Gå till huvudinnehåll

Ändringslogg

I den här ändringsloggen beskrivs viktiga funktionalitetsändringar i varje version av Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Information om felkorrigeringar och begränsningar finns i versionsanteckningarna.

June 2020

Bättre anpassade beskrivningar

Nu kan du lägga till en rubrik och beskrivande text i anpassade beskrivningar. Anpassade beskrivningar stöder nu set-uttryck, uttryck som använder totalvärden och diagram med beräknade dimensioner. Anpassade beskrivningar stöds i ögonblicksbilder.

Se: Anpassade beskrivningar

Hämta berättelser

Nu kan du hämta berättelser som PDF-filer.

Se: Hämta appinnehåll

Bättre organisationsdiagram

Nu är det lättare att interagera med organisationsdiagram med förbättringar som en startsideknapp, alternativ för kantlinjens färg och automatisk storleksändring.

Se: Organisationsdiagram

May 2020

Meddelanden om händelser i molnhubben

Du kan få meddelanden om händelser i molnhubben, som när nya appar läggs till i ett utrymme eller när du läggs till i ett utrymme.

Se: Meddelanden och prenumerationer

Hantera datakällor i personliga och delade utrymmen

Du kan lägga till och hantera datafiler och datakopplingar direkt i personliga och delade utrymmen.

Se: Hantera datakällor i utrymmen

April 2020

Anpassa beskrivningar

Anpassade beskrivningar är tillgängliga för olika diagram. Nu kan du anpassa dem ytterligare genom att ta bort standardinformationen och fokusera på valfritt mått som har lagts till.

Se: Anpassade beskrivningar

Dela bokmärken med andra

Du kan kopiera länkar till bokmärken i Offentligt eller Forum. Du kan även göra dina bokmärken tillgängliga för andra användare i Offentligt eller Forum.

Se: Dela länkar till bokmärken i molnhubbar

Relativa tal

En ny modifierare för relativa tal har lagts till. Gör det möjligt att beräkna procentandelar relativt ett specifikt urval, relativt totalen eller relativt ett fältvärde. Du kan ändra vad beräkningen av det relativa talet baseras på.

Se: Modifierare

Sortera efter första måttet i pivottabeller

Om du har fler än ett mått skapas en måttgrupp. Alternativet Sortera efter första måttet sorterar dimensionsvärdena efter det första måttets numeriska värde. Den här sorteringsordningen påverkar alla dimensioner, och har företräde före alla andra sorteringsordningar som definieras under dimensionerna.

Se: Sortera efter första måttet

Spara layouttillstånd för pivottabell

Du kan skapa bokmärken där den expanderade pivottabellayouten har sparats.

Se: Spara pivottabelltillstånd

Organisationsdiagram

Nu kan du skapa organisationsdiagram utifrån data med trädstruktur.

Se: Organisationsdiagram

Fliknavigering

Navigera i Qlik Sense med flikarna Förbered, Analyseraoch Berätta i det övre verktygsfältet.

Se: Navigera med flikar

Dela visualiseringar

I Qlik Sense kan du dela visualiseringar med dina nuvarande urval med andra via e-post.

Se: Dela visualiseringar

February 2020

Lägga till åtgärder på ark

Du kan lägga till åtgärder på ark, som aktiveras när användare navigerar till arken.

Se: Lägga till åtgärder på ark

Villkorsstyrda bakgrundsskikt

Bakgrundsskikt i kartor kan aktiveras och inaktiveras med hjälp av beräkningsvillkor.

Se: Egenskaper för kartor

Anpassade symboler för kartpunkter

Utöver standardformerna kan användaren nu lägga till valfri bild i ett kartdiagrams punktskikt. I punktskiktet kan du nu även rotera bilder.

Se: Egenskaper för kartor

Anpassade beskrivningar

Anpassade beskrivningar kan användas i stapeldiagram, kombinationsdiagram, kartdiagram, cirkeldiagram, spridningsdiagram och trädkartor. Du kan anpassa beskrivningen genom att lägga till valfritt mått.

Utfasning av Dela-funktionen

Delning av enskilda appar från ditt personliga utrymme med hjälp av Dela har fasats ut. Appar kan delas med hjälp av delade utrymmen.

Se: Dela appar i molnhubben

Hämta arket som PDF

Hämta hela Qlik Sense-ark som PDF-filer. Du kan konfigurera storlek och layout.

Se: Hämta appinnehåll

Bättre trattdiagram

Ett nytt alternativ för anpassad sortering finns tillgängligt för trattdiagram. Det här är en funktion som är användbar när användaren vill skapa en mindre strikt tratt.

