Gå till huvudinnehåll

TTestw_sig - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

TTestw_sig - skript- och diagramfunktion

TTestw_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för två oberoende värdeserier.

Denna funktion gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

TTestw_sig ( weight, grp, value [, eq_var])

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argument Beskrivning
weight Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight.
grp Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type.
value Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value.
eq_var Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Examples:  

TTestw_sig( Weight, Group, Value )

TTestw_sig( Weight, Group, Value, false )