Gå till huvudinnehåll

Vad är nytt i Qlik Sense February 2020?

Förstärkt intelligens

I den här versionen har funktionen för att generera visuella insikter i Qlik Sense förbättrats på flera sätt, med Qlik cognitive engine som motor. Vi har lagt till stöd för radardiagram och vår kognitiva motor kan nu generera den här typen av visualiseringar automatiskt när relevanta kriterier uppfylls. Vi har förbättrat mönsterdetektering vid bearbetning av naturligt språk (NLP, Natural Language Processing), och det går även att söka med naturligt språk i Qlik Sense Enterprise on Windows. Dessa funktioner hjälper till att förbättra kvaliteten och relevansen hos AI-genererade insiktsförslag i Qlik Sense.

Bättre bearbetning av naturligt språk (NLP)

Vi har förbättrat NLP i Qlik cognitive engine med bättre mönsterdetektion, vilket ger mer relevanta insiktsförslag.

Stöd för naturligt språk

Stöd för naturligt språk i Insikter är aktiverat för nya installationer av Qlik Sense Enterprise on Windows. Det går att aktivera funktionen vid uppgradering av en befintlig installation men i så fall måste serverns SSL-certifikat bytas ut. Vi har även förbättrat Insikter med naturligt språk med bättre mönsterdetektering på alla plattformar.

Utökat stöd för diagram i Insikter

Stöd för radardiagram har lagts till i Insikter. Användare kommer att se alternativet när det finns två dimensioner med högst tolv värden, samt ett mått. Det distinkta förhållandet mellan den första dimensionens värden måste vara mindre än 0,3.

Skapa visualiseringar av dina data med Insikter

Visualiseringar och instrumentpaneler

Den här versionen av Qlik Sense innehåller många nya visualiseringsfunktioner och formateringsalternativ, vilket gör det möjligt för användare att skapa mer avancerade och anpassade analyser. Vi har lagt till trendlinjer, indikatorer i tabeller, glidande medelvärde och differensmodifierare, anpassade beskrivningar, samt en kopieringsfunktion för mått – allt enligt önskemål i kundfeedback. De nya formateringsalternativen omfattar dimensions-, rubrik- och cellalternativ för pivottabeller, en ny åtgärdsknapp med bättre formatering, linjealternativ för linjediagram, anpassad sortering i trattdiagram samt stöd för teckensnittsfamiljer i anpassade teman. Även kartvisualiseringarna har förbättrats, avseende både funktion och presentation. Med dessa funktioner har vi ännu en gång levererat ännu bättre och mer kraftfulla visualiseringar och instrumentpaneler i Qlik Sense.

Visualisering

Trendlinjer

Den här versionen innehåller nya statistikfunktioner för att enkelt lägga till en trendlinje i både stapel- och linjediagram. Alternativen för trendlinjer är medel, linjär, exponentiell, logaritmisk, potens, samt andra, tredje och fjärde gradens polynomial.

Trendlinjer

Trendindikatorer i tabeller

Den enkla tabellen förstärks med grafiska element. Användaren kan lägga till villkorsstyrda ikoner, ungefär som KPI-objekt. Tabellindikatorer är användbara när du vill presentera trender och varningsinformation, eller betona grundläggande information.

Tabellegenskaper

Glidande medelvärde och differens

Två nya modifierare läggs till i stapeldiagram, linjediagram, tabeller och kombinationsdiagram. De nya modifierarna har fullständigt stöd för glidande medelvärde och differens i steg, till exempel rullande medelvärde över 12 månader. Konceptet med modifierare ger ett snabbt och enkelt sätt att lägga till ytterligare en nivå i valfritt uttryck. De genererade uttrycken kan inspekteras, kopieras och redigeras.

Modifierare

Anpassade symboler för kartpunkter

Utöver standardformerna kan användaren nu lägga till valfri bild i kartdiagrammets punktskikt. I punktskiktet kan du nu även rotera bilder. Många kunder vill använda bilder som kartsymboler, ofta för att skilja mellan olika typer av tillgångar eller visa logotyper på kartan.

Egenskaper för kartor

Bättre trattdiagram

Nu kan du använda ett nytt alternativ för anpassad sortering i trattdiagram, utöver standardsorteringen fallande mått. Det här är en mycket efterfrågad funktion som är användbar när användaren vill skapa en mindre strikt tratt.

