Gå till huvudinnehåll

Upptäcka dina data med Associative Insights

Associativa insikter avslöjar relationer i dina data. Qlik cognitive engine söker i din datamodell efter uteslutna värden i en underuppsättning av fält. Det markerar sedan dessa värden så att du kan utforska dem.

Du kan jämföra bidragen från dina urval och uteslutna värden mot dina mått. I datauppsättningar, särskilt komplexa, kan detta hjälpa dig att se blinda fläckar och avslöja relationer som du kan ha missat.

Begränsningar

Appkonsumenter med rätt åtkomsttillstånd för en app kan använda associativa insikter. De måste ansluta till en Qlik Sense Enterprise- eller Qlik Core-server. De kan inte:

Urvalsvy för associativa insikter.

När insikter genereras tittar Qlik Sense på dina urval och analyserar de uteslutna värdena i din datamodell. Sedan markerar den data som kan vara av intresse för vidare utforskning. Dessa data visas i kort som du kan klicka på för att se en mer detaljerad vy.

Urvalsvy för associativa insikter.

A: Urval

Ditt/dina aktuella markerade urval. Den översta listboxen visar data associerade med ditt aktuella urval. De andra listboxarna visar data som är uteslutna från ditt aktuella urval.

B: Appdimensioner

Urvalen som är tillgängliga för dig. Som standard visas endast originalobjekt. Välj Visa fält om du vill visa alla fält.

C: Mått

Måttet som Qlik Sense har valt för insikter. Du kan ändra måttet i listrutan.

D: Inkluderade värden

Det här kortet representerar inkluderade värden.

E: Insikter från uteslutna värden

Insiktskort visar påverkan av det uteslutna värdet på måttet. I det här fallet visar det att (EmployeeName), som är i Kanada (CAN), bidrog med 37,8% till den årliga försäljningen (YearlySales). Lila indikerar en insikt. Klicka på ett kort för att visa den detaljerade insiktsvyn.

F: Listruta för att lägga till en dimension

Med den här listrutan kan du lägga till kort i delavsnittet Insikter från uteslutna värden.

Detaljerad vy av insiktskort

I den detaljerade vyn visas ett detaljerat diagram om du har ett simple sum()-mått.

Detaljerad vy av kort för associativa insikter

A: Detaljerad vy

En detaljerad vy av det för närvarande valda kortet. Klicka på diagrammet för att se data i en tabell. Lila indikerar en insikt.

B: Mått och inkluderade värden

Med listrutan kan du ändra det aktuella måttet. Kortet under den representerar inkluderade värden.

C: Insikter från uteslutna värden

De här korten representerar uteslutna värden. Du kan klicka på dem för att ändra diagrammet i den detaljerade vyn.

D: Kort för dimension som är vald nu

Den dimension som är vald visas med en mörk ram.

E: Analyserade – inga insikter

De här värdena har analyserats men ger inga intressanta insikter.

F: Listruta för att lägga till en dimension

Med den här listrutan kan du lägga till kort i delavsnittet Insikter från uteslutna värden.

Insiktskort med KPI-vy

Den detaljerade vyn visar ett KPI-diagram under två förutsättningar:

 • Måttets aggregering är inte sum().
 • Måttets aggregering är sum(), men datamodellen lämpar sig inte för vanliga diagram med flervärdesstaplar.
Detaljerad KPI-layout på kort för Associative Insights

Insights advisor card KPI view

Generera insikter

Do the following:

 1. Klicka på Urval i ett ark i appen. Fönstret Urval öppnas. Fönstret innehåller panelen Associativa insikter.

 2. Välj ett värde i Appdimensioner.

  Som standard visas endast originalobjekt. Välj Visa fält om du vill visa alla fält. Du kan sedan välja ett värde bland fälten som visas. Mer information finns i Använda urvalsverktyget.

 3. Klicka på Generera insikter.

 4. Kort visas i panelen till höger. Korten visar hur urvalet påverkar dimensioner och mått i dina data.

 5. Du kan ändra vilket mått som bedöms. Välj ett nytt mått i listrutan Mått.
 6. Klicka på ett kort om du vill visa mer information om dina associativa insikter.

Du kan när som helst göra eller ändra urval i fönstret Associative Insights. Gör dina val och klicka på Uppdatera. Korten uppdateras utifrån dina nya val.

Exempel på associativa insikter: Alla data tas med

I det här exemplet använder vi en enkel datauppsättning för att nå en insikt.

Exempeldata – associativa insikter

Do the following:

 1. Här är en vy av vår app med fönstret Urval öppet. Vi har valt CAN i fältet Country. US är färgat ljusgrått eftersom det är ett alternativt urval. Värdena i fälten EmployeeID, EmployeeName och YearlySales är vita eftersom de är möjliga värden. De är med andra ord associerade med vårt urval CAN.

  the generate insights button

 2. När vi klickar på Generera insikter väljer Qlik Sense intressanta data att visa i korten med associativa insikter. Vi kan se att CAN bidrog med 62,2 % av vår årliga försäljning. Vi kan också se i det understa kortet att en av våra anställda (eller 5 % av alla EmployeName) är utesluten från det här urvalet. Den här anställda bidrar med 37,8% av den årliga försäljningen. Lila indikerar en insikt.

  Associative insights with one selection

 3. När vi klickar på kortet visar Qlik Sense oss en detaljerad vy av data. Det visar oss hur mycket den här uteslutna anställda bidrog med till den årliga försäljningen. Vem är denna anställda? Vi vet att personen är utesluten på grund av vårt urval CAN. Klicka på Visa data för de uteslutna värdena.

  Associative insights card detailed view

 4. Vi ser nu en tabell med information om Kasie, det uteslutna värdet för EmployeeName-fältet. Klicka på Välj uteslutna för att göra Kasie till ett urval.

  Associative insights card detailed view after clicking Reveal data for the excluded values

 5. Vi återgår till fönstret Urval. Kasie är vald. Värden i vårt urval CAN har en mörkgrå färg eftersom de är uteslutna.

  Klicka på Utforska urval och sedan Generera insikter.

  Associative insights with previously excluded values included

 6. Klicka på kortet EmployeeName så visas en uppdaterad detaljerad vy för insiktskortet.

  Detailed view showing Kasie as selected value

Inaktivera Associative Insights i en app

Du kan inaktivera Associative Insights i en app genom att lägga till en variabel och sedan uppdatera appen.

 1. I arkredigeringsläge går du till resurspanelen och klickar på Variables.
 2. Klicka på Skapa ny.
 3. I Namn skriver du DISABLE_SELECTION_INSIGHTS.
 4. I Definition skriver du ett valfritt värde.
 5. Klicka på Stäng.
 6. Uppdatera appen.

Felsöka Associative Insights

Jag kan inte se associativa insikter

Possible cause  

En skriptvariabel inaktiverar funktionen.

Proposed action  

Kontakta administratören.

Insikter är inte tillgängliga

Possible cause  

Qlik Sense är offline eller inte anslutet till en Qlik Sense-server.

Proposed action  

Kontrollera att du är online. Logga in på din Qlik Sense-server och försök igen. Om detta inte löser problemet kan det vara ett problem med motorn.

Fält saknas under Mina dimensioner

Possible cause  

Du kan bara se originaldimensioner eftersom Visa fält inte är valt

Proposed action  

På skärmen Urval väljer du Visa fält.