Gå till huvudinnehåll
KMeansCentroidND - diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

KMeansCentroidND - diagramfunktion

KMeansCentroidND() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring och för varje diagramrad visas önskad koordinat för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna coordinate_1, coordinate_2 osv. upp till n kolumner. Dessa är alla aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern num_clusters.

KMeansCentroidND returnerar ett värde per rad. Det returnerade värdet är en dual och är en av koordinaterna för positionen som motsvarar klustercentret datapunkten har tilldelats till.

Syntax:  

 

KMeansCentroidND((num_clusters, num_iter, coordinate_no, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
num_clusters Heltal som anger antalet kluster.
num_iter Antalet upprepningar av klustring med ominitierade klustercenter.
coordinate_no Önskat koordinatantal för centroiderna (motsvarande, till exempel, x-, y- eller z-axeln).
coordinate_1 Aggregeringen som beräknar den första koordinaten, vanligtvis x-axeln (på ett spridningsdiagram som kan skapas från diagrammet). De ytterligare parametrarna beräknar den andra, tredje och fjärde koordinaten osv.

Automatisk klustring

KMeans-funktioner stöder automatisk klustring med en metod som kallas djupskillnad (depth difference, DeD). När användaren anger 0 som antal kluster bestäms ett optimalt antal kluster för den datauppsättningen. Observera att medan ett heltal som anges för antalet kluster (k) inte returneras explicit, beräknas det inom KMeans-algoritmen. Om till exempel 0 specificeras i funktionen för värdet av KmeansPetalClusters eller anges via en variabelindataruta, beräknas klustertilldelningar automatiskt för datauppsättningen baserat på ett optimalt antal kluster.