Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – Ladda data

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när data laddas och modelleras i Qlik Sense.

En datakoppling slutar att fungera när SQL Server startats om

Possible cause  

Om du skapar en datakoppling till en SQL Server och sedan startar om SQL Server kan datakopplingen sluta fungera och du kan inte välja data. Qlik Sense har förlorat anslutningen till SQL Server och kan inte återansluta.

Proposed action  

Gör följande:

 • Stäng appen och öppna den igen från hubben.

Varning om syntetiska nycklar när du laddar data

Om du har laddat flera filer kan det hända att du får en varning om att syntetiska nycklar har skapats efter att data har laddats.

Possible cause  

Om två tabeller innehåller fler än ett gemensamt fält skapar Qlik Sense en syntetisk nyckel för att lösa länkningarna.

Mer information finns i Syntetiska nycklar.

Proposed action  

I många fall behöver du inte göra någonting åt de syntetiska nycklarna om länkningen är meningsfull, men det kan vara bra att granska datastrukturen i datamodellvyn.

Varning om cirkelreferenser när du laddar data

Possible cause  

Om du har laddat fler än två tabeller kan tabellerna associeras på ett sådant sätt att det finns mer än en väg för associationer mellan två fält, vilket skapar en cirkelreferens i datastrukturen.

Proposed action  

Mer information finns i Förstå och lösa cirkelreferenser.

Problem med teckenuppsättning för datafiler som inte kodats med ANSI

I datafiler som inte använder ANSI-kod kan det uppstå problem med kodning av teckenuppsättningar när du använder en ODBC-datakoppling.

Possible cause  

ODBC-datakopplingar ger inte fullständiga funktioner för kodning av teckenuppsättningar.

Proposed action  

Gör följande:

 • Om det är möjligt kan du importera filerna med hjälp av en mappdatakoppling, som har stöd för fler alternativ för hantering av teckenkoder. Detta är antagligen det bästa alternativet om du laddar ett Microsoft Excel-kalkylblad eller en textdatafil.

Dataladdningsskriptet körs utan fel, men inga data laddas

Skriptet körs utan fel för syntax eller laddning, men data laddas inte som förväntas. En allmän rekommendation är att aktivera felsökning för att gå igenom skriptet steg för steg och kontrollera körningsresultat, men det finns några vanliga orsaker till fel.

Mer information finns i Felsökning i dataladdningsskriptet.

En sats avslutats inte med ett semikolon

Possible cause  

Du har glömt att avsluta en sats med ett semikolon.

Proposed action  

Gör följande:

 • Avsluta alla satser med ett semikolon.

Enkla citationstecken inuti en sträng

Possible cause  

En sträng har enkla citationstecken i till exempel en SET-variabelsats.

Proposed action  

Gör följande:

 • Om en sträng innehåller ett enkelt citationstecken ska den förses med ett extra enkelt citationstecken.

Mer information finns i Använda citattecken i skriptet.

Kolumnerna har inte justerats som förväntats när data valdes från en fil med fasta poster

Possible cause  

Filen använder tabbtecken för att innesluta kolumnerna. Vanligtvis ser du att fältrubrikerna inte stämmer överens med förväntade data om du väljer Fältbrytningar i dialogen för val.

I detta fall är tabbtecknet oftast lika med ett antal tecken.

Proposed action  

Gör följande:

 1. Välj Inga fältnamn i Fältnamn.
 2. Välj Fältbrytningar.
 3. Öka inställningen för Tabbavstånd tills du ser att kolumnerna är i linje med rubriken.
 4. Infoga fältbrytningar genom att klicka på lämpliga kolumnpositioner.
 5. Välj Förhandsgranskning av data.
 6. Välj Inbäddade fältnamn i Fältnamn.

Kolumnerna har nu justerats korrekt och varje fält bör ha rätt fältnamn.

Felmeddelandet "Ogiltig sökväg" när en fil bifogas

Possible cause  

Filnamnet är för långt. Qlik Sense har enbart stöd för filnamn på maximalt 171 tecken.

Proposed action  

Byt namn på filen till ett namn som innehåller färre än 172 tecken.

Funktioner eller satser som inte stöds används i skriptet

Possible cause  

Om ett syntaxfel visas när du kör ett skript i Skriptredigeraren kan detta bero på att du använder QlikView-skriptsatser eller -funktioner som inte stöds i Qlik Sense.

Proposed action  

Gör följande:

 • Ta bort den ogiltiga satsen eller ersätt den med en som är giltig.

