Gå till huvudinnehåll

Välja aggregerade data från Qlik DataMarket

En del Qlik DataMarket-datauppsättningar innehåller dimensioner med ett aggregerat fältvärde.

Dessa dimensioner representerar hierarkier och innehåller mer än ett fält som representerat nivåer i hierarkin. Fält inom hierarkin kan innehålla tomma värden. Talen som är associerade med dessa tomma värden är aggregeringar av talen associerade med de andra värdena i det fältet.

Datauppsättningen World population by country innehåller exempelvis en Sex-dimension. Den har underuppsättningen fältvärden Female och Male. När Sex laddas i Qlik Sense innehåller det tre värden: Female, Male och ett tomt värde för det aggregerade fältvärdet.

Ett stapeldiagram med dimensionen Sex, den totala populationen av män och kvinnor i Argentina, visas som två separata staplar med en namnlös stapel för den aggregerade totalsumman.

Data market chart

I exemplet som visas i bilden innehåller det aggregerade fältvärdet summan av både Female och Male.

Det tomma värdefältet inkluderas när alla underuppsättningar av fältvärden för en dimension är inkluderade. Totalsummorna associerade med aggregeringsfältets värden finns med i dina data och kan resultera i dubbelräkning om de inkluderas när du beräknar aggregeringar av data.

Beroende på vilka visualiseringar du använder kanske du kan utesluta aggregeringsfältsvärdena. Till exempel:

  • Ställ in det tomma värdet på null med hjälp av dataprofileringskortet Ställ in null-värden i Datahanteraren och uteslut null-värdet från dimensionen genom att avmarkera Inkludera null-värden i delavsnittet Dimension i Egenskaper.
  • Använd ett uttryck för att begränsa vilka dimensionsvärden som inkluderas och avmarkera sedan Inkludera null-värden i delavsnittet Dimension i Egenskaper. I dimensionen Sex kan du till exempel använda uttrycket =if(match(Sex,'Female','Male'),Sex) för att utesluta det aggregerade fältvärdet.
  • Använd uttrycket Set-analys för att utesluta det tomma värdets aggregeringstal från ett mått.
Observera: När du arbetar med datauppsättningar som World population by country som har flera fält och aggregerade data ska du se till att tabellerna med de aggregerade fälten inte är direkt associerade. Om de är direkt associerade är det troligt att de kommer att skapa en cirkelreferens.

Mer information finns i Förstå och lösa cirkelreferenser.