Gå till huvudinnehåll
Exempel: Återskapa QlikView-innehåll i Qlik Sense manuellt

PÅ DEN HÄR SIDAN

Exempel: Återskapa QlikView-innehåll i Qlik Sense manuellt

Vissa visualiseringsobjekt och andra objekt kan inte konverteras med QlikView converter. Det här avsnittet visar ett exempel på hur du manuellt kan återskapa en del av detta innehåll i Qlik Sense.

I det här exemplet gör du följande för att återskapa QlikView-dokumentet Customers.qvw i Qlik Sense.

 1. Konverterar några objekt i ett QlikView-dokument som heter Customers.qvw med hjälp av QlikView converter.
 2. Placerar dessa QlikView-objekt i en Qlik Sense-app.
 3. De QlikView-objekt som inte konverteras återskapas manuellt i Qlik Sense-appen.

Customers innehåller fyra ark:

 • Main
 • Container object
 • Conditional show
 • Forecast
Arket Main i dokumentet Customers i QlikView

Main sheet in Customers.qvw

Arket Container object i dokumentet Customers i QlikView

Container object sheet in Customers.qvw

Arket Conditional show i dokumentet Customers i QlikView

Conditional show sheet in Customers.qvw

Arket Forecast i dokumentet Customers i QlikView

Forecast sheet in Customers.qvw

Dokumentet innehåller följande objekt som konverteras av konverteraren, eller som du kommer att återskapa manuellt i Qlik Sense:

 • Arket Main:
  • listboxar (konverteraren)
 • Arket Container object:
  • visualiseringar (konverteraren)
  • behållare (manuellt)
 • Arket Conditional show:
  • listboxar (konverteraren)
  • tabellbox som använder funktionen villkorsstyrd visning (manuellt)
  • textobjekt (manuellt)
 • Arket Forecast:
  • diagram (konverteraren)
  • skjutreglagebox med variabel för användarindata (manuellt)

Krav

 • Åtkomst till Dev Hub i Qlik Sense Enterprise on Windows.

Begränsningar

 • Med QlikView converter kan du inte konvertera dokument som tar upp mer än 500 MB på enheten. Du kan minska dokumentets storlek utan att förlora resurser genom att minska datamängden i dokumentet eller spara det utan data.

Återskapa ett QlikView-dokument som en Qlik Sense-app

I det här exemplet gör du följande:

 1. Öppna Dev Hub i Qlik Sense och välj sedan QlikView converter.

  Mer information finns i QlikView converter (endast på engelska).

 2. Dra och släpp dokumentet Customers.qvw i konverteraren. Qlik Sense bearbetar dokumentet.

 3. Välj dokumentet Customers.qvw och sedan Markera alla objekt på fliken Visualiseringar.

  Fliken Visualiseringar i dokumentet Customers i konverteringsverktyget

  Visualizations tab in Customers document in converter tool.

 4. Granska flikarna och klicka sedan på Skapa app. Appen Customers skapas i Qlik Sense-hubben. Objekten skapas som Originalobjekt i resurspanelen. Du kan nå och skapa nya variabler i fönstret Variabler.

  Resurspanelen i Qlik Sense
  Assets panel in Qlik Sense.
 5. Öppna appen Customers och skapa ett nytt ark. Ge arket namnet Main. Klicka på Originalobjekt och dra sedan följande tabeller till arket:
  • Country
  • City
  • Customer
  • ProductName
  Färdigt Main-ark i appen Customers

  Completed Main sheet in Customers app.

  Anteckning om informationMer detaljerade anvisningar om hur du skapar en Qlik Sense-app med QlikView converter finns i Exempel: Flytta QlikView-innehåll till Qlik Sense med hjälp av QlikView converter.
 6. Skapa ett nytt ark och ge det namnet Container object.
 7. Återskapa behållarens beteende i QlikView.
  1. Klicka på Redigera ark på arket och klicka sedan på Diagram. Objektet Behållare visas i listan.

   Behållare i Diagram

   Container chart.

  2. Dra Behållare till arket.

   Behållare på ark

   Container on sheet.

