Gå till huvudinnehåll

Visualiseringar i appen

Innan du börjar arbeta med Qlik Sense är det en god idé att skaffa sig grundläggande förståelse av visualiseringar.

Mått och dimensioner

En visualisering består av minst ett mått eller en dimension. Oftast har visualiseringar både ett mått och en dimension. Ibland har de flera.

Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Dimensionsvärden handlar ofta om tid, plats eller kategori.

Mått är resultatet av beräkningar i någon form, ofta aggregeringar, såsom Sum, Count eller Avg (medelvärde).

När dimensioner och mått kombineras i en visualisering kan man exempelvis se hur många cyklar av en viss sort såldes i ett visst område under en viss tidsperiod.

Instrumentpanel-visualiseringar

Olika visualiseringar har olika syften och funktioner. Alla visualiseringar är utformade för att kommunicera sina data snabbt och tydligt, samt 100% korrekt.

Nu ska vi titta på visualiseringarna i appen.

Dashboard-ark med olika visualiseringar.

Dashboard sheet

Filterrutor

I arket Dashboard, hittar du två filterrutor till vänster: tidsfilterrutan utan titel och Region. De är båda filterrutor, även om de inte ser likadana ut. Region innehåller bara en dimension och visar dimensionsvärden i en lista. Tidsfilterrutan innehåller fyra dimensioner. Eftersom utrymmet är begränsat, komprimeras alla listorna till rutor. Filterrutor ska filtrera ut en begränsad uppsättning data, som du kan analysera och utforska.

Cirkeldiagram

Till höger om tidsfilterrutan finns cirkeldiagrammet Sales per Region. Cirkeldiagram visar relationen mellan värden såväl som relationen mellan ett enskilt värde och totalen. Varje sektor motsvarar ett värde. Så länge det finns ett begränsat antal värden (mindre än 10) är det lätt att se sektorernas relativa storlek. Värdena är ordnade efter storlek.

Stapeldiagram

Nedanför cikeldiagrammet ser du ett stapeldiagram, Top 5 Customers. Stapeldiagram är användbara när du vill jämföra flera värden. Staplarna visar information om relationen mellan olika värden. Staplar kan visas som flervärdesstaplar eller staplade, och de kan visas vågrätt och lodrätt.

Kombinationsdiagram

Nedanför stapeldiagrammet ser du ett kombinationsdiagram, Sales Trend. Kombinationsdiagram används ofta för att visa trender med hjälp av staplar och linjer i samma visualisering. Ett kombinationsdiagram är särskilt användbart när du vill kombinera värden som normalt sett är svåra att kombinera, eftersom de har helt olika skalor. Lösningen i kombinationsdiagrammet är att ha två axlar för måtten. I Sales Trend visar kombinationsdiagrammet försäljningssiffror (miljontal dollar, på vänster axel) med marginal (procent på höger axel).

KPI (nyckeltal)

Till höger om cirkeldiagrammet finns en KPI-visualisering Total Sales and Margin. Den kan vara mycket användbar för att spåra resultat. I en KPI-visualisering kan du visa en eller fler mätvärden med textetiketter. Du kan lägga till villkorsfärger och symboler till värdena.

Mätare

Till höger om KPI-visualiseringen finns en mätare, Profit Margin. En mätare används för att visa ett enskilt nyckelmåttvärde. I det här fallet är det vinstmarginalen. Färgerna förstärker tolkningen av värdet.

Linjediagram

Den slutliga visualiseringen är ett linjediagram, Quarterly Trend. Linjediagram används ofta för att visa trender och här finns två dimensioner, år och kvartal, som visar trender för varje kvartal för åren 2012–2014.

Visualiseringar av produktinformation

Gör följande:

  • I det övre högra hörnet klickar du på ë för att gå till arket Product Details.
Product Details-ark med olika visualiseringar.

Product Details sheet

Trädkarta

Det andra arket, Product Details, innehåller en ny visualiseringstyp jämfört med arket Dashboard, och det är trädkartan. Trädkartor är idealiska när du vill visa hierarkiska data på ett begränsat utrymme. I den här trädkartan består hierarkin av dimensionerna Product Group, Product Type och Item Desc. Du kan starta på den högsta nivån (Product Group), och när du gör och bekräftar urval i trädkartan söker du nedåt i hierarkin till nästa nivå (Product Type) för att analysera mer detaljerade data. Elementen i trädkartan är färglagda efter mått. Ju mörkare färgen är desto högre är måttvärdet.

Skärmdumpen gjordes i en app med begränsad arkbredd. Därför visar stapeldiagrammet inte alla värden samtidigt. Därför har det ett minidiagram, under stapeldiagrammet, som visar en miniatyr av det kompletta diagrammet. Minidiagrammet har en bläddringslist som kan användas för navigering.

Visualiseringar av kundinformation

Gör följande:

  • I det övre högra hörnet klickar du på ë för att gå till arket Customer Details.
Customer Details-ark med olika visualiseringar.

Customer Details sheet

Arket Customer Details har två nya visualiseringar, ett spridningsdiagram, Customer Sales and Quantity och en pivottabell, Customer KPIs.

Spridningsdiagram

Med ett spridningsdiagram hittar du potentiella relationer mellan värden, och du kan identifiera avvikande värden i en grupp. Storleken på bubblorna kan utnyttjas för att visa skillnader mellan värdena. I det här spridningsdiagrammet visar bubblorna relationen mellan omsättning och mängd, och varje bubbla är ett dimensionsvärde: kunden.

Pivottabell

Pivottabellen Customer KPIs visar siffror för nyckelkunder. Du kan omorganisera hur data visas och analysera data med flera dimensioner och mått och samtidigt ta fram olika vyer av data.

Visualiseringar av kundlokalisering

Gör följande:

  • I det övre högra hörnet klickar du på ë för att gå till arket Customer Location.
Customer Location-ark med olika visualiseringar.

Customer Location sheet

Karta

Det fjärde arket Customer Location, innehåller tre filterrutor och en ny visualisering: en karta. I Qlik Sense kan du skapa kartor som visar data i punktskikt och ytskikt. Kartan som används för den här vägledningen innehåller ett punktskikt. Ett punktskikt skapas med punktkoordinater (latitud och longitud) eller platsnamn för att markera intressanta platser, till exempel städer.

Kartor kan, till exempel, användas för att rita ut försäljningsdata per region eller per plats. Kartan i den här vägeldningen används för att visa anpassade platser. Du kan filtrera efter Region, City eller Customer. Det går även att göra val i kartan genom att klicka på en punkt. Om du håller ned skifttangenten innan du gör ett val kan du välja flera områden att analysera.