Gå till huvudinnehåll

Integrera affärsdata med DataMarket-data

Qlik DataMarket-data kan integreras med affärsdata för att sätta dem i ett större sammanhang och ge mer insyn om marknaderna.

DataMarket-data kommer från en rad källor, vilket innebär att associationerna med dina data inte alltid är omedelbart tydliga. Du kan upptäcka att en rad associationer behöver redigeras under steget för dataförberedelse. Du kan till exempel tycka att det är värdefullt att utvärdera vissa egenskaper hos de länder du är verksam i. Men fält för länder i vissa DataMarket-datauppsättningar har kanske inte tillräckligt många gemensamma värden med dina företagsdata för att göra associationen värdefull. Därför behöver du noggrant bedöma associationer mellan dina data och DataMarket-data.

Följande illustrationer visar hur du integrerar företagsdata med DataMarket-data och skapar relevanta Qlik Sense-visualiseringar.

Jämföra försäljning med BNP (GDP)

När du bedriver verksamhet i ett land eller överväger att gå in på marknaden i ett land finns det en rad indikatorer som kan hjälpa dig att bedöma om företagets verksamhet passar för den demografiska och ekonomiska miljön i det landet.

Affärsdata i denna illustration kan användas till att aggregera försäljningsdata efter land. Ett stapeldiagram jämför försäljningen efter land. Det kan ge information om hur företaget presterar på alla marknader.

Du kan få en uppfattning om hur det går för företaget genom att jämföra företagets försäljning med landdata som anger hur stark marknaden är. Exempelvis kan du jämföra försäljningen i varje land med landets BNP (GDP). Du skulle även kunna jämföra försäljningen med demografin på målmarknaden. Om företagets mål är alla mellan 21 och 35 kan du visa hur många människor i den åldern det finns i länderna. Eller vilken andel av den totala befolkningen som finns i den kategorin.

Qlik DataMarket innehåller en datauppsättning i gruppen Essentials Free som heter Select development indicators som ger ett antal ekonomiska mått, inklusive tillväxttakt för GDP (BNP), läskunnighet, internetanvändare, total befolkning och GDP per capita in US dollars. Om du vill associera landdata från Select development indicators måste affärsdata ha ett fält som motsvarar fältet Country i DataMarket-datauppsättningen. Om affärsdata har många fler länder än Select development indicators är associationen inte stark och troligen inte användbar. Om affärsdata har färre länder än Select development indicators, är associationen troligen användbar för en jämförelse.

Förutsatt att det finns en bra association mellan landfälten i affärs- och DataMarket-data kan du lägga till GDP per capita in US dollars i stapeldiagrammet för försäljning för att jämföra försäljningen i varje land med GDP (BNP).

Bar chart with measures Sales and GDP per capita.

Visa försäljning i euro

När du granskar försäljningsdata är en vanlig visualisering ett KPI-diagram som visar total försäljning. I denna bild anges den totala försäljningen i amerikanska dollar eftersom det är så affärsdata registreras. Eftersom så mycket försäljning sker i länder som använder euro kan det vara bra att visa den totala försäljningen i euro. Det går att lägga till i KPI. I gruppen Essentials Free innehåller DataMarket 3x3 currency exchange rates, som kan användas till att omvandla amerikanska dollar till euro.

När du väljer fältet Base currency i datauppsättningen 3x3 currency exchange rates väljer du endast amerikanska dollar eftersom det är valutan som försäljningen registreras i. I affärsdatauppsättningen som används i denna bild finns ett fält som heter Base currency som anger valutan som varje kund använder. Den innehåller dock tolv olika valutor så Datahanteraren rekommenderar att du undviker att associera dessa två fält. Du bör inte välja de fälten eftersom valutorna i affärsdata som inte motsvarar amerikanska dollar och euro kan störa vissa jämförelser mellan dollar och euro. Då visas datamodellen enligt följande:

Data model overview.

Quote currency från 3x3 currency exchange rates bör vara Euro. Valet av DateTime ska vara Most recent eftersom du endast vill ha den nuvarande växelkursen och inte historiska data för visualiseringen av KPI.

KPI visualization Sales showing Euro Sales.

Om du vill ha Euro Sales behöver du bara multiplicera Sum(Sales) med Exchange rate i datauppsättningen 3x3 currency exchange rates.

Skapa alternativa mått för försäljning

Med DataMarket-valutadata kan du lägga till en ytterligare förbättring av stapeldiagrammet för försäljning. Diagrammet jämför försäljning med per capita GDP i amerikanska dollar för varje land, men det går att lägga till alternativa mått för försäljning och GDP. Sum(Sales) kan multipliceras med Exchange rate i tabellen 3x3 currency exchange rates om du vill visa försäljning i euro, precis som i Sales KPI. BNP per capita i amerikanska dollar kan även multipliceras med Exchange rate. Då jämför stapeldiagrammet försäljning med per capita BNP i euro.

Bar chart with measures Sales in euros and GDP in euros.

Det är här det är viktigt att Base currency-fälten inte är länkade eftersom, som påpekats ovan, innehåller affärsdatauppsättningens Base currency-fält tolv olika valutor. Om beräkningen av växelkursen utförs på de separata länderna används basvalutan för varje land om tabellerna är länkade. Men affärsdata innehåller inga försäljningsvärden för de flesta av de tolv valutorna. De innehåller endast försäljningsvärden i amerikanska dollar. Och Base currency från DataMarket-datauppsättningen finns endast i amerikanska dollar, så för alla länder som har ett annat Base currency-värde än amerikanska dollar i affärsdata skulle Sales in euros ha ett null-värde om de två tabellerna var länkade.