Egenskaper för kartor

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på EditRedigera i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på open right panel längst ner till höger.

Observera: Om visualiseringen är märkt med Linked Object i det övre högra hörnet är den länkad till ett originalobjekt. Det går inte att redigera en länkad visualisering, men du kan redigera originalobjektet. Du kan även koppla bort visualiseringen för att göra det möjligt att redigera den.
Observera: En del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Gemensamma egenskaper

Kartinställningar

 • Grundkarta: Välj baskartan för kartdiagrammet. Följande alternativ är tillgängliga:
  • Standard: Använd en OpenStreetMap-baserad karta.
  • Blek: Använd en blekare version av Standardkartan.
  • Satellit: Använd en satellitbildkarta.
  • Ingen: Använd inte någon karta för baskartan. Det här urvalet ska användas om ett bakgrundsskikt ska läggas till på kartan. Ingen använder bakgrundsfärgen från aktuellt tema eller det värde som definierats för mapChart.backgroundColor i aktuellt tema.
 • Projektion: Ställ in vilken projektion kartan använder för platser och definierar vilka slags koordinater kartan använder. Varje baskarta stöder en uppsättning projektioner. Följande projektioner är tillgängliga:
  • Mercator: Visa kartan med Mercator-projektion. Mercator-projektioner kräver koordinator som använder WGS-84.

   Tillgänglig med baskartorna Standard, Blek, Satellit och Ingen.

  • Anpassad: Visa kartan i anpassad projektion som inte överdriver storleken på områdena vid polerna vid utzoomning.

   Tillgänglig med baskartorna Standard och Blek.

  • Odefinierade grader: Visa kartan med koordinater i ett gradbaserat koordinatsystem. Välj det här alternativet om du använder en anpassad baskarta med anpassade koordinater som använder grader.

   Alla inställningar i Plats förutom Platsfält är inte kompatibla med den här projektionen.

   Tillgänglig med Ingen.

  • Odefinierade mätare: Visa kartan med koordinater i ett gradbaserat koordinatsystem. Välj det här alternativet om du använder en anpassad baskarta med anpassade koordinater som använder meter.

   Alla inställningar i Plats förutom Platsfält är inte kompatibla med den här projektionen.

   Tillgänglig med Ingen.

 • Kartspråk: Ange språk för etiketter på kartan.
  • Auto: Använd engelska etiketter (om sådana finns tillgängliga) vid utzoomning och lokala etiketter vid inzoomning av kartan.
  • Lokalt: Använd etiketter på det lokala språket för det land eller den region som visas när de finns tillgängliga.

   Engelska: Använd engelska etiketter när de finns tillgängliga.

 • Kartenheter: Ange måttenhet för kartan. Följande alternativ är tillgängliga:
  • Metersystemet
  • Brittisk standard
 • Urvalsmetod: Anger hur användare kan välja flera värden på kartan genom att hålla nere skifttangenten:
  • Ingen: Inaktivera flera val på kartan med Skift-tangenten och genom att klicka och dra markören.
  • Cirkel med avstånd: Välj genom att dra från mittpunkten och utåt i en cirkel. Cirkeln mäter och presenterar cirkelns radie.
  • Lasso: Välj genom att rita ett områdes omkrets.
 • Automatisk zoom: Ställ in om kartan zoomar till en vald plats när urvalet ändras.
 • Ange standardvy: Ställ in aktuell kartvy som kartans standardvisning när appen öppnas.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Markera för att aktivera eller avaktivera rubriker, underrubriker och fotnoter i kartan.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på 3 om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Example:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <uttryckets värde>, där <uttryckets värde> är det beräknade värdet.

Parallella tillstånd

 • State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

  • Any alternate state defined in Master items.
  • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
  • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

  For more information about alternate states, see Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Teckenförklaring

 • Visa teckenförklaring: Visa eller dölj teckenförklaringen för alla skikt.
 • Teckenförklaringens placering: Ange teckenförklaringens placering relativt kartan.

