Gå till huvudinnehåll
TTest1_upper - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

TTest1_upper - skript- och diagramfunktion

TTest1_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

TTest1_upper (value [, sig])

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value.
sig Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig. Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Examples:  

TTest1_upper( Value )

TTest1_upper( Value, 0.005 )