SubField - skript- och diagramfunktion

Subfield() används för att extrahera delsträngkomponenter från ett överordnat strängfält där de ursprungliga postfälten består av två eller fler delar, som separeras av en avgränsare.

Subfield()-funktionen kan användas till exempel för att extrahera förnamn och efternamn från en lista av poster som innehåller fullständiga namn, komponentdelarna i ett sökvägsnamn eller för att extrahera data från kommaavgränsade tabeller.

Om du använder funktionen Subfield() i en LOAD-sats med den valbara field_no-parametern utelämnad kommer en fullständig post genereras för varje delsträng. Om flera fält laddas med hjälp av Subfield() skapas de kartesiska produkterna för alla kombinationer.

Syntax:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen. Detta kan vara en hårdkodad text, en variabel, en dollarteckensexpansion eller ett annat uttryck.
delimiter Ett tecken med indata-text som delar in strängen i dess komponentdelar.
field_no Det valbara tredje argumentet är ett heltal som vilka av delsträngarna i den överordnade strängen text som ska returneras. Om värdet är negativt extraheras delsträngen från höger sida av strängen. Det vill säga att söksträngen tillämpas från höger till vänster, istället för från vänster till höger om field_no är ett positivt värde.
Tips: SubField() kan användas istället för att använda komplexa kombinationer av funktioner, som t.ex. Len(), Right(), Left(), Mid() och andra strängfunktioner.