Kartor

Med kartor kan du visa data geografiskt. En Qlik Sense kartvisualisering består av en baskarta och skikt. Baskartan är bakgrunden för skikten med datarepresentationer - dina dimensioner och mått. Flera baskartor är tillgängliga med Qlik Sense. Skikten visar dina dimensioner och mått, antingen enligt enstaka punkter eller enligt område vilket gör att du kan se geografin för dina data. Till exempel om du ville visa total försäljning per ort kan du lägga till ett punktskikt med order på en karta och låta punkternas färg och storlek fastställas av total försäljning för affärerna i dessa orter.

Kartor har många sätt att presentera dina data. Du kan lägga till flera skikt till kartan för att visa olika typer av information på samma karta. Du kan ställa in en egen omfattning för platser så att om två platser har samma namn visas platserna och deras data korrekt. Du kan använda öka detaljnivån på dimensioner för att skapa en hierarki med geografiska områden för urvalet. Du kan begränsa en kartas panorering till en specifik vy och omfattning av kartan, såsom en intressant region som användare inte kan panorera eller zooma ut. Du han använda egna baskartor för kartan och använda icke-WGS-84 koordinater.

Skikt

Skikt innehåller visualiserade dimensioner och mäter data som visas över kartan. Du kan stapla skikten ovanpå varandra. Du kan också kontrollera vilken zoomnivå olika skikt visas i eller ha skikt som bara visas om andra värden i en ökad detaljnivå väljs. Det gör det möjligt att skapa olika detaljnivåer när du gör dina val och zooma in och ut på intressanta områden på kartan. Skikt kan vara punkt-, yt-, linje-, täthets-, diagram- eller bakgrundsskikt.

Punktskikt

Ett punktskikt lägger till överlägg av individuella platser på en karta och visar dem som former. Som standard använder punktskikt runda bubblor men du kan också använda flera andra former. Storleken på punkterna i ditt skikt kan fixeras eller så kan du ange ett mått eller uttryck för att ställa in storleken på de olika punkterna. Du kan ytterligare betona dessa skillnader i värden genom att ange färg enligt mått.

Karta med punktskikt som visar orter i Kanada vid Atlantkusten i färg och storlek enligt befolkning.
Map with point layer.

Ytskikt

Ett ytskikt visar områden på kartan som länder eller delstater. Med polygongeometri laddat i ett fält kan det presentera ett anpassat område.

Med ett ytskikt motsvarar varje dimensions värde en visad yta. Genom att använda färger med ytskiktet kan du visa olika måttvärden för områdena. I egenskapspanelen under Utseende > Färger och teckenförklaring, ändrar du Färger till Anpassad där alternativen Per mått och Per uttryck är tillgängliga.

Karta med ytskikt som visar delstater och territorier i Australien färglagda enligt befolkning.
Map with area layer.

Linjeskikt

Med ett linjeskikt kan du visa linjer mellan punkter på kartan. Du kan till exempel använda ett linjeskikt för att visa flygningar mellan orter. Med ett linjeskikt kan du använda två fält med punktdata till att definiera startpunkter och slutpunkter för linjerna i skiktet. Alternativt kan du använda ett fält med linjegeometri i antingen GeoJSON LineString- eller MultiLineString-format. Du kan anpassa linjernas bredd och böjning i linjeskiktet och lägga till riktningspilar till linjerna.

Karta med linjeskikt som visar avgående flyg mellan flygplatser i Europa.

Map with line layer.

Täthetsskikt

Med ett täthetsskikt kan du visualisera punkttätheten på en yta med en färgtoning. Varje punkt påverkar en cirkulär yta med högst påverkan i mitten och avtagande mot utkanten. Du kan ange punkternas påverkansradie, ändra dess färg och skala den för att passa din visualisering. Tätskikt kan användas för att visa hotspots av aktivitet, befolkningstäthet med mera.

Karta med täthetsskikt som visar antal globala vulkanutbrott.

Map with density layer.

