Gå till huvudinnehåll

Definiera fält och grupper.

Fält och grupper är den primära komponenten i logiska modeller i affärslogiken. Genom att definiera vilka grupper dina fält och originalobjekt tillhör kan du definiera hur Insight Advisor ska använda dem.

Du kan definiera hur affärslogiken ska hantera fält och grupper i avsnittet Fält och grupper i Logisk modell. Du kan gruppera fält och originalobjekt tillsammans för att indikera en relation vid analys i Insight Advisor. För varje element i en grupp kan du definiera hur Insight Advisor ska behandla det vid analys.

Med grupper kan du organisera fält och originalobjekt i relaterade konceptuella grupperingar. Du kan till exempel gruppera alla fält relaterade till kunder i en enda grupp, oavsett vilka tabeller i datamodellen de laddas från. Insight Advisor använder den här informationen för att avgöra vilka fält som ska visas tillsammans i visualiseringar. Grupper kan även användas för att skapa paket, vilket begränsar möjligheterna för Insikter att endast använda relaterade grupper tillsammans. Det finns tre typer av grupper:

 • Dimension: En dimensionsgrupp består ofta av fält som klassificeras som dimensioner. Dimensionsgrupper kan innehålla fält som är klassificerade som mått eller datum.
 • Mått: En måttgrupp består av inbördes relaterade måttfält. Bara mått kan ingå i en måttgrupp.
 • Kalender: En kalendergrupp består av en tidsdimension i din logiska modell. Kalendergrupper kan endast innehålla dimensioner och förväntas ha minst ett tidsbaserat fält (som datum, tidsmarkör eller år). Kalendergrupper är användbara om du har separata fält som definierar din kalender, som år, månad eller dag. Du kan även gruppera andra datarelaterade fält, som räkenskapskvartal eller budgetår.

Som standard ordnas fält och originalobjekt efter grupp. Om du inaktiverar detta läggs fältet I grupp till i tabellen.

Utöver att definiera grupper, kan du definiera egenskaper för enskilda fält och originalobjekt som ingår i grupperna.

Skapa grupper

När du har skapat en grupp går det inte att ändra dess typ. Du kan ändra gruppens namn, samt lägga till och ta bort fält i gruppen. Grupper kan också tas bort. När du tar bort en grupp delas alla element i gruppen upp.

Om du vill lägga till en befintlig grupp klickar du på i gruppens rad eller efter gruppens namn i kolumnen I grupp.

 1. Klicka på Skapa grupp.
 2. Ange ett gruppnamn.
 3. Välj gruppens typ.
 4. Lägg till fält i gruppen från Tillgängliga fält.
 5. Klicka på Skapa.

Definiera fält och originalobjekt

Fält och grupper består av en tabell med fält och originalobjekt från din app, samt grupperna de ingår i. Du kan redigera dina fälts och orginalobjekts egenskaper genom att justera kolumnvärdet i det elementets rad. Om du vill se fler alternativ kan du klicka på i raden Du kan göra något av följande:

 • Flytta element: Flytta elementet till en annan grupp.
 • Skapa beteende: Skapa ett beteende för gruppen som det aktuella elementet ingår i.
 • Dela upp grupp: Ta bort elementet från gruppen det ingår i. Element som tagits bort från gruppen utesluts från Insight Advisor.

Om du vill göra samma ändring för flera element, kan du välja flera rader genom att markera kryssrutorna för dem. När urvalet sker på detta sätt visas inställningar och alternativ för egenskaperna ovanför tabellen.

Egenskaper för fält och originalobjekt.

Tabellen består av följande kolumner:

 • Namn
 • I grupp
 • Synlighet
 • Klassificering
 • Slå upp datavärde
 • Standardaggregering

Namn innehåller fältnamnen. I grupp innehåller namnet på gruppen fältet ingår i. Följande avsnitt beskriver värden och inställningar för de övriga fälten.

