Visualiseringar

Du kan använda visualiseringar för att visa uppgifterna som laddats i appen. Till exempel, i ett stapeldiagram kan du till exempel jämföra försäljningssiffror för olika regioner, och en tabell kan innehålla exakta värden för samma data.

Urval du gör i en visualisering påverkar alla associerade visualiseringar på alla ark.

Skapa en visualisering

Visualiseringar skapas av fördefinierade diagram eller anpassade objekt. Du måste vara i @Redigera-läge för att kunna lägga till en visualisering på arket.

 1. Dra visualiseringen från resurspanelen till arket eller dubbelklicka på visualiseringen.
 2. Lägg till dimensioner och mått i visualiseringen. Hur många dimensioner och mått som krävs beror på vilken visualisering du har valt.

  Dimensioner avgör hur data i en visualisering grupperas – exempelvis försäljning totalt per land eller antal produkter per leverantör. Mer information finns i Dimensioner.

  Mått är beräkningar som används i visualiseringar, och representeras vanligen på y-axeln i ett stapeldiagram eller av en kolumn i en tabell. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält. Mer information finns i Mått.

 3. Justera presentationen med till exempel sortering, färger eller etiketter.

  Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

Du kan konvertera mellan olika visualiseringstyper genom att dra ett nytt diagram till visualiseringen på ett ark.

Information om andra sätt att skapa en visualisering finns i Skapa och redigera visualiseringar.

Återanvända en visualisering

Om du har skapat en visualisering som du vill återanvända på andra ark i appen kan du spara den som en originalvisualisering. Du kan bara skapa originalvisualiseringar i en opublicerad app. När appen har publicerats kan alla användare lägga till visualiseringen på sina egna ark, men de kan inte ändra den.

Tips: Högerklicka på en visualisering och välj é Lägg till bland originalen om du vill spara den som en originalvisualisering.

Originalvisualiseringar hittar du under é (originalobjekt) på resurspanelen.

Vilka visualiseringar finns?

Det finns två grundläggande typer av visualiseringar på resurspanelen i Qlik Sense.

 • Diagram illustrerar data med visuella element som staplar, linjer och punkter.
 • Textbaserade visualiseringar presenterar data som text, till exempel tabeller och filter.

Olika diagram passar olika bra, beroende på vad du vill göra med din visualisering.

Mer information finns i När man använder vilken typ av visualisering.

Om de fördefinierade visualiseringarna inte passar ditt syfte kan du använda ett visualiseringskomplement eller en widget. Du hittar dem på resurspanelen under g (anpassade objekt).

Tillgängliga visualiseringar
Diagram Ikon Beskrivning
Stapeldiagram ! Stapeldiagrammet visar en stapel för varje dimensionsvärde. Stapelns längd motsvarar dess numeriska måttvärde.
Lådagram Lådagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data, vilka illustreras med en ruta med morrhårsvärden och en centrumlinje i mitten.
Kombinationsdiagram Kombinationsdiagrammet kombinerar staplar och linjer i samma diagram. Staplarna och linjerna har olika axlar för att möjliggöra jämförelse av procenttal och summor
Fördelningsdiagram Fördelningsdiagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data. Data ritas som värdepunkter längs en axel.
Mätare ) Mätare används för att visa värdet av ett enstaka mått utan dimensioner.
Histogram Histogrammet är lämpligt när du visualiserar fördelning av numeriska data över ett kontinuerligt intervall, eller en viss tidsperiod. Data delas in i bins.
Linjediagram % Linjediagrammet visar datalinjer mellan värden. Linjediagram används ofta för att visa en trend i data över tidsintervall.
Karta , Kartan används för att kombinera geospatial information och mätvärden, som till exempel försäljning för en region eller affär.
Cirkeldiagram & Cirkeldiagrammet visar relationen mellan en dimension och ett enstaka mått.
Spridningsdiagram + Spridningsdiagrammet visar värdepar från två mått. Om du vill åskådliggöra data där varje instans har två numeriska värden t ex land (folkmängd och befolkningsökning) har du stor glädje av detta. Ett valbart tredje mått kan användas och återspeglas sedan i storleken på bubblorna. När du visar stora datauppsättningar används färger istället för bubbelstorlekar för att representera den uppmätta storleken.
Trädkarta » Trädkartan visar hierarkiska uppgifter. En trädkarta kan visa ett stort antal värden samtidigt inom ett begränsat utrymme.
Vattenfallsdiagram Vattenfallsdiagrammet illustrerar hur ett initialt värde påverkas av mellanliggande positiva och negativa värden.
Textbaserade visualiseringar    
Filterruta . Med filterrutan kan du kontrollera vilka värden som ska visas i visualiseringarna på ett ark. En filterruta kan filtrera data i flera dimensioner samtidigt.
KPI 1 KPI används för att presentera uppgifter för centrala resultat. Du kan lägga till en länk på ett ark.
Pivottabell ( Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I pivottabellen kan du analysera data i flera dimensioner samtidigt. Data i en pivottabell kan grupperas genom att kombinera dimensionerna. Delsummor kan visas.
Tabell ' Tabellen visar värden i form av poster så att varje rad i tabellen innehåller fält som beräknas med hjälp av mått. En typisk tabell innehåller en dimension och flera mått.
Text och bild / Du kan använda text- och bildvisualiseringen för att lägga till text, bilder mått och länkar till en webbplats.