ingår i Dashboard bundle.

Krav

 • Qlik NPrinting Server (September 2019 eller senare) med en Qlik NPrinting-app som är kopplad till Qlik Sense-appen som du utformar. Den här Qlik NPrinting-appen innehåller dina rapportmallar.
 • Alla användare som genererar On-Demand-rapporter måste läggas till som användare i Qlik NPrinting, med en säkerhetsroll som stödjer körning av On-Demand-rapporter.
 • Användare måste vara inloggade på Qlik Sense via NTML-autentisering (Windows) för att kunna generera rapporter eller skapa rapporteringsknappar.

Användning

Kontrollen On-Demand-rapport är användbar när du vill att användaren ska kunna skriva ut fördefinierade Qlik NPrinting-rapporter i Qlik Sense med sina urval i appen som filter.

Installera Dashboard bundle

Du kan installera Dashboard bundle när du installerar Qlik Sense.

You can add or remove object bundles from your Qlik Sense deployment at any moment. If you have a multi-node installation, object bundles are installed on the central node.

Anteckning om tipsYou can see which extensions are installed in your deployment by checking the Extensions section in the Qlik Management Console (QMC).
 1. In Windows Control Panel, open Programs and Features.
 2. In the list of programs, double-click the object bundle that you want to modify.

  A view of the Windows control panel with an object bundle selected
 3. The Object Bundle Setup Wizard opens. Click Next.
 4. Select Change.
 5. On the Custom setup screen, click on the bundle icon to select how to modify the bundle installation:
  • If the bundle is installed, select Entire feature will be unavailable to uninstall it.
  • If the bundle is not installed, select Entire feature will be installed on local hard drive to install it.

  Then, click Next.

 6. Click Change.

  Once the modification if complete, you are required to manually restart the Qlik Sense Repository Service.

 7. Click Finish to close the Object Bundle Setup Wizard.
 8. Manually restart the Qlik Sense Repository Service to apply the changes.

You can verify that the changes have been correctly applied by checking the Extensions section in the QMC.

Lägga till en server som betrott ursprung

Om du skapar On-Demand-rapporter i Qlik Sense eller i en QlikView AccessPoint med QlikView Web Server som värd måste du lägga till dessa servrar som betrott ursprung i Qlik NPrinting web console.

Du måste lägga till ett betrott ursprung för varje serversökväg som används för åtkomst till Qlik NPrinting web console. Exempel: Om din server kan nås via en lokal domän, via en förkortad värdsökväg eller via helt kvalificerade URL:er måste du lägga till ett betrott ursprung för var och en av de serversökvägarna.

Hur du anger serversökvägar i fältet Adress för det betrodda ursprunget beror på din säkerhetskonfiguration.

Konfiguration 1: SSL -säkerhet har inte installerats med Qlik NPrinting web console

Ett betrott ursprung krävs för varje serversökväg som används för att logga in på Qlik NPrinting web console. Exempel: Om din server är qlikserver1 och har IP-adressen 192.168.0.101 ska du ange följande betrodda ursprung:

 • http://qlikserver1
 • http://qlikserver1.domain.local
 • http://192.168.0.101

Konfiguration 2: SSL -säkerhetsinstallation med Qlik NPrinting web console och tredje part

Ett betrott ursprung krävs för varje serversökväg som används för att logga in på Qlik NPrinting web console. URL:er måste använda HTTPS. Exempel: Om din server är qlikserver1 och har IP-adressen 192.168.0.101 ska du ange följande betrodda ursprung:

 • https://qlikserver1
 • https://qlikserver1.domain.local
 • https://192.168.0.101

Lägga till ett betrott ursprung

Do the following:

 1. I Qlik NPrinting klickar du på Admin > Inställningar.
 2. Klicka på On-demand-inställningar.
 3. Klicka på Lägg till betrott ursprung.
 4. Efter Namn anger du namnet för det betrodda ursprunget.
 5. Efter Beskrivning anger du en beskrivning för det betrodda ursprunget.
 6. Efter Adress anger du URL:en för QlikView Server.

  I URL:en får bara bas-URL:en (schema och värd) anges. Exempel: Ange http://qlikserver1, inte http://qlikserver1/qlikview/index.htm.

 7. Klicka på Skapa.

Konfigurera On-Demand-inställningar på Qlik NPrinting Server

Du måste konfigurera följande inställningar på din Qlik NPrinting Server:

 • Du måste ha en anslutning till en QlikView Server eller till en Qlik Sense-server.

  QlikView Server- och QlikView-klusteranslutningar stöds med On-Demand. Lokala anslutningar stöds inte. Se: Skapa anslutningar.

 • Om du ansluter till en QlikView Server eller till ett kluster med en QlikView Server-extranätslicens måste följande alternativ vara aktiverade när du konfigurerar anslutningen:
  • Anslutningen kräver autentisering
  • Använd section access för användare för rapporter
 • Du måste aktivera dina Qlik NPrinting-rapporter för On-Demand.
 • Med säkerhetsroller kan du begränsa hur rapporter skapas via On-Demand. Se: Rollbaserad säkerhet.
Anteckning om information

On-Demand är kompatibelt med Chrome, Firefox och Explorer. Det fungerar inte i Microsoft Edge, eftersom certifikaten inte hämtas.