Synlighet

Synlighet styr om ett element är tillgängligt i Insight Advisor. Det finns två möjliga värden:

 • Synligt: Elementet är tillgängligt för användning i Insight Advisor.
 • Dolt: Elementet är inte tillgängligt för användning i Insight Advisor. Dolda fält ska inte aktiveras för uppslagning av datavärden.

Du kan dölja alla dolda element i Fält och grupper genom att välja Visa bara synliga.

Klassificering

Klassificeringen definierar standardrollen attributet kan ha i en analys. Följande typer kan användas för att klassificera fält och grupper:

 • dimension: Ett fält som bara ska användas som dimension.
 • measure: Ett fält som bara ska användas som mått.
 • boolean: En binär dimension.
 • date: En tidsbaserad dimension som innehåller datum.
 • timestamp: Ett tidsbaserat fält som innehåller tidsmarkörer.
 • year: En tidsbaserad dimension som innehåller information om år.
 • week: En tidsbaserad dimension som innehåller information om vecka.
 • quarter: En tidsbaserad dimension som innehåller information om kvartal.
 • month: En tidsbaserad dimension som innehåller information om månad.
 • weekDay: En tidsbaserad dimension som innehåller information om veckodagen, antingen i kort format (mån, tis), långt format (måndag, tisdag) eller som en siffra mellan ett och sju.
 • monthDay: En tidsbaserad dimension som innehåller en siffra mellan 1 och 31 som indikerar dag i månaden.
 • yearDay: En tidsbaserad dimension som innehåller en siffra för dagen på året (mellan 1 och 366).
 • hour: En tidsbaserad dimension som innehåller information om timme.
 • email: En dimension som innehåller e-postadresser.
 • address: En dimension som innehåller adresser.
 • country: En dimension som innehåller namn på länder.
 • stateProvince: En dimension som representerar administrativt område på första nivån, som delstater och provinser.
 • city: En dimension som representerar orter.
 • geoPoint: En dimension som innehåller information om geografisk punkt.
 • geoPolygon: En dimension som innehåller information om geografisk polygon.
 • geographical: En dimension som representerar en geografisk plats, som land eller region.
 • postalCode: En dimension som innehåller postnummer.
 • longitude: En dimension som innehåller information om longitud.
 • latitude: En dimension som innehåller information om latitud.
 • percentage: Ett måttfält som representerar värden för procentandelar, som andelen sysselsatta eller inflation.
 • monetär: Ett monetärt mått som intäkter, kostnader eller lön.
 • ordinal: En dimension vars värden har en inbyggd ordning.
 • temporal: En tidsrelaterad dimension.

Du kan ha ett fält som betraktas som en dimension i en fråga och ett mått i en annan fråga. En bra strategi är att alltid skapa ett andra fält eller originalobjekt för det alternativa användarfallet för fältet.

Slå upp datavärde

Slå upp datavärde styr om Insight Advisor kan hämta värden från fälten vid bearbetning av en fråga som ställs med naturligt språk.

Att minska antalet fält som har Slå upp datavärde aktiverat kan hjälpa till att undvika falska resultat och minska frågetiden. Du kan till exempel ha tre fält som innehåller namn i din datamodell: Förnamn, Efternamn och Fullständigt namn . Om Slå upp datavärde är aktiverat för alla tre fälten kan användarna få förvirrande svar från alla tre fälten om de söker efter `Drew`.

Anteckning om information

Slå upp datavärde ska vara inaktiverat för mått och dolda fält.

Standardaggregering

Standardaggregering anger standardaggregeringen för mått i Insight Advisor. Följande aggregeringar kan användas:

 • sum
 • avg
 • min
 • max
 • count
 • countDistinct

När ett fält har en standardaggregering använder alltid Insight Advisor den aggregeringen när fältet används som ett mått. Användare kan redigera Insikts-diagram och ändra till en annan typ av aggregering i Insight Advisor.

Originalobjekt kan inte tilldelas standardaggregeringar.