Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Tabellegenskaper

Du kan ändra layout och formatering för tabeller i Qlik Sense.

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på öppna höger panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen visar Länkat objekt Länkade visualiseringar i egenskapspanelen är visualiseringen länkad till ett originalobjekt. Du kan redigera originalobjektet eller avlänka visualiseringen från originalobjektet för att endast redigera den aktuella visualiseringen.
Anteckning om informationEn del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till kolumn om du vill lägga till en dimension eller ett mått. Alternativ som är nedtonade är inte tillgängliga.

Kolumner

I tabellen presenteras dimensioner och mått tillsammans under rubriken Kolumner.

Dimensionsinställningar

På fliken Data klickar du på Lägg till kolumn och väljer Dimension för att öppna en lista över tillgängliga Dimensioner och Fält. Välj den dimension eller det fält som du vill använda.

En dimension kan antingen väljas från listan över befintliga Dimensioner eller skapas från listan över befintliga Fält.

Du kan redigera en dimension som är länkad till ett originalobjekt genom att uppdatera originalobjektet eller genom att koppla bort dimensionen från originalobjektet och endast redigera den här instansen.

 • <Dimension name>: Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna. Om du vill ta bort dimensionen högerklickar du på dimensionen och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Delete.
  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Etikett: Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Dimension: Visas enbart för original. Om du endast vill redigera den här instansen av dimensionen klickar du på Länkat objekt för att koppla bort dimensionen från originalobjektet.
  • Inkluderar null värden: När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
  • Begränsning: Begränsar antalet värden som visas. När du skapar en begränsning visas de dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet för begränsningen.
   • Ingen begränsning: Standardvärdet.

   • Fast antal: Välj att visa de högsta eller lägsta värdena. Ange antalet värden. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Exakt värde: Använd operatorerna för att ange ett exakt gränsvärde. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Relativt värde: Använd operatorerna och ange det relativa gränsvärdet i procent. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Beräknad på mått <measure>: Visas när du gör en begränsning av antalet visade dimensionsvärden. De dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet visas.

  • Visa kolumn om: Du kan visa eller dölja en kolumn beroende på om villkoret är sant eller falskt. Kolumnen visas bara om uttrycket i fältet utvärderas som sant. Om fältet är tomt visas alltid kolumnen.

   Du kan använda den till att kräva ett fälturval innan du beräknar och visar stora mängder data.

  • Bakgrundsfärguttryck: Lägg till ett uttryck för bakgrundsfärgen. Textfärgen ändras automatiskt till vit när en mörk bakgrundsfärg används.
  • Textfärguttryck: Lägg till ett uttryck för textfärgen. Om du använder samma uttryck som i bakgrundsfärgen blir texten inte synlig.

   Mer information finns i Färglägga en visualisering.

  • Textjustering: När du ställer in den på Anpassad, kan du välja hur innehållet ska visas: Vänsterjustera, Centrera eller Högerjustera. Om Textjustering är inställt på Auto, justeras texten automatiskt till vänster eller höger beroende på innehållet.
  • Representation:
   •  När inställningen är Text visas alla värden som statisk text.
   • När inställningen är Länk visas värden som innehåller en URL som klickbara länkar. Klickbara länkar öppnar en ny webbläsarflik. Användare väljer en Länkinställning, antingen Lägg till etikett eller Lägg till URL. När du gör en länkinställning visas endast motsvarande alternativ.
    • Länkinställning: Lägg till etikett
     • Länketikett: Ange en beskrivande text för din destinations-URL. Observera att när vald Länkinställning är Lägg till etikett måste dimensionen innehålla destinations-URL:en, antingen i dimensionsuttrycket eller i datatabellen. Länkarna visas och sorteras enligt destinations-URL-uttrycket. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
    • Länkinställning: Lägg till URL
     • Länkens URL: Ange ett destinations-URL-uttryck. Observera att när vald Länkinställning är Lägg till URL, kan dimensionsuttrycket bara innehålla en etikett (som blir den valbara textlänken). Länkarna visas och sorteras enligt länketikettsuttrycket. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
   • När Bild är valt kommer värden som innehåller en absolut URL till en bild att visas som bilder. Användare väljer en Bildinställning, antingen Lägg till etikett eller Lägg till URL. När du gör en bildinställning visas endast motsvarande alternativ.

    • Bildinställning: Lägg till etikett
     • Bildens etikett: Ange en beskrivande text för bilden, som visas som Alternative Text när användaren pekar på bilden. Observera att när vald Bildinställning är Lägg till etikett måste dimensionen innehålla bildens absoluta URL, antingen i dimensionsuttrycket eller i datatabellen. Länkarna visas och sorteras enligt URL-uttrycket (bildens absoluta URL). Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
    • Bildinställning: Lägg till URL
     • Bildens URL: Ange det URL-uttryck (bildens absoluta URL) som ska visas när användaren pekar på bilden. Observera att när vald Bildinställning är Lägg till URL behöver användaren bara ange en etikett i dimensionsuttrycket. Länkarna visas och sorteras enligt länketikettsuttrycket. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
    Anteckning om tips

    Bildens placering bestäms av Textjustering-inställningarna.

