Behållarobjekt

Behållaren är ett objekt som innehåller andra objekt. Behållaren kan innehålla alla andra arkobjekt. Objekten grupperas och får gemensamma inställningar för teckensnitt, layout och namnlist.

Högerklicka på behållaren för att öppna : Objektmeny. Den kan även nås från Objekt-menyn när behållaren är det aktiva objektet.

Objektmeny

Behållarens Objekt-meny öppnas genom att högerklicka på objektet. Menykommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Behållarobjektets egenskaper där ett antal parametrar kan ställas in.
Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Anteckningar och kommentarer

Placering

Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.

Skicka längst fram
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka längst bak
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka framåt
Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möjliga värde är 127.

Skicka bakåt
Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möjliga värde är -128.


Kopiera till Urklipp

Denna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.
Bild
Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. I dialogen Användarinställningar, sidan Export kan man ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram.
Objekt
Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.
Länkade objekt

Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt:
Justera placering av länkade objekt
Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
Ta bort länken från detta objekt
Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.

Minimera Minimerar objektet till en ikon. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Maximera Förstorar objektet så att det fyller arket. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Återställ Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för objektet eller på ikonen i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
Hjälp Öppnar QlikView-hjälpen.
Ta bort Avlägsnar arkobjektet från arket.

Allmänt

Behållarobjekt: Fliken Allmänt öppnas genom att högerklicka på en behållare och välja Egenskaper. Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra förändringar i egenskaperna.

När de önskade egenskaperna har ställts in, kan de tillämpas med någon av knapparna OK eller Verkställ. Knappen OK stänger även dialogen, vilket Verkställ-kommandot inte gör.

Under Titel kan behållaren få ett namn som visas i fönstrets namnlist. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Befintliga objekt En lista över tillgängliga objekt i dokumentet. Välj de element som ska användas/tas bort genom att klicka på dem. Använd Lägg till > eller Ta bort för att flytta dem till önskad kolumn.
Filter Med denna inställning kan man filtrera listan över Befintliga objekt efter, till exempel, objekttyp.
Objekt som visas i behållaren En lista över objekt som redan finns i behållaren.
Flytta fram Flyttar det markerade objektet ett steg uppåt.
Flytta bak Flyttar det markerade objektet ett steg nedåt.
ObjektID Behållarens unika ID. När ett arkobjekt skapas tilldelas det ett unikt ID för att kunna kontrolleras via Automation. Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID består av en bokstavskombination som anger objektstypen, följd av ett nummer. Den första behållaren i ett dokument får ID-numret CT01. Ett objekt-ID kan ändras till valfri sträng som inte redan används av något annat arkobjekt, ark eller bokmärke i dokumentet.
Parallella tillstånd Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.
Nedärvd
Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
Standardtillstånd
Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
Etikett för valt objekt Ett alternativt namn för det visade objektet kan anges här. Etiketten kan definieras som en beräknad formel för dynamisk uppdatering. Klicka på knappen ... för att öppna dialogen Redigera uttryck som gör det enklare att redigera långa formler.

See also:

 
 • TeckensnittStilStorlek
 • Objektegenskaper: TeckensnittTillämpa på objektDokumentegenskaper: Teckensnitt
 • Dokumentegenskaper: Teckensnitt
 • Användarinställningar: Teckensnitt
 • färgfastberäknas
 • Färgfunktioner

 • Använd ramar
 • EnkelLayoutnivåDokumentegenskaper: AllmäntIntensitet på skuggaKantbredd
 • Runda hörn
 • Runda hörnRunda hörnAvanceradLayoutnivåDokumentegenskaper: Allmänt
 • Skikt
 • Skikt
 • Skapa tema...
 • Skapa tema
 • Använd tema...
 • Layout-teman
 • Visa
 • Visa
 • Alternativ
 • AlternativDokumentegenskaper: LayoutArkegenskaper: Säkerhet
 • Rullningslister
 • Rullningslister
 • objektets
  dokumentets
 • Namnlist
 • Aktiva färgerInaktiva färger
 • BakgrundsfärgTextfärgFärgytaBakgrundsfärgenenfärgadtoningFärgytaTextfärgenFastUträknad
 • Färgfunktioner
 • NormalMinimerad
 • Justering av namnlist
 • Ikoner i namnlist

Presentation

Typ av behållare Välj en typ av behållare från listrutan.
Utseende Här anger du hur de olika objekten i behållaren ska visas. Endast tillgänglig för visningsläget Ett enda objekt.
Flikar längst upp
Alla objekt i behållaren visas som flikar överst i behållaren.
Flikar till vänster
Alla objekt i behållaren visas som flikar i behållarens vänstra del.
Flikar till höger
Alla objekt i behållaren visas som flikar i behållarens högra del.
Flikar längst ned
Alla objekt i behållaren visas som flikar nederst i behållaren.
Listruta längst upp
Alla objekt i behållaren visas i en listruta överst i behållaren.
Visa ikoner för objekttyper Aktivera denna inställning för att få ikoner som symboliserar de olika objekten på flikarna. Endast tillgänglig för visningsläget Ett enda objekt.
Flikfärg Anger färgen på flikarna. Färgen kan definieras som enfärgad eller som toning i dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen. Endast tillgänglig för visningsläget Ett enda objekt.
Kolumner Ange antal kolumner. Endast tillgänglig för visningsläget Rutnät.
Rader Ange antal rader. Endast tillgänglig för visningsläget Rutnät.
Radavstånd Ange radavståndet. Endast tillgänglig för visningsläget Rutnät.
Bakgrund... Öppnar dialogen Bakgrundsinställningar.

Teckensnitt

 1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
 2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.
Bakgrundsskugga Om detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
Understruken Om detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Layout

Intensitet på skugga I listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
Format ram Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
Fylld
En heldragen enfärgad kantlinje.
Nedsänkt
En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
Upphöjd
En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
Mur
En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
Kantbredd Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Färg Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
Regnbåge Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.
Runda hörn Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
Hörn De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
Kvadratisk form Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
Hörnradie Här ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Nedre Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
Normal När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
Övre Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
Anpassad Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.
Alltid Arkobjektet visas alltid.
Villkor

Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.

Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
Visa informationssymbol

När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

Info

Anpassa efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
Bevara rullningslistens läge

När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt.

Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.

Rullningsknappar Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
Bakgrund

Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.

Bredd på rullningslist Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
Stil

Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.

Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

Tillämpa på... Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Titeltext Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.
Radbrytning Om detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
Namnlisthöjd (rader) Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.
X-pos. Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
Y-pos. Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
Bredd Anger QlikView-arkobjektets bredd.
Höjd Anger QlikView-arkobjektets höjd.
Horisontell Etiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
Vertikal Etiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.
Observera: Använd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
Tillåt minimering Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
Automatisk minimering Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
Tillåt maximering Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?