Gå till huvudinnehåll

Navigeringsknapp-kontrollen

Navigeringsknappen (Button for navigation) är en kontroll som gör att du kan lägga till en knapp för att navigera till ett annat ark, en annan berättelse eller en annan webbplats. Du kan även lägga till en eller flera åtgärder som utförs innan navigering. Det ingår i Dashboard bundle.

Användning

Navigeringsknappen är användbar när du vill ge anpassade navigeringsalternativ, till exempel om du vill gå till ett annat ark och rensa alla urval.

Skapa en navigeringsknapp

Du kan skapa en navigeringsknapp på arket som du redigerar.

Gör följande:

 1. Gå till resurspanelen, under Anpassade objekt > Dashboard bundle, och dra ett Button for navigation-objekt till arket.
 2. Välj en navigeringsåtgärd genom att ställa in ett alternativ Navigation action i Actions and navigation > Navigation. Navigeringsalternativen som är tillgängliga är:

  • None: ingen navigeringsåtgärd utförs när du klickar på knappen, men du kan lägga till en annan grundläggande åtgärd.
  • Go to first sheet: öppna det första arket i appen.
  • Go to next sheet: öppna nästa ark i appen.
  • Go to previous sheet: öppna det förra arket i appen.
  • Go to last sheet: öppna det sista arket i appen.
  • Go to a sheet: öppna ett angivet ark. Välj vilket ark som ska öppnas med Select sheet.
  • Go to a sheet (defined by sheet Id): öppna ett angivet ark som definieras med ark-ID. Ange ark-ID för arket som ska öppnas med Sheet Id.
  • Go to a story: öppna en angiven berättelse. Välj vilken berättelse som ska öppnas med Select story.
  • Open a website / eMail: öppna en angiven webbplats. Ange URL för webbplatsen i Website URL. Du kan ange om du vill öppna webbplatsen i samma fönster eller i ett nytt fönster med Open in same window-inställningen.
  • Switch to edit mode: växla till redigeringsläge i det aktuella arket.
 3. Välj knappens namn i Label under Button layout > Label.

När du skapat navigeringsknappen kanske du vill justera dess utseende och lägga till en eller flera grundläggande åtgärder att utföra innan navigering.

Lägga till åtgärder som utförs innan navigering

Du kan lägga till en eller flera ytterligare åtgärder som utförs innan navigeringsåtgärden under Actions and navigation > Navigation. Åtgärderna utförs i ordning uppifrån och ner.

I alla åtgärder där du kan välja ett fält med Select field kan du definiera fältet med ett uttryck genom att välja Define field by expression i listrutan och sedan ange uttrycket i Field.

 • Apply a bookmark: tillämpa ett bokmärke du anger med Select bookmark.
 • Clear all selections: rensa alla urval i alla fält.
 • Clear selections in other fields: rensa alla urval i alla fält som är relaterade till ett fält som du anger med Select field. Du kan välja att åsidosätta låsta fält med Overwrite locked selections-inställningen.
 • Move forwards (in your selections): gå ett steg framåt i urvalshistoriken.
 • Move backwards (in your selections): gå ett steg bakåt i urvalshistoriken.
 • Clear selections in field: rensa alla urval i ett fält som du anger med Select field.
 • Lock all selections: lås alla urval i alla fält.
 • Lock a specific field: lås alla urval i ett fält som du anger med Select field.
 • Unlock all selections: lås upp alla urval i alla fält.
 • Unlock a specific field: lås upp alla urval i ett fält som du anger med Select field.
 • Unlock all and clear all: lås upp och rensa alla urval i alla fält.
 • Select a value in a field: välj ett värde, angivet med Value, i ett fält som du anger med Select field.
 • Select all values in a field: välj alla värden i ett fält som du anger med Select field. Du kan välja att åsidosätta låsta fält med Overwrite locked selections-inställningen.
 • Select multiple values in a field: välj flera värden, angivna med en lista av värden separerad med semikolon i Value, i ett fält som du anger med Select field.
 • Select alternatives: välj alla alternativa värden i ett fält som du anger med Select field. Du kan välja att åsidosätta låsta fält med Overwrite locked selections-inställningen.
 • Select a value and lock field: välj ett värde, angivet med Value, i ett fält som du anger med Select field och lås sedan fältet.
 • Select excluded: välj alla uteslutna värden i ett fält som du anger med Select field. Du kan välja att åsidosätta låsta fält med Overwrite locked selections-inställningen.
 • Select possible values in a field: välj alla möjliga värden i ett fält som du anger med Select field. Du kan välja att åsidosätta låsta fält med Overwrite locked selections-inställningen.
 • Set variable value: ställ in värdet, angivet med Value, för en variabel du anger med Variable name.
 • Toggle field selection: växla till ett värde, angivet med Value, i ett fält som du anger med Select field. Du kan välja att åsidosätta låsta fält med Overwrite locked selections-inställningen.

Ändra utseende

Du kan ändra utseende på en knapp på flera sätt under Button layout i egenskapspanelen:

 • Ändra på knappens etikett i Label.
 • Lägg till en ikon till knappen genom att ställa in Show iconOn under Icon och välja vilken ikon som ska visas i Icon.
 • Ställ in storlek och justering under Size and alignment.

  Du kan ställa i bredden på en knapp med Knappbredd. Välj Full Width om du vill att knappen ska vara så bred som möjligt, och välj etikettens placering med Label alignment. Du kan välja Auto Width om du vill att knappens bredd ska anpassas efter etikettextens längd.

  Ställ in etikettens placering i behållaren med Button position.

 • Ställ in ett villkor för att aktivera knappen genom att ställa in Use enable conditionOn under Enable condition och ange ett uttryck att utvärdera i Enable condition.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar för objektpaket som kommer från Qlik.