    Anteckning om tips

    Du kan ändra bildstorleken och tabellayouten genom att justera Radhöjd-inställningarna med Textstorlek för innehåll i Formatinställningar: Presentation.

    Anteckning om varningBilder i tabeller kan bara nås om de ligger på servrar och domäner som har listats som säkra. Administratörer gör dessa resurser tillgängliga i Hanteringskonsol genom att lägga till Content Security Policy (CSP) för varje server eller domän. CSP hjälper till att förhindra XSS-angrepp (skriptkörning över flera webbplatser) genom att styra vilka resurser en webbläsare kan begära från en server.
    Anteckning om information

    Tecknet ; kan inte användas som frågeparameteravgränsare i en URL.

  • Visa övriga: När det är valt summerar det sista värdet i visualiseringen (grå färg) alla återstående värden. När någon begränsning är angiven (Fast antal, Exakt värde eller Relativt tal), räknas värdet som ett värde med den inställningen. Om exempelvis Exakt värde är angivet till 10, är det tionde värdet Övriga.
   • Etikett för övriga: Ange en etikett för de summerade värdena (när Visa övriga är valt). Du kan även använda ett uttryck som en etikett. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Originalobjekt: Skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om dimensionen redan är länkad till ett originalobjekt klickar du på Redigera för att uppdatera originalobjektet. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras.

Du kan dra ett fält från Mått till Dimensioner för att ändra hur det används. Om du flyttar ett mått till Dimensioner raderas dess aggregering. Du kan inte dra ett originalmått till Dimensioner. Du kan bara dra ett mått till Dimensioner om dess uttryck är enkelt. Mer information om uttryck finns i Använda uttryck i visualiseringarUsing expressions in visualizations.

Måttinställningar

På fliken Data klickar du på Lägg till kolumn och väljer Mått för att öppna en lista över tillgängliga mått. Välj måttet som du vill använda. Om du markerar ett fält visas automatiskt några vanliga aggregeringsfunktioner som du kan välja mellan för måttet.

Du kan redigera ett mått som är länkat till ett originalobjekt genom att uppdatera originalobjektet eller genom att koppla bort måttet från originalobjektet och endast redigera den här instansen.

 • <Measure name>: Klicka på måttet för att öppna måttinställningarna. Om du vill radera måttet klickar du på Ta bortTa bort.
  • Uttryck: Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.

  • Modifierare: Väljer en modifierare för måttet. Följande alternativ finns: Ingen, Ackumulering, Glidande medelvärde, Differens och Relativa tal.
   • Ackumulering: Visas bara när Ackumulering är vald som modifierare. Gör det möjligt att ackumulera värden för dina mått över en eller två dimensioner.
   • Följande alternativ är tillgängliga:

    • Dimension: Väljer vilken dimension ackumuleringen ska ske för. Om ackumuleringen görs över flera dimensioner blir det här den första dimensionen.
    • Över alla dimensioner: Ackumuleringen fortsätter över alla tillgängliga dimensioner.
    • Intervall: Välj om ackumuleringen ska ske i Hela intervallet eller ett Anpassat intervall i dimensionen.
    • Steg: Visas bara när Intervall har värdet Anpassat. Antalet steg i dimensionen som utgör ett ackumuleringsintervall. Endast noll och positiva heltal kan användas.
    • Visa uteslutna värden: Inkludera uteslutna värden i ackumuleringen.
    • Utdatauttryck: Visar uttrycket som används av modifieraren.

   • Glidande medelvärde: Visas bara när Glidande medelvärde är valt som modifierare. Gör det möjligt att ackumulera värden för dina mått över en eller två dimensioner.
   • Följande alternativ är tillgängliga:

    • Dimension: Väljer den dimension det glidande medelvärdet tas fram för. Om det glidande medelvärdet skapas över flera dimensioner blir det här den första dimensionen.
    • Över alla dimensioner: Det glidande medelvärdet fortsätter över alla tillgängliga dimensioner.
    • Intervall: Välj om det glidande medelvärdet ska tas fram för Hela intervallet eller för ett Anpassat intervall i dimensionen.
    • Steg: Visas bara när Intervall har värdet Anpassat. Antalet steg i dimensionen som utgör intervallet för ett glidande medelvärde. Endast noll och positiva heltal kan användas.
    • Visa uteslutna värden: Inkludera uteslutna värden i det glidande medelvärdet.
    • Utdatauttryck: Visar uttrycket som används av modifieraren.