Presentation

 • Navigering: Visa navigeringskontroller överst på kartan med knappar för att panorera, zooma och återgå till den ursprungliga placeringen.
 • Visa skallinjal: Välj för att visa en skallinjal för kartan.

 • Begränsa zoomnivåer: Ange gränser för zoomning i kartan.

  Om du anger Ingen kan kartan zoomas in och ut inom de fördefinierade gränserna i baskartan.

  Reglaget kan användas till att ange gränser om du anger Anpassad.

  • Justera vänster sida av reglaget för att ange utzoomningsgräns.
  • Justera höger sida av reglaget för att ange inzoomningsgräns.
 • Begränsa panoreringsnavigering: Ställ in gränser för vertikal och horisontell förflyttning av kartvyn, samt begränsa zoomning av kartan.

  Det finns inga gränser för panorering om du anger Ingen.

  Om du anger Anpassad kan panoreringsgränsen ställas in till den aktuella kartvyn genom att klicka på Ange panoreringsgräns. Om en panoreringsgräns har ställts in kan användare inte flytta kartvyn utanför gränserna för nuvarande visning eller zooma ut utanför nuvarande zoomnivå.

 • Visa felsökningsinformation: Visa upplösning, skala, zoomnivå och koordinater för mitten av visningsområdet.

Skiktegenskaper

Data (punktskikt, ytskikt och linjeskikt, och täthetsskikt)

 • Dimensioner
  • Fält: Det fält eller uttryck som valts till dimension för skiktet. Dimensionen definierar vanligtvis platserna på skiktet, även om du kan ändra det fält som definierar platserna i egenskapsinställningarna för Plats.
  • Etikett: Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Inkludera nullvärden: Välj att inkludera nullvärden i kartan. Som standard är detta valt.

Data (Diagramskikt)

 • Dimensioner
  • Fält: Det fält eller uttryck som valts till dimension för skiktet. Den första dimensionen definierar vanligtvis platserna på skiktet, även om du kan ändra det fält som definierar platserna i egenskapsinställningarna för Plats. Den andra dimensionen definierar dimensionen på skiktets diagram.
  • Etikett: Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Inkludera nullvärden: Välj att inkludera nullvärden i kartan. Som standard är detta valt.
  • Begränsning: Begränsar antalet värden som visas. När du skapar en begränsning visas endast de dimensioner vars mätvärde uppfyller kriteriet för begränsningen:
   • Ingen begränsning: Standardvärdet.
   • Fast antal: Välj att visa de högsta eller lägsta värdena. Ange antalet värden. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
   • Exakt värde: Använd operatorerna för att ange ett exakt gränsvärde. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
   • Relativt värde: Använd operatorerna och ange det relativa gränsvärdet i procent. Du kan även använda ett uttryck för att ställa in numret. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
   • Beräknad på mått: <measure>: Visas när du gör en begränsning av antalet visade dimensionsvärden. De dimensioner vars måttvärde uppfyller kriteriet visas.
  • Visa övriga: När det är valt summerar det sista värdet i visualiseringen (grå färg) alla återstående värden. När någon begränsning är angiven (Fast antal, Exakt värde eller Relativt tal), räknas värdet som ett värde med den inställningen. Om exempelvis Exakt värde är angivet till 10, är det tionde värdet Övriga.
  • Etikett för övriga: Ange en etikett för de summerade värdena (när Visa övriga är valt). Du kan även använda ett uttryck som en etikett.
 • Mått
  • Uttryck: Det fält eller uttryck som valts till mått för diagrammen på skiktet.
  • Etikett: Ange en etikett för måttet. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Talformat: Välj att inkludera nullvärden i kartan. Som standard är detta valt.