Diagramskikt

Ett diagramskikt gör att du kan visa små cirkeldiagram eller stapeldiagram över platser på din karta. Det använder en dimension för att identifiera platserna och en andra dimension för att skapa cirkel- eller stapeldiagrammen. Du kan lägga till etiketter för diagrammen och använda ett uttryck för att styra deras storlek. Informationsbubblan visar användbar information om innehållet i det valda diagrammet.

Karta med diagramlager som visar kapitalkälla i länder i Europeiska unionen som cirkeldiagram. Storleken på varje cirkeldiagram visar den genomsnittliga utnyttjandegraden av kapital.

Map with density layer.

Bakgrundsskikt

Med bakgrundsskikt kan du visa en anpassad baskarta för kartvisualiseringen. Ett  bakgrundsskikt kan till exempel vara en karta av en flygplats som sedan har ett punktskikt med WIFI hotspotplatser ovanpå. Om det anpassade baskarteformatet stödjer transparens kan du placera det ovanpå en annan karta. Qlik Sense stödjer följande anpassade kartformat som bakgrundsskikt:

 • Karttjänster för slippy eller rutor (TMS)
 • Webbkarttjänst (WMS)
 • Bild-URL (Bild)

Karttjänster måste befinna sig på en egen server. Till skillnad från andra skikt använder bakgrundsskiktet inte några dimensioner eller mått och visar bara en extern baskarta.

Om ditt WMS innehåller ytor utan data kan du ställa in att dessa ytor ska vara transparenta. Detta gör att WMS-bakgrundsskiktet kan läggas ovanpå en annan baskarta eller ett annat bakgrundskikt. Du kan även välja vilka WMS-skikt som ska inkluderas i bakgrundsskiktet.

Du kan infoga en bild som ett bakgrundsskikt. Detta kan användas som en anpassad baskarta Du kan lägga till en bild av en planritning och använda den som en anpassad baskarta. Ett bakgrundsskikt i form av en bild kan även läggas över ett annat bakgrundsskikt. Du kan till exempel infoga en bild av en detaljerad lokal karta som bakgrundsskikt ovanpå en annan karta. Bakgrundsskikt stöder följande bildtyper:

 • .png
 • .jpg
 • .jpeg
 • .gif
Karta med bakgrundsskikt som visar en TMS OpenStreetMap-karta.
Map with background layer.

Platsdata

Kartor stöder flera sätt att fastställa platser i ett skikt. Platser kan antingen vara geometri eller namn på platser, som t.ex. namn på länder, regioner, orter, postnummer m.m. Geometrier kan antingen läggas till vid laddningstillfället med en dataprepareringstjänst eller laddas från geografiska källor som KML. Punktskikt stöder också latitud och longitud i separata fält. För ytskikt kan områden definieras med geometrier från en geografisk datakälla som KML-källor. Mer information finns i Läs in egen kartdata.Linjeskikt stöder samma punktdata som punktskikt. Linjeskikt stöder också strängar med linjegeometrier i GeoJSON LineString- eller MultiLineString-format.

Skiktplatser kan definieras med fält som innehåller namn och koder. Qlik Sense kan identifiera följande platstyper: 

 • Namn på kontinenter
 • Namn på länder
 • ISO alfa 2 landskoder
 • ISO alfa 3 landskoder
 • Första ordningens administrativa områdesnamn, som namn på delstater eller provinser
 • Andra ordningens administrativa områdesnamn
 • Tredje ordningens administrativa områdesnamn
 • Fjärde ordningens administrativa områdesnamn
 • Postnummer
 • Stad, by eller andra namn på bebodda områden
 • IATA flygplatskoder
 • ICAO flygplatskoder
Observera:

Platstillgänglighet kan variera enligt land. Om nämnd plats inte är tillgänglig kan du använda koordinater eller områdesdata för platsen.

