Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Skapa och redigera visualiseringar

Du skapar visualiseringar från fördefinierade diagram, fält eller anpassade objekt. När du har lagt till visualiseringar på ett ark kan du redigera och förfina dem. Du måste vara i Edit Redigera-läge för att kunna lägga till eller redigera visualiseringar.

Skapa visualiseringar

Du skapar visualiseringar genom att dra den valda visualiseringstypen på arket från resurspanelen och därefter konfigurera dess egenskapsinställningar. För information om hur du skapar särskilda av visualiseringar, se den visualiseringstypen i Visualiseringar.

Qlik Sense erbjuder två metoder för att skapa visualiseringar med assistans. Du kan använda Insikter för att låta Qlik Sense generera ett urval av visualiseringar genom att analysera dina data. Du kan sedan välja att lägga till visualiseringarna på arken. Mer information finns här: Skapa visualiseringar av dina data med Insikter. Du kan också skapa visualiseringar med diagramförslag genom att dra ett fält till arket från resurspanelen och sedan dra ytterligare fält som du vill ha i visualiseringen till det första fältet. Qlik Sense skapar sedan ett förslag på visualisering baserat på de valda fälten för visualiseringen. Mer information finns i Skapa visualiseringar med diagramförslag.

Du kan även lägga till en visualisering genom kopiering. Det är användbart om du vill använda befintliga visualiseringsinställningar i en annan visualiseringstyp. Mer information finns i Kopiera en visualisering från en befintlig visualisering

Anpassade objekt läggs till på liknande sätt. Du börjar skapa en visualisering genom att dra ett visualiseringskomplement till arket. Mer information finns i Skapa en visualisering med ett anpassat objekt.

Du kan använda behållare för att spara utrymme på din instrumentpanel genom att snabbt byta mellan flikar med olika visualiseringar. Mer information finns i Behållare.

Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Exempel: total försäljning per land eller antal produkter per leverantör. Mer information finns i Dimensioner.

Mått är beräkningar som används i visualiseringar, och representeras vanligen på y-axeln i ett stapeldiagram eller av en kolumn i en tabell. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält. Mer information finns i Mått.

Gör följande:

 1. Dra visualiseringen från resurspanelen till arket eller dubbelklicka på visualiseringen.
 2. Lägg till dimensioner och mått i visualiseringen.

  Du kan lägga till dimensioner och mått med knapparna på visualiseringen. Eller så kan du dra ett fält från fliken Fält på resurspanelen och sedan använda det som dimension eller mått. Hur många dimensioner och mått som krävs beror på vilken visualisering du har valt.

 3. Justera presentationen med till exempel sortering, färger eller etiketter.

  Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

Redigera visualiseringar

När du har skapat en visualisering vill du kanske göra justeringar för att förbättra hur den förmedlar information till användare. Du kan till exempel ändra vilka data som används eller hur visualiseringen ser ut. Du kan lägga till fler dimensioner eller mått för att skapa en fylligare presentation, eller ta bort några för att göra visualiseringen renare och tydligare.

Data i en visualisering kan ändras. Du kan till exempel korrigera en ogiltig dimension eller ett ogiltigt mått, eller koppla bort ett mått från ett originalmått så att du kan modifiera det utan att ändra originalmåttet. Mer information finns i Ändra data för en visualisering.

Visualiseringens utseende kan redigeras så att den ser bättre ut och informationen blir lättare att förstå. Du kan justera visualiseringens utseende på flera olika sätt:

 • Färger: Färgläggning är ett av de bästa sätten att lyfta fram värden i en visualisering. Qlik Sense erbjuder en rad olika färgläggningsalternativ.

  Du kan till exempel tilldela de distinkta värdena i en originaldimension färger och på så sätt säkerställa att värdena får samma färger i alla visualiseringar.

  Mer information finns i Färglägga en visualisering.

 • Sortering: Om du sorterar dina dimensioner och mått blir det enklare att presentera innehållet på ett logiskt sätt som är lätt att förstå.

  Mer information finns i Ändra sorteringsordning för en visualisering.

 • Rubriker och etiketter: Rubriker och etiketter kan ändras så att informationen blir tydligare och mer detaljerad.