Se: Trattdiagram

Bättre åtgärdsknapp

Vi har gjort åtgärdsknappen bättre med fler formateringsalternativ, till exempel: bakgrundsfärg och bakgrundsbild, textens storlek och färg i etiketter, samt kantlinjens färg, bredd och radie. Det här är något som många av våra kunder har bett om.

Knapp

Formatering av linjediagram

Linjediagrammet har förbättrats med flera nya formateringsalternativ. Enskilda linjer kan formateras per mått eller för hela diagrammet.

  • Linjetjocklek
  • Linjeformat: fylld eller streckad
  • Linjens kurva: jämn eller rak
  • Vertikal presentation

Se: Egenskaper för linjediagram

Växla möjlighet att välja kartskikt

Den som skapar innehåll kan nu för varje skikt bestämma om det ska gå att välja skiktet eller ej. Det här är användbart för skikt som innehåller bakgrundsinformation.

Se: Egenskaper för kartor

Glidande medelvärde och differens

Nya modifierare läggs till i stapeldiagram, linjediagram, tabeller och kombinationsdiagram. De nya modifierarna har fullständigt stöd för glidande medelvärde och differens i steg.

Se: Modifierare

Formatering av pivottabeller

Formateringen omfattar storlek och färg för rubrikens text, storlek och färg för cellens text, textjustering och dimensionsvärdenas färg. Formatering ger bättre läsbarhet och användare kan skapa och anpassa Qlik Sense-tabellernas utseende och känsla.

Se: Egenskaper för pivottabell

Trendindikatorer i tabeller

Den enkla tabellen förstärks med grafiska element. Användaren kan lägga till villkorsstyrda ikoner, ungefär som KPI-objekt. Tabellindikatorer är användbara när du vill presentera trender och varningsinformation, eller betona grundläggande information.

Se: Tabell

Trendlinjer i diagram

Trendlinjer är kraftfulla verktyg som ofta används vid dataanalys. Du kan nu lägga till olika typer av trendlinjer i stapeldiagram och linjediagram.

Se: Trendlinjer

December 2019

Lägga till länkar i molnhubben

Huvudadministratörer kan nu lägga till länkar i molnhubben. Det innebär att du kan lägga till länkar till appar i andra Qlik Sense-driftsättningar, till webbsidor som innehåller kombinationsprogram, eller till annat innehåll som är relevant för medlemmar i molnhubben.

Se: Lägga till länkar i molnhubbar.

Dynamiska vyer

Med dynamiska vyer kan du koppla en grundapp till en annan app. Originalvisualiseringar från den appen kan sedan användas i grundappen. På så sätt kan appskapare använda originalvisualiseringar från mallappen som dynamiska diagram i andra appar.

Se: Hantera data med dynamiska vyer.

November 2019

Uteslut kartskikt från autozoom

Möjligheten att utesluta kartskikt från autozoom ger dig bättre kontroll över kartdiagrammets layout. När du skapar kartappar är det ibland viktigt att utesluta skikt från zoomningen, särskilt bakgrundsskikt som rutnätsskikt, bakgrunder/CAD-ritningar osv. Standardbeteendet är att zooma ut så att alla skikt är synliga.

Se: Egenskaper för kartor.

Bättre ackumulering i stapeldiagram, linjediagram, kombinationsdiagram och tabeller

  • Genväg till ackumulering för mått med en kryssruta som kan väljas
  • Ackumuleringen kan ske över hela dimensionen eller i ett visst antal steg

Mosaikdiagram

Ett nytt inbyggt diagram som även är känt under andra namn som Marimekko-diagram, Mekko-diagram och Mondrian-diagram. Det här diagrammet används ofta inom finans och marknadsföring.

Det är användbart om du behöver visa hur stor andelen är för olika kategorier, t.ex. försäljning per företag, kanal och kombinerat. Istället för att ha fyra vanliga stapeldiagram kan du visa alla aspekterna med ett mosaikdiagram.

Se: Mosaikdiagram.

QlikView-appar i molnhubben

Nu kan du ladda upp och ha åtkomst till QlikView-appar i molnhubben. Du kan även dela QlikView-appar med andra användare genom att publicera dem i utrymmen.

Se: QlikView i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Tabellformatering

Med den här funktionen kan apputvecklare styra hur tabellerna ska se ut:

  • Textens storlek och färg i rubriker
  • Textens storlek och färg i celler

Se: Tabellegenskaper.

October 2019

Frågor med naturligt språk

Du kan nu använda frågor med naturligt språk i Insiktsrådgivaren. Användare kan nu ange sökvillkor med helt naturligt språk när de använder Insiktsrådgivaren. Qlik Cognitive Engine parsar söksträngen för att förstå vad användaren vill och leverera rätt data och insikter utifrån sökvillkor.

Se: Skapa visualiseringar av dina data med Insikter.