Gå till huvudinnehåll
Egenskaper cirkeldiagram

PÅ DEN HÄR SIDAN

Egenskaper cirkeldiagram

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold öppnar du den genom att klicka på open right panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen är märkt med Linked Object i det övre högra hörnet är den länkad till ett originalobjekt. Det går inte att redigera en länkad visualisering, men du kan redigera originalobjektet. Du kan även koppla bort visualiseringen för att göra det möjligt att redigera den.
Anteckning om informationEn del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till om du vill lägga till en dimension eller ett mått.

Du kan dra ett fält från Mått till Dimensioner för att ändra hur det används. Om du flyttar ett mått till Dimensioner raderas dess aggregering. Du kan inte dra ett originalmått till Dimensioner. Du kan bara dra ett mått till Dimensioner om dess uttryck är enkelt. Mer information om uttryck finns i Använda uttryck i visualiseringarUsing expressions in visualizations.

Dimensioner

På fliken Data klickar du på Lägg till under Dimensioner för att öppna en lista över tillgängliga Dimensioner och Fält. Välj den dimension eller det fält som du vill använda.

Du kan även klicka på Expression för att skapa en dimension i uttrycksredigeraren. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen. Ett annat sätt att skapa en dimension är att skriva uttrycket direkt i textrutan. Uttryck som läggs till på det här sättet måste börja med likhetstecken (=). Här är ett exempel med en beräknad dimension:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Om Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler dimensioner.

Följande egenskaper är tillgängliga för dimensioner:

 • <Dimension name>: Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna. Om du vill ta bort dimensionen högerklickar du på dimensionen och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Delete.
  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Etikett: Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Dimension: Visas enbart för original. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen.
  • Inkluderarnull värden: När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
  • Begränsning: Begränsar antalet värden som visas. När du skapar en begränsning visas endast de dimensioner vars mätvärde uppfyller kriteriet för begränsningen:
   • Ingen begränsning: Standardvärdet.

   • Fast antal: Välj att visa de högsta eller lägsta värdena. Ange antalet värden. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Exakt värde: Använd operatorerna för att ange ett exakt gränsvärde. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Relativt värde: Använd operatorerna och ange det relativa gränsvärdet i procent. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

   • Beräknad på mått: <measure>: Visas när du gör en begränsning av antalet visade dimensionsvärden. De dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet visas.

  • Visa övriga: När det är valt summerar det sista värdet i visualiseringen (grå färg) alla återstående värden. När någon begränsning är angiven (Fast antal, Exakt värde eller Relativt tal), räknas värdet som ett värde med den inställningen. Om exempelvis Exakt värde är angivet till 10, är det tionde värdet Övriga.
   • Etikett för övrig: Ange en etikett för de summerade värdena (när Visa övriga är valt). Du kan även använda ett uttryck som en etikett. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
 • Originalobjekt: Du kan skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Skapa ny.

 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Mått

På fliken Data klickar du på Lägg till under Mått så att det öppnas en lista med tillgängliga mått. Välj det mått som du vill lägga till i visualiseringen. Om du markerar ett fält visas automatiskt några vanliga aggregeringsfunktioner som du kan välja mellan för måttet. Cirkeldiagram kräver ett mått för Vinkel, men ett mått för Radie kan också läggas till, och avgör då radien för varje del av cirkeldiagrammet.

Om det inte finns något mått tillgängligt måste du skapa ett. Du kan ange uttrycket direkt i textrutan eller klicka på Expression för att skapa ett mått i uttrycksredigeraren.

För att kunna redigera ett mått som är länkat till ett original måste du först koppla bort måttet.

Om alternativet Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler mått.

Du kan dra ett fält från Dimensioner till Mått för att ändra hur det används. Flytta en dimension till Mått tilldelas det en aggregering. Du kan inte dra en originaldimension till Mått.

Följande egenskaper är tillgängliga för mått:

 • <Measure name>:
  • Uttryck: Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.
  • Etikett: Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas med uttrycket som etikett.
  • Mått: Visas enbart för original. För att kunna redigera ett mått som är länkat till ett original måste du först koppla bort måttet.
  • Talformat: Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Skriptredigeraren.

   Följande talformat är tillgängliga:

   • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

    För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

   • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

    Examples:  

    • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
    • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
    • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
    • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

    Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

   • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
   • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
    • Decimalavgränsare: Ange decimalavgränsaren.
    • Tusentalsavgränsare: Ange tusentalsavgränsaren.
    • Formatmönster: Ange formatmönstret för tal.
    • Återställa mönster: Klicka för att återställa till standardmönstret.
   • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.
 • Originalobjekt: Du kan skapa ett originalmått baserat på måttuttrycket genom att klicka på Skapa ny.

