TTest1w_dif - skript- och diagramfunktion

TTest1w_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

TTest1w_dif (weight, value) 

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value.
weight Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Example:  

TTest1w_dif( Weight, Value )