Gå till huvudinnehåll

Chi2Test_p - diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Chi2Test_p - diagramfunktion

Chi2Test_p() returnerar det aggregerade p-värdet (signifikansen) av ett chi2-test för en eller två värdeserier. Testet kan genomföras antingen för värdena i actual_value när man testar för variationer inom den angivna col- och row-matrisen eller genom att jämföra värden i actual_value med motsvarande värden i expected_value, om sådana finns angivna.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Observera: Alla Qlik Sense chi2-testfunktioner har samma argument.

Syntax:  

Chi2Test_p(col, row, actual_value[, expected_value])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
col, row Den angivna kolumnen och raden i den matris av värden som ska testas.
actual_value Det observerade värdet av data vid angiven col och row.
expected_value Det väntade värdet för fördelningen vid angiven col och row.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Examples:  

Chi2Test_p( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_p( Gender, Description, Observed, Expected )