Mer information finns i QlikView-funktioner och satser som inte stöds i Qlik Sense.

Det går inte att bifoga en fil genom att släppa den i Lägg till data

Du försöker bifoga en fil genom att dra och släppa den på dialogen Lägg till data/Datafiler i Qlik Sense, men filen laddas inte upp.

Possible cause  

Filen sparas i ett ZIP-arkiv. Det går inte att bifoga enskilda filer från ett ZIP-arkiv i Qlik Sense.

Proposed action  

Extrahera filerna från ZIP-arkivet innan du bifogar dem.

Tabeller med gemensamma fält associeras inte automatiskt efter fältnamn

Du har lagt till två eller fler tabeller med Lägg till data. Tabellerna har fält med ett gemensamt fältnamn, men de associeras inte automatiskt.

Possible cause  

När du lade till tabellerna behöll du standardalternativet att aktivera dataprofilering i dialogen Lägg till data. Med det här alternativet görs en automatisk kvalificering av alla fältnamn som är gemensamma mellan tabellerna. Om du till exempel lägger till tabellen A och tabellen B med det gemensamma fältet F1 med hjälp av det här alternativet, kommer fältet att få namnet F1 i tabellen A och B.F1 i tabellen B. Det innebär att tabellerna inte associeras automatiskt.

Proposed action  

Öppna Datahanteraren och välj vyn Associationer. Nu kan du associera tabellerna baserat på rekommendationerna från dataprofilering.

När du har associerat tabellerna klickar du på Ladda data.

Mer information finns i Hantera dataassociationer.

Datumfält identifieras inte som datumfält i arkvyn

Det finns fält som innehåller datum- eller tidsmarkördata, men de identifieras inte som datumfält i arkvyn, det vill säga de indikeras inte med Date and time i resurspanelen och i andra fältlistor.

Dataprofilering inaktiverades när tabellen lades till

Possible cause  

När du lade till tabellerna inaktiverade du dataprofilering från More bredvid knappen Lägg till data.

Med det här alternativet kommer datum- och tidsmarkörfält som identifieras att fungera korrekt, men de indikeras inte med Date and time i resurspanelen och andra fältlistor, och expanderade egenskapsfält är inte tillgängliga.

Proposed action  

Öppna Datahanteraren och klicka på Ladda data.

Nu ska alla datum- och tidsmarkörfält indikeras med Date and time i resurspanelen för arkvyn. Om de ändå inte indikeras med Date and time, använder fältdata troligen ett format som inte identifieras som ett datum.

Datumformatet identifierades inte

Possible cause  

Indataformatet för datumfältet identifierades inte när tabellen laddades. Qlik Sense identifierar vanligen datumfälten automatiskt utifrån nationella inställningar och vanliga datumformat, men i vissa fall kan du behöva specificera indataformatet.

Proposed action  

Öppna Datahanteraren och redigera tabellen som innehåller fältet som inte identifierades som ett datum. Fältet indikeras antagligen med field type som ett allmänt. Ändra fälttypen till Datum eller Tidsmarkör, med ett indataformat som matchar fältdata.

Mer information finns här Kontrollera att ett datum- eller tidsmarkörfält har identifierats korrekt.

Datahanteraren visar inte tabeller i en app som innehåller data

När du öppnar en app som skapats med en Qlik Sense-version tidigare än 3.0 visar datahanteraren inga tabeller och ett meddelande visas om att appen inte innehåller några data.

Possible cause  

Den förbättrade datamodellen i Qlik Sense 3.0 och senare kräver en omladdning av data för att kunna slutföra dataprofileringen och -förberedelsen.

Proposed action  

Klicka på Läs in data i Datahanteraren. Detta kräver att appen har tillgång till de datakällor som används i appen.

Skriptredigeraren visar inte skriptet

När Skriptredigeraren öppnas finns det inget innehåll i redigeraren och skriptet kan inte redigeras.

Possible cause  

Skriptet innehåller mycket komplexa konstruktioner, till exempel ett stort antal kapslade if-satser.

Proposed action  

Öppna Skriptredigeraren i säkert läge genom att lägga till /debug/dle_safe_mode i URL:en. Det innebär att funktionerna för syntaxmarkering och automatisk ifyllning inaktiveras, men du ska kunna redigera och spara skriptet.

Anteckning om tipsDu kan överväga att flytta de komplexa delarna av skriptet till en separat textfil, och använda include-variabeln för att mata in den i skriptet vid körningen.Mer information finns här: Include .

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!