Gå till huvudinnehåll

XNPV - skriptfunktion

XNPV() returnerar det aggregerade aktuella nettovärdet för en tablå av kassaflöden (som inte nödvändigtvis är periodisk), representerade av parvisa tal i pmt och date, itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats. Ränta är räntesatsen per period. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Syntax:  

XNPV(discount_rate, pmt, date)

Return data type: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). .

Arguments:  

Argument Beskrivning
discount_rate discount_rate är räntan över periodens längd.
pmt Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
date Uttrycket eller fältet som innehåller de datascheman som motsvarar kassaflödesbetalningar som ges i pmt.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Exempel Resultat  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,XNPV(0.2, Payments, Date) as XNPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

XNPV1_2013

$2104.37

Givet att Cashflow-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Year,XNPV(Discount, Payments, Date) as XNPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Observera att satsen Group By sorterar resultaten efter Year ochDiscount. Det första argumentet, discount_rate, visas som ett fält (Discount), snarare än ett specifikt tal och därför krävs ett andra sorteringsvillkor. Ett fält kan innehålla olika värden. Därför måste de aggregerade posterna sorteras för att möjliggöra för olika värden för Year och Discount.

Year

2013
2013

Discount

0.1
0.2

XNPV2_2013

-$3164.35
$6800.00