  3. Från Originalobjekt lägger du till Sales by Country, Top 20 customers and # of orders och Sales By Category i behållaren. När du är klar med att redigera kan du visa varje diagram genom att klicka på motsvarande flik.

   Färdigt Container object-ark

   Add content to container.

 8. Skapa ett nytt ark och ge det namnet Conditional show.
 9. Återskapa tabellboxens beteende i QlikView. Tabellen visas när funktionen villkorsstyrd visning utvärderas som sant.
  1. Från Originalobjekt drar du tabellerna Customer, OrderDate och OrderID till arket.
  2. Från Diagram drar du en ny tabell till arket och ger den namnet Conditional table.
  3. Lägg till ProductName i tabellen som en dimension. Lägg till Quantity, Unit Price och Price i tabellen som mått.

   Arket Conditional show

   Conditional show sheet.

  4. Klicka på Conditional table, klicka på Tillägg i egenskapspanelen och klicka sedan på Datahantering.
  5. Ange följande vid Beräkningsvillkor: Count (distinct OrderID)=1

   Det är samma uttryck som användes för visningsvillkoret i QlikView.

  6. Ange Select one value in the OrderID table vid Visat meddelande.

   Ändra Conditional table

   Modify Conditional table.

   När du är klar med redigeringen kan du välja ett värde i tabellen OrderID och visa associerade data i Conditional table.

   Välj ett värde för Order ID

   Modify Conditional table.

   Associerade data i Conditional table

   Associated data in Conditional table.

 10. Från Diagram drar du Text och bild till arket.

  Text och bild i Diagram

  Text & image in Charts.

 11. Lägg till följande text: Välj en enda order som detaljerna ska visas för
 12. Från Diagram drar du KPI till arket.

  KPI i Diagram

  Conditional show sheet.

 13. Under Data i egenskapspanelen anger du =Sum(Price) som Uttryck för måttet, och Total value of order som Label.

  Konfigurera KPI

  Configure KPI.

  Ge även Beräkningsvillkor och Visat meddelande samma värden som du använde för Conditional table.

  När vi är klara med redigeringen kan vi välja ett värde i tabellen OrderID och visa associerade data i Conditional table och i KPI:n.

  Välj ett värde för Order ID

  Configure KPI.

  Färdigt Conditional show-ark

  Conditional show sheet.

 14. Skapa ett nytt ark och ge det namnet Forecast.
 15. Återskapa tabellen Next year forecast från QlikView.
  1. Från Visualiseringar i Originalobjekt drar du Next year forecast till arket.

   Visualiseringen Next year forecast

   Next year forecast visualization.

  2. Klicka på visualiseringen och Redigera det länkade originalobjektet.

   Redigera originalobjekt

   Edit master item.

  3. Under Utseende/Presentation i egenskapspanelen ändrar du vyn från Staplad till Grupperad. Under Färger och teckenförklaring anger du Automatiskt för Visa teckenförklaring.

   Diagrampresentation

   Chart presentation.

   När du är klar med redigeringen ser visualiseringen ungefär likadan ut som den från QlikView.

   Färdig Next year forecast -visualisering

   Completed Next year forecast visualization.

 16. Återskapa skjutreglageboxen från QlikView på arket Forecast. För skjutreglaget används en variabel som användarindata. Variabeln kopierades av konverteraren.
  1. Från Qliks instrumentpanelspaket i Anpassade objekt drar du Variabelinmatning till arket.

   Variabelinmatning i Anpassade objekt

   Variable input in Custom objects.

  2. Under Utseende/Allmänt i egenskapspanelen anger du Change next year in % vid Rubrik.
  3. Under Variabel väljer du variabeln Prognos framåt under Namn, och sedan Skjutreglage under Visa som.

  4. Under Värden anger du -10 för Min, 25 för Max och 5 för Steg. Välj slutligen Skjutreglageetikett.

   Konfigurera Variabel-indata

   Variable input.

   När vi är klara med redigeringen kan vi ändra prognosen framåt med skjutreglaget.

   Färdigt Forecast-ark

   Slider on forecast sheet.