Data (bakgrundsskikt)

 • Etikett: Ställ in namnet på kartans bakgrundsskikt.
 • Format: Formatet för tjänsten som bakgrundsskiktet kopplas till. Följande format stöds:
  • TMS
  • WMS
  • Bild: Bakgrundsskikt stöder följande bildtyper:

   • .png
   • .jpg
   • .jpeg
   • .gif
 • URL: (TMS och endast bild)
  • TMS: Ange URL för en slippy- eller panelkartserver. Du kan använda ${z}, ${x}, ${y} i URL:en för att välja korrekt panel. Exempel: http://tile.openstreetmap.org/${z}/${x}/${y}.png. Du kan även använda Bing Maps $(quadkey) i URL:en för att välja korrekt panel. Du kan använda uttryck mellan klammerparanteser i URL:en när du definierar ${z}, ${x}, ${y} eller ${quadkey}.

   URL :en är ett uttryck och om URL:en ändras laddas bakgrundsdata om.

   Kartservern måste producera paneler i samma projektionstyp som är inställd för karta i Projektion i Kartinställningar för att visa skiktinformationen korrekt.

  • Bild: Ange URL för bilden.
 • Attribuering: Ange kartans attribueringssträng som ställts in i URL. Tecken som undantas i HTML-versionen, som &copy och HTML -länkar, (<a> element med href attribut) tillåts.
 • Avancerade alternativ: (endast TMS ) Aktiverar ytterligare konfigureringsalternativ för TMS formatkartor. Följande inställningar finns tillgängliga:
  • Panelstorlek, pixlar: Ställ in bredd och höjd på kartpaneler i pixlar.
  • Panelbredd: Ställ in en panelbredd på nivå 0 (maximal utzoomning) i baskartan. Den geografiska enheten är den som används av baskartan.

   Tips:

   För baskartor använder det interna koordinatsystemet Mercator med bredd i meter, även om det externa koordinatsystemet använder WGS-84 formatgrader.

  • Panelhöjd: Ställ in en panelhöjd på nivå 0 (maximal utzoomning) i baskartan. Den geografiska enheten är den som används av baskartan.

   Tips:

   För baskartor använder det interna koordinatsystemet Mercator med höjd i meter, även om det externa koordinatsystemet använder WGS-84 formatgrader.

  • Ursprung Y: Ursprung för paneler i x-axeln. Fältet använder samma enhet som Panelhöjd. Alla paneler till vänster med det här ursprunget använder ett negativt värde.
  • Ursprung Y: Ursprung för paneler i y-axeln. Fältet använder samma enhet som Panelbredd. Alla titlar ovanför med det här ursprunget använder ett negativt värde.

   Tips:

   Om ${-y} används i URL:en är y-axeln omvänd och alla paneler under det här värdet har ett negativt värde.

 • WMS -konfiguration: (endast WMS) Klicka för att konfigurera WMS-formatbakgrundsskiktet.
  • URL för WMS-server Ange URL för WMS-servern.
  • Version: Välj WMS-versionen. Qlik Sense stödjer:
   • 1.1.0
   • 1.1.1
   • 1.3.0
  • Via server (CORS): Välj det här alternativet om Qlik Sense misslyckas med att ladda information när du klickar på Ladda WMS. Om en webbläsare inte tillåter laddning av data från en annan plats, kan Qlik GeoAnalytics-servern ladda funktionsinformation istället, så att delning av resurser med olika ursprung bli möjlig (CORS).
  • Referenskoordinatsystem Välj det koordinatreferenssystem som används av WMS-kartan.

  • Transparens Välj för att göra områden i WMS-kartan som inte har några data genomskinliga. Detta gör så att WMS-kartan kan läggas över en annan baskarta.

   Observera:

   Stöd för transparens beror på WMS.

  • Skikt: Välj WMS-skikten som ska visas i kartdiagrammet. Tillgängliga skikt beror på din käll-WMS-karta.

 • Bildens position: (Endast bild) Ställ bildens koordinaterna i bakgrundsskiktet.
  • Övre vänstra hörnet Ange platsens koordinater i bildens övre vänstra hörn.
  • Nedre högra hörnet Ange platsens koordinater i bildens nedre högra hörn.