 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Sortering

Dra i dimensionen och måttet för att ange prioriteringsordningen för sorteringen. Siffrorna anger ordningsföljden.

Dimensionen och måttet kan sorteras internt.

Klicka på dimensions- eller måttnamnet för att öppna inställningarna och klicka på sorteringsknappen för att växla till Egen sortering. Listan nedan visar intern prioriteringsordning och alternativ för sortering:

 • Sortera efter uttryck: Ange ett uttryck att sortera efter. Endast tillgängligt för dimensioner.
 • Sortera numeriskt
 • Sortera alfabetiskt

Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

Du kan dessutom sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering. Mer information finns i Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Tilläggsprogram

 • DatahanteringBeräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

  Ett beräkningsvillkor är användbart när det tar lång tid för diagram eller tabeller att svara på grund av stora datamängder. Med beräkningsvillkoret kan du dölja ett objekt tills användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att använda urval. Använd egenskapen Visat meddelande för att visa användaren hur data kan filtreras.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Markera för att aktivera eller avaktivera rubriker, underrubriker och fotnoter i diagrammet.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Expression om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Example:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <uttryckets värde>, där <uttryckets värde> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

 • Any alternate state defined in Master items.
 • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
 • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

For more information about alternate states, see Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

 • Cirkel/Ring: Välj det här alternativet för att visa diagrammet som en cirkel eller som en ring.
 • Dimensionsetikett: När alternativet är inställt på Auto visas etiketten om det finns tillräckligt med plats.
 • Värdeetiketter:
  • Auto: Mätvärdena visas som en procentandel av helheten.
  • Anpassad: Välj hur mätvärdena ska visas.
   • Ingen: Inget mätvärde visas.
   • Andel: Mätvärdena visas som en procentandel av helheten (standardinställning).
   • Värden: Vanliga mätvärden visas.
    • Mått på etikett: Välj om du vill använda värdena från måttet för Vinkel eller måttet för Radie.

Du kan ändra cirkeldiagrammets utseende genom att klicka på Formatinställningar.

 • Konturens bredd: Välj om cirkeldiagrammet ska ha en kontur och hur bred konturen ska vara. Standardinställningen är Ingen.
 • Konturfärg: Välj färg på konturen i färgblandaren. Det här alternativet är inte tillgängligt om Konturens bredd har angivits som Ingen.
 • Hörnradie: Ange rundningen för bitarnas hörn.
 • Innerradie: Ange innerradien för diagrammet när det visas som en ring. Det här alternativet är bara tillgängligt när Ring är valt.
 • Återställ allt: Återställer alla formatredigeraregenskaper till deras standardvärden.

Färger och teckenförklaringar

 • Färger: Välj hur diagramvärdena ska färgläggas. Det finns två inställningar:
  • Auto: Färglägger diagramvärdena enligt standardinställningarna.
  • Anpassad: Välj färgläggningsmetod för värdena i diagrammet manuellt. Följande metoder finns:
   • En färg: Färglägg diagrammet med en enstaka färg (standard är blå). Du kan ändra dimensionsfärg med hjälp av färgväljaren.
    • Använd biblioteksfärger: Alternativ som är tillgängligt när en originaldimension eller ett originalmått som används i visualiseringen har en tilldelad färg. Du kan välja att använda originalobjektsfärgerna eller inaktivera dem. I sådana fall där en visualisering använder både en originaldimension och ett originalmått med tilldelade färger, kan du välja vilken av dem som ska användas i visualiseringen.

   • Per dimension: Färglägg diagrammet efter dimensionsvärden. Som standard används tolv färger för dimensionerna. Dessa färger återanvänds om det finns fler än tolv dimensionsvärden. När den är vald är följande inställningar tillgängliga:

    • Välj dimension: Ange ett fält eller uttryck som innehåller de värden som ska färglägga objekten i diagrammet.
    • Biblioteksfärger: Välj om du vill använda originaldimensionsfärgen eller inaktivera originaldimensionsfärgen. Alternativet är endast tillgängligt när en originaldimension som används i visualiseringen har en färg tilldelad.
    • Låsta färger: Välj att låta färgerna förbli samma mellan urvalslägen.
    • Färgschema: Välj 12 färger eller 100 färger som ska användas för de olika värdena. De tolv färgerna kan alla särskiljas av personer som är färgblinda, men inte samtliga 100 färger.