Qlik Sense använder kart- och platsdata från erkända ledare inom sina fält som använder accepterade metodologier och bästa praxis när de visar gränser och landsnamn i sina kartor. Qlik Sense ger flexibilitet så att användare kan integrera sina egna separata bakgrundskartor. Om standardkartorna inte passar erbjuder Qlik Sense alternativet att ladda bakgrundskartor, gränser och områden som kunder bedragit med.

Om du använder en anpassad karta i ett bakgrundsskikt som använder icke-WGS-84 koordinater kan du använda ett fält med platser definierade i koordinatsystemet som kartan använder (antingen grader eller meter). Mer information finns i Använda icke-WGS-84 koordinatsystem.

När ett fält läggs till som en dimension till ett kartskikt kan du antingen välja ett fält som innehåller platsdata eller ett fält som innehåller identifierande information för dina platser. Till exempel om du har ett fält med anpassad områdesgeometri och ett fält som innehåller namnen på anpassade områden, kan du ställa in namnfältet som dimension och sedan ställa in områdets geometrifält som platsfält i Plats i kartegenskaper.

Användning

Du kan använda en karta för att visa den geografiska fördelningen av kontor, butiker och andra platser som är av intresse för verksamheten. Du kan visualisera inte enbart platser utan även försäljningsvärden och andra mått och visa värdeskillnaderna efter bubbelstorlek eller färg.

Fördelar

Kartan är en mångsidig visualisering som effektivt presenterar den geografiska fördelningen av nyckelvärden knutna till en plats eller en yta.

Nackdelar

Med ett stort antal värden kan det vara svårt att få en bra översikt. Värdena kan placeras ovanpå varandra och är eventuellt inte synliga förrän de zoomas in.

Skapa en karta

Du kan lägga till en karta på arket som du redigerar.

Tips: Du kan skapa flera kartvisualiseringar baserade på olika punktdata eller områdesdata, men med samma dimensionsdata.

Gör följande:

 1. Från resurspanelen drar du en tom karta till arket.

 2. Välj Baskarta från Kartinställningar.

 3. Lägg till skikt på din karta från Skikt i Egenskapspanelen.

  Skikt placeras ovanpå skikt av samma typ. Du kan ange skiktens ordning genom att dra skikt uppåt och nedåt i listan. Skiktet högst upp på din lista läggs även överst de andra skikten på din karta.

När kartan har skapats kan du kan justera utseende och andra inställningar för den och dess skikt i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Observera: visas längst upp till vänster på din karta om det uppstår problem med det tillagda skiktet. Klicka på ikonen för att se felmeddelandet.

Lägg till ett punktskikt

Gör följande:

 1. Gör ett av följande:

  • Dra och släpp ett fält på kartan, välj Lägg till som nytt skikt och välj Lägg till som punktskikt.
  • I Skikt i egenskapspanelen, klicka på Lägg till skikt och välj Punktskikt. Klicka på Lägg till i Dimensioner, och välj ett fält som innehåller punktdata som kan användas som dimension.
 2. Om det finns problem med punktplatser kan du justera platsinställningar i Platser på egenskapspanelen.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Lägga till ett ytskikt

Gör följande:

 1. Gör ett av följande:

  • Dra och släpp ett fält på kartan, välj Lägg till som nytt skikt och välj Lägg till som områdesskikt.
  • I Skikt i egenskapspanelen, klicka på Lägg till skikt och välj Områdesskikt. Klicka på Lägg till i Dimensioner, och välj ett fält som innehåller ytdata som kan användas som dimension.
 2. Om det finns problem med punktplatser kan du justera platsinställningar i Platser på egenskapspanelen.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Lägga till ett linjeskikt

Linjeskikt visar linjer med antingen start- och slutpunkter, där två fält används för att fastställa var linjerna börjar och slutar, eller med linjegeometri i GeoJSONLineString- eller MultiLineString-format.

Om du använder ett linjeskikt med start- och slutpunkter bör de dimensioner du väljer för linjeskiktet motsvara fälten som väljs som start- och slutpunkter i Plats-inställningar. Till exempel om du vill visualisera vart leveranserna skickas kan du ställa in Leveranser som dimension och sedan använda Distributionscentralens plats och Fraktdestination som startpunkt och slutpunkt i Plats.