Sortera (punktskikt, ytskikt, täthetsskikt och diagramskikt)

Klicka på dimensionsnamnet för att öppna inställningarna och klicka på sorteringsknappen för att växla till Egen sortering. Sortering fastställer i vilken ordning kartplatser läggs till. Till exempel om du har tre överlappande punkter i ett skikt fastställer sorteringen vilken punkt som är överst. Sortering fastställer också vilka platser som visas i ett skikt om du begränsar antalet synliga kartobjekt med Max synliga objekt. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande. Följande sorteringsalternativ är tillgängliga:

 • Sortera efter uttryck: Ange ett uttryck att sortera efter.
 • Sortera numeriskt
 • Sortera alfabetiskt

Du kan dessutom sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering. Se Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Plats

 • (Endast linjeskikt) Ställ in vilka slags data du använder för linjerna.

  • Start- och slutpunkt: Välj för att använda två fält till att ställa in start- och slutpunkter. När denna är vald läggs separata sektioner till i Plats för startpunktens och slutpunktens platsinställningar.
  • Linjegeometri: Välj för att använda GeoJSONLineString eller MultiLineString formatets linjegeometri från ett fält. Om markerad ersätts alla andra platsinställningar med Linjegeometrifält.
 • Latitud- och longitudfält: (Enbart punkt-, linje, täthets- och diagramskikt) Välj för att använda separata latitud- och longitudfält.

  Om markerad ersätts, Platsfälten med följande fält:

  • Latitud: (Enbart punkt linje, täthets- och diagramskikt) Ange det fält eller uttryck som innehåller latituddata.
  • Longitud: (Enbart punkt linje, täthets- och diagramskikt) Ange det fält eller uttryck som innehåller longituddata.
 • Platsfält: Ange det fält eller uttryck som innehåller de platser som ska användas i det här skiktet. Fältet kan innehålla geometrier eller namn på platser som länder, orter eller postnummer. Mer information finns här: Läs in egen kartdata.

  Observera:

  Om det finns flera platser associerade med dimensionsvärden ska du ställa in en anpassad omfattning för platser eller använda ett uttryck som innehåller kvalificerare.

 • Platsers omfattning: Ställ in omfattningen för de platsnamn som kartdiagrammet använder för att söka efter värden som finns Platsfältet. Detta förbättrar exaktheten när namnet på en plats inte är globalt unikt eller om du vill ha en plats per dimensionsvärde.

  • Auto: Ställ in platsernas omfattning till alla typer av platser.
  • Anpassad: Ställ in platsernas omfattning till en anpassad platsuppsättning.
   • Platstyp: Välj den typ av platser som finns i Platsfältet:

    • Auto: Vilken typ av plats som helst.
    • Kontinent: Namn på kontinenter.
    • Land: Namn på länder.
    • Landskod (ISO 2): ISO alfa 2 landskoder.
    • Landskod (ISO 3): ISO alfa 3 landskoder.
    • Förvaltningsområde (Nivå 1): Första nivåns namn på förvaltningsområden, som namn på delstater eller provinser.
    • Förvaltningsområde (Nivå 2): Andra ordningens namn på förvaltningsområden.
    • Förvaltningsområde (Nivå 3): Tredje ordningens namn på förvaltningsområden.
    • Förvaltningsområde (Nivå 4): Fjärde ordningens namn på förvaltningsområden.
    • Postnummer: Postnummer.
    • Stad, plats: Stad, by eller andra namn på bebodda områden.
    • Flygplatskod (IATA): IATA flygplatskoder.
    • Flygplatskod (ICAO): ICAO flygplatskoder.
   • Land: Ange ett fält eller ett uttryck som innehåller landsnamn eller landskoder för platser i Platsfält.
   • Förvaltningsområde (Nivå 1): Ange ett fält eller ett uttryck som innehåller första ordningens administrativa områdesnamn eller platskoder för platserna i Platsfält.
   • Förvaltningsområde (Nivå 2): Ange ett fält eller ett uttryck som innehåller andra ordningens administrativa områdesnamn eller platskoder för platserna i Platsfält.

