Datum- och tidsfält

Om du arbetar med fält som innehåller datum- eller tidsmarkörinformation i din app kan du definiera att antal relaterade attribut för ett datum, till exempel år eller vecka, och använda dem i visualiseringen.

Skapa datumfält i Datahanteraren

Datumfält skapas automatiskt för alla datafält som identifieras som ett datum eller en tidsmarkör när du använder Lägg till data med dataprofilering aktivt för att bygga en datamodell i Datahanteraren eller när du klickar på Ladda data i Datahanteraren.

Observera:

Datumfält som skapas i Datahanteraren läggs automatiskt till i autoCalendar.

Mer information finns i Hantera data i appen med Datahanteraren.

Om datum- eller tidsmarkörsfältet inte identifieras automatiskt kan du anpassa indataformatet i tabellredigeraren Datahanteraren. Du kan även ställa in visningsformatet för användning i visualiseringar.

Mer information finns i Ändra fälttyper.

Vilka datum- och tidsfält identifieras automatiskt?

Fälten för datum och tidsmarkering identifieras automatiskt utifrån de lokala systeminställningarna. Dessutom kan följande format identifieras:

 • M/D/YYYY h:mm
 • D/M/YYYY h:mm TT
 • M/D/YYYY
 • D/MM/YYYY
 • YYYYMMDD
 • YYYYMMDDhhmmss
 • YYYYMMDDhhmmss.fff
 • YYYYMMDDhhmmssK
 • YYYY-MM-DD
 • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ss.fff
 • YYYY-MM-DD-Thh:mm:ssK
Datum- och tidsformat
Formatspecificerare Beskrivning
YYYY År
M, MM Månad
D, DD Dag
hh Timme
mm Minut
ss Sekund
fff Millisekund
TT F-m. och e.m.
K Tidszon
T Avgränsare mellan datum och tid. T kan inte bytas ut mot något annat tecken.

Skapa datum- och tidsfält i dataladdningsskriptet

Om du använder dataladdningsskriptet för att bygga en datamodell måste du skapa en kalendermall där du definierar vilka fält som ska deriveras i dataladdningsskriptet. Fälten med härledda datum och tider kommer att genereras när skriptet körs och data laddas.

Mer information finns i Härledda fält.

Använda datum- och tidsfält i appen

Datum- och tidsfält i visualiseringar

Alla datum- eller tidsfält på fliken Fält i resurspanelen är markerade med G, och du kan utöka dem för att använda de genererade datum- och tidsfälten. Du kan använda dem i visualiseringar på samma sätt som du använder andra data fält.

Datum- och tidsfält i dimensioner

Du kan även använda datum- och tidsfält när du skapar en dimension. Datum- och tidsfälten är listade under de fält som de har skapats från.

Datum- och tidsfält i uttryck

Du kan använda datum- och tidsfält i samtliga uttryck, exempelvis när du skapar ett mått. Datum- och tidsfälten är namngivna enligt:

[fältnamn].autoCalendar.[datum- och tidsfält].

 • [fältnamn] är namnen på de datafält som har använts för att skapa datum- och tidsfälten.
 • [datum- och tidsfält] är de datum- och tidsfält som du vill använda, till exempel, Year.

Example:  

Date.autoCalendar.Year

Datum- och tidfält i kalendermått

Kalendermåtten har datum- och tidfält som skapas i autoCalendar. Vart och ett av dessa datum- och tidfält beräknas genom ett fast analysuttryck som fastställer om data infaller inom tid- och datumperioden eller om datum är inom en definierad relativ position mot det aktuella datumet. Dessa datum- och tidfält är relativa och returnerar resultat baserat på aktuellt datum. Du kan använda dessa fält oberoende av kalendermåtten.

Kalenderns datum- och tidfält är formaterade enligt följande:

[fältnamn].autoCalendar.[datum- och tidsfält]={[value]}

 • [fältnamn] är namnet på det datafält som används för att generera datum- och tidfält.
 • [datum- och tidfält] är namnet på det datum- och tidfält som används, till exempel InYTD.
 • [värde] är värdet för datum- och tidfältets analysuttryck och avgör vilka datum som ska ingå.

Example:  

Date.autoCalendar.YearsAgo={1}

Följande är de tillgängliga datum- och tidfälten med exempelvärden:

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?