Alternativt kan du lägga till två dimensioner till linjeskiktet och använda dessa som start- och slutpunkter. Detta är användbart om du vill visa linjer mellan alla platser i första dimensionerna till alla platser i andra dimensionen, som har en association till den första dimensionen.

Lägga till ett linjeskikt med start- och slutpunkter.

Gör följande:

 1. Gör ett av följande:

  • Dra och släpp ett fält med startpunktsdata på kartan, välj Lägg till som nytt skikt och välj Lägg till som linjeskikt.
  • I Skikt i egenskapspanelen, klicka på Lägg till skikt och välj Linjeskikt. Klicka på Lägg till i Dimensioner, och välj ett fält som kan användas som dimension.
 2. Om dimensionen innehåller startpunktsdata lägger du till ett fält som innehåller slutpunktsdata. Gör ett av följande: 

  • Dra och släpp ett fält som innehåller slutpunktsdata på kartan, välj Använd i <skiktets namn>, och välj Lägg till <fältets namn> som en andra dimension.
  • I Data, klicka på Lägg till och välj ett fält som innehåller slutpunktsdata.
 3. Om dimensionen inte har start- och slutpunktsdata kan du i Plats lägga till de fält som innehåller startpunktsdata och slutpunktsdata som platsfält.
 4. Om det finns problem med start- och slutpunkternas platser kan du justera platsinställningar i Plats på egenskapspanelen.

  Linjeskikt med startpunktsfält och slutpunktsfält har vardera separata platsinställningar i Plats.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Lägga till ett linjeskikt med linjegeometri

Gör följande:

 1. Gör ett av följande:

  • Dra och släpp ett fält med linjegeometri på kartan, välj Lägg till som nytt skikt och välj Lägg till som linjeskikt.
  • I Skikt i egenskapspanelen, klicka på Lägg till skikt och välj Linjeskikt. Klicka på Lägg till i Dimensioner, och välj ett fält som kan användas som dimension.
 2. I Plats, välj Linjegeometri och välj sedan ett fält i Linjegeometrifält.

  Som standard väljs dimensionen som Linjegeometrifält.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Lägga till ett täthetsskikt

Gör följande:

 1. Gör ett av följande:

  • Dra och släpp ett fält med punktdata på kartan, välj Lägg till som nytt skikt och välj Lägg till som täthetsskikt.
  • I Skikt i egenskapspanelen, klicka på Lägg till skikt och välj Täthetsskikt. Klicka på Lägg till i Dimensioner, och välj ett fält som innehåller punktdata som kan användas som dimension.
 2. Om det finns problem med punktplatser kan du justera platsinställningar i Platser på egenskapspanelen.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Lägga till ett diagramskikt

Gör följande:

 1. Gör ett av följande:

  • Dra och släpp ett fält med punktdata på kartan, välj Lägg till som nytt skikt och välj Lägg till som diagramskikt.
  • I Skikt i egenskapspanelen, klicka på Lägg till skikt och välj Diagramskikt.

 2. I Dimensioner under Plats klickar du på Lägg till och väljer ett fält som innehåller punktdata som ska användas som platser på din karta. Klicka på Lägg till och välj ett fält som innehåller data som ska användas som dimensionen i dina diagram.
 3. I Mått klickar du på Lägg till och väljer ett fält som innehåller data som ska användas som måttet i dina diagram.
 4. Om du har problem med punktplatser kan du justera platsinställningar i Plats på egenskapspanelen.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Lägga till ett bakgrundsskikt

Bakgrundsskiktets konfiguration varierar beroende på typen av bakgrundskarta.

Lägga till ett TMS-bakgrundsskikt

Gör följande:

 1. Klicka på Lägg till skikt i Skikt i Egenskapspanelen.
 2. Välj Bakgrundsskikt.
 3. Efter Format väljer du TMS.
 4. Ange URL:en till en kartserver för slippy eller rutor efter URL.

