Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Egenskaper för trädkartor

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på öppna höger panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen visar Länkat objekt Länkade visualiseringar i egenskapspanelen är visualiseringen länkad till ett originalobjekt. Du kan redigera originalobjektet eller avlänka visualiseringen från originalobjektet för att endast redigera den aktuella visualiseringen.
Anteckning om informationEn del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till om du vill lägga till en dimension eller ett mått.

Dimensioner

På fliken Data klickar du på Lägg till under Dimensioner för att öppna en lista över tillgängliga Dimensioner och Fält. Välj den dimension eller det fält som du vill använda.

Du kan även klicka på Uttryck för att skapa en dimension i uttrycksredigeraren. Ett annat sätt att skapa en dimension är att skriva uttrycket direkt i textrutan. Uttryck som läggs till på det här sättet måste börja med likhetstecken (=). Här är ett exempel med en beräknad dimension:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Om Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler dimensioner.

Du kan redigera en dimension som är länkad till ett originalobjekt genom att uppdatera originalobjektet eller genom att koppla bort dimensionen från originalobjektet och endast redigera den här instansen.

 • <Dimension name>: Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna.

  Om du vill ta bort dimensionen högerklickar du på dimensionen och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Delete.

  • Dimension: Visas enbart för original. Om du endast vill redigera den här instansen av dimensionen klickar du på Länkat objekt för att koppla bort dimensionen från originalobjektet.
  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Etikett: Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Inkluderar null värden: När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
  • Begränsning: Begränsar antalet värden som visas. När du skapar en begränsning visas endast de dimensioner vars mätvärde uppfyller kriteriet för begränsningen:
   • Ingen begränsning: Standardvärdet.

   • Fast antal: Välj att visa de högsta eller lägsta värdena. Ange antalet värden. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Exakt värde: Använd operatorerna för att ange ett exakt gränsvärde. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Relativt värde: Använd operatorerna och ange det relativa gränsvärdet i procent. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Beräknad på mått: <measure>: Visas när du gör en begränsning av antalet visade dimensionsvärden. De dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet visas.

  • Visa övriga: När det är valt summerar det sista värdet i visualiseringen (grå färg) alla återstående värden. När någon begränsning är angiven (Fast antal, Exakt värde eller Relativt tal), räknas värdet som ett värde med den inställningen. Om exempelvis Exakt värde är angivet till 10, är det tionde värdet Övriga.
  • Etikett för övrig: Ange en etikett för de summerade värdena (när Visa övriga är valt). Du kan även använda ett uttryck som en etikett. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Originalobjekt: Skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om dimensionen redan är länkad till ett originalobjekt klickar du på Redigera för att uppdatera originalobjektet. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras.
 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Du kan dra i dimensionerna för att ange den ordningsföljd i vilken de visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (drag bars) för att ändra ordningen.

Du kan dra ett fält från Mått till Dimensioner för att ändra hur det används. Om du flyttar ett mått till Dimensioner raderas dess aggregering. Du kan inte dra ett originalmått till Dimensioner. Du kan bara dra ett mått till Dimensioner om dess uttryck är enkelt. Mer information om uttryck finns i Använda uttryck i visualiseringarUsing expressions in visualizations.

Mått

På fliken Data klickar du på Lägg till under Mått så att det öppnas en lista med tillgängliga mått. Välj det mått som du vill lägga till i visualiseringen. Om du markerar ett fält visas automatiskt några vanliga aggregeringsfunktioner som du kan välja mellan för måttet.

Om det inte finns något mått tillgängligt måste du skapa ett. Du kan ange uttrycket direkt i textrutan eller klicka på Uttryck för att skapa ett mått i uttrycksredigeraren.

Du kan redigera ett mått som är länkat till ett originalobjekt genom att uppdatera originalobjektet eller genom att koppla bort måttet från originalobjektet och endast redigera den här instansen.

Om alternativet Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler mått.

 • <Measure name>: Klicka på måttet för att öppna måttinställningarna.

  Om du vill ta bort måttet högerklickar du på det och väljer Ta bort i dialogen. Alternativt kan du klicka på måttet och sedan på Ta bort.

  • Uttryck: Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.

  • Etikett: Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas med uttrycket som etikett.
  • Mått: Visas enbart för original. Om du endast vill redigera den här instansen av måttet klickar du på Länkat objekt för att koppla bort måttet från originalobjektet.
  • Talformat: Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Skriptredigeraren.
  • Följande talformat är tillgängliga:

   • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

    För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

   • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

    Exempel:  

    • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
    • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
    • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
    • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

    Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

   • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
   • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
    • Decimalavgränsare: Ange decimalavgränsaren.
    • Tusentalsavgränsare: Ange tusentalsavgränsaren.
    • Formatmönster: Ange formatmönstret för tal.
    • Återställa mönster: Klicka för att återställa till standardmönstret.
   • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.

