QvdFieldName - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar namnet på fältnummer fieldno om något sådant finns i QVD-filen (annars NULL).

Syntax:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Arguments:  

Argument Beskrivning
filename

Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webbdatakoppling.

Example: 'lib://Table Files/'

I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog.

    Example: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Example: http://www.qlik.com

fieldno Fältnumret (baserat på 0) i den tabell som finns i QVD-filen.

Examples:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 3)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)

QvdFieldName ('lib://data\MyFile.qvd', 5)