  I ett cirkeldiagram som visar försäljning per region kan du till exempel lägga till ett uttryck som ger summan av den totala försäljningen.

  Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

 • Presentation: Olika visualiseringar har olika visualiseringsalternativ som kan justeras för att visa data på ett bättre sätt.

  I ett stapeldiagram kan du till exempel ange om du vill använda grupperade staplar eller flervärdesstaplar, och om de ska vara vertikala eller horisontella.

  Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

Du kan konvertera en visualisering till en annan visualiseringstyp och bevara dina inställningar. Mer information finns i Konvertera en visualisering till en annan slags visualisering..

Du redigerar visualiseringens egenskaper i egenskapspanelen.

Gör följande:

 1. Klicka på Edit i verktygsfältet.

  Egenskapspanelen för arket öppnas på höger sida. (Om den är dold klickar du på Visa egenskaper open right panel längst ner till höger.)

 2. Klicka på den visualisering som du vill redigera.

  Egenskapspanelen visar nu visualiseringens egenskaper.

 3. Gör dina ändringar i egenskapspanelen.
 4. Klicka på Edit Klart i verktygsfältet.

Metodtips för hur man utformar visualiseringar

Rensa upp i appar

Om appen innehåller för mycket information är det svårt att se vad som är viktigt. Det moderna användargränssnittet med platt design är renare och enklare. En förenklad design vägleder diskret användaren så att de kan behålla fokus.

mindre är mer

Användare försöker ofta ta med för mycket information i en app. Linjediagram med flera mått kan vara förvirrande och svåra att tolka. Prova att skapa flera mindre visualiseringar för att sprida ut den här informationen på sidan. Det gör det även lättare för läsaren att effektivt jämföra visualiseringar sida vid sida. Du kan även använda alternativa dimensioner och mått, så att användaren snabbt kan växla mellan mått utan att en visualisering blir överfull. Mer information finns i Ändra data för en visualisering.

Det finns flera olika sätt att förbättra en apps utseende och funktionalitet. Beroende på vilken publik och vilka data som är viktiga, kan själva designen för visualiseringen ha stor inverkan på hur läsaren tolkar data.

Var medveten om dina gränser

Användare av visualiseringar kan ha begränsat skärmutrymme eller begränsad upplösning. Qlik Sense använder responsiv design för att anpassa sig efter dessa begränsningar. Om begränsningarna av skärmutrymme eller upplösning är för stora måste dock vissa designanpassningar göras. Dessa kan inkludera:

 • En underuppsättning av data som visas i stapeldiagram och linjediagram. När antalet dimensionsvärden överskrider bredden på visualiseringen visas ett minidiagram med en bläddringslist.
 • Menyer med dolda nivåer för att välja datafilter. När antalet dimensionsvärden överskrider utrymmet som finns tillgängligt för filterrutan döljs underliggande nivåer i menyn. Appanvändare måste klicka på dimensionsnamnet i titeln på filterrutan för att öppna en ny ruta. De kan sedan göra sina urval i den nya rutan. Dessutom kan dimensionsnamn visas som ellipser i filterrutstitlar om utrymmet är begränsat. Appanvändare måste klicka på ellipserna för att se namnet på filterrutan.
 • Trunkerade namn i diagramförklaringar. Om namnen är för långa för det tillgängliga utrymmet för dimensioner och mått trunkeras de. Tre punkter läggs till i slutet av det trunkerade namnet. När appanvändaren håller muspekaren över det trunkerade namnet visas hela namnet.
 • Saknade teckenförklaringar, etiketter och titlar.

Appanvändare kan expandera visualiseringar för att åtgärda några av de här problemen. Vi rekommenderar dock att du testar dina appar på enheter som de kan användas på. Du kan även använda diverse verktyg för att testa, som responsivt designläge i Firefox (Ctrl + Shift + M). Om det behövs kan du flytta visualiseringar till nya ark, minska mängden data som visas i dem och så vidare.

Färghjälpmedel

Personer med nedsatt färgseende har ett snävare färgspektrum. De kanske tolkar din visualisering på ett annat sätt än vad du avsett.

En del uppfattar till exempel färgerna rött och grönt mer som gult eller brunt. Denna rödgröna färgnedsättning är den vanligaste. Det är bra att tänka på eftersom rött ofta har en negativ innebörd vid datavisualiseringar, i synnerhet inom ekonomi.