  Exempel: http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/${z}/${x}/${y}.png.

 5. Ange kartans attribueringssträng efter Attribuering.

  Exempel: © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Lägga till ett WMS-bakgrundsskikt

Gör följande:

 1. Klicka på Lägg till skikt i Skikt i Egenskapspanelen.
 2. Välj Bakgrundsskikt.
 3. Under Format väljer du WMS.
 4. Klicka på WMS-konfiguration.
 5. Under URL för WMS-server anger du URL:en.
 6. Under Version väljer du WMS-version.
 7. Klicka på Ladda WMS.

  Tips:

  Om laddningen misslyckas väljer du Via server (CORS) om du vill försöka ladda med Qlik GeoAnalytics-servern, och klickar på Ladda WMS.

 8. Efter CRS anger du koordinatreferenssystemet som används av WMS-kartan.

 9. Välj Transparens om du vill generera kartbilder som är genomskinliga där det inte finns några data.

  Observera:

  Detta stöds inte av alla WMS.

 10. Under Bildformat väljer du WMS-bildformatet.
 11. Under Skikt väljer du kartskikten som sin WMS-server stödjer.
 12. Klicka på Spara.
 13. Ange kartans attribueringssträng efter Attribuering.

  Exempel: © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Lägga till ett bildbakgrundsskikt

Bilder kan användas som anpassade baskartor, till exempel planritningar. När du använder ett bildbakgrundsskikt som anpassad baskarta ska du ställa in Baskarta i Kartinställningar Ingen. Välj Odefinierade mätare eller Odefinierade grader som projektionen. Platsdata för dina andra lager måste använda samma koordinatsystem som det här bakgrundsskiktet.

Tips:

När du lägger till ett bildbakgrundsskikt för ett mindre geografiskt område, som en anpassad baskarta, kan du lägga till ett lager som innehåller data, som ett punktskikt, på samma gång. Detta gör att kartan automatiskt kan zooma in på ditt bildbakgrundsskikts position.

Tips:

Den minsta enheten på skallinjalen är 10 meter. Om det måttet är för stort för din bild kan du inaktivera skallinjalen i Presentation och sedan proportionellt justera upp din bild i bakgrundsskiktet till den skala du vill ha. Skalanpassa de platsdata du vill använda i andra skikt också.

Gör följande:

 1. Klicka på Lägg till skikt i Skikt i Egenskapspanelen.
 2. Välj Bakgrundsskikt.
 3. Under Format väljer du Bild.
 4. Efter URL anger du URL för bilden.
 5. Positionera bilden genom att ange koordinaterna för det övre vänstra och nedre högra hörnet av bilden.

  Koordinaterna måste vara av samma typ som de som valdes i Projektion.

  Tips:

  Om du är osäker på koordinaterna i ditt bildbakgrundsskikt kan du aktivera Visa felsökningsinformation. Då visas koordinaterna för den nuvarande mittpunkten i din karta.

 6. Ange kartans attribueringssträng efter Attribuering.

  Exempel: © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. För bildbakgrundsskikt som används som anpassade baskartor rekommenderar vi att du ändrar inställningarna för Begränsa zoomnivåer och Begränsa panoreringsnavigeringen för att ställa in fokus på din anpassade karta. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.

Ställa in platsernas omfattning för ett kartskikt

Som standard söker Qlik Sense en bred omfattning av platser för platsfältet när namn används. I de fall där det finns flera möjliga matchningar kan du behöva begränsa omfattningen av sökta platser för att säkerställa att Qlik Sense visar önskad plats.

