QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Publicera appar till samlingar i molnhubben

Du kan publicera appar till samlingar som du har skrivrättigheter till. Du gör det samtidigt som du publicerar till en ström. Appar som redan finns i en ström kan även publiceras till en samling.

När en app publiceras till en ström i Qlik Sense Enterprise avgör distributionsregler som skapats av din Qlik Sense -administratör vilka molnhubbar som kommer att få appen i sina samlingar med hjälp av anpassade appegenskaper. När du publicerar en app till en ström kan du ange vilka appegenskaper som ska kontrollera såväl destinationens molnhubb och samlingar som åtkomst till appen. Du kan även tillämpa appegenskaperna på en publicerad app som redan finns i strömmen. När du ställer in de här egenskaperna kopierar Qlik Sense appen i strömmen till de valda samlingarna.

Om din distribution har flera molnhubbar med samlingar måste du välja en av dem.

Varning:

Om du vill undvika att exponera data som kräver behörighet kan du ta bort alla bifogade filer med avsnittsåtkomstinställningar innan du publicerar appen.

Bifogade filer tas med när appen publiceras. Om den publicerade appen kopieras tas de bifogade filerna med i kopian. Om avsnittsåtkomstbehörigheter har tillämpats på de bifogade datafilerna bibehålls dock inte avsnittsåtkomstinställningarna när filerna kopieras, så användare av den kopierade appen kan se alla data i de bifogade filerna.

Du kan ta bort en publicerad app från en samling genom att ta bort de appegenskaper som tillämpas på den. Om appen tas bort avlägsnas den även från samlingen.

Publicera en app till en samling

Observera:

Namnen på samlingen, destinationens molnhubb, och användargruppens anpassade egenskaper avgörs av Qlik Sense-administratören. Namnen kan variera i förhållande till de namn som används i den här proceduren.

Gör följande:

 1. Högerklicka på appen i Arbete i Qlik Sense Enterprise-hubben, och välj sedan Publicera.

 2. Välj en ström i listrutan Strömnamn.

  Observera: Det finns ingen listruta om du bara har åtkomst till en ström.
 3. Observera: Det går att publicera många appar med identiska namn till en ström. Qlik Sense visar när det finns publicerade appar med samma namn i en ström.
 4. Du kan också välja att ändra namn på appen i fältet Appnamn. Det här fältet visas namnet på appen du valde från hubben.

 5. Klicka på Hantera.
 6. Välj collections i appegenskaper och välj sedan samlingar.
 7. Välj distribution om distributionen har flera molnhubbar och välj därefter molnhubbar.
 8. Välj groupswithaccess om distributionen använder behörighetskontroll och välj därefter användargrupper.
 9. Klicka på Tillämpa.
 10. Klicka på Publicera.

Den publicerade appen finns nu i såväl den valda strömmen som i de samlingar som valts i dialogen Hantera egenskaper. En post för den publicerade appen visas i Publicerat som länkar till den publicerade appen i dess ström.

Om distributionsreglerna som ställts in av din administratör Qlik Sense fastställer att distribution krävs distribueras appen till molnhubben. Appen är tillgänglig i de destinationssamlingar som specificeras av samlingar-appens anpassade egenskap.

Observera:

Beroende på appens storlek kan det ta några minuter för den att visas i en samling

Publicera en publicerad app i en ström till en samling.

Observera:

Namnen på samlingen, destinationens molnhubb, och användargruppens anpassade egenskaper avgörs av Qlik Sense-administratören. Namnen kan variera i förhållande till de namn som används i den här proceduren.

Gör följande:

 1. Högerklicka på en app i strömmen och välj Hantera egenskaper.

 2. Välj collections i listan över appegenskaper och välj sedan samlingsnamn.
 3. Välj distribution från egenskapslistan om distributionen har flera molnhubbar och välj därefter molnhubbar.
 4. Välj groupswithaccess från egenskapslistan om distributionen använder behörighetskontroll och välj därefter användargrupper.
 5. Klicka på Tillämpa.

Den publicerade appen finns nu i såväl den valda strömmen som i de samlingar som valts i dialogen Hantera egenskaper.

Om distributionsreglerna som ställts in av din administratör Qlik Sense fastställer att distribution krävs distribueras appen till molnhubben. Appen är tillgänglig i de destinationssamlingar som specificeras av samlingar-appens anpassade egenskap.

Observera:

Beroende på appens storlek kan det ta några minuter för den att visas i en samling

Ändra samlingar, molnhubbar eller inställningar för användarbehörighet i en publicerad app

Gör följande:

 1. Högerklicka på en app i strömmen och välj Hantera egenskaper.
 2. Välj appegenskap för att lägga till nya samlingar eller molnhubbar, eller lägga till åtkomst för användargrupper, och välj därefter de nya värderna.
 3. Klicka på E  på egenskapsnamnet för att ta bort en app från en samling eller molnhubb, eller ta bort gruppbehörighet.
 4. Klicka på Tillämpa.

Den publicerade appen finns nu i de valda samlingarna.

Om distributionsreglerna som ställts in av din administratör Qlik Sense fastställer att distribution krävs distribueras appen till molnhubben. Appen är tillgänglig i de destinationssamlingar som specificeras av samlingar-appens anpassade egenskap.

Observera:

Beroende på appens storlek kan det ta några minuter för den att visas i en samling

Ta bort en app från samlingarna

Gör följande:

 • Högerklicka på en app i Qlik Sense Enterprise-hubben och välj Hantera egenskaper. Klicka på E i samlingsnamnen, och klicka sedan på Tillämpa.

Appen tas bort från de valda samlingarna.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?