Storlek och form (Punktskikt)

 • Storlek utifrån: Ange ett fält eller ett uttryck för att kontrollera symbolens storlek. Minimi- och maximivärden i dessa data mappas till minimi- och maximistorlekar för fältet i <Symbol> storleksintervall, om inte Intervallet har ställts in på Anpassat.
 • Etikett: Ställ in en etikett för egenskapen Storlek utifrån.
 • <Symbol> storleksområde: Ställ in ett minsta och största storleksintervall för punktskiktets valda symbol.
 • Intervall: Ställ in värdegränsen för storleksintervallet.

  • Auto: Symbolens storleksintervall kartlägger till minimi- och maximivärden i fältet Storlek enligt.
  • Anpassad: Symbolens storleksintervall kartlägger till minimi- och maximivärden som ställts in i Minsta storleksvärde och Maximalt storleksvärde. Värden som överskrider minimi- och maximivärden använder samma inställningar som minimi- och maximivärdena.
 • Form: Välj punktskiktets form. Följande former finns:
  • Bubbla

  • Triangel

  • Fyrkant

  • Pentagon

  • Sexhörning

Storlek och Form (Diagramskikt)

 • Cirkeldiagram
  • Storlek utifrån: Ange ett fält eller ett uttryck för att kontrollera cirkeldiagrammets storlek. Minimi- och maximivärden i dessa data mappas till minimi- och maximistorlekar för cirkeldiagrammen om inte Intervallet har ställts in på Anpassat.
  • Etikett: Ställ in en etikett för egenskapen Storlek utifrån.
  • Cirkeldiagrammets storleksintervall: Ställ in ett minsta och största storleksintervall för diagramskiktets cirkeldiagram.
  • Intervall: Ställ in värdegränsen för storleksintervallet.
   • Auto: Storleksintervallet mappar till minimi- och maximivärden i fältet Storlek enligt.
   • Anpassad: Storleksintervallet mappar till minimi- och maximivärden som ställts in i Minsta storleksvärde och Maximalt storleksvärde. Värden som överskrider minimi- och maximivärden använder samma inställningar som minimi- och maximivärdena.
 • Stapeldiagram
  • Höjd: Ställ in en höjdstorlek för ditt diagramskikts stapeldiagram.
  • Bredd: Ställ in en breddstorlek för ditt diagramskikts stapeldiagram.

Bredd och stil (endast linjeskikt)

 • Bredd efter: Ange ett fält eller uttryck för att kontrollera linjernas bredd. Minimi- och maximivärden i dessa data mappas till minimi- och maximistorlekar för fältet i Linjestorlek med intervall, om inte Intervallet har ställts in på Anpassat.

 • Etikett: Ställ in en etikett för egenskapen Bredd utifrån
 • Intervall för linjestorlekens bredd: Om du använder Bredd efter, ställs minimi- och maximibredden in för dessa linjer.

 • Linjebredd: Ställ in linjernas bredd.
 • Intervall: Ställ in linjevärdena för linjebredden.

  • Auto: Linjens breddintervall kartlägger till minimi- och maximivärde av fältet Bredd efter.
  • Anpassad:  Symbolens storleksintervall kartlägger till minimi- och maximivärden som ställts in i Minsta linjevärde och Största linjevärde. Värden som överskrider minimi- och maximivärden använder samma inställningar som minimi- och maximivärdena.
 • Linjens krökning: Ställ in linjernas krökning i linjeskiktet .
 • Pil: Ställ in pilarnas stil för linjerna. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Ingen: Ingen pil har lagts till linjen.
  • Framåt: En pil läggs till i riktningen för linjens sista punkt.
  • Bakåt: En pil läggs till i riktningen för linjens första punkt.
  • Båda: Pilar läggs till i båda riktningarna för linjens första och sista punkt.
 • Pilens position: Ställ in pilens position för linjen.