Gör följande:

 1. Klicka på Plats i Skikt i Egenskapspanelen.
 2. Ställ in Platsens omfattning till Anpassad.
 3. Efter Platstyp, välj den typ av data som finns i fältet eller uttrycket som valts som Platsfält.
 4. Alternativt kan du efter Land, ange ett fält, uttryck eller en text som anger det land där platserna i Platsfältet finns.
 5. Alternativt kan du efter Administrativt område (nivå 1), ange ett fält, uttryck eller en text som anger det administrativa område på första nivå som platserna i Platsfältet finns.
 6. Alternativt kan du efter Administrativt område (nivå 2), ange ett fält, uttryck eller en text som anger det administrativa område på andra nivå som platserna i Platsfältet finns.

Skapa hierarkiska skikt

När du skapar en karta med många datapunkter inom ett brett geografiskt område kan du använda hierarkiska dimensioner för att visa dina skikt i en urvalshierarki. Detta gör det möjligt för dig att använda olika skikt på olika nivåer inom din karta, och säkerställer att bara den mest relevanta informationen visas.

När du väljer i ett hierarkiskt skikt ändras den dimension som används för platser till nästa dimension i den hierarkiska dimensionen. Hierarkin tillämpas över skikt som använder samma hierarkiska dimension. Om du har ett område och ett punktskikt som använder samma hierarkiska dimension kan du ställa in vilket skikt som visas med vilken dimension i hierarkisk dimension.

Hierarkiska dimensioner som används för hierarkiska skikt bör ha fälten ordnade enligt största geografiska område till minsta geografiska område.

För information om hur du skapar hierarkiska dimensioner, se Skapa en hierarkisk dimension.

Gör följande:

 1. Klicka på Lägg till skikt i Skikt i Egenskapspanelen.
 2. Välj Punktskikt, Ytskikt, Linjeskikt , Täthetsskikt eller Diagramskikt.
 3. Klicka på Dimensioner, sedan på Lägg till och välj din hierarkiska dimension.
 4. Klicka på Alternativ i skiktet.
 5. Klicka på Visning av skikt.
 6. Efter Synliga hierarkiska nivåer, välj vilka dimensioner som ska visas i skiktet.

Begränsa panorering på kartan

Du kan begränsa panoreringsinställningarna på kartan för att begränsa kartvyn till ett visst område, som en specifik region. När du begränsar panoreringen på en karta låser du kartan till aktuell vy. Karta zoomar inte ut mer än aktuell vy. Du kan inte panorera kartan utöver gränserna för aktuell vy. Om du zoomar in kan du panorera men du är begränsad till panoreringsgränsen.

Gör följande:

 1. Klicka på Utseende i egenskapspanelen.
 2. I Presentation ställer du in Begränsa panoreringsnavigering till Anpassad.
 3. Ställ in kartan för den vy du vill ha till hur du vill begränsa panoreringen.
 4. Klicka på Ställ in panoreringsgräns.

Du kan växla inställd panoreringsgräns på eller av med Begränsa panoreringsnavigering. Du kan radera sparad panoreringsgräns genom att klicka på Radera panoreringsgräns.

Använda icke-WGS-84 koordinatsystem

Om du har data och en bakgrundskarta i en annan projektion än WGS-84, ska du ställa in baskartan till Ingen, lägga till bakgrundskartan som ett bakgrundsskikt och sedan ställa in projektionen till att använda icke-definierade grader eller meter beroende på det längdmått som används i baskartan.

Om icke-WGS-84 koordinater används måste du använda geometrier som laddats i ett fält. Platsnamn får inte användas.

Gör följande:

 1. Klicka på Kartinställningar i egenskapspanelen.
 2. I Baskarta, välj Tom (odefinierade grader) eller Tom (odefinierade metrar).
 3. Välj Bakgrundsskikt.

 4. Ange URL:en till en slippy map-server efter URL.

  Till exempel http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/${z}/${x}/${y}.png .

 5. Ange kartans attribueringssträng efter Attribuering.

  Exempel: © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

 6. Klicka på Lägg till skikt i Skikt.
 7. Välj typ av skikt.
 8. I Dimensioner, klicka på Lägg till och välj ett fält som innehåller data i kartans koordinatsystem.