Gå till huvudinnehåll

Last - diagramfunktion

Last() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den sista kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Syntax:  

last([TOTAL] expr [, offset [, count]])

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en offset n större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader till vänster om den aktuella raden.

Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att First-funktionen fungerar likadant som Last-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

count

Om en tredje parameter count anges till större än 1 returnerar funktionen ett intervall av värden, ett för var och en av tabellraderna upp till värdet för count räknat åt vänster från den ursprungliga cellen.

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Example:  

last( sum( Sales ))

last( sum( Sales ), 2 )

last( total sum( Sales )

rangeavg (last(sum(x),1,5)) returnerar ett medelvärde av resultaten av funktionen sum(x) utvärderad på de fem kolumnerna längst till höger i det aktuella radsegmentet.