   • Differens: Visas bara när Differens är vald som modifierare. Gör det möjligt att beräkna differensen mellan flera värden i rad för ett mått över en eller två dimensioner.
   • Följande alternativ är tillgängliga:

    • Dimension: Väljer den dimension differensen tas fram för. Om differensen skapas över flera dimensioner blir det här den första dimensionen.
    • Över alla dimensioner: Fortsätter differensen över alla tillgängliga dimensioner.
    • Visa uteslutna värden: Inkludera uteslutna värden i differensen.
    • Utdatauttryck: Visar uttrycket som används av modifieraren.

   • Relativa tal: Visas bara när Relativa tal är vald som modifierare. Gör det möjligt att beräkna procentandelar relativt ett specifikt urval, relativt totalen eller relativt ett fältvärde. Modifieraren kan beräknas över en eller två dimensioner.
   • Följande alternativ är tillgängliga:

    • Urvalets omfattning: Anger om de relativa talen beräknas baserat på det aktuella urvalet eller på ett specifikt fältvärde. Du kan även ignorera det aktuella urvalet.
    • Dimensionens omfattning: Anger om de relativa talen beräknas baserat på en dimension. Du kan välja att modifieraren ska respektera alla tillgängliga dimensioner, respektera en specifik dimension om det finns två, eller ignorera dimensionerna.
    • Utdatauttryck: Visar uttrycket som används av modifieraren.

 • Etikett: Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas med uttrycket som etikett.
 • Mått: Visas enbart för original. Om du endast vill redigera den här instansen av måttet klickar du på Länkat objekt för att koppla bort måttet från originalobjektet.
 • Talformat: Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Skriptredigeraren.
 • Följande talformat är tillgängliga:

  • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

   För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

  • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

   Exempel:  

   • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
   • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
   • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
   • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

   Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

  • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
  • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
  • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
  • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
  • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.

   Begränsningar:

   Fungerar bara med visualiseringar som accepterar mått.

   Kan inte användas med lådagram.

   Påverkar inte axelns talformat.

 • Visa kolumn om: Du kan visa eller dölja en kolumn beroende på om villkoret är sant eller falskt.

  Kolumnen visas bara om uttrycket i fältet utvärderas som sant. Om fältet är tomt visas alltid kolumnen.

 • Bakgrundsfärguttryck: Lägg till ett uttryck för bakgrundsfärgen. Textfärgen ändras automatiskt till vit när en mörk bakgrundsfärg används.
 • Textfärguttryck: Lägg till ett uttryck för textfärgen. Om du använder samma uttryck som i bakgrundsfärgen blir texten inte synlig.

  Mer information finns i Färglägga en visualisering.

 • Textjustering: När du ställer in den på Anpassad, kan du välja hur innehållet ska visas: Vänsterjustera eller Högerjustera. Om Textjustering är inställt på Auto, justeras texten automatiskt till vänster eller höger beroende på innehållet.
 • Totalvärdefunktionen: Välj vilken aggregeringsfunktion du vill använda för raden för Totalvärden i tabellen. Om Totalvärdefunktionen är inställd på Auto använder den samma funktion som används i måttuttrycket. Du kan ställa in positionen för raden för Totalvärden under Presentation.
 • Representation: Du kan välja att visa ett värde (Text), en indikator (Indikator), ett minidiagram (Minidiagram) eller en bild (Bild).

  Följande egenskaper är tillgängliga om du väljer Indikator:

  • Lägg till gräns: Lägg till indikatorgränser.
  • Toning: Ange att indikatorns färg ska tonas enligt gränsfärgerna.
  • Visa värden: Visa både värdet och indikatorn.
  • Använd färg för värdet: Visa värdet med samma färg som indikatorn. Alternativet är bara tillgängligt när Visa värden är valt.
  • Indikatorplacering: Välj på vilken sida av värdet indikatorn ska visas. Alternativet är bara tillgängligt när Visa värden är valt.

  Följande egenskaper är tillgängliga om du väljer Minidiagram:

  • Välj dimension: Välj en dimension för minidiagrammet.
  • Läge: Välj ett visualiseringsläge för minidiagrammet. Följande är tillgängliga: Staplar, Punkter, Miniatyrdiagram och Positivt/negativt.
  • Färger: Om du vill kan du ange färger för minidiagrammet.
  • Visa punkter: Lägg till punkter för alla datapunkter i miniatyrdiagrammet.
  • Inkludera nullvärden: När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
  • Visa övriga: När det är valt summerar det sista värdet i visualiseringen (grå färg) alla återstående värden. När någon begränsning är angiven (Fast antal, Exakt värde eller Relativt tal), räknas värdet som ett värde med den inställningen. Om exempelvis Exakt värde är angivet till 10, är det tionde värdet Övriga.
  • Y-axel: Välj vilket värde som ska användas för minidiagrammets y-axel.