Att använd rött eller grönt för ett KPI-värdes status kan vara förvirrande. Du kan göra framställningen mer lättolkad genom att använda former och färger för att indikera resultat. Du kan till exempel använda en röd tom cirkel för att beteckna något som är dåligt och en grön fylld cirkel för något som är bra, och lägga till en triangel som en varningssymbol som bara visas när en KPI-status nått en nivå som inte är godtagbar.

Linjer, staplar och cirkelsektorer kan vara svåra att urskilja när färgerna inte stämmer.

Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

Placering av filter och ikoner

Filter och ikoner är en viktig del av datavisualiseringen men det kan vara svårt att veta var de ska placeras eller hur de ska sorteras. Du kan ofta förutse var användaren kommer att börja läsa baserat på några väletablerade designprinciper.

Placering till vänster

Många populära webbplatser använder navigeringsfält och filter till vänster. Det beror på att många språk läses från vänster till höger. Därför tittar dessa läsare oftast på den vänstra sidan av skärmen. Användare som letar efter innehåll tenderar att titta på vänster sida av skärmen. Ju längre åt höger objekt befinner sig, desto mindre tittar användare på dem. Om alla filter och ikoner är grupperade vertikalt till vänster betonas de lika mycket.

För språk där texten skrivs från höger till vänster gäller motsatsen. Detta är viktigt att tänka på om apparna ska översättas till dessa språk.

Placering överst

Ett annat vanligt placeringsalternativ för ikoner och filter är längs övre delen på en app. Genom att undvika att placera filter och ikoner till vänster får du mer utrymme för större visualiseringar med distraherande menyer. När filter och ikoner placeras ovanför visualiseringar ses de även som separata från innehållet nedan. Det kan göra det tydligt för användaren att du prioriterar filtren eller ikonen. Om alla dina filter och ikoner finns sida vid sida längst upp betonas det som finns längst till vänster mest och prioriteras av användaren.

Mer information finns i Strukturera en app med hjälp av ark.

Informationshierarki

Ibland vill du att läsaren ska prioritera vissa visualiseringar framför andra. Du kan visa information hierarkiskt genom att använda några goda designvanor. Du kan exempelvis använda olika storlekar för att framhäva vissa visualiseringar. Större information ses som viktigare och genom att öka tecken- eller diagramstorleken kan du vägleda läsaren var de ska titta först.

Även sidoplaceringen är viktig för informationshierarkin. Information överst på sidan ses som viktigare än information längst ned på sidan, eftersom den läses först. Information på första sidan ses som viktigare än information på sista sidan.

Visa sammanhang för KPI:er

KPI-värden är ett bra sätt att förmedla stora idéer i din app. KPI-värden ger dock ingen information om siffror och beräkningar som finns bakom kulisserna. En grön lampa vid ett KPI visar inte om målet precis har uppnåtts eller om det överträffades med råge.

Om du vill visa sammanhang för KPI:er kan du ta med hjälpinformation bredvid värdet som visas som en liten text. Till exempel kan du jämföra det nuvarande KPI-värdet med motsvarande värde förra året. Du kan även lägga till ett litet stapeldiagram utan axlar eller värden som ger information om den aktuella trenden.

Mer information finns i Egenskaper för KPI:er.

Undvik fallgroparna inom datavisualisering

För att datavisualiseringen ska vara så bra som möjligt måste du undvika fallgroparna. Några vanliga fallgropar:

För många färger

Överdriv inte med färgerna. Fel färg på fel plats kan förvirra användaren i stället för att förtydliga. Samma färg kan även betyda olika saker i olika delar av världen.

Cirkeldiagram på fel sätt

Undvik att lägga cirkeldiagram sida vid sida för att jämföra dem. Försök att inte fylla dem med alltför mycket information.

Överbelamring

För mycket information kan förvirra användaren. Använd maximalt nio nyckeltal och ta bort allt överflödigt.

Stil framför innehåll

En vacker visualisering är inte nödvändigtvis den bästa. Använd alltid de goda designvanor du har lärt dig.

Dåliga data

Felsök dina data och korrigera dem vid behov innan du presenterar dem. Låt inte din visualisering få skulden för dålig information.

Mer information