Aktivera att Qlik NPrinting-rapporter kan skapas via On-Demand

Qlik NPrinting-rapporter måste aktiveras manuellt för att kunna skapas i On-Demand. Rapporter måste tilldelas till det QlikView-dokument eller den Qlik Sense-app du vill generera On-Demand-rapporterna med. On-Demand -generering kan aktiveras samtidigt som en ny rapport skapas.

Do the following:

 1. I Qlik NPrinting web console klickar du på Rapporter.
 2. Öppna en rapport eller skapa en ny rapport.
 3. Välj en app i den App-listruta som är kopplad till det QlikView-dokument eller den Qlik Sense-app du vill generera en rapport för.

  Anteckning om informationOn-Demand -begäranden fungerar bara med rapporter som baseras på en enda koppling. MultiDoc-rapporter stöds inte.
 4. Markera kryssrutan Aktivera on-demand.
 5. Klicka på Spara.

Nu är rapportmallen tillgänglig.

Godkänna Qlik NPrinting web console-certifikatet

Standardinstallationscertifikatet för Qlik NPrinting web console kan vara registrerat som ogiltigt av din webbläsare. Om webbläsaren registrerar Qlik NPrinting web console-certifikatet som ogiltigt måste du godkänna det innan du kan använda On-Demand i QlikView AccessPoint eller Qlik Sense.

Anteckning om information

Om du vill byta till en annan webbläsare eller rensa webbläsarens cacheminne måste du godkänna Qlik NPrinting-certifikatet igen. On-Demand fungerar i Chrome, Firefox och Explorer. Det fungerar inte i Microsoft Edge, eftersom certifikaten inte kommer att hämtas.

Do the following:

 1. Öppna Qlik NPrinting web console.
 2. Beroende på vilken webbläsare du använder, gör du något av följande:
  • Fortsätt till Qlik NPrinting web console.
  • Lägg till ett säkerhetsundantag och fortsätt till Qlik NPrinting web console.
 3. Logga in på din Qlik NPrinting web console.

Nu kan du använda Qlik NPrintingOn-Demand med den här webbläsaren.

Skapa en knapp för On-Demand-rapportering

Du kan skapa en knapp för On-Demand-rapportering på arket som du redigerar.

 1. Gå till Anpassade objekt > Dashboard bundle på resurspanelen, och dra On-demand reporting till arket.
 2. Gå till egenskapspanelen och ställ in serverkopplingen under NPrinting Connection > NPrinting server URL. URL:en måste avslutas med /.

  Till exempel: https://<servernamn>:4993/

 3. Under NPrinting App väljer du den Qlik NPrinting-app som innehåller rapportmallen.
 4. Under NPrinting connection väljer du Qlik NPrinting-kopplingen.

  Som standard visar listan endast Qlik NPrinting-kopplingar till den Qlik Sense-app du arbetar i. Du kan använda växlaren för app-/kopplingsfilter för att visa kopplingar som inte är associerade med den aktuella Qlik Sense-appen.

 5. Under Report Configuration > Choose Report väljer du rapporten som ska kopplas till knappen.
 6. I Default Export Format väljer du ett standardexportformat.
 7. Under Appearances > Button Label ställer du in knappens etikett. Exempel: Generera rapport.

Du har nu skapat en knapp för On-Demand-rapportering.

Generera en rapport

Du kan generera en rapport som filtreras enligt de nuvarande urvalen i Qlik Sense-appen. Du måste befinna dig i analysläge.

Anteckning om informationDu kan endast filtrera på fält som finns med i Qlik NPrinting-rapportmallen, annars misslyckas rapporten. Det går inte att filtrera på urval med hjälp av ett uttryck.
 1. Klicka på knappen som du skapade.

  Dialogen Export öppnas.

 2. Du kan välja mellan två knappar:
  1. Snabbrapport: genererar en enda rapport med det utdataformat som används som standard.

  2. Ny rapport: välj i en lista med rapporter som har gjorts tillgängliga för dig. Du kan även välja utdataformat.

 3. När rapporten har genererats aktiveras en hämtningsknapp. Klicka på knappen Hämta om du vill hämta rapporten.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar.

 • Om Qlik NPrinting-rapportmallen innehåller ett filter kan du inte göra urval som skapar konflikt i Qlik Sense-appen, för då kommer rapporten att misslyckas.
 • När du använder kontrollen On-Demand-rapportering i ett kombinationsprogram måste du använda Windows-autentisering. Autentisering av huvud stöds inte.

  Om kombinationsprogrammet innehåller flera appar kan du dessutom bara filtrera on-demand-rapporter i appen som on-demand-begäran kommer från.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!