  Följande egenskaper är tillgängliga om du väljer Bild:

  • Bildinställning: Välj Lägg till etikett eller Lägg till URL 
   • Bildinställning: Lägg till etikett
    • Bildens etikett: Ange en beskrivande text för bilden, som visas som Alternative Text när användaren pekar på bilden. Observera att när vald Bildinställning är Lägg till etikett måste måttuttrycket innehålla bildens absoluta URL, antingen i måttuttrycket eller i datatabellen. Länkarna visas och sorteras enligt URL-uttrycket (bildens absoluta URL). Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
   • Bildinställning: Lägg till URL
    • Bildens URL: Ange den URL (bildens absoluta URL) som ska visas när användaren pekar på bilden. Observera att när vald Bildinställning är Lägg till URL visas och sorteras bilderna enligt måttets etikettuttryck. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Anteckning om tips

   Bildens placering bestäms av Textjustering-inställningarna.

   Anteckning om tips

   Du kan ändra bildstorleken och tabellayouten genom att justera Radhöjd-inställningarna med Textstorlek för innehåll i Formatinställningar: Presentation.

   Anteckning om varningBilder i tabeller kan bara nås om de ligger på servrar och domäner som har listats som säkra. Administratörer gör dessa resurser tillgängliga i Hanteringskonsol genom att lägga till Content Security Policy (CSP) för varje server eller domän. CSP hjälper till att förhindra XSS-angrepp (skriptkörning över flera webbplatser) genom att styra vilka resurser en webbläsare kan begära från en server.
 • Originalobjekt: Skapa ett originalmått baserat på måttuttrycket genom att klicka på Lägg till nytt. Om måttet redan är länkat till ett originalobjekt kan du uppdatera originalobjektet genom att klicka på Redigera. Alla instanser av den länkade dimensionen kommer att uppdateras.

Du kan dra ett fält från Dimensioner till Mått för att ändra hur det används. Flytta en dimension till Mått tilldelas det en aggregering. Du kan inte dra en originaldimension till Mått.

Sortering

Dra i dimensionerna och måtten för att ange prioriteringsordningen för sorteringen. Siffrorna anger ordningsföljden.

Dimensioner och mått kan även sorteras internt:

Klicka på dimensions- eller måttnamnet för att öppna inställningarna och klicka på sorteringsknappen för att växla till Egen sortering. Listan nedan visar intern prioriteringsordning och alternativ för sortering. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

 • Sortera efter uttryck: Ange ett uttryck att sortera efter. Endast tillgängligt för dimensioner.
 • Sortera numeriskt
 • Sortera alfabetiskt

Du kan dessutom sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering. Mer information finns i Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Tilläggsprogram

 • Datahantering

  • Inkludera nollvärden: När det här alternativet är avmarkerat inkluderas mått med värdet noll i presentationen. Om det finns fler än ett mätvärde måste alla mätvärden ha värdet 0 för att uteslutas från presentationen.
  • Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

   Ett beräkningsvillkor är användbart när det tar lång tid för diagram eller tabeller att svara på grund av stora datamängder. Med beräkningsvillkoret kan du dölja ett objekt tills användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att använda urval. Använd egenskapen Visat meddelande för att visa användaren hur data kan filtreras.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Standardinställningen är i alla visualiseringar utom filterrutor, KPI:er samt text- och bildvisualiseringar.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Expression om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Exempel:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <uttryckets värde>, där <uttryckets värde> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att kunna välja att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

Tillstånd: Ställ in tillståndet på att tillämpas på visualiseringen. Du kan välja:

 • Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.
 • <inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.
 • <default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat.

Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

 • Formatinställningar: Anpassa tabellens formatering och åsidosätta apptemat. Du kan lägga till anpassad rubrik, textstorlek för innehåll, radhöjd (i rader) och färger. Du kan ange att rader ska markeras när användaren hovrar över dem och ange färger för rad och text. Du kan även ange rullningslistens storlek.

 • Totalvärden
  • Auto: Totalvärdena (resultatet av uttrycket) tas automatiskt med överst i tabellen.
  • Anpassad: Välj om totalvärdena ska visas och var de ska visas, antingen överst eller nederst.
 • Totalvärdeetiketten: Ställ in etiketten för raden med totalvärden. Du kan även använda ett uttryck som en etikett.
 • Horisontell rullning: Använd listrutan för att välja mellan:

  • Rulla: Aktivera horisontell rullning. Använd växlingsfunktionen till att frysa den första kolumnen vid rullning.
  • Kolumnväljare: Aktivera kolumnväljarfunktionen. Appanvändare kan ändra kolumnordningen i tabellen.
 • Radbrytning av text: Aktivera eller inaktivera radbrytning av text över flera rader i rubriker och celler var för sig.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!