    Begränsningar:

    Fungerar bara med visualiseringar som accepterar mått.

    Kan inte användas med lådagram.

    Påverkar inte axelns talformat.

  • Originalobjekt: Skapa ett originalmått baserat på måttuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om måttet redan är länkat till ett originalobjekt kan du uppdatera originalobjektet genom att klicka på Redigera. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras.

 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Du kan dra ett fält från Dimensioner till Mått för att ändra hur det används. Flytta en dimension till Mått tilldelas det en aggregering. Du kan inte dra en originaldimension till Mått.

Sortering

Sortering görs automatiskt i måttens storleksordning.

Tilläggsprogram

 • Datahantering:

  • Inkludera nollvärden: När det här alternativet är avmarkerat inkluderas mått med värdet noll i presentationen. Om det finns fler än ett mätvärde måste alla mätvärden ha värdet 0 för att uteslutas från presentationen.

  • Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

   Ett beräkningsvillkor är användbart när det tar lång tid för diagram eller tabeller att svara på grund av stora datamängder. Med beräkningsvillkoret kan du dölja ett objekt tills användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att använda urval. Använd egenskapen Visat meddelande för att visa användaren hur data kan filtreras.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Välj för att aktivera eller avaktivera rubriker, underrubriker och fotnoter i diagrammet.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Uttryck om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Exempel:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <value of expression>, där <value of expression> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.
 • Visa varning: Ställ in på Visa om du vill se visualiseringsvarningar längst ned i diagrammet, som begränsade data eller att diagrammet har negativa värden.

Parallella tillstånd

 • Tillstånd: Ställ in tillståndet på att tillämpas på visualiseringen. Du kan välja:

  • Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.
  • <inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.
  • <default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat.

  Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

 • Rubriker och etiketter: Med inställningen Auto varierar visningen med storleken på trädkartan. Mycket små trädkartor har inga rubriker eller etiketter på bladen. Små trädkartor har etiketter i överlägg och inga etiketter på bladen. Stora trädkartor har rubriker och (vissa) etiketter på bladen. Med alternativet Anpassa kan du göra inställningar för rubriker och etiketter på bladen:
  • Rubriker: När inställningen är Av kan du antingen använda Etiketter i överlägg eller inga etiketter alls genom att ställa in Etiketter i överläggAv.

  • Etiketter på blad: Med inställningen Auto visas bladetiketterna om det finns tillräckligt med plats.
  • Värdeetiketter: Ställ in detta på Av om du vill dölja värdeetiketter på staplar. Med inställningen Auto visas värdeetiketterna om det finns tillräckligt med plats.

Färger och teckenförklaringar

 • Färger: Välj hur diagramvärdena ska färgläggas. Det finns två inställningar:
  • Auto: Färglägger diagramvärdena enligt standardinställningarna.
  • Anpassad: Välj färgläggningsmetod för värdena i diagrammet manuellt. Följande metoder finns:
   • En färg: Färglägg diagrammet med en enstaka färg (standard är blå). Du kan ändra dimensionsfärg med hjälp av färgväljaren.
    • Använd biblioteksfärger: Alternativ som är tillgängligt när en originaldimension eller ett originalmått som används i visualiseringen har en tilldelad färg. Du kan välja att använda originalobjektsfärgerna eller inaktivera dem. I sådana fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, kan du välja vilken av dem som ska användas i visualiseringen.

   • Per dimension: Färglägg diagrammet efter dimensionsvärden. Som standard används tolv färger för dimensionerna. Dessa färger återanvänds om det finns fler än tolv dimensionsvärden. När den är vald är följande inställningar tillgängliga:

    • Välj dimension: Ange ett fält eller uttryck som innehåller de värden som ska färglägga objekten i diagrammet.
    • Biblioteksfärger: Välj om du vill använda originaldimensionsfärgen eller inaktivera originaldimensionsfärgen. Alternativet är endast tillgängligt när en originaldimension som används i visualiseringen har en färg tilldelad.
    • Låsta färger: Välj att låta färgerna förbli samma mellan urvalslägen.
    • Färgschema: Välj 12 färger eller 100 färger som ska användas för de olika värdena. De tolv färgerna kan alla särskiljas av personer som är färgblinda, men inte samtliga 100 färger.

   • Efter mått:
    • Välj mått: Välj det mått som ska användas för att färglägga diagrammet.
    • Biblioteksfärger: Välj att använda originalmåttets färger eller att inaktivera originalmåttets färger. Alternativ som är tillgängligt när ett originalmått som används i visualiseringen har tilldelade färger.
    • Etikett: Ange text eller uttryck för måttet som visas i legenden.
    • Färgschema: Välj ett färgschema bland följande alternativ:
     • Sekventiell toning: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av olika färgnyanser. Höga mätvärden har mörkare toner.

