Nätverksdiagramskomplement

Med nätverksdiagrammet (Nätverksdiagram) kan du rita ett nätverk med sammankopplade noder och kanter utifrån en datauppsättning i ett ark. Ett nätverksdiagram visar hur information flödar, hur komponenter interagerar och var komponenterna finns i nätverket. Nätverksdiagrammet är inkluderat i visualiseringspaketet.

Ett nätverksdiagram kan ge en bredare överblick eller vara mycket detaljerat. De kräver fyra dimensioner. De kan innehålla upp till tre mått. Noder representerar systemkomponenter och kanter visar förflyttningen av information från en komponent till en annan. Nätverksnoder är kopplade till noderna de interagerar mest med. Den här visualiseringen använder olika stilar, färger, storlekar och bilder för att representera olika nivåer i ett nätverk.

Användning

Nätverksdiagram kan illustrera dator- eller telekomnätverk. De visar komponenterna i ett nätverk och hur de interagerar. Till exempel en grupp sammankopplade datorer, skrivare, modem, hubbar och routrar. Den här typen av diagram är användbar när du vill:

 • Planera ett nätverks struktur.
 • Koordinera uppdateringar av ett befintligt nätverk.
 • Rapportera och felsöka nätverksproblem.
 • Hålla reda på komponenter.
 • Dokumentera ett närverk i detalj.

Formatera dina data

I ett nätverksdiagram krävs att de data som ska visas i diagrammet anges i systemet innan diagrammet skapas. Ett diagram kräver fyra dimensioner. Mått är valfria. Dimensioner och mått styr dock olika aspekter av ett nätverksdiagram.

Dimensionsdata måste vara formaterade i ett dataark med fyra kolumner som visar hur dimensionerna är relaterade:

 1. Första kolumnen (första dimensionen): identifikationsnumret ”nodidentifierare”. Det här numret måste vara ett heltal mellan noll och det totala antalet noder i diagrammet.
 2. Andra kolumnen: representerar namnen på diagramnoderna.
 3. Tredje kolumnen: identifikationslista för överordnad nod. Dessa nummer måste hänvisa till nodidentifieraren. Om så inte är fallet betraktas den som en tom överordnad nod och inga utåtgående länkar skapas.
 4. Fjärde kolumnen: anger värdegruppen som noderna hör till och styr nodernas färger. De här numren måste vara heltal.

Här är exempeldata som hämtats från en Excel-fil och sparats i Anteckningar som Airports.csv:

ID;Name;LinkTo;Group;Volume 0;Frankfurt;;0; 1;London;0;1;5 2;Madrid;0;1;4 2;Madrid;1;1;8 3;Warsaw;0;1;7 4;Arlanda;0;1;1 3;Warsaw;1;1;5 4;Arlanda;1;1;6 5;Tunis;0;2;8 5;Tunis;2;2;4 6;Berlin;0;1;6 6;Berlin;4;1;4 7;Rome;0;1;6 7;Rome;6;1;3 8;San Fransisco;0;3;2 9;New York;0;3;9
 

Det första måttet styr beskrivningen av varje nod. Beskrivningen visas när du hovrar över en nod. Värdet som presenteras hämtas från de data nätverket är baserat på. Du kan ändra på måttet genom att ange en datasträng i uttrycksfältet eller i uttrycksredigeraren (Expression) under Data > Mått i egenskapspanelen.

Example:

A node value shown when hovering over with the value string.

Ett nodvärde som visas när du hovrar över värdesträngen: ='Value of node: '&Sum(Volume)

Skapa ett nätverksdiagram

Du kan skapa ett nätverksdiagram på arket som du redigerar.

Gör följande:

 1. I resurspanelen öppnar du Anpassade objekt >Visualization bundle och drar ett nätverksdiagramobjekt till arket.
 2. Klicka på den första Lägg till dimension-knappen och välj nodidentifierarnummer för diagrammet.
 3. Klicka på den andra Lägg till dimension-knappen och välj namn på noden.
 4. Klicka på den tredje Lägg till dimension-knappen och välj överordnad nod.
 5. Klicka på den sista Lägg till dimension-knappen och välj nodens gruppdimension.
 6. Om du vill lägga till ett mått klickar du på Data i egenskapspanelen. Under Mått klickar du på Lägg till och väljer ett mått.

  Du kan lägga till upp till tre mått.

När dimensionerna (och, om tillämpligt, måtten) har lagts till visas nätverksdiagrammet automatiskt.

