Välja aggregerade data från Qlik DataMarket

En del Qlik DataMarket-datauppsättningar innehåller dimensioner med ett aggregerat fält. Följande World population by country-datauppsättning innehåller till exempel en Sex-dimension med en aggregerad summa samt summor för kvinnor och män separat. Om du väljer hela dimensionen – via kryssrutan högst upp – markeras samtliga fält i dimensionen. Du kan dock markera enskilda fält på de lägre nivåerna.

Datauppsättningen World population by country innehåller dimensionen Sex med en aggregerad summa samt summor för kvinnor och män separat.

Select data to load view displaying the data set 'World population by country' and the dimension Sex.

Om enbart alternativet Sex aggregate är markerat tas summan av alla män och kvinnor med i data. Summorna för män och kvinnor ingår dock inte. Det innebär att du inte kan skapa visualiseringar med separata data för män och kvinnor.

Observera: När du arbetar med datauppsättningar som World population by country som har flera fält och aggregerade data ska du se till att tabellerna med de aggregerade fälten inte är direkt associerade. Om de är direkt associerade är det troligt att de kommer att skapa en cirkelreferens.

Mer information finns i Förstå och lösa cirkelreferenser.

Om du vill ta med data som har delats upp i män och kvinnor väljer du Sex. Sedan kan du skapa visualiseringar som visar den totala manliga och kvinnliga befolkningen var för sig. Och om du är intresserad av totalsumman för enbart ett kön kan du välja Male eller Female.

Det aggregerade fältet ingår även om du inte uttryckligen väljer det. Och värdet i aggregeringsfältet är lika med värdet i de enskilda fält som är markerade. I fallet med data av typen Sex, är Sex aggregate lika med summan av kvinnorna om fältet Female är det enda markerade fältet av typen Sex.

Om du bygger en visualisering med hjälp av dimensionen Sex visar data summan av män och kvinnor separat. Den totala populationen av män och kvinnor i Argentina visas exempelvis som två separata staplar i ett stapeldiagram.

Stapeldiagram med dimensionen Sex, den totala populationen av män och kvinnor i Argentina visas som två separata staplar.

Bar chart displaying the sums of male and female population separately.

Och omvänt, om du använder dimensionen Sex aggregate istället för dimensionen Sex i stapeldiagrammet, får du en enskild stapel för den kombinerade summan av män och kvinnor.

Om du väljer enbart data av typen Sex aggregate och inte Sex eller något av könsurvalen separat kan du inte visa data efter kön i en visualisering. Stapeldiagrammet ovan skulle ha en enda stapel för summan av män och kvinnor istället för separata staplar för Female och Male som på bilden ovan.