Gå till huvudinnehåll

Tillämpa beteenden på logiska modeller

Med beteenden kan du ange en önskad-relation eller nekad-relation mellan måttgrupper och andra grupper. Beteenden kan även användas för att tvinga fram värdeurval i Insight Advisor.

Antag att du har grupper som antingen alltid ska användas tillsammans vid analys, eller aldrig användas tillsammans. Du kanske även har fältvärden som du vill alltid ska ingå i urvalet när fält från en grupp används av Insight Advisor. Med beteenden kan du ange de här inställningarna per grupp. Beteenden för logiska modeller skapas och hanteras i Beteenden.

Följande beteenden är tillgängliga i logiska modeller:

 • Obligatoriska urval
 • Önskad relation
 • Nekad relation
 • Standardkalenderperiod

Du kan redigera eller ta bort beteenden genom att klicka på och välja Redigera eller Ta bort.

Obligatoriska urval

Med beteendet obligatoriskt urval kan du specificera fältvärden som måste inkluderas när fält från en grupp används. Flera obligatoriska urval kan ingå i ett beteende.

Till exempel kanske du har fälten Land, Befolkning och År. När du genererar rekommendationer i Insight Advisor kan du få diagram som använder Land och Befolkning, men som inkluderar summan av data för alla år. Med hjälp av beteendet obligatoriskt urval kan du begränsa resultatet, så att bara nuvarande år används när insikter genereras för Befolkning eller Land.

Önskade relationer

Beteendet önskad-relation instruerar Insight Advisor att välja grupper som ofta bör användas tillsammans när insikter genereras. När du specificerar en önskad-relation kommer Insight Advisor att använda den önskade gruppen när resultat genereras. Önskad-relationer är användbara när det kan finnas tvetydighet .

En önskad relation hindrar inte att en grupp används tillsammans med andra grupper. Den önskade gruppen väljs bara när alla gruppval är likvärdiga för analysen. I analyser där andra grupper är mer lämpliga, kan grupper som inte är önskade användas istället.

I vårt exempel finns följande fyra grupper:

 • Försäljning
 • Kund
 • Produkt
 • Säljare

Försäljning har en önskad relation till Kund. I en fördelningsanalys för Försäljning väljs Kund före de andra grupperna, eftersom den är önskad. I en trendanalys för Försäljning kanske Produkt används istället.

Nekade relationer

Beteendet nekad-relation förhindrar att Insight Advisor använder de valda grupperna tillsammans när insikter genereras. Detta är användbart när vissa grupper som ingår i samma paket inte bör användas tillsammans vid en analys. Med nekad-relationer kan du också hindra att grupper används tillsammans, om detta kan påverka appens prestanda. I stjärnschemadatamodeller kan det finnas grupper som har en-till-många- och många-till-en-relationer som gör analysen mer komplicerad. Med nekade relationer kan du förhindra associationer mellan dessa grupper.

Nekad-relationer åsidosätts när en användare specifikt begär insikter från grupper som har en nekad-relation. Till exempel har Försäljning och Leverantör en nekad-relation. Om någon frågar ”visa mig försäljning” genereras ingen analys som innehåller Försäljning och Leverantör. Om någon frågar ”visa mig försäljning” så genereras resultat som innehåller Försäljning och Leverantör.

Standardkalenderperiod

Beteendet standardkalenderperiod tilldelar kalenderperioder som ska användas som standardtidsperiod i visualiseringar för den valda gruppen. Standardkalenderperioden används alltid när Insight Advisor skapar visualiseringar för fält från den gruppen. Grupper kan ha enstaka standardkalenderperioder.

Antag till exempel att du har gruppen Kundnöjdhet som innehåller data om kundnöjdhet. Som standard är många av appens användare bara intresserade av att se data för aktuell månad. Om du skapar en kalenderperiod för aktuell månad och gör den till standardkalenderperiod, kommer Insight Advisor-visualiseringar för Kundnöjdhet bara att visa data från den aktuella månaden.

Skapa beteenden

 1. Klicka på Skapa beteende.
 2. Välj en grupp under Gäller för.
 3. Välj en typ av beteende.
 4. Gör ett av följande:
  • Om du konfigurerar en Önskad relation eller en Nekad relation väljer du de grupper relationen ska gälla för.
  • Om du konfigurerar ett Obligatoriskt val väljer du om det är ett enstaka värde. Från Obligatorisk för väljer du fälten och obligatoriska värden för dem.

   Du kan lägga till ytterligare obligatoriska urval genom att klicka på Lägg till en annan.

  • Om du konfigurerar en Standardkalenderperiod väljer du en kalendergrupp och en kalenderperiod från den gruppen.

 5. Klicka på Skapa.