   • Efter mått:
    • Välj mått: Välj det mått som ska användas för att färglägga diagrammet.
    • Etikett: Ange text eller uttryck för måttet som visas i legenden.
    • Talformat: Du kan ställa in formatet för fält- eller uttrycksvärdena

     Följande talformat är tillgängliga:

     • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

      För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

     • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

      Examples:  

      • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
      • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
      • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
      • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

      Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

     • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
     • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
     • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
     • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
      • Decimalavgränsare: Ange decimalavgränsaren.
      • Tusentalsavgränsare: Ange tusentalsavgränsaren.
      • Formatmönster: Ange formatmönstret för tal.
      • Återställa mönster: Klicka för att återställa till standardmönstret.
     • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.
    • Färgschema: Välj ett färgschema bland följande alternativ:
     • Sekventiell toning: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av olika färgnyanser. Höga mätvärden har mörkare toner.

     • Sekventiella klasser: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av färger som tydligt skiljer sig åt.

     • Divergerande toning: Används vid arbete med data som ordnas från lägsta till högsta, exempelvis för att visa relationen mellan olika områden på ett diagram. Låga och höga värden har mörka färger, färger i mellanintervallet är ljusa.
     • Divergerande klasser: Kan ses som två sekventiella klasser i kombination, med delat mellanintervall. De två yttervärdena, det högsta och det lägsta, betonas med mörka färger med kontrasterande nyanser, och de kritiska värdena i mellanintervallet framhävs med ljusa färger.
    • Motsatta färger: När det här alternativet är valt blir färgschemat omvänt.
    • Intervall: Definiera värdeintervallet som används för att färglägga per mått eller uttryck.
     • Auto: Färgintervallet anges av mått- eller uttrycksvärdena.
     • Anpassad: Ange Min- och Max-värden för färgintervallet när anpassad är valt.
   • Efter uttryck: Färglägg diagrammet med hjälp av ett uttryck som definierar färgerna för värdena. Följande färgformat stöds: RGB, ARGB och HSL.
    • Uttryck: Välj det uttryck som du vill använda. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
    • Uttrycket är en färgkod: Valt som standard. I de flesta fall är det bäst att behålla den här inställningen. Om valet raderas utvärderas uttrycket till en siffra, som i sin tur ritas mot någon av diagramgradienterna.

     Mer information finns i Färglägga en visualisering

     Vid färgläggning efter mått eller uttryck kan du ställa in färgintervallet (Min- och Max-värdena). Om du ställer in färgintervallet förblir färgerna oförändrade genom urval och sidväxlingar. Om du använder färg per uttryck måste alternativet Uttrycket är en färgkod avmarkeras innan du kan ställa in färgintervallet.

 • Visa teckenförklaring: Ej tillgängligt när En färg är valt. Inställd på Av som standard. Teckenförklaringen visas om det finns tillräckligt med plats. Placeringen kan ändras med inställningen Teckenförklaringens placering.
 • Teckenförklaringens placering: Ange var teckenförklaringen ska visas.
 • Visa teckenförklaringens rubrik: När det här alternativet är valt visas rubriken för teckenförklaringen.

Beskrivning

 • Beskrivning: Ställ in på Anpassad för att lägga till mått och bilder som beskrivningar.
 • Dölj grundläggande rader: Dölj de rader i beskrivningen som visar grundläggande information. Om en anpassad beskrivning inte har några mått men har rubrik och beskrivning, kommer Dölj grundläggande rader även att dölja dimensionsvärden.
 • Rubrik: Ange en titel på beskrivningen.
 • Beskrivning: Ange en beskrivning av beskrivningen.
 • Mått
  • Lägg till mått: Lägg till ett mått som ska visas som beskrivning. Du kan lägga till ett mått från ett fält med hjälp av Från ett fält. Du kan även lägga till mått med hjälp av ett uttryck. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard. Du kan lägga till en rubrik och en beskrivande text i beskrivningen. Du kan ändra beskrivningens etikett med hjälp av Etikett och ändra formateringen med Talformat.
 • Bilder
  • Typ: Välj om du vill lägga till en bild från ditt Mediebibliotek eller från en URL.
  • Storlek: Ange storleken på beskrivningsbehållaren. Qlik Sense passar in bilden i behållaren.
   • Liten. Ställ in bredd och höjd på behållaren på 50 pixlar.
   • Medel. Ställ in bredd och höjd på behållaren på 200 pixlar.
   • Stor. Ställ in behållarens bredd och höjd på 340 pixlar.
   • Ursprunglig. Qlik Sense passar in bilden i behållaren. Om bilden är större än 340 pixlar skalas den ned.
  • Mediabiblioteket. Visas när du väljer Mediebibliotek som Typ. Klicka för att välja en bild från ditt mediebibliotek.
  • URL: Visas när du väljer URL som Typ. Ange en URL.

See also