Gå till huvudinnehåll

Kombinationsdiagram

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Kombinationsdiagram

Kombinationsdiagrammet lämpar sig att använda om du har två uppsättningar med måttvärden som normalt sett är svåra att jämföra på grund av skalolikheter. Det är i princip ett stapeldiagram kombinerat med ett linjediagram.

Ett typexempel är när du har ett stapeldiagram med försäljningssiffror och du vill kombinera dem med marginalvärdena (i procent). I ett vanligt stapeldiagram skulle staplarna för försäljning visas som vanligt, men marginalvärdena skulle bli nästan osynliga på grund av den mycket stora storleksskillnaden mellan de numeriska värdena för försäljning och marginal.

Ett kombinationsdiagram med marginalvärden (i procent) och staplar med försäljningstal.

Combo chart.

Med ett kombinationsdiagram kan du kombinera de här värden genom att till exempel använda staplar för försäljningsvärdena och en linje för marginalvärdena. Som standard har staplarna måttaxeln till vänster och marginalvärdena har en separat axel till höger. De två måtten använder samma dimension (YearMonth).

Om du har ytterligare ett mått, till exempel bruttoförsäljning, med värden som är ungefär i samma intervall som försäljningsvärdena, kan du lägga till det tredje måttet som staplar och antingen stapla eller gruppera de nya måttvärdena med försäljningsvärdena. Med flervärdesstaplar kan du enkelt jämföra två eller fler element i samma kategori. Flervärdesstaplar innehåller staplar från olika grupper ovanpå varandra. Stapelns totala höjd motsvarar det kombinerade resultatet.

Ett kombinationsdiagram med tre mått, marginalvärden (i procent), staplar med försäljningstal och måttet bruttoförsäljning grupperat med försäljningsvärdena.

Combo chart with three measures.

Du kan ackumulera värden för ett mått över en eller två dimensioner:

Ett kombinationsdiagram med två ackumulerade mått: de ackumulerade marginalvärdena och staplar med ackumulerade försäljningssiffror.

Kombinationsdiagrammet kan endast visas vertikalt.

Användning

Med möjligheten att ha olika måttskalor, en till vänster och till höger, är kombinationsdiagrammet idealiskt om du vill presentera måttvärden som normalt är svåra att kombinera på grund av den stora skillnaden i värdeintervallen.

Men ett kombinationsdiagram kan också vara användbart när du jämför värden i samma värdeintervall. I bilden ovan har kombinationsdiagrammet enbart en måttaxel, men relationen mellan de två kategorierna försäljning och kostnad är tydlig.

Fördelar

Kombinationsdiagrammet är det bästa valet när du kombinerar flera mått för olika värdeintervall.

Nackdelar

Kombinationsdiagrammet har enbart stöd för en dimension och kan därför inte användas när du behöver ta med två eller fler dimensioner i visualiseringen.

Skapa ett kombinationsdiagram

Du kan skapa ett kombinationsdiagram på arket som du redigerar. I ett kombinationsdiagram behöver du åtminstone en dimension och ett mått.

Gör följande:

  1. Från resurspanelen drar du ett tomt kombinationsdiagram till arket.
  2. Klicka på Lägg till dimension och välj en dimension eller ett fält.
  3. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält. Välj för att visa måttet som en stapel.
  4. Lägg till ytterligare ett mått och välj att det ska visas som linje eller markör.

Du kan bara ha en dimension men du kan fortsätta lägga till högst 15 mått. Du kan dock bara ha två måttaxlar. Det innebär att om du lägger till fler än två mått och det är stor skillnad på deras värden, kan det vara svårt att visa alla mått med en god fördelning av värdena.

När du har skapat kombinationsdiagrammet kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen.

Visa begränsningar

Visa värden som ligger utanför området

I egenskapsfönstret under Utseende kan du ange en gräns för åtgärdens måttaxelområde. Utan en gräns, omfattar området automatiskt det högsta positiva och lägsta negativa värdet, men om du anger en gräns kan du ha värden som överskrider den gränsen. En stapel som överskrider gränsen kommer att skäras diagonalt för att visa att den är utanför området. Om ett linjedatapunktsvärde är utanför området visar en pil värdets riktning.