Gå till huvudinnehåll

Behörighetskontroll för filsystem

Av säkerhetsskäl stöder Qlik Sense i standardläge inte absoluta eller relativa sökvägar i dataladdningsskriptet eller funktioner och variabler som exponerar filsystemet.

Eftersom absoluta och relativa sökvägar hanterades i QlikView är det dock möjligt att inaktivera standardläget och använda det bakåtkompatibla läget om du vill återanvända QlikView-dataladdningsskript.

Anteckning om varningAtt inaktivera standardläge kan skapa en säkerhetsrisk genom att exponera filsystemet.

Inaktivera standardläge

Säkerhetsaspekter vid anslutning till filbaserade ODBC- och OLE DB-dataanslutningar

ODBC- och OLE DB-dataanslutningar som använder filbaserade drivrutiner kommer att visa sökvägen till den anslutna datafilen i kopplingssträngen. Sökvägen kan exponeras när anslutningen redigeras, i dialogrutan för urval av data eller i vissa SQL-frågor. Detta gäller både i standardläge och bakåtkompatibelt läge.

Anteckning om tipsOm att visa sökvägen till datafilen inte är önskvärt, rekommenderas att ansluta till datafilen med hjälp av en mappdatakoppling om det går.

Begränsningar i standardläge

Flera satser, variabler och funktioner kan inte användas eller har begränsningar i standardläget. Användning av satser som inte stöds i dataladdningsskriptet ger ett fel när det körs. Felmeddelanden återfinns i skriptloggfilen. Användning av variabler och funktioner som inte stöds ger inga felmeddelanden eller loggfilsposter. Funktionen returnerar i stället NULL.

Det finns ingen indikation på att en variabel, sats eller funktion inte stöds när du redigerar dataladdningsskriptet.

Systemvariabler

Variabel Standardläge /Qlik Sense Cloud Bakåtkompatibelt läge Definition
Floppy

Stöds ej

Stöds Returnerar enhetsbeteckningen för den första diskettenhet som påträffas, vanligen a:.
CD

Stöds ej

Stöds Returnerar bokstaven på den första cd-rom-enhet som påträffas. Om ingen cd-rom-enhet påträffas, returneras c:.
QvPath

Stöds ej

Stöds Returnerar söksträngen till Qlik Sense-programfilen.
QvRoot

Stöds ej

Stöds Returnerar rotkatalogen till Qlik Sense-programfilen.
QvWorkPath

Stöds ej

Stöds Returnerar söksträngen till den aktuella Qlik Sense-appen.
QvWorkRoot

Stöds ej

Stöds Returnerar rotmappen till den aktuella Qlik Sense-appen.
WinPath

Stöds ej

Stöds Returnerar söksträngen till Windows.
WinRoot

Stöds ej

Stöds Returnerar Windows rotmapp.
$(include=...) Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Variabeln Include/Must_Include specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera appar. Detta är en användardefinierad variabel.

Systemvariabler

Vanliga skriptsatser

Sats Standardläge /Qlik Sense Cloud Bakåtkompatibelt läge Definition
Binary

Binary

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Satsen binary används för att ladda data från en annan app.
Connect

Connect

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg CONNECT-satsen används för att ange Qlik Sense-åtkomst till en allmän databas via OLE DB/ODBC-gränssnittet. För ODBC måste datakällan först anges med hjälp av ODBC-administratören.
Directory

Directory

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Directory-satsen anger i vilken katalog datafilerna ska sökas i följande LOAD-satser tills en ny Directory-sats anges.
Execute

Execute

Stöds ej Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Execute-satsen använda för att köra andra program medan Qlik Sense laddar data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.
LOAD from ...

Load

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Returnerar söksträngen till Qlik Sense-programfilen.
Store into ...

Store

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Returnerar rotkatalogen till Qlik Sense-programfilen.

Kontrollsatser i skriptet

Sats Standardläge /Qlik Sense Cloud Bakåtkompatibelt läge Definition

For each...

filelist mask/dirlist mask

For each..next

Indata som stöds: Bibliotekskoppling

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling

Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling eller absolut sökväg, beroende på indata

Syntaxen filelist mask skapar en kommaavgränsad lista över alla filer i den aktuella katalog som matchar filelist mask. Syntaxen dirlist mask skapar en kommaavgränsad lista över alla mappar i den aktuella mappen som matchar filnamnsmasken.

Filfunktioner

Funktion Standardläge /Qlik Sense Cloud Bakåtkompatibelt läge Definition
Attribute()

Attribute - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Returnerar metataggarnas värde från olika mediafiler som text.
ConnectString()

ConnectString - skriptfunktion

Returnerade utdata: Bibliotekskopplingsnamn Biblioteksanslutningens namn eller faktiska anslutning, beroende på indata Returnerar den aktiva kopplingssträngen för ODBC- eller OLE DB-anslutningar.
FileDir()

FileDir - skriptfunktion

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling eller absolut sökväg, beroende på indata FileDir-funktionen returnerar en textsträng som anger sökvägen till katalogen som innehåller den tabellfil som håller på att läsas in.
FilePath()

FilePath - skriptfunktion

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling eller absolut sökväg, beroende på indata FilePath-funktionen returnerar en textsträng som anger den kompletta sökvägen till den tabellfil som håller på att läsas in.
FileSize()

FileSize - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling

Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg FileSize-funktionen returnerar ett heltal som anger storleken i byte för filen filename eller, om inget filename angetts, för den tabellfil som håller på att läsas in.
FileTime()

FileTime - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling

Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg FileTime-funktionen returnerar en tidsmarkör för datum och tid för den senaste ändringen av filen filename. Om inget filename har angetts, använder funktionen den senast inlästa tabellfilen.
GetFolderPath()

GetFolderPath - skriptfunktion

Stöds ej

Returnerade utdata: Absolut sökväg

Funktionen GetFolderPath returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows SHGetFolderPath. Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows -mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.
QvdCreateTime()

QvdCreateTime - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar XML-huvudets tidsstämpel från en QVD-fil, om någon sådan finns, annars returneras NULL.
QvdFieldName()

QvdFieldName - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar namnet på fält nummer fieldno i en QVD-fil. Om fältet inte finns returneras NULL.
QvdNoOfFields()

QvdNoOfFields - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar antalet fält i en QVD-fil.
QvdNoOfRecords()

QvdNoOfRecords - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar aktuellt antal poster i en QVD-fil.
QvdTableName()

QvdTableName - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar namnet på tabellen i en QVD-fil.

Systemfunktioner

Funktion Standardläge /Qlik Sense Cloud Bakåtkompatibelt läge Definition
DocumentPath()

Stöds ej

Returnerade utdata: Absolut sökväg

Denna skriptfunktion returnerar en sträng som innehåller den kompletta sökvägen till den aktuella Qlik Sense-appen.
GetRegistryString()

 

Stöds ej

Stöds Returnerar värdet hos en namngiven registernyckel med angiven sökväg. Funktionen kan användas både i diagram och i skriptet.

Systemfunktioner