Vikt och radie (endast täthetsskikt)

 • Vikt efter: Ange ett fält eller ett uttryck för att kontrollera hur mycket varje punkt bidrar med till tätheten. Standardviktvärdet är 1.
 • Etikett: Ställ in en etikett för egenskapen Vikt utifrån.
 • Påverkansradie: Ställ in radien för den cirkulära yta som varje punkt påverkar. Måttenheten för radien ställs in utifrån Radieenhet.
 • Radieenhet: Ställ in måttenheten för påverkansradien. Följande alternativ är tillgängliga:
  • Pixlar: Skärmpixlar.
  • Meter: Kartmeter.
  • Fot: Kartfot.

Färger (punktskikt, ytskikt, linjeskikt, diagramskikt och bakgrundsskikt)

 • Färger: Välj hur kartvärdena ska färgläggas. Det finns två inställningar:
  • Auto: Färglägger kartvärdena enligt standardinställningarna.
  • Anpassad: Välj färgläggningsmetod för värdena i kartan manuellt. Följande metoder finns
   • En färg: Färglägg kartan med en enstaka färg (standardblå). När den är vald är följande inställningar tillgängliga:
    • Färg: Välj den färg som ska användas för skiktets objekt.

    • Konturfärg: Välj kantlinjefärg för skiktets objekt.

   • Per dimension: Färglägg kartan efter dimensionsvärden. Som standard används tolv färger för dimensionerna. Dessa färger återanvänds om det finns fler än tolv dimensionsvärden. När den är vald är följande inställningar tillgängliga:

    • Välj dimension: Ange ett fält eller uttryck som innehåller de värden som ska färglägga objekten i skiktet.
    • Biblioteksfärger: Välj om du vill använda originaldimensionsfärgen eller inaktivera originaldimensionsfärgen. Alternativet är endast tillgängligt när en originaldimension som används i visualiseringen har en färg tilldelad.
    • Låsta färger: Välj att låta färgerna förbli samma mellan urvalslägen.
    • Färgschema: Välj 12 färger eller 100 färger som ska användas för de olika värdena. De tolv färgerna kan alla särskiljas av personer som är färgblinda, men inte samtliga 100 färger.

   • Efter mått:
    • Välj mått: Välj det mått som ska användas för att färglägga skiktet.
    • Etikett: Ange text eller uttryck för måttet som visas i legenden.
    • Färgschema: Välj ett färgschema bland följande alternativ:
     • Sekventiell toning: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av olika färgnyanser. Höga mätvärden har mörkare toner.

     • Sekventiella klasser: Övergången mellan de olika färggrupperna görs med hjälp av tydligt olika färger.

     • Divergerande toning: Används vid arbete med data som ordnas från lägsta till högsta, exempelvis för att visa relationen mellan olika områden på en karta. Låga och höga värden har mörka färger, färger i mellanintervallet är ljusa.
     • Divergerande klasser: Kan ses som två sekventiella klasser i kombination, med delat mellanintervall. De två yttervärdena, det högsta och det lägsta, betonas med mörka färger med kontrasterande nyanser, och de kritiska värdena i mellanintervallet framhävs med ljusa färger.
    • Motsatta färger: När det här alternativet är valt blir färgschemat omvänt.
    • Intervall: Definiera värdeintervallet som används för att färglägga efter mått eller uttryck.
     • Auto: Färgintervallet anges av mått- eller uttrycksvärdena.
     • Anpassad: Ange Min- och Max-värden för färgintervallet när anpassad är valt.
   • Efter uttryck: Färglägg kartan med ett uttryck som definierar värdenas färg. Följande färgformat stöds: RGB, ARGB och HSL.
    • Uttryck: Välj det uttryck som du vill använda. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren.
    • Uttrycket är en färgkod: Valt som standard. I de flesta fall är det bäst att behålla den här inställningen. Om valet raderas utvärderas uttrycket till en siffra, som i sin tur ritas mot någon av diagramgradienterna.

     Mer information finns i Färglägga en visualisering

     Vid färgläggning efter mått eller uttryck kan du ställa in färgintervallet (Min- och Max-värdena). Om du ställer in färgintervallet förblir färgerna oförändrade genom urval och sidväxlingar. Om du använder färg efter uttryck måste alternativet Uttrycket är en färgkod avmarkeras innan du kan ställa in färgintervallet.

