Egenskaper för pivottabell

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på @Redigera i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på h i det nedre högra hörnet för att öppna den.

Observera: Om visualiseringen är märkt med é i det övre högra hörnet är den länkad till ett originalobjekt. Det går inte att redigera en länkad visualisering, men du kan redigera originalobjektet. Du kan även koppla bort visualiseringen för att göra det möjligt att redigera den.
Observera: En del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till data för att lägga till en rad, kolumn eller ett mått. När du väljer Rad eller Kolumn, kan du bara lägga till dimensioner. Som standard läggs dimensioner till i delen rader och mått i delen kolumner. När ett element har lagts till kan du flytta det.

Dimensionsinställningar

Dimensionsinställningar
UI-element Beskrivning
<Dimensionsnamn> Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna. Om du vill ta bort dimensionen trycker du länge/högerklickar på dimensionen och väljer Ta bort i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Ta bortÖ.
Dimension Visas enbart för original. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen.
Fält

Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

Etikett Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
Inkluderar null-värden När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
Begränsning

Begränsar antalet värden som visas. När du skapar en begränsning visas de dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet för begränsningen.

Ingen begränsning: Standardvärdet.

Fast antal: Välj att visa de högsta eller lägsta värdena. Ange antalet värden. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

Exakt värde: Använd operatorerna för att ange ett exakt gränsvärde. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

Relativt värde: Använd operatorerna och ange det relativa gränsvärdet i procent. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

Beräknad på mått: <measure>: Visas när du gör en begränsning av antalet visade dimensionsvärden. De dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet visas.

Visa kolumn om

Du kan visa eller dölja en kolumn beroende på om villkoret är sant eller falskt. Kolumnen visas bara om uttrycket i fältet utvärderas som sant. Om fältet är tomt visas alltid kolumnen.

Du kan använda den till att kräva ett fälturval innan du beräknar och visar stora mängder data.

Visa övriga När det är valt summerar det sista värdet i visualiseringen (grå färg) alla återstående värden. När någon begränsning är angiven (Fast antal, Exakt värde eller Relativt tal), räknas värdet som ett värde med den inställningen. Om exempelvis Exakt värde är angivet till 10, är det tionde värdet Övriga.
Etikett för övriga

Ange en etikett för de summerade värdena (när Visa övriga är valt). Du kan även använda ett uttryck som en etikett. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.

Global gruppering Om en begränsning har angetts kan du använda global gruppering.
Visa totalvärden Lägger till en övre rad i pivottabellen som visar totalt värde för underliggande rader. Visa totalvärden är inte tillgängligt för dimensioner (utom för den första) om Dra in rader har valts för egenskapen Utseende.
Totalvärdeetiketten Ange en etikett för raden för totalvärden.

Du kan dra ett fält från Mått till Dimensioner för att ändra hur det används. Om du flyttar ett mått till Dimensioner raderas dess aggregering. Du kan inte dra ett originalmått till Dimensioner. Du kan bara dra ett mått till Dimensioner om dess uttryck är enkelt. Mer information om uttryck finns i Använda uttryck i visualiseringarUsing expressions in visualizations.

Måttinställningar

Måttinställningar
UI-element Beskrivning
<Måttets namn> Klicka på måttet för att öppna måttinställningarna. Om du vill radera måttet klickar du på Ta bortÖ.
Mått Visas enbart för original. För att kunna redigera ett mått som är länkat till ett original måste du först koppla bort måttet.
Uttryck Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.
Etikett Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas automatiskt med uttrycket som etikett.
Talformat

Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Dataimport.

Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

Examples:  

# ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.

###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.

0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.

0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.

Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.

Anpassad: Som standard används samma formatmönster för egna värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.

Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.

Begränsningar:

Fungerar bara med visualiseringar som accepterar mått.

Påverkar inte axelns talformat.

Visa kolumn om

Du kan visa eller dölja en kolumn beroende på om villkoret är sant eller falskt. Kolumnen visas bara om uttrycket i fältet utvärderas som sant. Om fältet är tomt visas alltid kolumnen.

Decimalavgränsare Ange decimalavgränsaren.
Tusentalsavgränsare Ange tusentalsavgränsaren.
Formatmönster Ange formatmönstret för tal.
Bakgrundsfärguttryck Lägg till ett uttryck för bakgrundsfärgen. Textfärgen ändras automatiskt till vit när en mörk bakgrundsfärg används.
Textfärguttryck

Lägg till ett uttryck för textfärgen. Om du använder samma uttryck som i bakgrundsfärgen blir texten inte synlig.

Mer information finns i Färglägga en visualisering.

Du kan dra ett fält från Dimensioner till Mått för att ändra hur det används. Flytta en dimension till Mått tilldelas det en aggregering. Du kan inte dra en originaldimension till Mått.

Sortering

Dra dimensionerna för att ställa in sorteringens prioriteringsordning. Siffrorna anger ordningsföljden.

Dimensionen och måttet kan sorteras internt:

Klicka på dimensionsnamnet för att öppna inställningarna och klicka på sorteringsknappen för att växla till Egen sortering. Tabellen nedan visar intern prioriteringsordning och alternativ för sortering. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

Sorteringsinställningar
UI-element Beskrivning
Sortering

Sortera efter uttryck: Ange ett uttryck att sortera efter. Endast tillgängligt för dimensioner.

Sortera numeriskt

Sortera alfabetiskt

Tilläggsprogram

Inställningar för tilläggsprogram
UI-element Beskrivning
Datahantering

Inkludera nollvärden: När det här alternativet är avmarkerat inkluderas mått med värdet noll i presentationen. Om det finns fler än ett mätvärde måste alla mätvärden ha värdet 0 för att uteslutas från presentationen.

Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

Ett beräkningsvillkor är bra att använda om ett diagram eller en tabell är mycket stor vilket leder till att visualiseringen svarar långsamt. Ett beräkningsvillkor kan hjälpa genom att till exempel ett objekt inte visas förrän användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att tillämpa urval.

Utseende

Inställningar för utseende
UI-element Beskrivning

Allmänt

Visa rubriker: Standardinställningen är i alla visualiseringar utom filterrutor, KPI:er samt text- och bildvisualiseringar.

Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

Klicka på 3 om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

Example:  

Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <uttryckets värde>, där <uttryckets värde> är det beräknade värdet.

Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att kunna välja att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

Tillstånd: Ställ in tillståndet på att tillämpas på visualiseringen. Du kan välja:Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.<inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.<default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat. Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

Helt expanderad: Om detta alternativ väljs visas alla värden i pivottabellen.

Dra in rader: Om detta alternativ väljs görs ett indrag i början av varje rad.