Exempel på ett nätverksdiagram

Detta exempel på ett nätverksdiagram illustrerar hur olika flygplatser över hela världen är sammankopplade baserat på en datauppsättning. Den använder exempeldatauppsättningen från Formatera dina data .

Gör följande:

 1. I resurspanelen öppnar du Anpassade objekt >Visualization bundle och drar ett nätverksdiagramobjekt till arket.
 2. Klicka på den översta Lägg till dimension-knappen och välj ID som nodidentifierare.
 3. Klicka på den andra Lägg till dimension-knappen och välj Name som nodetikett.
 4. Klicka på den tredje Lägg till dimension-knappen och välj LinkTo som överordnad nod.
 5. Klicka på den understa Lägg till dimension-knappen och välj Group som gruppdimension.
 6. Klicka på Data i egenskapspanelen. Under Mått klickar du på Lägg till och anger ='Volume: '&Sum(Volume) i uttrycksfältet.
 7. Klicka på Lägg till, rulla ned Från ett fält-listan och väljVolym > Sum(Volume).
 8. Klicka på Lägg till, rulla ned Från ett fält-listan och väljVolym > Sum(Volume).

  Diagrammet visar:

A chart with four dimensions and three measures in a dynamic edge type, with dot nodes, and visible curve values.

Ett diagram med fyra dimensioner och tre mått i en dynamisk kanttyp med punktnoder och synliga kurvvärden.

Ändra utseende på diagrammet

Du kan anpassa diagrammet med en eller flera funktioner. Värdena ska vara giltiga CSS-egenskaper.

Konfigurera kanttyp

Du kan konfigurera formen på kurvan mellan diagramnoder under Inställningar > Kanttyp i egenskapspanelen. Välj formalternativet för diagramkurvor i menyn.

Examples:  

A chart with dynamic edge type (curves).

Ett diagram med dynamisk kanttyp (kurvor).

The same chart with curved CW edges.
Samma diagram med kurvformade CW-kanter.

Växla kantvärde

Kantvärdet representerar värdet för kurvor mellan diagramnoder och deras bredd. Det här alternativet döljer det numeriska värdet för varje kurva. Om du vill dölja värdet drar du reglaget under Inställningar > Visa kantvärde i egenskapspanelen till vänster för att slå av alternativet.

Konfigurera kantetikett

Kantetiketten är det numeriska värdet för varje diagramkurva. Du kan ändra deras position eller dölja etiketterna.

 • Dölj kantetikettvärde: Detta alternativ döljer kantetiketten i nätverksdiagrammet. Dra i reglaget under Inställningar > Visa kantvärde i egenskapspanelen.

 • Kantetikettposition: Det här alternativet avgör var på varje diagramkurva kantvärdet visas, till exempel över eller under. Välj tillämpligt alternativ i menyn.

Konfigurera nodformer

Du kan anpassa formen på noderna, till exempel: punkt, fyrkant, romb eller triangel. Gå till Inställningar > Nodform i egenskapspanelen och välj nodformen i menyn.

Växla skuggningsalternativ

Med det här alternativet kan du slå av skuggeffekten bakom diagramkurvor och noder (används för att betona bakgrunden). Dra i reglaget under Inställningar > Visa skugga i egenskapspanelen.

Sortering

Sortering är inställd på Auto så att systemet avgör sorteringsordning som standard (under Sortering > vald dimension eller valt mått i egenskapspanelen) för alla dimensioner och mått. Du kan ändra dem individuellt utifrån uttryck:

 1. Öppna dimensions- eller måttmenyn under Sortering i egenskapspanelen.
 2. Dra reglaget Sortering åt vänster om du vill växla alternativet från Auto till Anpassad.
 3. Markera kryssrutan Sorteringsuttryck.
 4. Ange en ordningssträng under Uttyck och tryck på Retur. Du kan även byta färg genom att ange ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression).
 5. Välj startordning genom att välja Stigande eller Fallande i menyn nedan.

Talformat

Det går att formatera mätvärdet. Olika formatering kan användas för samma värde, till exempel valuta, data eller varaktighet. Diagrammet uppdateras med den ändrade taltypen.

Gör följande:

 1. Klicka på Data > Mått i egenskapspanelen och klicka på valt mått.
 2. Välj önskat talformat i Talformat-menyn.
 3. Ange informationen i panelfälten. Dessa visas när du väljer ett annat alternativ än Auto för att konfigurera diagrammet.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar för visualiseringskomplementspaket kommer från Qlik.