Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Egenskaper vattenfallsdiagram

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på öppna höger panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen visar Länkat objekt Länkade visualiseringar i egenskapspanelen är visualiseringen länkad till ett originalobjekt. Du kan redigera originalobjektet eller avlänka visualiseringen från originalobjektet för att endast redigera den aktuella visualiseringen.
Anteckning om informationEn del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till om du vill lägga till en dimension eller ett mått.

På fliken Data klickar du på Lägg till under Mått så att det öppnas en lista med tillgängliga mått. Välj det mått som du vill lägga till i visualiseringen. Om du markerar ett fält visas automatiskt några vanliga aggregeringsfunktioner som du kan välja mellan för måttet.

Om det inte finns något mått tillgängligt måste du skapa ett. Du kan ange uttrycket direkt i textrutan eller klicka på Uttryck för att skapa ett mått i uttrycksredigeraren.

Du kan redigera ett mått som är länkat till ett originalobjekt genom att uppdatera originalobjektet eller genom att koppla bort måttet från originalobjektet och endast redigera den här instansen.

Om alternativet Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler mått.

Mått

 • <Measure name>: Klicka på måttet för att öppna måttinställningarna.

  Om du vill ta bort måttet högerklickar du på det och väljer Ta bort i dialogen. Alternativt kan du klicka på måttet och sedan på Ta bort.

  • Uttryck: Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.

  • Etikett: Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas med uttrycket som etikett.
  • Mått: Visas enbart för original. Om du endast vill redigera den här instansen av måttet klickar du på Länkat objekt för att koppla bort måttet från originalobjektet.
  • Måttåtgärd: Välj hur måttet ska användas i diagrammet:
   • Lägg till: Måttvärdet läggs till.
   • Subtrahera: Måttvärdet subtraheras.
   • Deltotaler: Måttvärdet behandlas som ett deltotalsvärde för de senaste måtten med samma måttåtgärd.
  • Deltotaler: Välj Deltotaler för att lägga till ett automatiskt beräknat deltotalmått baserat på resultatet av samtliga tidigare måttåtgärder.
  • Etikett för deltotal: Ange en etikett för det automatiskt beräknade deltotalsmåttet.
  • Originalobjekt: Skapa ett originalmått baserat på måttuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om måttet redan är länkat till ett originalobjekt kan du uppdatera originalobjektet genom att klicka på Redigera. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras.

Anteckning om informationDu kan lägga till upp till 15 mått i ett vattenfallsdiagram.

Du kan dra i måtten för att ange i vilken ordningsföljd de ska visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (drag bars) för att ändra ordningen.

Talformat

 • Talformat: Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Skriptredigeraren.

  Följande talformat är tillgängliga:

  • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

   För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

  • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

   Exempel:  

   • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
   • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
   • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
   • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

   Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

  • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
  • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
  • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
  • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Decimalavgränsare: Ange decimalavgränsaren.
   • Tusentalsavgränsare: Ange tusentalsavgränsaren.
   • Formatmönster: Ange formatmönstret för tal.
   • Återställa mönster: Klicka för att återställa till standardmönstret.
  • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.

   Begränsningar:

   Fungerar bara med visualiseringar som accepterar mått.

   Kan inte användas med lådagram.

   Påverkar inte axelns talformat.

Tilläggsprogram

 • Datahantering:

  • Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

   Ett beräkningsvillkor är användbart när det tar lång tid för diagram eller tabeller att svara på grund av stora datamängder. Med beräkningsvillkoret kan du dölja ett objekt tills användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att använda urval. Använd egenskapen Visat meddelande för att visa användaren hur data kan filtreras.

 • Referenslinjer: Lägg till referenslinje: Klicka för att lägga till en ny referenslinje.

  • Visa: När det här alternativet är valt visas referenslinjen.
  • Etikett: Ange en ny etikett för referenslinjen.
  • Färg: Välj färg för referenslinjen och etiketten i färgblandaren.
  • Uttryck för referenslinje: Ange ett värde eller ett uttryck för referenslinjen. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Ta bort: Klicka för att ta bort referenslinjen.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Välj för att aktivera eller avaktivera rubriker, underrubriker och fotnoter i diagrammet.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Uttryck om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Exempel:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <value of expression>, där <value of expression> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

 • Tillstånd: Ställ in tillståndet på att tillämpas på visualiseringen. Du kan välja:

  • Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.
  • <inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.
  • <default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat.

  Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

 • Linjeavstånd för rutnät: Ställ in på Anpassat om du vill anpassa de horisontella stödlinjerna. Du kan välja mellan: Inga linjer, Medel eller Smal.
 • Värdeetiketter: Ställ in detta på Av om du vill dölja värdeetiketter på staplar.

Färger och teckenförklaring

 • Färger: Du kan ställa in presentationsfärgen för de olika måttåtgärderna: Färg för positivt värde, Färg för negativt värde eller Färg för deltotal
 • Visa teckenförklaring: Ställ in på Auto för att visa en teckenförklaring för måttåtgärderna. Du kan ställa in teckenförklaringens placering med Teckenförklaringens placering:
  • Auto: Teckenförklaringen placeras automatiskt där det finns tillräckligt med plats.
  • Höger
  • Nederst
  • Vänster
  • Överst

Y-axel

 • Etiketter: Välj om du vill visa etiketter på Y-axeln.
 • Placering: Välj var dimensionsaxeln ska visas.
 • Skala: Välj hur många linjer du vill visa på Y-axeln. Smal visar många linjer medan Bred visar få linjer.
 • Intervall: Välj att ställa in minimivärde, maxvärde eller båda. Minimivärdet kan inte vara större än maximivärdet. Du kan använda uttryck för värdena.

X-axel

 • Etiketter: Välj om du vill visa etiketter på X-axeln.
 • Etikettorientering: Välj orientering på etiketterna. Följande alternativ är tillgängliga:
  • Auto: Väljer automatiskt ett av alternativen beroende på utrymmet som är tillgängligt i diagrammet.

  • Horisontell: Etiketter organiseras i en enda horisontell linje.

  • Lutad: Etiketter staplas horisontellt i en vinkel.

  • Skiktade: Etiketter staplas över två horisontella rader.

  Om du vill se exempel på etikettorientering, se X-axel och y-axel.

 • Placering: Välj var måttaxeln ska visas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!