Gå till huvudinnehåll

Jämförelse mellan QlikView och Qlik Sense

I det här avsnittet beskrivs några viktiga likheter och skillnader mellan QlikView och Qlik Sense.

Dokumentet och appen

QlikView-dokument och Qlik Sense-appar har snarlika arkitekturer. Båda är behållare för de objekt som används för att presentera data som ska analyseras. De kan innehålla datakopplingar, laddningsskript, datamodeller, ark, diagram, variabler osv.

Utveckling och användning

I både QlikView och Qlik Sense måste du skapa en app eller ett dokument innan du kan analysera data. Det innebär:

  1. Skapa och köra ett laddningsskript som definierar vilka data som ska laddas i appen. Laddningsskriptet hämtar data till appen från en eller flera datakällor, och skapar sedan datamodellen som är grunden för all analys.
  2. Skapa ett användargränssnitt som behövs för analysen. Det innebär att du skapar olika visualiseringar (stapeldiagram, cirkeldiagram, tabeller osv.), olika uttryck som definierar KPI:erna och olika urvalsobjekt (listboxar, skjutreglage, indatarutor osv.). Det innebär också att du grupperar olika komponenter visuellt, till exempel på ark, så att data presenteras för en användare som inte känner till innehållet.

Traditionellt har de här två stegen utförts av en särskild person som är expert på business intelligence, inte den som primärt ska använda informationen. Den primära datakonsumenten är en affärsanvändare som använder appen. Ett sådant scenario kallas ofta guidad analys, eftersom affärsanvändaren i viss mån vägleds till de data som ska analyseras. Användarna får dock ingen vägledning när det gäller urvalen. De kan välja vad som helst i appen i vilken ordning som helst.

Både Qlik Sense och QlikView kan användas för guidad analys.

Qlik Sense är dock utformad för att även fungera med självbetjäning. I ett sådant scenario kan affärsanvändare skapa en app från grunden, eller lägga till innehåll i en app, utan experthjälp. De två stegen ovan gäller även vid självbetjäning, men produkten innehåller ett antal verktyg som hjälper användaren att skapa och dela innehåll.

Därför är Qlik Sense ett bättre verktyg vid självbetjäning. Även i QlikView är viss självbetjäning möjlig men användaren måste ha mycket mer teknisk erfarenhet.

Utvecklingsverktyg

I QlikView måste du ha skrivbordsversionen för att kunna utveckla en app. Utvecklingen sker lokalt, utan att du är ansluten till en QlikView-server. QlikView Desktop kan bara köras i Microsoft Windows..

I Qlik Sense kan du utveckla en app i en webbklient som är ansluten till en Qlik Sense-server. Det innebär att användarna kan ha olika operativsystem på sina datorer. Därför ger lösningen med Qlik Sense fler användare åtkomst än lösningen med QlikView.

Flytta data från källa till analys

I både QlikView och Qlik Sense laddas data vid en viss tidpunkt och analyseras sedan i minnet.

Analysen utförs på en datauppsättning som är en ögonblicksbild av verkliga data. Ögonblicksbilden är från den tidpunkt när appens laddningsskript kördes. Analysen körs aldrig i realtid. Du kan dock få den mycket nära realtid genom att köra laddningsskriptet ofta, till exempel med 15 sekunders intervall.

Ur administratörens perspektiv innebär det att du först skapar appen och sedan konfigurerar ett schema för när data ska uppdateras (skriptet köras) enligt verksamhetens behov.

Dataanslutningar

QlikView har inte något bibliotek med datakopplingar.

I Qlik Sense finns ett bibliotek med datakopplingar som måste användas för alla Load- och Select -satser. Med biblioteket kan datakällor användas i flera appar. Det är också lättare att utöva administrativ styrning om alla kopplingar definieras i ett bibliotek.

Skriptredigeraren

I QlikView har du inte något grafiskt gränssnitt för laddning av data. Apputvecklaren måste skapa laddningsskriptet i skriptredigeraren.

I Qlik Sense kan du också skapa laddningsskriptet i skriptredigeraren. Men du kan även ladda data med det grafiska gränssnittet i Datahanteraren. Datahanteraren skapar laddningsskriptet, så du kan ladda data utan att någonsin se skriptet. Men skriptet finns där och det definierar datamodellen.

Skriptsyntax

Till största delen är skriptsyntaxen identisk i QlikView och Qlik Sense. Det finns dock några viktiga skillnader i hur skripten skapas.

Filsökvägar

Ett QlikView-skript kan innehålla filsökvägar som pekar på filer som används som källor. Det kan till exempel vara en Microsoft Excel- eller Microsoft Access-databas.

Så kan du inte göra i Qlik Sense eftersom filsökvägar måste definieras i datakopplingen. Detta är säkrare, eftersom användarna inte kommer åt delar av hårddisken som de inte ska ha åtkomst till. Men det begränsar även möjligheterna att återanvända delar av skriptet som använder include-satser. Skriptfilen som include-satsen refererar till måste placeras i ett bibliotek, och filreferenserna inne i skriptfilen måste också använda biblioteksreferensen.

Automatisk kalender

I QlikView måste apputvecklaren skapa kalendern manuellt.

I Qlik Sense skapas en kalender automatiskt av Datahanteraren. Kalendern använder en funktion som kallas härledda fält, och den finns inte i QlikView.

Ladda från webbfiler

I QlikView kan du använda en Load-sats som laddar direkt från en webbtabell.

I Qlik Sense laddar du data från en webbfilsdatakoppling.

Section access

Section access kan användas för att definiera auktorisering i både QlikView och Qlik Sense. Grundfunktionen är identisk. Section access jämför det externt levererade user ID:t med innehållet i auktoriseringstabellen.

Vad tabellen innehåller skiljer sig dock något mellan de två produkterna.

I QlikView ska namnet på den auktoriserade användaren lagras i fältet NTNAME. I Qlik Sense heter motsvarande fält USERID. I båda fallen används fältet för alla autentiserade användare, även när inte integrerad Windows-säkerhet används.

I QlikView kan säkerhetsgrupper lagras i NTNAME. I Qlik Sense ska säkerhetsgrupper lagras i ett eget fält som heter GROUPS.

I QlikView finns även fälten NTSID och NTDOMAINSID som kan användas för auktorisering. Båda refererar till Windows interna säkerhets-ID:n. Dessa fält finns inte i Qlik Sense.

För att säkerställa att miljön är säker ska inte de äldre fälten SERIAL, USERID och PASSWORD användas i QlikView. Dessa fält finns inte i Qlik Sense.

I båda produkterna fås en god säkerhet om appen publiceras på en server. Om en fil med section access öppnas i skrivbordsversionen sker dock olika saker i de två produkterna: I QlikView Desktop jämförs NTNAME med Windows-användarnamnet som levereras av operativsystemet, och om det är korrekt kan användaren öppna filen. I Qlik Sense Desktop kommer inte programmet att öppna filen.

Hantering av dokument och innehåll

I båda produkterna finns ett antal egenskaper på app- eller dokumentnivå. Dessa inkluderar appnamn, tema och format. I QlikView är alla relevanta egenskaper samlade i dokumentegenskapsfönstret. I Qlik Sense kan egenskaper nås från appöversikten.

I QlikView finns en uttrycksöversiktsdialog med alla uttryck som används i appen. Här kan du söka efter och ersätta strängar i alla uttryck i appen.

I Qlik Sense kan du definiera dimensioner och mått med originalobjekt, och sedan kan du använda dem på många ställen i appen.