Gå till huvudinnehåll
Pivottabell

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Pivottabell

Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I en pivottabell kan du analysera data efter flera mått och i flera dimensioner samtidigt.

Du kan organisera om mått och dimensioner för att få olika vyer av data. Att flytta mått och dimensioner mellan rader och kolumner kallas att pivotera.

Pivot table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Användning

Pivottabellen är särskilt användbar om du vill inkludera flera dimensioner eller mått i en enda tabell och sedan vill kunna omorganisera dem för att se olika delsummor.

Fördelar

Pivottabellen är ett kraftfullt verktyg för att analysera flera dimensioner och mått samtidig, och sedan kunna omorganisera dem för att få ett annat perspektiv på dina data. En annan fördel är att du kan expandera raderna du är intresserad av samtidigt som raderna i resten av tabellen är dolda.

Nackdelar

Pivottabellen kan verka lite komplicerad och ger inga direkt insikter på ett ögonblick.

Skapa en pivottabell

Du kan skapa en ny pivottabell på arket som du redigerar.

Gör följande:

  1. Från resurspanelen drar du en tom pivottabell till arket.
  2. Klicka på Lägg till dimension och välj en dimension eller ett fält.
  3. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält.

När du har skapat pivottabellen kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen.

Anteckning om tipsKolumnbredden ställs in automatiskt för att hålla i hop kolumnerna, vilket förbättrar läsbarheten. Du kan justera dimensionskolumnens bredd genom att dra i rubrikavgränsaren. Bredden för enskilda måttkolumner ställs fortfarande in automatiskt. Dubbelklicka på rubrikavgränsaren för att återgå till automatisk kolumnbredd.

Pivotering

När du vill omorganisera data för att få en ny vy kan du dra element till den nya platsen, antingen till en kolumn eller rad. I följande pivottabell har dimensionen Customer lagts till efter Product Group, och dimensionen Item har lagts till före Product Group. Som en följd av detta sorteras dimensionerna nu huvudsakligen efter Item. Fokus har ändrats från Customer till Item. Genom att expandera dimensionerna kan du hitta mängd och försäljning för varje kund, men det finns även ett annat sätt att göra detta.

Pivot table with rearranged data.

Genom att flytta dimensionen Customer från rader till kolumner kan du bibehålla fokus på Item-dimensionen, men också visa distribution av element per kund. Flyttningen har gjort pivottabellen mer informationsrik.

Pivot table with rearranged data.

Gruppera mått

Som du kanske har lagt märke till så presenteras inte Quantity och Sales som separata mått i den övre kolumnraden. Intill dimensionen Customer hittar du ett element som kallas Mått. När du använder fler än ett mått grupperas måtten automatiskt så att de bildar en grupp av mått, Mått, som kan läggas till som en helhet till delen rader eller delen kolumner. Måttgruppen kan inte redigeras i tabellen. Du kan inte dela måttelementet och använda ett mått som en rad och en annan som kolumn, och du kan inte heller ändra i vilken ordning måtten presenteras. Förändringar i elementet Mått görs i panelen för egenskaper.

Olika sätt att pivotera

Förenklat kan sägas att pivotering innebär att du drar dimensioner och mått från rader till kolumner och från kolumner till rader, men det finns också två andra sätt att genomföra pivotering.

  • I pivottabellen (oavsett om du redigerar eller analyserar).
  • I egenskapspanelen (bara om du redigerar).

Pivotera med hjälp av egenskapspanelen

I egenskapspanelen kan du lägga till mått och dimensioner till pivottabellen och även flytta dimensioner och mått till rader eller kolumner. Om du använder fler än ett mått grupperas dessa i ett element som kallas Mått. Du kan ändra den interna ordningen för dimensioner och mått, men om du har fler än ett mått är det alltid hela måttgruppen som du flyttar.

Properties panel.

Global gruppering

Med global gruppering använder du en begränsad datauppsättning och i den datauppsättningen väljer du ut värden som du vill fokusera på, till exempel de bästa kvartalen, de bästa säljarna eller de produkter som säljer sämst.

Du kan se den globala grupperingen som en tvåstegsprocedur. Först tillämpar du en begränsning på en datauppsättning och sedan går du till den lista som skapas och tillämpar samma begränsning en gång till för den inre dimensionen (det vill säga den andra dimensionen i sorteringshierarkin). Då visas bara resultatet för de valda inre dimensionsvärdena.

Example:  

I följande pivottabell tillämpas ingen begränsning. Värdena sorteras i Sales, i sjunkande ordning. Listan är lång, värdena för år 2013 visas inte.

Pivot table, no limitation is applied.

I följande pivottabell har en begränsning tillämpats på (den inre) dimensionen Sales Rep Name, så att endast de fem bästa säljarna för år 2013 och 2014 visas.

Nästa steg är att välja en global gruppering i egenskapspanelen. Alternativet Global gruppering är bara tillgängligt om du har tillämpat en begränsning för dimensionen.

När global gruppering har valt tillämpas begränsningen för de fem bästa säljarna en gång till, men denna gång är det utan att ta hänsyn till dimensionen Year. De fem säljarna som sålt mest (antingen under år 2013 eller under år 2014) är de enda som presenteras i den slutliga pivottabellen.

Följande bild visar de sex bästa resultaten för 2014 och 2013. De fyra bästa resultaten är från år 2014, men det femte (John Greg) är från år 2013. Eftersom fem andra säljare har sålt mer än Brenda Gibson (som var nummer fem under år 2014), försvinner hon från listan.

Six highest results for 2014 and 2013.

Följande bild visar pivottabellen där global gruppering har tillämpats. Pivottabellen innehåller bara säljresultaten för de fem bästa säljrepresentanterna. Även om Brenda Gibson hade bättre resultat år 2014 än John Greg, kvalificerar hans resultat för år 2013 honom för listan.

Pivot table with global grouping applied.