     • Sekventiella klasser: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av färger som tydligt skiljer sig åt.

     • Divergerande toning: Används vid arbete med data som ordnas från lägsta till högsta, exempelvis för att visa relationen mellan olika områden på ett diagram. Låga och höga värden har mörka färger, färger i mellanintervallet är ljusa.
     • Divergerande klasser: Kan ses som två sekventiella klasser i kombination, med delat mellanintervall. De två yttervärdena, det högsta och det lägsta, betonas med mörka färger med kontrasterande nyanser, och de kritiska värdena i mellanintervallet framhävs med ljusa färger.
    • Motsatta färger: När det här alternativet är valt blir färgschemat omvänt.
    • Intervall: Definiera värdeintervallet som används för att färglägga per mått eller uttryck.
     • Auto: Färgintervallet anges av mått- eller uttrycksvärdena.
     • Anpassad: Ange Min- och Max-värden för färgintervallet när anpassad är valt.
   • Efter uttryck: Färglägg diagrammet med hjälp av ett uttryck som definierar färgerna för värdena. Följande färgformat stöds: RGB, ARGB och HSL.
    • Uttryck: Välj det uttryck som du vill använda. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
    • Uttrycket är en färgkod: Valt som standard. I de flesta fall är det bäst att behålla den här inställningen. Om valet raderas utvärderas uttrycket till en siffra, som i sin tur ritas mot någon av diagramgradienterna.

     Mer information finns i Färglägga en visualisering

     Vid färgläggning efter mått eller uttryck kan du ställa in färgintervallet (Min- och Max-värdena). Om du ställer in färgintervallet förblir färgerna oförändrade genom urval och sidväxlingar. Om du använder färg per uttryck måste alternativet Uttrycket är en färgkod avmarkeras innan du kan ställa in färgintervallet.

 • Visa teckenförklaring: Ej tillgängligt när En färg är valt. Inställd på Av som standard. Teckenförklaringen visas om det finns tillräckligt med plats. Placeringen kan ändras med inställningen Teckenförklaringens placering.
 • Teckenförklaringens placering: Ange var teckenförklaringen ska visas.
 • Visa teckenförklaringens rubrik: När det här alternativet är valt visas rubriken för teckenförklaringen.

Beskrivning

 • Beskrivning: Ställ in på Anpassad för att lägga till valfri kombination av mått, diagram eller en bild i beskrivningen.
 • Dölj grundläggande rader: Dölj de rader i beskrivningen som visar grundläggande information. Om en anpassad beskrivning inte har några mått men har rubrik och beskrivning, kommer Dölj grundläggande rader även att dölja dimensionsvärden.
 • Rubrik: Ange en titel på beskrivningen.
 • Beskrivning: Ange en beskrivning av beskrivningen.
 • Mått: Klicka på Lägg till mått om du vill visa måttet som en beskrivning.
  • Välj ett mått från ett fält med hjälp av Från ett fält. Du kan även lägga till mått med hjälp av ett uttryck. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.
  • Du kan ändra måttets etikett med hjälp av Etikett och ändra formateringen med Talformat. Om ett mått är ett originalobjekt kan du använda formatering med originalmått eller stänga av formatering och välja ett annat format med Talformat.
 • Diagram: Klicka på Lägg till diagram för att lägga till ett diagram i beskrivningen.
  • Originalobjekt: Välj en originalvisualisering från listan för att visa som beskrivning.
  • Diagrammets storlek: Välj storleken på behållaren för diagrammet.
   • Liten. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 140 pixlar.
   • Medel. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 200 pixlar.
   • Stor. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 340 pixlar.
  • Redigera originalobjekt: Visas efter att du har valt en originalvisualisering. Klicka för att redigera originalobjektet.
 • Bilder: Klicka på Lägg till en bild om du vill lägga till en bild i beskrivningen.
  • Typ: Välj plats för bilden från antingen ditt Mediebibliotek eller från en URL.
  • Storlek: Ange storleken på beskrivningsbehållaren. Qlik Sense passar in bilden i behållaren.
   • Liten. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 50 pixlar.
   • Medel. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 200 pixlar.
   • Stor. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 340 pixlar.
   • Ursprunglig. Qlik Sense passar in bilden i behållaren. Om bilden är större än 340 pixlar skalas den ned.
  • Mediabiblioteket. Visas när du väljer Mediebibliotek som Typ. Klicka för att välja en bild från ditt mediebibliotek.
  • URL: Visas när du väljer URL som Typ. Ange en URL.
Anteckning om informationDu kan bara lägga till trädkartor med en dimension i en beskrivning.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!