  • Konturfärg: Välj konturfärg till kartans former.
  • Konturernas ogenomskinlighet: (endast punkt-, diagram- och ytskikt) Ställ in hur ogenomskinliga formkonturerna i kartan är.
 • Opacitet: Ställ in hur ogenomskinligt skiktet är över baskartan.

Färger (täthetsskikt)

 • Segmentfärger: Välj hur punkternas påverkansområde är färglagt. Det finns två inställningar:
  • Auto: Färglägger påverkansområdet enligt standardinställningarna.
  • Anpassad: Välj färgläggningsmetod för påverkansområdet i kartan manuellt.
   • Lägg till gräns: Lägger till ett segment i mätaren. Använd skjutreglaget eller skriv in ett uttryck för att skapa segmentets gräns. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren. Du kan lägga till flera segment. Klicka på segmentet för att ändra färg.
    • Toning: Välj att använda olika typer av toningar mellan segmenten.

   • Ta bort gräns: Klicka för att ta bort den markerade gränsen.
 • Intervall: Definiera det värdeintervall som används för att färglägga påverkansområdet. Det finns två inställningar:
  • Auto: Ställer in värdeintervallet enligt standardinställningarna.
  • Anpassad: Välj värdeintervallets färgläggning för påverkansområdet manuellt.
   • Min: Ange lägsta tillåtna värde för intervall. Klicka på 3 om du vill skapa ett uttryck.
   • Max: Ange högsta tillåtna värde för intervall. Klicka på 3 om du vill skapa ett uttryck.
 • Opacitet: Ställ in hur ogenomskinligt skiktet är över baskartan.

Alternativ

Allmänt

 • Visa teckenförklaring: Visa en teckenförklaring om det finns tillräckligt med plats på kartan. Du kan ställa in en storlek för teckenförklaringen eller låta Qlik Sense automatiskt fastställa storleken. Placeringen kan ändras med Teckenförklaringens position.
 • Visa storleksförklaring: (Endast punkt-, linje- och diagramskikt) Visa en förklaring för punkt-, linje- eller diagramstorlek.
 • Visa beskrivning: (Endast punkt-, yt-, diagram- och linjeskikt) Visa ett verktygstips över visade platser i ett skikt med platsens värde.
 • Största antal synliga objekt: (Endast punkt-, yt-, täthets-, diagram- och linjeskikt) Ställ in maximalt antal platser att visa i skiktet. Maximalt antal värden i ett kartskikt är 50 000 för punktskikt, 10 000 för ytskikt, 20 000 för linjeskikt, 50 000 för täthetsskikt och 50 000 för diagramskikt. Som standard visar kartskikt högst 4 000 värden för punktskikt och 1 000 för andra skikt.
 • Visa etikett: (Endast punkt-, yt-, diagram- och linjeskikt) Ställ in om en textetikett ska inkluderas med skiktets platser på kartan.
  • Etiketter: Ställ in etiketten för platserna på det här skiktet.
  • Etikettposition: Ställ in etikettens position i relation till platsen.
  • Visa zoomnivåer: Ställ in så att etiketten visas på alla zoomnivåer eller på ett visst intervall av zoomnivåer.

Skiktvisning

 • Visa skikt: Välj att visa eller dölja skiktet.
 • Visa zoomnivåer: Ställ in så att skiktet visas på alla zoomnivåer eller på ett visst intervall av zoomnivåer.
 • Synliga nivåer i hierarkin: Ställ in vilka dimensioner i hierarkin som visas med det här skiktet.
 • Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

  Ett beräkningsvillkor är bra att använda om ett diagram eller en tabell är mycket stor vilket leder till att visualiseringen svarar långsamt. Ett beräkningsvillkor kan hjälpa genom att till exempel ett objekt inte visas förrän användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att tillämpa urval.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?