Trattdiagram

Instrumentpaneler och program

Bättre åtgärdsknapp

Vi har gjort åtgärdsknappen bättre med fler formateringsalternativ, till exempel: bakgrundsfärg och bakgrundsbild, textens storlek och färg i etiketter, samt kantlinjens färg, bredd och radie. Det här är något som många av våra kunder har bett om.

Knapp

Anpassade beskrivningar

Anpassade beskrivningar kan användas i stapeldiagram, kombinationsdiagram, kartdiagram, cirkeldiagram, spridningsdiagram och trädkartor. Du kan anpassa beskrivningen genom att lägga till valfritt mått. Måttet kan ha talformat. Det här är något som många av våra kunder har bett om.

Lägga till anpassade beskrivningar

Växla möjlighet att välja kartskikt

Den som skapar innehåll kan nu för varje skikt bestämma om det ska gå att välja skiktet eller ej. Det här är användbart för skikt som innehåller bakgrundsinformation.

Egenskaper för kartor

Villkorsstyrda bakgrundsskikt

Bakgrundsskikt i kartor kan aktiveras och inaktiveras med ett alternativ för visningsvillkor.

Egenskaper för kartor

Kopiera dimensioner och mått

Nu kan du skapa en originaldimension baserad på en dimension som har skapats i en visualisering.

Återanvända dimensioner med originaldimensioner

Teman och formatering

Formatering av pivottabeller

Formateringen omfattar storlek och färg för rubrikens text, storlek och färg för cellens text, textjustering och dimensionsvärdenas färg. Formatering ger bättre läsbarhet och användare kan skapa och anpassa Qlik Sense-tabellernas utseende och känsla.

Egenskaper för pivottabell

Formatering av linjediagram

Linjediagrammet har förbättrats med flera nya formateringsalternativ. Enskilda linjer kan formateras per mått eller för hela diagrammet.

  • Linjetjocklek
  • Linjeformat: fylld eller streckad
  • Linjens kurva: jämn eller rak
  • Vertikal presentation

Egenskaper för linjediagram

Utökat val av teckensnittsfamilj

Med den nya temainställningen kan utvecklare ange teckensnittsfamilj för text i Qlik Sense-diagram. Många kunder vill kunna formatera appar med anpassade teckensnitt.

Sense för utvecklare: Skapa teman med anpassade teckensnitt (endast på engelska)

Datahantering, anslutningsmöjlighet och integrering

I den här versionen har vi utökat integreringen mellan Qlik Sense och Qlik Data Catalyst, samt Qlik Senses allmänna möjlighet att ansluta.

QVD-katalogbläddring i Qlik Sense via Qlik Data Catalyst

Sedan versionen June 2019 har Qlik Data Catalyst kunnat mata in, profilera, förfina, katalogisera och publicera data som lagras i QVD-filer. Den här funktionaliteten har kompletterats med en ny funktion i September 2019, som är helt fokuserad på att hjälpa Qlik-kunder ordna och hitta QVD-filer: Qlik Data Catalyst for QVDs. Vi har förstärkt integreringen mellan Qlik Sense och Qlik Data Catalyst ytterligare genom att introducera en ny funktion i Qlik Sense February 2020. För kunder som har Qlik Sense och någon Qlik Data Catalyst-produkt kan Qlik Sense-användare nu visa QVD-katalogen inifrån datahanteraren i Qlik Sense. Det innebär att Qlik Sense-användare nu kan dra nytta av Qlik Data Catalyst utan att lämna den välbekanta Qlik Sense-miljön.

  • Hitta och välj QVD:er enkelt från datahanteraren i Qlik Sense. Du behöver inte leta dig fram i komplexa mapphierarkier eller förlita dig på filnamngivningskonventioner.
  • Dra nytta av Qlik Data Catalyst-funktioner utan att lämna Qlik Sense.

Integrera Qlik Data Catalyst med Qlik Sense Enterprise (endast på engelska)

Kopplingar

Google Big Query-förbättringar

Stöd för Google Big Query Storage API har lagts till. Alternativet Service-autentisering stöds nu för Google Big Query-kopplingen.

Skapa en Google BigQuery-koppling (endast på engelska)

Förbättringar i serverdelen

  • Signifikanta prestandaförbättringar vid lastbalanserande dataladdningsåtgärder.
  • Uppgraderad SAML2-komponent för att uppfylla de senaste säkerhetsförbättringarna.